در این نوشته تمامی سوالات متن درس دوازدهم دین و زندگی دهم رشته های (تجربی ریاضی و فنی) به همراه پاسخ اندیشه و تحقیق درس دوازدهم دینی پایه دهم که شامل 28 سوال می باشد گردآوری شده است که در ادامه می توانید سوالات متن درس دوازدهم دین و زندگی دهم را مشاهده کنید.

سوالات متن درس دوازدهم دین و زندگی دهم

1-وظیفه مردان است که…………….خود راکنترل کنند وازنگاه به زنان نامحرم خودداری کنند.

چشم

2 -استفاده اززینت وزیورآالت نباید به گونه ای باشد که توجه ………………راجلب کند.

نامردان

8 -نوع پوشش تاحدودزیادی به………………و………………….ملت ها واقوام بستگی دارد.

آداب -رسوم

4 -پوشش زنان آزادی و……………….آنان درجامعه راسلب نمی کند.

حضور اجتماعی

5 -باآمدن مسیحیت …………..دراروپادرمیان زنان گسترش یافت.

پوشیدن موی سر

6 -دستورحجاب برای زنان حضورزن در…………………می باشد.

اجتماع

8 -بی حجابی درغرب بازگشت به …………………..می باشد.

سنت های مشرکانه

9-پوشش مناسب ازنشانه های …………….. است.

عفاف
10-خداوند نسبت به پوشش زنان به دلیل بهره مندی آنان از…………….و……………….توجه ویژه ای دارد.

جمال-زیبایی

11-خون انسان وهرحیوانی که ……………………دارد، نجس است.

خون جهنده

11-مردارانسان وهرحیوانی که ………………دارد نجس است.

خون جهنده

12-ادرارومدفوع انسان وحیوان …………………..که ……………………دارند ، نجس است.

حرام گوشتی -خون جهنده

18-نوشیدن ……………….چه کم چه زیاد حرام است.

شراب

4-نوشیدن شراب چه کم چه زیاد …………..است ودرزمره بزرگترین ………………شمرده شده است.

حرام گناهان 

15 – سگ وخوک …..و…………آنها نجس است.

مرده زنده 

درستی یانادرستی عبارات زیررامشخص کنید.

وظیفه مردان این است که تنها چشم خود راکنترل کنند.

غلط
17 – استفاده اززیورآلات اگرباعث توجه نامحرمان شود اشکال دارد.

صحیح
18 – قرآن کریم تنها فلسفه وعلت حجاب راگفته است.

غلط
19-پوشش وچگونگی آن تاحدود زیادی باآداب ورسوم ملت ها ارتباط دارد.

صحیح
20 – درادیان مختلف وعموم فرهنگ ها، پوشش زنان به صورت یک اصل پسندیده مطرح بوده است.

صحیح
21 – ادیان الهی درحقیقت واصل یک دین واحد هستند.

صحیح

سوالات پاسخ کوتاه

22-حدود پوشش درزنان چگونه است؟

زنان باید بدن خود به غیر ازچهره ودست ها تامچ رابپوشانند

23-درابتدای مسیحیت، پوشش زنان چگونه بوده است؟

درمسیحیت، زنان پوشش وحجاب موی سر خود را رعایت می کردند.

24-پوشش زنان چه نسبتی باحضور آن ها درجامعه دارد؟

پوشش زنان مانع حضور اجتماعی زنان درجامعه نیست.

25-وظیفه ی مردان درحفظ پوشش چیست؟

مردان باید لباسی بپوشند که وقار واحترام آنان حفظ شود وباارزش های اخلاقی جامعه هماهنگ باشد

26 – پوشیدن چگونه لباسی برای مردان حرام است؟

لباسی که آنان رانزد مردم انگشت نماکند یاوسیله ی جلب زنان نامحرم گیرد.

27 – چه مقدار ازبدن زنان نیاز به پوشش ندارد؟

چهره ودست ها تامچ

28-چهارمورد ازنجاسات رانام ببرید؟

1-خون انسان وهرحیوانی که خون جهنده دارد

2و3- ادرار ومدفوع انسان وحیوان های حرام گوشتی که خون جهنده دارند.

-4 مردار انسان وهرحیوانی که خون جهنده دارد.

-6و5 سگ وخوک، زنده ومرده آنها نجس است.

-7 کافر)یعنی کسی که به خدای یگانه اعتقاد ندارد.

-8 شراب وهرمایع مستی آور ، نجس است

سوالات تشریحی درس دوازدهم دینی دهم

29- -پوشـش زنان ایرانی قبل ازاسـلام چگونه بود؟

زنان ایرانی قبل از اسلام ، عموما پیرو دین زرتشت بودند وبا پوشش کامل درمحل های عمومی فت وآمد می کردند.

 پوشـش وحجاب زنان درایران باسـتان چنان برجسـته بود که حتی برخی از مورخان غربی براین باورند که می توان ایران باسـتان
رامنشأ اصلی گسترش حجاب درجهان دانست.

30 -زنان درپوشش ، چه شرط هایی را باید رعایت کنند؟

1 )تمام بدن خود رابه جز صورت ودست ها تامچ ازنامحرم بپوشانند

2 )پوشش نباید چسبان وتحریک کننده باشد.

31-علت وحدود پوشـش باتوجه به آیات قرآن کریم چگونه اسـت؟

علت پوشـش: زنان به پاکی شناخته می شوند وافراد بی بند وبار که اسیرهوس خود هستند، اجازه ی تعرض به خود نمی دهند

حدود پوشش: قرآن دستور می دهد که روسری ها وپوشش هایشان رابه خود نزدیک کنند تااطراف صورت وگریبان آنان نیز پوشیده شود.

32-بی حجابی اکنون درغرب به چه دلیل اســت؟

دردوران اخیردراروپا، پایبندی به تعالیم دینی کم ترشــدوآن بخش ازدســتورات حضـرت عیســی )ع( وحضـرت موسـی)ع( هم که بقی مانده، مورد غفلت قرارگرفته اسـت،
 بنابراین بی حجابی درغرب نه تنها جایگاهی درا ندیشه ی مسیحی ندارد، بلکه بازگشتی به سنت های مشرکانه ی قبل ازمسیحیت محسوب می شود.

33-آیا حجاب زنان، موجب سلب آزادی وکاهش حضورآنان درجامعه می شود؟

خیر زیرا اوالا: خداوند دستور حجاب رابرای زمان حضور زن دراجتماع ومواجهه وی بانامحرمان قرار داده است نه برای داخل خانه؛ زیرا حجاب
چگونگی پوشش زن راهنگام حضور دراجتماع مشخص می کند.این حکم نه تنها سبب کاهش حضور زنان نمی شود ، بلکه سبب می شود
تاحضوری مطمئن وهمراه باامنیت داشته باشد وازنگاه نااهلانی که درجامعه حضوردارند، ایمن باشد.

ثانیا: ادعای خانه نشین کردن زنان وسلب آزادی آنان بانگاه قرآن وسیره پیشوایان دین ناسگاراست.

34-فواید حجاب برای زنان درجامعه چیست؟

1)کمک می کند تاجامعه به جای آنکه ارزش زن رادرظاهر وقیافه وی خالصه کند، به شخصیت ، استعدادها وکرامت ذاتی وی توجه کند.

2)رعایت حجاب موجب می شود سلامت اخلاقی جامعه بالا رود.

3)حریم وحرمت زنان حفظ شود

4 )آرامش روانی زن افزایش یابد.

فعالیت

عبارت های زیر را تکمیل کنید.

سوالات متن درس دوازدهم دین و زندگی دهم

سوالات متن درس دوازدهم دین و زندگی دهم

پاسخ اندیشه و تحقیق درس دوازدهم دینی دهم

به توضیح المسئال مرجع خود مراجعه کنید و جدول زیر را کامل کنید

سوالات متن درس دوازدهم دین و زندگی دهم

سوالات متن درس دوازدهم دین و زندگی دهم

تهیه کننده سوالات متن درس دوازدهم دین و زندگی دهم : جناب آقای سید رحیم موسوی نسب

برای مشاهده سایر سوالات درس به درس دین و زندگی دهم روی عبارت رنگی کلیک کنید.