در این نوشته با سوالات متن درس دوم تاریخ دوازدهم رشته انسانی با جواب پاسخ پرسش های نمونه این درس همراه شما دوازدهمی ها هستیم. برای مشاهده جزوه پرسش و پاسخ درس دوم تاریخ دوازدهم انسانی به ادامه مطلب مراجعه کنید

سوالات متن درس دوم تاریخ دوازدهم

1-پیامدهای سقوط اصفهان و فروپاشی حکومت صفویان را ذکر کنید؟

موجب آشفتگی امور، بروز هرج و مرج و آشوب های داخلی شد. افغان ها به دلیل ناتوانی در تسلط بر تمام قلمرو صفوی و نا آشنایی با اصول کشورداری، نتوانستند حاکمیت مقتدری تشکیل دهند.

روسیه و عثمانی نیز فرصت را مغتنم شمردند و بخش هایی از شمال و غرب میهن ما را اشغال کردند.

2-نادر از کدام ایل بود؟

ایل افشار.

٣. سابقه تاریخی ایل افشار را ذکر کنید؟

ایل افشار از جمله ایل های قزلباش بود که در روی کار آمدن حکومت صفویان نقش داشتند. در عصر صفوی بخشی از این ایل برای محافظت از مرزهای خراسان در برابر هجوم ازبکان به نواحی شمال آن دیار کوچانده شد.

4.اقدامات نادر افشار تا قبل از به سلطنت رسیدن را توضیح دهید؟

پس از تسلط افغان ها بر اصفهان و قتل شاه سلطان حسین صفوی، یکی از پسرانش به نام تهماسب دوم برای گردآوری نیرو و بازگرداندن حکومت صفویان از پایتخت گریخت. برخی از سرداران و سران ایل ها مانند نادر افشار و فتحعلی خان قاجار (پدر بزرگ آقامحمدخان) به او پیوستند و در نخستین گام خراسان را تصرف کردند.

با حذف شدن رقیبانی چون فتحعلی خان قاجار، نادر که جنگاوری شجاع و متهور بود، ابتکار عمل را به دست گرفت و فرماندهی سپاه تهماسب را عهده دار شد. او طی چندین جنگ افغان ها را شکست داد.

 نادر سپس مهیای نبرد با روسیه و عثمانی شد. سپاه تحت فرمان او در چندین جنگ، بر ارتش قدرتمند عثمانی پیروز شد و سرزمین های اشغال شده ی ایران را آزاد کرد. روس ها نیز با مشاهده ی برق شمشیر نادر و جنگجویانش، پیش از برخورد نظامی، نیروهای خود را از ایران بیرون بردند.

 ۵. چه عواملی زمینه ی نشستن نادر بر تخت شاهی را فراهم آورد؟

پیروزی های برق آسای نادر در جنگ های داخلی و خارجی.

۶. نادر چگونه شاه ایران شد؟

او نخست تهماسب دوم را به بهانه ی بی کفایتی از سلطنت خلع کرد. سپس بزرگان کشور، علما و سران ایل ها و طوایف را به شورای دشت مغان فراخواند و شرایطی را برای سلطنت مطرح کرد.

7. شروط نادر برای پذیرفتن سلطنت در شورای مغان چه بود؟

۱- موروثی شدن سلطنت در خاندان او

۲- حمایت نکردن بزرگان و رؤسای طوایف از خاندان صفوی

3-حل اختلافات مذهبی با دولت عثمانی.

۸. اقدامات نادر پس از رسیدن به سلطنت را ذکر کنید؟

نادر پس از رسیدن به سلطنت تلاش های وسیعی برای حل مشکلات سیاسی و مذهبی به ویژه رفع اختلافات مذهبی با عثمانی انجام داد، گاهی با جنگ و زمانی با زبان مصالحه و مذاکره در صدد حل مشکل بر آمد. .

9.چرا تلاش های نادر به نتیجه ی مطلوب نرسید؟

به دلیل کارشکنی های عثمانی و گرفتاری های داخلی و خارجی نادر به نتیجه ی مطلوب نرسید.

۱۰. نادر شاه افشار چگونه کشته شد؟

هنگامی که مشغول سرکوب شورشی در خراسان بود، با توطئه ی نزدیکان و سردارانش کشته شد.

۱۱. نادر در چه زمانی وارد میدان شد و ایران را از خطرها و تهدیدهای جدی نجات داد؟

در زمانه ای که آشوب های داخلی و هجوم ارتش های بیگانه، موجودیت کشور ما را به خطر انداخته بودند، وارد میدان شد.

 ۱۲. چرا نادر به عنوان پادشاه مملکت، توفیق نیافت که زمینه را برای ثبات و امنیت پایدار، انتقال آرام قدرت و تثبیت حکومت افشاریه پس از خود فراهم آورد؟

1- اشتغال پیوسته ی او به جنگ

۲ – مالیات های اضافی که از مردم برای تأمین هزینه های جنگ گرفته می شد

 ۳- بدگمانی او نسبت به نزدیکان و بزرگان کشور و برخورد خشن با آنان در سال های پایانی.

۱۳. اوضاع حکومت افشاریان پس از مرگ نادر را شرح دهید؟

با مرگ نادر دورانی از رقابت و جنگ برای به دست گرفتن قدرت آغاز شد. افرادی از خاندان نادر و سرداران و سران برخی ایل ها و طایفه ها با یکدیگر به ستیز برخاستند که خرابی و کشتار زیادی به بار آورد. به علاوه افرادی با ادعای انتساب به خاندان صفوی نیز خواهان باز گرداندن حکومت به خاندان صفوی بودند.

 در چنین شرایطی دو تن از برادر زادگان نادر (عادل شاه و ابراهیم شاه) یکی پس از دیگری به عنوان جانشین او برای مدت کوتاهی مدعی حکومت شدند؛ سپس نوبت به نوهی او (شاهرخ) رسید.

وی از قلمرو وسیع نادر، به شهر مشهد بسنده کرد و حکومت او تا زمانی که توسط آقا محمد خان قاجار از میان برداشته شد ( ۱۲۱۲ ق)، ادامه یافت.

۱۴. حکومت افشاریان توسط چه کسی برچیده شد؟

آقا محمدخان قاجار.

۱۵. چگونگی به قدرت رسیدن زندیان را توضیح دهید؟

پس از کشته شدن نادرشاه، کریم خان زند رئیس طایفه ی زند که از طایفه های لر بود برای کسب قدرت اتحادی با دو تن از سرداران ایل بختیاری (علی مراد خان و ابوالفتح خان) برقرار کرد.

 آنان برخی از مدعیان حکومت از جمله رئیس ایل قاجار محمد حسن خان) را شکست دادند و مناطق زیادی از ایران را در اختیار گرفتند. کریم خان در گام بعدی متحدین بختیاری خود را نیز کنار زد و سلسله زندیه را به پایتختی شیراز تأسیس کرد.

۱۶. ویژگی های حکومت کریم خان زند پس از به قدرت رسیدن را بنویسید؟

وی پس از آن با پرهیز از سیاست جنگ و کشورگشایی، موجبات آرامش، آسایش، رونق و رفاه و شکوفایی علمی و فرهنگی نسبی قلمرو خود به ویژه فارس را پس از سال ها جنگ و ناامنی فراهم آورد.

۱۷. کریم خان خود را چه خواند؟

وکیل مردم ایران (وکیل الرعایا ) خواند.

۱۸. چه عواملی باعث شد تا از کریم خان نام و نشان نیکی در تاریخ ایران به جای گذاشته شود؟

پاره ای از خصوصیات اخلاقی و سلوک او مانند مدارا با دشمنان، همدردی با مردم، ساده زیستی و رفتار مناسب با اقلیت های دینی و مذهبی 

۱۹. اوضاع ایران پس از مرگ کریم خان چگونه شد؟

با مرگ کریم خان زند دوباره دورانی از آشوب ایران را فرا گرفت. جانشینان کریم خان برای کسب تاج و تخت به رقابت و جنگ با هم پرداخته و صفحه ی خونین دیگری را در تاریخ ایران رقم زدند. به گونه ای که در کمتر از ۱۵ سال هفت تن از خاندان زند به قدرت رسیدند.

 ۲۰. نتایج کشمکش های جانشینان کریم خان چه بود؟

نتایج این کشمکش ها، فروپاشی سیاسی و اقتصادی و آسیب دیدن توان نظامی و اداری کشور بود.

۲۱. آخرین فرمانروای زند که بود؟

لطفعلی خان.

۲۲. چرا لطفعلی خان زند از آقامحمدخان قاجار شکست خورد؟

به دلیل غرور، اشتباهات نظامی و روی گردانی بزرگان دربارش به ویژه ابراهیم خان کلانتر.

۲۳. سلسله ی زندیه توسط چه کسی منقرض شد؟

آقا محمد خان قاجار.

۲۴. چرا مناسبات سیاسی و اقتصادی ایران با جهان خارج در دوران افشاریه و زندیه نسبت به عصر صفوی کاهش چشمگیری یافت؟

به دلیل درگیری های داخلی و بی ثباتی سیاسی.

۲۵. مهمترین مسائل خارجی ایران در دوره ی افشاریه و زندیه چه بود؟

برخوردهای سیاسی نظامی با همسایگان غربی (عثمانی) و شمالی (روسیه) بود.

۲۶. به دنبال مخالفت زمامداران عثمانی با تلاش های نادر شاه برای حل اختلافات مذهبی میان دو کشور مسلمان، چه اقدامی صورت گرفت؟

سرانجام با عقد معاهده ای میان دو طرف صلح برقرار شد و تا اواخر حکومت کریم خان که سپاه زندیه بصره را تصرف کرد، دوام آورد.

 ۲۷. روابط ایران با انگلستان در زمان نادر افشار چگونه بود؟

نادر برای انگلیسی ها معافیت های گمرکی در نظر گرفت و در صدد برآمد از دانش انگلیسی ها در زمینه ی تأسیس نیروی دریایی در دریای مازندران و خلیج فارس استفاده کند. به همین منظور جان التون انگلیسی را استخدام کرد.

 ۲۸. چرا نادر افشار جان آلتون انگلیسی را استخدام کرد؟

نادر در صدد برآمد از دانش انگلیسی ها در زمینه ی تأسیس نیروی دریایی در دریای مازندران و خلیج فارس استفاده کند.

 ۲۹. روابط ایران با اروپائیان در دوره ی کریم خان زند چگونه بود؟

در دوره کریم خان زند هیئت هایی از فرانسه و انگلستان برای اخذ امتیاز و ایجاد مراکز تجاری به ایران آمدند، اما چون حاضر به پذیرش خواسته های خان زند نشدند، گشایشی در روابط صورت نگرفت. 

۳۰. چرا سازمان اداری و دیوانی ایران در عصر افشاریه و زندیه اعتبار و قوت سابق را نداشت؟

به خاطر حاکمیت عناصر ایلی، غلبه ی تفکر نظامی گری، بی ثباتی سیاسی و کوتاه بودن دوران استقرار سلسله های مذکور.

۳۱. حکومت نادر شاه بر چه پایه هایی متکی بود؟

اقتدارگرایی، استبداد مطلق شاه و تمرکز بر امور نظامی و ارتش متکی بود.

۳۲. نادر شاه برای اداره ی امور اداری و اقتصادی چه شیوه ای در پیش گرفت؟

از مشاورانی که بیشتر دوستان و نزدیکانش بودند، استفاده می کرد و توجهی به وزارت و دیوان سالاری نمی کرد. 

۳۳. عدم انتخاب پایتخت از سوی نادر نشان دهنده ی چیست؟

بی توجهی به نظام اداری.

۳۴. منابع از چه شهرهایی به عنوان پایتخت نادر یاد کرده اند؟

مشهد و کلات.

۳۵. شهرهای مشهد و کلات چه نقشی در دوره ی نادر داشتند؟

این مراکز بیشتر محل گردآوری خزاین و غنایم نادر بود. 

۳۶. شیوه ی اداره ی ایالات، ولایات، شهرها و روستاها در عصر افشاریه و زندیه چگونه بود؟

همانند دوره ی صفویه بود و صاحب منصبانی با همان عناوین سابق این مراکز را اداره می کردند.

۳۷. چرا پس از سقوط صفویان کشاورزی و تجارت ایران دچار ضعف و رکود شدیدی شد؟

به دلیل جنگ ها و آشوب های داخلی و اشغال بخش هایی از نواحی غربی و شمالی ایران توسط عثمانی و روسیه.

۳۸. چه عواملی در زمان نادر موجب کاهش شدید نیروی انسانی در بخش کشاورزی گردید؟

تداوم جنگ های داخلی و خارجی در زمان نادر شاه و نیاز تشکیلات نظامی به نیروی رزمنده.

۳۹. چه عواملی در زمان نادر نابسامانی های اقتصادی را تشدید کرد؟

مالیات های سنگینی که از مردم برای تأمین هزینه های نظامی گرفته می شد.

۴۰. در دوره ی کریم خان زند کدام شهرها به مراکز مهم تجارت داخلی و خارجی تبدیل شدند؟

شهرهای شیراز و بندر بوشهر.

 ۴۱. عوامل مؤثر در رونق اقتصادی دوره ی کریم خان زند را ذکر کنید؟

آرامش و ثبات سیاسی نسبی، کاهش مالیات ها، دربار کم تجمل و تلاش کریم خان برای تثبیت قیمت کالاها.

۴۲. چرا در عصر افشار و زند علم و آموزش رونق دوران صفویان را نداشت؟

به دلیل آشفتگی های سیاسی و اجتماعی پس از سقوط صفویه، مدارس و حوزه های علمیه ی اصفهان و شهرهای دیگر تعطیل شد و یا از رونق افتاد. عده ای از علما و طلاب که از هجوم افغان ها جان سالم به در برده بودند، به عتبات عالیات مهاجرت کردند.

43.وضعیت علمی و آموزشی در دوره ی زندیه چگونه بود؟

در نتیجه ی آرامش و ثبات نسبی که در زمان زندیه به وجود آمد، فعالیت های علمی و آموزشی کمی رونق گرفت و مدرسه های جدیدی ساخته شد.

 ۴۴. شعر و ادب فارسی در دوره ی زندیه چگونه بود؟

شعر و ادب فارسی در این دوره تحول چشمگیری یافت که محققان از آن به نهضت باز گشت ادبی یا سبک اصفهانی یاد نموده اند.

چهره های برجسته ی این سبک ادبی، در برابر سبک هندی که در دوره ی صفویه به وجود آمده بود به سرائیدن شعر به سبک خراسانی و شعرایی هم چون فرخی، عنصری، سعدی و حافظ پرداختند.

۴۵. چرا در دوران افشاریه و زندیه امکان رشد و ترقی هنر و معماری دور از انتظار بود؟

به دلیل آشفتگی سیاسی و اجتماعی کشور پس از صفویان.

۴۶. در دوران افشاریه و زندیه در زمینه ی هنر و معماری چه اقداماتی صورت گرفت؟

ورود هنرمندان و صنعتگران هندی پس از فتوحات نادر در هند موجب تلفیق هنر ایرانی و هندی شد.  مدارا و احترام کریم خان نسبت به هنرمندان و علما نیز موجب رونق هنر و معماری در زمان او شد.

در دوران نادر شهر اصفهان بازسازی شد و در منطقه کلات که محل نگهداری خزاین نادر بود بناهای باشکوهی مانند کاخ خورشید ساخته شد.

۴۷. اقدامات عمرانی کریم خان زند در شیراز را ذکر کنید؟

ساخت مجموعه ی مسجد، بازار و حمام وکیل، ارگ کریم خانی و بازسازی آرامگاه حافظ، سعدی و باغ دلگشا. 

۴۸. منظور از بناهای کلاه فرنگی در دوران زند چه بود؟

نوعی از بناها با کاربرد تفریحی در دوره ی زند گسترش یافت که به کلاه فرنگی معروف بود. در این نوع معماری بنای کوچک و گاهی تزئینی در وسط باغ یا تفریحگاه ها ساخته می شد.

 ۴۹. در دوران زند در زمینه ی نقاشی و نگارگری چه تحولی بزرگ به وجود آمد؟

به تدریج نقاشان به تطبیق هنر خود با معیارهای هنری اروپا پرداختند.

۵۰. مکتب نقاشی شیراز در چه دوره ای شکل گرفت و در چه زمانی به اوج رونق و زیبایی رسید؟

از دوره ی مغولان شکل گرفت و در زمان زندیه به اوج رونق و زیبایی رسید. 

ا۵. نقاشان برجسته ی دوره ی زندیه را نام ببرید؟

محمد صادق، اشرف و میرزا بابا .

۵۲. چرا اوضاع جهان در سده های هفدهم تا نوزدهم میلادی وضعیت دوگانه ی متضادی داشت؟

در جانب شرق سه حکومت مسلمان یعنی ایران، عثمانی و گورکانیان هند دوران ضعف خود را سپری می کردند و در جانب غرب، امپراتوری ها و دولت های روسیه، فرانسه و انگلستان در مسیر قدرت و شکوفایی قرار داشتند.

۵۳. علل اصلی ضعف عثمانی در سده های هفدهم تا نوزدهم میلادی چه بود؟

گستردگی قلمرو و تنوع اقوام، ادیان و مذاهب، سیاست های خشن و نادرست عثمانی ها در برخورد با حقوق اقلیت های قومی و مذهبی، دخالت های زنان و حرم سرا در امور کشوری و فساد سران سپاه.

۵۴. کدام کشور را در قرن ۱۹م. مرد بیمار اروپا می گفتند؟

عثمانی.

۵۵. چرا در قرن ۱۹م. عثمانی لقب مرد بیمار اروپا گرفت؟

کشورهای اروپایی به ویژه روسیه، انگلیس، فرانسه و اتریش هر کدام برای کسب منافع و به بهانه دفاع از حقوق اقلیت ها در امور داخلی عثمانی دخالت کرده و این امر به ضعف بیشتر این امپراتوری منجر شد تا جایی که این کشور در قرن ۱۹م. لقب مرد بیمار اروپا گرفت.

 ۵۶. گورکانیان هند یا مغولان کبیر توسط چه کسی تأسیس شد؟

محمد بابر نواده ی تیمور گورکانی.

۵۷. حکومت گورکانیان هند چه نقش مهمی در هندوستان داشت؟

این حکومت نقش مهمی در گسترش اسلام و زبان فارسی در هندوستان داشت.

۵۸. عوامل اصلی ضعف و انحطاط گورکانیان هند چه بود؟

اختلاف و دشمنی میان هندوها و مسلمانان

۲- سوء مدیریت و ضعف شاهان

۳- دسته بندی و توطئه های درباریان

۴- ورود استعمارگران به این سرزمین.

 ۵۹. نخستین استعمارگرانی که به هند وارد شدند چه کشورهایی بودند؟

پرتغالی ها و اسپانیایی ها.

۶۰. در سده ۱۸ م. کدام کشورها وارد هندوستان شدند و چگونه فعالیت های استعماری خود را گسترش دادند؟

کشورهای فرانسه، هلند و انگلستان وارد هندوستان شده و با تأسیس شرکت های بزرگ تجاری با نام کمپانی هند شرقی فعالیت های استعماری خود را گسترش دادند.

۶۱. استعمارگران اروپایی چگونه بخش هایی از سرزمین هند را تصرف کردند؟

با دامن زدن به اختلافات دینی و قومی در هند.

۶۲. رقابت استعمارگران در هند با پیروزی چه کشوری به پایان رسید؟

انگلستان.

۶۳. انگلیسی ها چگونه توانستند پایه های قدرت خود را در جهان را توسعه بدهند؟

با غارت وسیع سرزمین ثروتمند هند.

همچنین ببینید: گام به گام درس دوم تاریخ دوازدهم

۶۴. انگلیسی ها برای حفظ سلطه ی خویش در هندوستان چه اقداماتی انجام دادند؟

به دخالت و دست اندازی به کشورهای همسایه ی هند از جمله ایران پرداختند.

 ۶۵. پس از کدام واقعه دولت انگلستان رسم هند را جزئی از قلمرو خویش اعلام نمود؟

پس از سرکوب شورش سربازان هندی و ملکه انگلستان به امپراتریس هند و بریتانیا ملقب گردید.

 ۶۶. ظهور انقلاب صنعتی در اروپا چه تحولات مهمی در پی داشت؟

شتاب گرفتن و گسترش استعمار.

۶۷. در اواخر قرن ۱۷م. چه تحول سیاسی بزرگی در انگلستان رخ داد که بر جهان پس از خود تأثیر چشمگیری گذاشت؟

در سال ۱۶۴۶ م میان مجلس به رهبری الیور کرامول و چارلز یکم پادشاه جنگ در گرفت که به پیروزی مجلس انجامید.

 ۶۸. اقدامات کرامول پس از پیروزی بر پارلمان را ذکر کنید؟

کرامول نظام پادشاهی را برانداخت و خود رئیس جمهور شد. او سپس به دلایل مذهبی با مجلس درگیر شد و آن را منحل کرد.

 ۶۹. انقلاب باشکوه در تاریخ انگلستان چه بود؟

پس از مرگ کرامول اگرچه پارلمان و نظام سلطنت دوباره احیا شد اما پادشاه انگلستان که سلطنت را موهبت الهی می دانست به پارلمان توجهی نداشت.

 از این رو، بار دیگر با یکدیگر به ستیز پرداختند که پارلمان پیروز شد (۱۶۸۸م.) این اتفاق در تاریخ انگلستان به انقلاب با شکوه شهرت دارد.

 ۷۰. بزرگ ترین دستاورد انقلاب باشکوه در انگلیس چه بود؟

این بود که منشأ الهی سلطنت نفی و پارلمان منشأ قدرت و تعیین کننده ی اختیارات پادشاه شناخته شد.

 ۷۱. انگلستان در زمان چه کسی و بر کدام مناطق دست یافت؟

این کشور در دوران حکومت طولانی ملکه ویکتوریا به قدرت اول جهان تبدیل شد و بر بخش های بزرگی از آفریقا، آسیا، اقیانوسیه و آمریکای شمالی دست یافت.

 ۷۲. سرزمین ایالات متحده آمریکا تا قرن ۱۸م شامل چند ایالت بود و این ایالات مستعمره ی چه کشوری بودند؟

سیزده ایالت در ساحل اقیانوس اطلس بود. این سیزده ایالت مستعمره ی انگلستان بودند.

۷۳. جمعیت ایلات متحده شامل چه کسانی بود؟

جمعیت این سرزمین شامل مهاجران اروپایی بود که به دلایل مذهبی، سیاسی و اقتصادی به آنجا مهاجرت کرده بودند.

 ۷۴. چرا مهاجر نشینان ایالات متحده برای رسیدن به استقلال وارد جنگ با انگلستان شدند؟

در نتیجه ی وضع مالیات های سنگین توسط دولت انگلیس و تحریکات فرانسویان.

 ۷۵. رهبر استقلال طلبان آمریکا چه کسی بود؟

جورج واشینگتن.

۷۶. نتیجه ی جنگ های استقلال طلبانه ی مهاجر نشینان آمریکا با دولت انگلستان چه شد؟

با پیروزی مستعمره نشینان و استقلال ایالات متحده به پایان رسید.

۷۷. پس از استقلال آمریکا چه کسی به عنوان نخستین رئیس جمهور برگزیده شد ؟

جورج واشینگتن.

۷۸. آمریکایی ها پس از استقلال دست به چه اقداماتی زدند؟

 با پیشروی به سوی غرب و کشتار وسیع سرخپوستان، که ساکنین اصلی این سرزمین بودند، به تصاحب سرزمین های وسیع آنان پرداخت.

۷۹. آمریکایی ها چگونه در طی سده های ۱۹م توانستند به پیشرفت های وسیع سیاسی، اقتصادی و صنعتی دست یابند؟ 

با بهره گیری از نیروی کار بردگان آفریقایی اقتصاد خود را توسعه بخشید.

۸۰. چرا کشور فرانسه در قرن ۱۸م. با ورشکستگی اقتصادی و نظامی روبه رو گردید؟

به دلیل شکست نظامی از انگلستان و صرف منابع مالی هنگفت در سرزمین آمریکا

۸۱. طبقات اجتماعی جامعه ی فرانسه در قرن ۱۸م. را نام ببرید؟

۱- طبقه ی ممتاز

۲-طبقه ی متوسط

3-طبقه ی فقیر.

۱۸۲ طبقه ی ممتاز فرانسه شامل چه کسانی بودند و دارای چه امتیازی بودند؟

شامل اشراف و زمین داران بزرگ که علاوه بر داشتن امتیازات بسیار از پرداخت مالیات معاف بودند. 

۸۳. طبقه متوسط فرانسه عمدتا چه کسانی بودند و به چه اموری اشتغال داشتند؟

غالبا تحصیل کرده بودند و مشاغلی همچون وکالت، نویسندگی، طبابت، روزنامه نگاری و تجارت داشتند. 

۸۴. علت نارضایتی طبقه متوسط فرانسه، از طبقه ی ممتاز چه بود؟

از اینکه طبقه ی ممتاز برای آنان امتیازی قائل نبود، به شدت ناراضی بودند.

۸۵. اکثریت جامعه ی فرانسه را کدام طبقه تشکیل می دادند و چه ویژگی داشتند؟

طبقه ی فقیر و بار اصلی مالیات و خدمات نظامی بر دوش آنان بود. اینان حکومت لویی شانزدهم پادشاه فرانسه و طبقه ی ممتاز را عامل سیه روزی خود می دانستند.

 ۸۶. چه عاملی نقش بزرگی در پیدایش انقلاب فرانسه داشت؟

تحولات فکری.

۸۷. در کشور فرانسه تحت تأثیر چه عاملی فلاسفه و روشنفکران که اندیشه های آنان مردم را به سوی انقلاب رهنمون ساخت، ظهور یافتند؟

عصر روشنگری ارویا.

۸۸.. دایره المعارف نویسان فرانسوی چه گروهی بودند؟

گروهی از روشنفکران بودند که با مباحث علمی و ادبی به انتقاد از وضع موجود پرداختند.

۸۹. مشهورترین روشنفکران فرانسه در قرن ۱۸م. چه کسانی بودند؟

ولتر، مونتسکیو و روسو.

۹۰. اعتقادات و نظریات ولتر، مونتسکیو و ژان ژاک روسو را ذکر کنید؟

ولتر از اطاعت انسان از عقل و مبارزه با خرافات سخن می گفت. مونتسکیو از تفکیک قوای سیاسی و حقوق بشر دفاع می کرد. روسو بر اهمیت انتخابات تأکید می کرد و تشکیل حکومت را حاصل یک قرارداد اجتماعی می شمرد.

۹۱. چه عواملی در زمان لوئی شانزدهم خشم مردم را شعله ورتر ساخت؟

غفلت لویی شانزدهم از احوال مردم و تجملات و ولخرجی های او و درباریان.

۹۲. انقلاب فرانسه چگونه آغاز شد؟

در ۱۴ ژوئیه ۱۷۸۹ مردم غالبا بینوا و خشمگین پاریس با حمله به زندان باستیل انقلاب خویش را آغاز کردند.

۹۳. انقلابیون فرانسه چه اقداماتی انجام دادند؟

انقلابیون سرانجام لویی شانزدهم پادشاه مستبد فرانسه را وادار به امضای قانون اساسی جدید و پذیرش نظام مشروطه ی سلطنتی کردند.

 مدتی بعد انقلابیون تندرو پادشاه را عزل و نظام جمهوری را برقرار کردند. آنان سپس لویی و همسرش ماری آنتوانت را اعدام کردند.

 ۹۴. چرا پس از انقلاب، کشورهای اروپایی با فرانسه وارد جنگ شدند؟

اعدام لویی شانزدهم و همسرش ماری آنتوانت و افکار و شعارهای آزادی خواهانه ی انقلاب موجب ترس و خشم کشورهای اروپایی شد.

۹۵. ناپلئون چگونه در فرانسه قدرت را به دست گرفت؟

او با انجام یک کودتا به قدرت دست یافت (۱۷۹۹م). و سپس به عنوان امپراتور فرانسه انتخاب شد.

۹۶. تا اواخر قرن ۱۸ م عامل اصلی تولید چه بود؟

نیروی بازوی انسان بود.

۹۷. در انقلاب صنعتی چه چیزی جایگزین نیروی جسمی انسان شد؟

نیروی محرکه ی آب و سپس بخار.

۹۸. انقلاب صنعتی چگونه و از کجا آغاز شد؟

این انقلاب با اختراع و تکمیل ماشین بخار در انگلستان آغاز گردید.

۹۹. نخستین تحول صنعتی در چه صنعتی اتفاق افتاد؟

نساجی و پارچه بافی اتفاق افتاد. پس از آن این انقلاب در کشاورزی، حمل و نقل و دیگر تولیدات صنعتی رخ داد و در نتیجه ی آن تولیدات صنعتی افزایش قابل توجهی یافت.

 ۱۰۰. چرا انقلاب صنعتی موجب تغییر مناسبات انسانی، اجتماعی و اقتصادی در اروپا و جهان گردید؟

زیرا در نتیجه ی صنعتی شدن، کشورهای اروپایی به مواد اولیه، نیروی کار ارزان، بازار فروش محصولات، سرمایه ی مادی فراوان و حمایت دولت ها نیاز پیدا کردند.

 ۱۰۱. انقلاب صنعتی موجب ظهور و توسعه دو پدیده اقتصادی – اجتماعی شد ، آن ها را بنویسید؟

۱- توسعه ی استعمار و غارت کشورهای آسیایی و آفریقایی 

2-افزایش استثمار و بهره کشی از کارگران در داخل اروپا)

۱۰۲. انقلاب صنعتی چه آثار و پیامدهایی داشت؟

گسترش بی رویه شهرها، رشد سریع جمعیت، به وجود آمدن فاصله ی طبقاتی، نارضایتی های اجتماعی و اقتصادی و آلودگی های زیست محیطی به وجود آورد.

103.چه کسی در قرن ۱۷م. روسیه را متحول کرد و در مسیر پیشرفت و توسعه طلبی سیاسی و نظامی قرار داد؟

پتر کبیر.

۱۰۴. پتر کبیر چگونه روسیه را به قدرت بزرگی تبدیل کرد؟

او با استخدام کارشناسان اروپایی و تأسیس مدارس و دانشگاه های جدید و تقویت ارتش و نیروی دریایی.

۱۰۵. برنامه های پتر برای قدرتمند شدن روسیه؛ گسترش سرزمین روسیه و دستیابی به دریاهای آزاد برای چه بود؟

برای کسب منافع تجاری و سیاسی بود.

۱۰۶. پطر کبیر برای کسب منافع تجاری و سیاسی چه برنامه هایی در پیش گرفت؟

گسترش سرزمین روسیه و دستیابی به دریاهای آزاد.

۱۰۷. جانشینان پتر کبیر برای دستیابی به برنامه های او چه اقداماتی انجام دادند؟

روس ها در نواحی شرقی اروپا، حوزه ی دریاهای بالتیک، سیاه و خزر

همچنین ببینید: سوالات متن جامعه شناسی دوازدهم

پاسخ پرسش های نمونه درس دوم تاریخ دوازدهم

وضیعت سیاسی و نظامی ایران (افشاریه ، زندیه ، صفویه) مقایسه کنید .

ایران در عصر صفوی به دلیل وجود تشکیلات دیوانی موثر و نیروی نظامی رزمنده (قزلباش) دارای امنیت و ثبات سیاسی، اقتصادی و نظامی پایدار بود. صفویان در رویارویی با دشمنان خارجی بسیار موفق عمل می کردند

. شورش های داخلی چندانی در ایران وجود نداشت، اما در دوره های افشار و زند در کشور به دلیل غلیه تفکر ایلاتی و نبود تشکیلات دیوانی منسجم بی ثباتی سیاسی حکمفرما شد.

این موجب می شد تا موفقیت های این حکومت ها پایدار نباشد و در هر گوشه از خاک ایران خانها به صورت حکومت محلی مستقل عمل می کردند. به صورتی که کشور در حالت تجزیه قرار داشت.

قضاوت خود را درباره شخصیت نادر و نقش او در تاریخ ایران در پنج سطر بیان کنید.

نادر جهان گشایی بزرگ دلیر و شجاع و جنگجو بود او توانست در مدتی کوتا بار دیگر عظمت از دست رفته ایران را احیا نماید او با درایت و کاردانی نظامی خود امپراتور تزارها را مجبور به عقب نشینی کرد و عثمانی را وادر به خروج از بغدا د نمود شورش های داخلی را سرکوب و اما در خصوص عمران و آبادنی کشور هیچ گونه کار مفیدی انجام نداد او که در نزد مورخان به شهریاری توانا نام برده شده ولی تندخو و بی رحم چنانچه گفته اند حتی فرزندش رضاقلی میرزا را به قتل رساند.

علل، آثار و نتایج ضعف و ناکارآمدی نظام اداری (دیوان سالاری ایران در دوران افشاریه و زندیه را توضیح دهید.

سازمان اداری و دیوانی ایران در عصر افشاریه و زندیه تا حدودی به خاطر حاکمیت عناصر ایلی، غلبه ی تفکر نظامی گری، بی ثباتی سیاسی و کوتاه بودن دوران استقرار سلسله های مذکور، اعتبار و قوت سابق را نداشت. حکومت نادرشاه بر اقتدارگرایی مطلق شاه و تمرکز بر امور نظامی و ارتش متکی بود و نهادهای اداری رونق چندانی نداشت.

نادر شاه برای اداره ی امور اداری و اقتصادی از مشاورانی که بیشتر دوستان و نزدیکانش بودند، استفاده می کرد و توجهی به وزارت و دیوان سالاری نمی کرد. این بی توجهی به نظام اداری تا جایی بود که نادر شهری را به عنوان پایتخت خود انتخاب نکرد.

به نظر شما، انقلاب باشکوه انگلستان چه تاثیراتی بر اروپای قرن هیجدهم گذاشت؟

در این انقلاب منشا الهی سلطنت نفی شده و پارلمان منشا قدرت و تعیین کننده ی اختیارات پادشاه شناخته شد این انقلاب بر افکار ملتها اروپایی بخصوص فرانسوی ها تاثیرات زیادی داشت. همچنین باعث افزایش قدرت انگلستان شد که به صورت قدرت برتر اروپا در آمد و توانست فرانسه و اروپا را شکست دهد.

علل اجتماعی سیاسی، فکری و فرهنگی انقلاب بزرگ فرانسه چه بود؟

کشور فرانسه در قرن ۱۸ م به دلیل شکست نظامی از انگلستان و صرف منابع مالی هنگفت در سرزمین آمریکا با ورشکستگی اقتصادی و نظامی روبه رو گردید. از نظر اجتماعی نیز در فرانسه مشکلاتی به وجود آمد. تحولات فکری جامعه ی فرانسه نقش بزرگی در پیدایش انقلاب داشت.

در این کشور تحت تاثیر عصر روشنگری اروپا ، فلاسفه و روشنفکرانی ظهور یافتند که اندیشه های آنان مردم را به سوی انقلاب رهنمون ساخت. گروهی از این روشنفکران که به دایره المعارف نویسان شهرت داشتند با مباحث علمی و ادبی به انتقاد از وضع موجود پرداختند. ولتر، مونتسکیو و ژان ژاک روسو سه تن از مشهورترین روشنفکران فرانسه این دوره بودند.

انقلاب صنعتی چه آثار و پیامدهایی داشت ؟

گسترش بی رویه شهرها، رشد سریع جمعیت، به وجود آمدن فاصله ی طبقاتی، نارضایتی های اجتماعی و اقتصادی و آلودگی های زیست محیطی به وجود آورد.

تهیه کننده سوالات متن درس دوم تاریخ دوازدهم: جناب آقای مهران زنگنه

برای مشاهده سایر دروس سوالات متن تاریخ دوازدهم روی عبارت رنگی کلیک کنید.