سوالات متن درس دوم جامعه شناسی دهم انسانی


haladars آبان 3, 1400 دقیقه مطالعه
سوالات متن درس دوم جامعه شناسی دهم انسانی

در این نوشته با سوالات متن درس دوم جامعه شناسی دهم انسانی همراه شما انسانی های دهمی هستیم. کامل ترین و جامعه ترین پرسش و پاسخ یا همان سوالات متن درس دوم جامعه شناسی دهم با 31 سوال با جواب را در ادامه مطلب مشاهده کنید.

سوالات متن درس دوم جامعه شناسی دهم

1 -کنش اجتماعی چیست؟

پاسخ:کنشی انسانی که دیگران راتحت تاثیر قرارمی دهد.

2 -برای کنش های بیرونی وکنش های درونی مثال بزنید.

پاسخ: نشستن،راه رفتن،غذاخوردن کنش هایی بیرونی هستند.فکرکردن،غصه خوردن،پشیمان شدن،امیدوارشدن کنش هایی درونی هستند.
3 -برای کنش های فردی واجتماعی مثال بزنید.

پاسخ:قدم زدن،مسواک زدن،فکرکردن کنش هایی فردی هستند.سالم کردن،تدریس کردن،پاسخ دادن کنش هایی اجتماعی هستند.

4 -آیا کنش های اجتماعی حتمابایددرحضورفیزیکی دیگران صورت گیرد؟ مثال بزنید.

خیر.رعایت مقررات حتی بدون حضوردیگران نیزکنشی اجتماعی محسوب می شود. دیگران اگرفیزیکی هم حضورنداشته باشند حضورذهنی  برای کنشگرمی توانند داشته باشند وبرکنش های او تاثیرخواهندداشت.

5 -آیا کنش هایی که درحضوردیگران ولی بدون توجه به آنها اتفاق می افتدکنش اجتماعی اند؟

پاسخ:کنشی که موجب ایجادآگاهی وتاثیرپذیری دردیگران نشود کنش اجتماعی نیست.بنابراین اگر من کنشی درحضوردیگری انجام دهم که او رامتاثر نسازد این کنش من جنبه ی اجتماعی نخواهدداشت.

6 -باذکرمثالی توضیح دهید که شما چگونه با گذشتگان ارتباط اجتماعی برقرارمی کنید؟

پاسخ:وقتی مابرای
گذشتگان خودبزرگ داشت برگزارمی کنیم یا فاتحه ای نثارآنها می کنیم یا طلب آمرزش برای آنهاداریم درحال برقراری ارتباط با گذشتگان هستیم.

7 -باذکرمثالی توضیح دهید که شما چگونه با آیندگان ارتباط اجتماعی برقرارمی کنید؟

پاسخ:وقتی کنشی انجام می دهیم که برای آیندگان عواقبی به دنبال داردمثال مطلبی می نویسیم تا آنهاراازحال خودباخبرسازیم .یا با مصرف بی  رویه آب وانرژی محیط زیست نامناسبی برای آنهابه ارمغان می گذاریم،درحال برقراری ارتباط با آیندگان هستیم.

9 -باذکرمثالی توضیح دهید که شما چگونه با معاصران ارتباط اجتماعی برقرارمی کنید؟

پاسخ:من درحال تایپ این متن هستم وشمادرحال خواندن آن هستیدپس شمادرحال تاثیرپذیری ازکنش من هستید.

10 -آیا قواعد وشکل ارتباط اجتماعی مابادوست ودشمن یکسان است؟ مثال بزنید.

خیر)به قول حافظ شیرازی(بادوستان مروت بادشمنان مدارا.به قول جامعه شناسان ازدشمنان فاصله می گیریم وبه دوستان نزدیک می شویم.

11 -آیا قواعد وشکل ارتباط اجتماعی ماباغریبه وآشنا یکسان است؟

مثال بزنید:خیر ارتباط با غریبه ها ساده است ولی ارتباط با آشنایان پیچیده تر وگسترده تراست.

11 -آیا قواعد وشکل ارتباط اجتماعی مابامومن وکافر ومنافق یکسان است؟ مثال بزنید.

خیربه مومن اعتمادداریم وارتباط گسترده ای برقرارمی سازیم)البته اگر خودمومن باشیم(با کافر ومنافق ارتباطمان راقطع می کنیم.)اگر  خودمان کافریامنافق نباشیم.(به کافرومنافق اعتمادنداریم ودرصدد برقراری ارتباط پایدارباآنهانیستیم.

12 -منظور از پدیده های اجتماعی چیست؟

پاسخ :به کنش ها وپیامدهای کنش )تاثیرات اجتماعی کنش ها) پدیده ی اجتماعی گفته می شود.مانند: کنش ها،نقش ها،ارزش ها،هنجارها،فرهنگ ،عقاید،گروه های اجتماعی،نظام ها ونهادهای اجتماعی و….

13 -خردترین پدیده ی اجتماعی چیست.

پاسخ : کنش اجتماعی

14 -چرابرخی ازپدیده ها راپدیده های اجتماعی می نامند؟

پاسخ: زیرا برخی ازپدیده های موجوددر اطراف ما درکنش های انسان ها نسبت به یکدیگر تاثیردارندودیگران رابه واکنش وامی دارندمثال خط کشی خیابان یک پدیده اجتماعی زیرادیگران را به واکنش وتغییررفتار وامی دارد.

15 -پدیده ای اجتماعی مثال بزنیدوفرصت ها ومحدودیت هایی که ایجادمی کندرابنویسید:

پاسخ:قوانین راهنمایی ورانندگی یک پدیده ی اجتماعی است که فرصت آن کمک به سلامتی وترددسالم است ولی محدودیت آن گاهی کاهش سرعت یا سپری شدن بیشترزمان است.یا پدیده ی رعایت حجاب ..

16 -مفاهیم ارزش ،هنجار،نماد،نقش اجتماعی،جامعه پذیری،کنترل اجتماعی راتوضیح دهیدوبرای هریک مثال بزنید.

پاسخ:ارزش های اجتماعی: پدیده های مطلوب وخواستنی که موردپذیرش افرادجامعه اند واعضای جامعه می خواهندبه آنهادست یابند.)گرایش نسبت به آنهادارند.(مانندتعلیم وتربیت  ،موفقیت،اخالص،سخاوت،سعادت،هنجارهای اجتماعی:شیوه های انجام کنش های اجتماعی هستند که موردقبول افرادجامعه اندوراه های رسیدن به ارزش های اجتماعی محسوب می شوند.

مانندقوانین ومقررات،الگوهای رفتاری(ارزش  های اجتماعی ذهنی هستندودرذهن انسان اعتبارمی یابندولی هنجارهای اجتماعی عینی ،ملموس ومحسوس هستند وجنبه بیرونی دارند).

نماد: نشان ها وعالیمی هستندکه به کمک آنها پیام ها ومعانی به دیگران منتقل می شوند.مانندعلائم راهنمایی ورانندگی،پرچم . 

نقش اجتماعی : عنوان وبرچسبی است که درموقعیت وجایگاه های اجتماعی برافرادنهاده می شودوبرای آنهامجموعه ای ازوظایف وحقوق اجتماعی رابه وجودمی آورد.مانند: نقش فرزند،پدر،مادر،معلم،پلیس و… 

جامعه پذیری:فرایند ومراحلی که فردبرای مشارکت درزندگی اجتماعی طی می کندوبا نقش ها،ارزش ها،هنجارها وعقاید  و…جامعه آشنامی شود.)فرایندی که هویت اجتماعی فردرامی سازد.(مثال درخانواده ازطریق تعامل با اطرافیان با نقش  فرزندی وشهروندی ومسلمانی و…آشنامی شویم.یادرمدرسه برای نقش پذیری های اقتصادی وسیاسی وآموزشی وخانوادگی و…آشنا می شویم.

 کنترل اجتماعی: مجموعه فعالیت هایی که فردرابرای انطباق باانتظارات وپذیرش فرهنگ جامعه آماده می سازد.(اقداماتی که ماراواداربه رعایت فرهنگ ومقررات اجتماعی می کند.)مثال برای درس خوان ترشدن  دانش آموزمعلم بانمره یاجایزه اوراتشویق می کندویااوموردمواخذه قرارمی دهد.

17 -کنش اجتماعی، هنجارهای اجتماعی وارزش های اجتماعی با یکدیگرچه ارتباطی دارند؟ مثال بزنید:
وقتی کنشی ازحالت فردی به اجتماعی تبدیل می شودنیازمندهنجاروارزش اجتماعی می شود.بدون ارزش اجتماعی هنجاروکنش اجتماعی به وجودنمی آید.

اگرهدفی مطلوب است بایدبرای رسیدن به آن شیوه هایی)هنجارهایی(تعریف شودواین شیوه ها باید قابلیت اجرا)کنش اجتماعی(داشته باشند.مثال برای کالس درس جامعه شناسی عالوه برارزش آموزش مفاهیم اجتماعی،ارزش تنوع وشادابی راهم اضافه می کنیم بنابراین الزام است که ازجای برخیزیم وبارعایت فاصله نسبی  بایکدیگرحرکات کششی ونرمشی راانجام دهیم تا انبساط خاطر وشادابی درفضای کلاس ایجادشود.

همچنین ببینید:پاورپوینت جغرافیا دهم

18 -پدیده های اجتماعی چه ویژگی هایی دارند؟

پاسخ:1-پدیده های اجتماعی معنادار،هدف مند،آگاهانه وارادی هستند.

2-پدیده های اجتماعی مستقل ازپدیدآورندگان خودهستند.

3 -پدیده های اجتماعی فرصت ساز ومحدودیت سازهستند.

19 -پدیده ای طبیعی مثال بزنید که جنبه ی اجتماعی پیدا می کند؟

پاسخ : مثال خشکسالی وکم آبی که پدیده ای طبیعی است موجب ایجادمهاجرت یا تغییرنقش های اقتصادی که جنبه ی اجتماعی دارندمی شود.

20 -پدیده های طبیعی چه ویژگی هایی دارند؟

پاسخ:پدیده های طبیعی توسط انسان خلق نمی شوندونتیجه کنش انسان نیستند.جنبه عینی وبیرونی دارند وخارج ازذهنیت انسان نیزبه صورت مستقل وجوددارند.

21-کنشی فردی مثال بزنید که با حضور اعضای خانواده به کنش اجتماعی تبدیل می شود؟

شنیدن موسیقی در منزل وقتی تنها بودم کنش فردی محسوب می شود ولی وقتی پدر و مادرم به منزل آمدند باتفاق به شنیدن آن 
پرداختیم وحین شنیدن با ابراز هیجان برکنش های یکدیگر تاثیر گذاشتیم.

22-کنشی مثال بزنید که حضور دیگران در چگونگی اجرای آن موثر باشد؟

چگونگی اجرای نماز فرادای بانماز جماعت تفاوت دارد.زیرا در نماز جماعت به علت هماهنگی با امام جماعت زمان ادای نماز
تحت کنترل فرد نیست.

23-در فضای اجتماعی کالستان چه رابطه ای بین آرمان های اجتماعی ،ارزش ها،هنجارهاوکنش های اجتماعی وجود دارد؟ 

آرمان علم آموزی ما با ارزش تفکر و هنجار سکوت در کلاس مطابقت دارد وموجب می شود حین تدریس معلم به دانش آموزان دیگر اجازه ی صحبت غیردرسی ندهیم.

24-هنجار ها و ارزش ها با نقش های اجتماعی چه رابطه ای دارند؟

هر نقشی مجموعه ای از انتظارات و حقوقی است که متناسب با ارزش هاومقررات جامعه تعریف می شود و اگر ارزش های جامعه تغییر کندمقررات و نقش های اجتماعی تغییر میکند.بنابراین یک نقش در دو جامعه ممکن است وظایف و حقوق متفاوتی داشته باشد.

25-آیا ممکن است هنجار های نقشی در دو جامعه ی متفاوت یکسان باشد؟

بله،برخی از ارزش ها جنبه ی جهانی دارندبنابراین صرف نظر از تفاوت های اجتماعی تمام جوامع از آن هنجار پیروی می کنند.مانندنظم وترتیب

26 -در چه صورتی ممکن است هنجاری نا به هنجار شمرده شود؟

در صورتی که ارزش های دو جامعه متفاوت باشند ممکن است هنجاری در یکی از آن ها بهنجار و در جامعه ی دیگر نا بهنجار
باشد مانند حجاب و برخی از مواد خوراکی.)رعایت حجاب چادر ومقنعه درایران هنجارودراروپا نابهنجاراست.)

27 -تا چه سطحی جامعه حاضر به کنترل اجتماعی هنجار است؟
هرچه ارزشی در جامعه از اهمیت بیشتری برخوردار باشد هنجار های آن بیشتر کنترل می شود ودر صورت هنجار شکنی مجازات
بیشتری به دنبال دارد.

28-نظامی مثال بزنیدکه هنجار ها وکنش های اجتماعی آن با یکدیگر متناسب باشد؟
کالس درس جامعه شناسی ما مقررات انضباطی خوبی دارد از جمله حین پاسخ گویی دانش آموزی دیگران صحبت نمی کنند.

29 -کنشی مثال بزنید که جنبه اجتماعی داشته باشد و رفتار دیگران در آن تاثیرگذار باشد؟

لباس پوشیدن برای خروج از منزل چون حضور دیگران موجب تغییر وضعیت ما می شود

31 -هنجارهای اجتماعی چه رابطه ای با کنش اجتماعی و ارزش های اجتماعی دارد؟


هنجارها شیوه های انجام کنش اجتماعی هستند و به کمک هنجارها به ارزش های اجتماعی می رسیم اگر ارزش ها عوض شوند هنجارها و کنش های اجتماعی تغییر می کند.

31 -هنجارها و ارزش های چه رابطه ای با نظام های اجتماعی و نقش های اجتماعی دارند؟

 هر نظام اجتماعی از مجموعه ی نقش ها بوجود آمده است که این نقش ها بر اساس هنجارها و ارزش که با یکدیگر ارتباط برقرار می کند.

تهیه کننده سوالات متن درس دوم جامعه شناسی دهم : جناب آقای حمید رحیمی

برای مشاهده سایر دروس سوالات متن جامعه شناسی دهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

7 دیدگاه
 1. عباس عزیزی

  عالیه دوستان

 2. عباس عزیزی

  عالیه

 3. علی محمد نبی زاده

  عالی بود ممنون

 4. ali

  اگه سوال ها و جواب ها خلاصه تر باشه و کمتر باشه عالی تر میشه

 5. ناشناس

  عالی

 6. ناشناس

  افتضاح

 7. ناشناس

  جوابا تو کتاب نیست!