سوالات متن درس دوازدهم جامعه شناسی دهم انسانی

سوالات متن جامعه شناسی دهم

در این نوشته با سوالات متن درس دوازدهم جامعه شناسی دهم انسانی همراه شما انسانی های دهمی هستیم. کامل ترین و جامعه ترین پرسش و پاسخ یا همان سوالات متن درس دوازدهم جامعه شناسی دهم با ۲۴ سوال با جواب را در ادامه مطلب مشاهده کنید.

سوالات متن درس دوازدهم جامعه شناسی دهم

۱ -انواع ارتباطات بین فرهنگی را توضیح دهیدو مثال بزنید:

۱ -ارتباط بین دوفرهنگ درمحدوده هنجارها  وشیوه های زندگی ) لایه های سطحی دوفرهنگ تماس بایکدیگردارند ودرعقایداصلی خوداستوارباقی می مانند( مانند  ارتباط جهان اسلام با فرهنگ یونان وروم درسده های نخستین رویارویی دو فرهنگ

۲ – ارتباط بین دوفرهنگ  درمحدوده ارزش ها وآرمان های اجتماعی) لایه های عمیق دوفرهنگ بایکدیگرتماس دارند ودادوستد فرهنگی به لایه های عمیق آنهاسرایت می کند وبه مرور موجب تحولات هویتی آن فرهنگ ها می شود ( مانند رویارویی فرهنگ اعراب  مسلمان با ایرانیان باستان

 ۳ -دررویارویی دوفرهنگ یکی از آنها کاملا مقهور وتسلیم فرهنگ دیگر می شود و خالقیت  وفعالیت خودرا ازدست می دهد ودچارخودباختگی می شود . ( مانند جوامع غرب زده دربرابرغرب 

۲ -درچه صورتی ارتباط جهان های اجتماعی به تحولات فرهنگی منجرمی شود؟

درصورتی که  دادوستدونفوذفرهنگی به لایخ های عمیق فرهنگ سرایت کندوفرهنگ رادچارتغییرات بنیادین کند.

۳ -درچه صورتی روابط اجتماعی موجب فراهم کردن زمینه گسترش وپیشرفت جهان اجتماعی می  شود؟

گرجهان اجتماعی باحفظ عقاید،آرمان ها وارزش های خود،با جهان های اجتماعی دیگرتعامل ودادوستدداشته  باشدودرمحدوده ی هنجارها وشیوه ی زندگی ،عناصری را از جهان اجتماعی دیگربگیردودرصورت لزوم ،تغییرات لازم  رادرآنها پدید آورد.مانندمواجهه جهان اسلام با جهان یونان وروم باستان 

۴ -مواجهه جهان اسلام با دیگرفرهنگ ها چگونه بود ؟درچه سطحی ارتباط فرهنگی داشتند؟

جواب: جهان  اسلام با حفظ اصول خود به تعامل با آنهاپرداخت وعناصر سازگاربا اصول خود را ازآن فرهنگ ها اخذ کرد ودرصورت نیاز  به بازسازی آنهاپرداخت. ارتباط درمحدوده ی هنجارهابود وعقاید وارزش های خودراحفظ کرد.

۵ -چگونه ارتباطات فرهنگی منجربه تحولات فرهنگی می شود؟ مثال بزنید.

جواب:هرگاه درتعاملات فرهنگی  یک فرهنگ برعقاید وارزش های خودپافشاری نکند ودادوستدفرهنگی به لایه های عمیق ان سرایت کند وبه مروربه عقاید  خودپشت کند وعقاید فرهنگ دیگررابپذیرد وبه فرهنگ دیگرملحق شوددچارتحولات فرهنگی می شود.

مثال: جهان  غرب درطی جنگ های صلیبی پس ازرویارویی با فرهنگ اسلامی دچارتحولات هویتی شد.  

۶ -درچه صورتی فرهنگی به فرهنگ دیگرملحق می شود؟

جواب: درصورتی که ارزش ها وعقاید فرهنگ  دیگررابپذیرد وبه ارزش های خودپشت کند . مثال فرهنگ هایی که با مواجهه با جهان اسلام عقاید توحیدی راپذیرفتند وبه  هویت اسلام ملحق شدند.  

۷ -چگونه ارتباطات فرهنگی منجربه هویت جدید می شود؟

جواب: اگرفرهنگی ازمسیرابداعات ونوآوری های  درونی عبور کند هویت جدیدی مناسب با ان نوآوری ها به دست می آورد .مثال جهان غرب پس از رویارویی با فرهنگ  اسلامی ازارزش های مسیحیت عبور کرد وبه ارزش های سکولاری آورد. 

۸ -جهان غرب درقرون وسطی پس از مواجهه بافرهنگ اسلامی کدام بخش راپذیرفت وکدام بخش را  نپذیرفت؟

اعتقادات اصلی جهان اسلام مانند توحید) عدم تثلیث( رانپذیرفت ولی موسیقی و مبانی پزشکی راپذیرفت .

  ۹ -خودباختگی فرهنگی چیست ؟ جامعه خودباخته چه ویژگی هایی دارد؟

۱ -افرادآن جامعه مبهوت ومقهور  جامعه دیگر شده اند

۲ -حالت فعال درگزینش عناصرفرهنگی دیگران را ازدست داده اند

۳ -عناصرفرهنگی دیگران را بدون  تحقیق وتقلیدوار فرامی گیرند

۴ -ارتباطشان را بافرهنگ وتاریخ خودشان ازدست داده اند

۵ -امکان تداوم وبسط فرهنگ  گذشته خود راندارد وحتی توان عبوراز فرهنگ گذشته را هم ندارد.

۶ -نمی تواندبه فرهنگی که مقهورآن شده ملحق شود.

۱۰ -چرا خودباختگی فرهنگی یک آسیب عمیق فرهنگی است؟

جواب: چون مانع تعامل ودادوستدفرهنگی می شود.  

۱۱ -درچه صورتی فرهنگ به دادوستد وتعامل فرهنگی می پردازد؟

جواب: درصورتی که افراد متعلق به  آن فرهنگ به گونه ای فعال براساس نیازها ومسایل درون فرهنگی بافرهنگ دیگررویارو شوند.  

۱۲ -غرب زدگی چیست ؟

جواب: خودباختگی جوامع غیرغربی دربرابرفرهنگ غرب ومرعوب قدرت اقتصادی  وسیاسی برترغرب شدند.  

۱۳ -انواع تحولات فرهنگی رابه اختصاربیان کنید

۱ -کاملا ارزش ها وعقاید جهان اجتماعی دیگررامی  پذیرد.مانندمصروتمدن های شمال آفریقا که اسلام وعربیت راپذیرفتند.

۲-بخش هایی ازارزش وعقایدجهان اجتماعی  دیگررا پذیرفتند وازبخش هایی ازارزش های خودعبورکردندماننداروپاییان بعدازجنگ ای صلیبی

۳ -خودباختگی فرهنگی  که مقهورفرهنگ جهان اجتماعی دیگرشدند و نتوانستندنه به فرهنگ دیگر ملحق شوندونه ازمرزهای فرهنگی  خودعبورکنندوفرهنگ جدیدی بسازند. 

همچنین ببینید: سوالات درس به درس منطق دهم

۱۴ -جوامع غرب زده برای دست یابی به تعامل باجهان غرب بایدچه مسیری رابه پیمایند؟

تعامل سازنده  بااتکاوآگاهی نسبت به فرهنگ خودومرعوب نشدن دربرابرغرب. یعنی به جای فرصت دادن به تهاجم فرهنگی غرب ،با  غرب به مبادله فرهنگی بپردازندو ارتباط فرهنگی آن ها یک سویه نباشد. خودباوری، بازگشت به خویشتن ، شناخت میراث  فرهنگی خود، شناخت نیازهای مادی و معنوی خود  

۱۵ -جهان اجتماعی چگونه ازخودبیگانه می شود؟

وقتی تحت تاثیرفرهنگ جهان اجتماعی دیگرازگذشته  فرهنگی خودجدامی شودونمی تواندافرادجامعه خودرابا حقیقت انسان وجهان آشناوسازگارکند. 

۱۶ -انواع خودبیگانگی فرهنگی ) خودباختگی فرهنگی ( رانام ببرید. ؟

جواب : ۱-خودبیگانگی تاریخی

۲- خودبیگانگی فطری وحقیقی 

۱۷ -منظورازخودبیگانگی تاریخی چیست ؟

جواب: یک جامعه در مواجهه با دیگرفرهنگ ها، فرهنگ تاریخی  وهویت خودرافراموش کنند. 

۱۸ -منظوراز خودبیگانگی فطری )حقیقی(چیست ؟

جواب: عقاید وارزش های یک جامعه مانع آشنایی درست  افراد جامعه با انسان وجهان گردند ونگذارند که انسانها به تفسیروشناختی صحیح ازعالم وآدم نایل شوند.

۱۹-ازخودبیگانگی فرهنگی چه پیامدها وویژگی هایی دارد؟

جواب: ۱ -نمی گذارند انسان به  تفسیروشناخت صحیح از عالم و آدم نایل شوند.

۲ -انسان ها ازحقیقت خود وحقیقت هستی دورمی مانند

۳ -جهان راسرابی  ازحقیقت معرفی می کند

۴ -فطرت آدمی رابه آرامش نمی رساند وبه تشویش گرفتارمی کند.

۵ -انسان رابه عصیان  واعتراض وامی دارد. 

۲۰ -براساس نگاه قران ، چگونه انسان به شناخت حقیقت می رسد؟

جواب: بانگاهی توحیدی به انسان وجهان بنگرد. 

۲۱ -دلیل فراموشی انسان ازخوداز نگاه قران چیست؟

فراموش کردن خداوند. کسی که خدارافراموش کند  خودش رافراموش می کند .  

۲۲ -کدام فرهنگ انسان را به حقیقت می رساند؟

جواب: فرهنگ توحیدی که انسان را باخود وجهان هستی  آشنا می کند وتمام جهان راآیات ونشانه های خداوند می یابد وانسان را انیس و هم نشین خداوند می کند. 

۲۳ -کدام فرهنگ ها موجب ازخودبیگانگی فرهنگی انسان ها می شوند؟

جواب: ۱-فرهنگ های مشرکانه  اساطیری،

۲ -فرهنگ های سکولار ودنیوی  

۲۴ -ازخودبیگانگی تاریخی با ازخودبیگانگی فطری)حقیقی( چه ارتباطی دارد؟ یعنی آیا اگرجهان  اجتماعی به یکی ازمعانی ازخودبیگانگی دچارشودناگزیربه دیگری هم مبتال می شود؟یاآیاممکن است  جامعه ای دریک معنا ازخودبیگانه نباشدولی درمعنای دیگرازخودبیگانه باشد؟

تاریخ هویت اجتماعی انسان ها  ریشه درحقیقت جویی وهویت عالم دارد. بنابراین گم کردن حقیقت انسان وجهان آفرینش با گم کردن تاریخ هویت  اجتماعی انسان ها همراه ومرتبط است.یعنی تاریخ بشریت ،تاریخ حقیقت جویی وفطرت جویی است وفراموشی هریک به  فراموشی دیگری منجرمی شود

تهیه کننده سوالات متن درس دوازدهم جامعه شناسی دهم : جناب آقای حمید رحیمی

برای مشاهده سایر دروس سوالات متن جامعه شناسی دهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه

11 دیدگاه ها