در این نوشته با سوالات متن درس دوم جامعه شناسی دوازدهم انسانی همراه شما انسانی های یازدهمی هستیم. کامل ترین و جامعه ترین پرسش و پاسخ یا همان سوالات متن درس دوم جامعه شناسی دوازدهم با 23 سوال با جواب را در ادامه مطلب مشاهده کنید.

سوالات متن درس دوم جامعه شناسی دوازدهم

1-علوم اجتماعی را تعریف کنید

پاسخ: مجموع دانش هایی که اجتماعات انسانی را از نظر اثرگذاری و اثرپذیری بر کنش ها و زندگی اجتماعی به صورت علمی مطالعه میکند. 

2-تعریف دیگر علوم اجتماعی عبارت است از

:مجموعه دانش هایی که پدیده های اجتماعی را به صورت علمی مورد مطالعه قرار می دهد. 

3 -موضوع مطالعه علوم انسانی ،علوم اجتماعی، علوم طبیعی چیست؟

پاسخ: درعلوم طبیعی ،بررسی  پدیده های طبیعی که مستقل از اراده انسان ها است . درعلوم انسانی،بررسی کنش های انسانی  وپیامدهای آن است. درلوم اجتماعی ،کنش های اجتماعی وپیامدهای آن است. 

4 -رابطه علوم اجتماعی با علوم انسانی چگونه است؟

علوم انسانی کلیه کنش های آگاهانه وارادی انسان  رادربرمی گیرد ولی علوم اجتماعی فقط شامل کنش های اجتماعی انسان است .پس علوم اجتماعی  زیرمجموعه علوم انسانی قرارمی گیرد. 

5 -برای هریک از علوم طبیعی،علوم انسانی ،علوم اجتماعی مثال بزنید.

پاسخ : علوم طبیعی:  فیزیک،شیمی،ریاضی،زیست شناسی،زمین شناسی،جغرافیای طبیعی.

علوم انسانی: اخلاق،روان  شناسی، هنر،الاهیات، عرفا

علوم اجتماعی: جامعه شناسی،مردم شناسی،حقوق،تاریخ،جغرافیای  انسانی،اقتصاد،سیاست  

6 -فواید علوم طبیعی را نام ببرید

پاسخ 1 -شناخت قوانین طبیعت، پیشبینی و پیشگیری حوادث طبیعی

2 -تسلط بر طبیعت

3 -رهاسازی انسان ازمحدودیت های طبیعت 

6 -فواید علوم انسانی وعلوم اجتماعی رابنویسید.

پاسخ: 1 -شناخت وفهم معانی کنش های انسان  وپیامدهایش

2 -شناسایی عوامل موثربرکنش های انسان

3 -پیش بینی کنش ها ی انسان وپیامدهای کنش ها جهت پیشگیری

4 -نقد کنش های ناپسند انسان ها

5 -رها سازی انسان ها ازکنش های  ناپسند

6 -آموزش شیوه های صحیح استفاده از علوم طبیعی وابزاری 

7-فواید علوم اجتماعی را بنویسید

پاسخ:

1 -شناخت پدیده های اجتماعی

2 -پیش بینی آثار و پیامدهای پدیدههای اجتماعی

3 -کشف نظم و قواعد جهان اجتماعی و جلوگیری از آسیب های احتمالی

4 -فراهم ساختن زمینه فهم متقابل انسانها و جوامع مختلف و افزایش همدلی و همراهی

5-ایجاد ظرفیت داوری  درباره ارزش ها وهنجارهای اجتماعی ونقد واصلاح آنها

6 -ایجاد ظرفیت داوری درباره علوم طبیعی وفناوری  ها 

8-چرا علوم اجتماعی از علوم طبیعی ازاهمیت بیشتری برخورداراست؟

پاسخ: زیرا علوم اجتماعی  درباره فرصت ها ومحدودیت های فناوری آگاهی وداوری می کند وبه آنها کمک می کند که از طبیعت  وعلوم طبیعی به شیوه صحیح استفاده کنند. 

9-علم جامعه شناسی را تعریف کنید

پاسخ: 1 -جامعه شناسی علم شناخت کنش های اجتماعی است.

2- جامعه شناسی علم شناخت ساختار اجتماعی است. 

10-انواع جامعه شناسی را توضیح دهید

پاسخ: 1 -جامعه شناسی خرد ،مطالعه کنش های اجتماعی و سایر پدیده های خرد مانند مطالعه نقش ها ،هنجارها، نمادها،مد گرایی و مطالعه گروه های کوچک مثل گروه های شغلی

2 -جامعه شناسی کلان ،مطالعه ساختار اجتماعی و سایر پدیدههای کلان است.  

مانند مطالعه نهادهای اجتماعی و اثراتی که این نهادها بر یکدیگر دارند می توانید مثالی در این خصوص مطرح کنیم مانند تاثیراتی که نهاد آموزش بر نهاد اقتصاد و متقابلا اقتصاد بر آموزش میگذارد . 

11-بر چه اساسی جامعه شناسی به حوزه هاورویکردهای متفاوتی تقسیم شد

پاسخ: بر اساس دوری و نزدیکی به علوم طبیعی) یعنی تا چه حدودی از روش های حسی و تجربی استفاده می کنند)

همچنین ببینید: سوالات متن جغرافیا دوازدهم

12-علوم اجتماعی دارای چه شاخه های تخصصی می باشد؟ پاسخ:

تاریخ :کنش های انسان در گذشته را مورد مطالعه قرار می دهد.

اقتصاد : ازکنش های مادی انسان و چگونگی استفاده از منابع و انتخاب ها ی انسان سخن می گوید.

علم زبان شناسی : از مطالعه و بررسی زبان و چگونگی برقراری ارتباط بین انسان ها سخن می گوید.

علم جمعیت شناسی : از حرکات جمعیت مانندافزایش یا کاهش جمعیت یا مهاجرت سخن می گوید.

علم حقوق : از قواعد ، مقررات و انتظارات متقابل بین انسان ها سخن می گوید.

علم جغرافیای انسانی : از رابطه متقابل انسان با طبیعت صحبت می کند.

علم مردم شناسی : از آداب و رسوم، سنت ها و روابط بین اقوام و گروه ها صحبت می کند.

علم باستان شناسی : از بررسی آثار وابزاربه جا مانده از انسان ها در کنش ها و تعامل های گذشته صحبت می کند.

علم سیاست : از قدرت و چگونگی ارتباط قدرت با سایر پدیده های اجتماعی صحبت می کند.

علم مدیریت : از چگونگی بهره برداری از منابع ونیروی انسانی صحبت می کندو…

13-در کشور ما بسیاری از مدیران ارشد که برنامه ریزی برای کشور از وظایف آنهاست فارغ التحصیل و دانش آموخته علوم انسانی نیستند این موضوع چه پیامد ها و آثاری برای جامعه ما دارد؟

پاسخ: این پدیده موجب میشود که برنامهریزان ارشد ما از پدیده کنش های اجتماعی و انسانی آگاهی لازم رانداشته باشند و در تصمیمات خود دچار خطا های بزرگی شوند. 

14-این پدیده که امروزه فناوری بر زندگی بشر سیطره یافته است و به جای اینکه انسان توسعه فناوری را هدایت و راهبری کند فناوری زندگی انسان ها را کنترل میکند چه پیامدها و نتایجی برای جامعه دارد؟

پاسخ: در این صورت موجب میشود که خلاقیت ها در جامعه کم شود و افراد نتوانند برای پیشرفت جامعه  نوآوری های داشته باشند و تفکر واگرا در جامعه به وجود نمی آید و همه به نوعی تحت سیطره فناوری قرار می گیرند. و سبک زندگی انسانها ماشینی می شود. 

15-بین رشته های علوم اجتماعی کدام رشته از آینده شغلی بهتری می تواند برخوردار باشد؟

پاسخ: در حال حاضر به نظر می رسد که رشته روانشناسی اجتماعی و رشته حقوق بیشتر از سایر رشته ها نزد جوانان از اعتبار بیشتری برخوردار است. 

16-آیا مالک دیگری غیر از آینده شغلی برای مقایسه رشته های علمی وجود دارد ؟

پاسخ: بله میتوانیم به جز آینده شغلی به پدیدههایی مانند آرامش روحی روانی ، میزان ارتباط اجتماعی افراد با جامعه ، اعتماد به نفس و حس خود شکوفایی که می تواند به یک فرد بدهد توجه کنیم. 

17-چرا پیش بینی و بررسی پدیده ها در علوم اجتماعی پیچیده تر و سخت تر از علوم طبیعی است؟

پاسخ:  به سبب آگاهانه و ارادی بودن کنش ها و سایر پدیده های اجتماعی و تنوع آنها 

18-شناخت قواعد زندگی چه تاثیراتی در فعالیتهای اجتماعی و زندگی ما دارد؟

پاسخ: شناخت قواعد زندگی موجب میشود که ما بتوانیم از فرصتهای پدیدههای اجتماعی برخوردار شویم و از آسیب های احتمالی که در زندگی ممکن است به وجود آید در امان باشیم 

19-علوم اجتماعی و علوم طبیعی به جز تفاوت در روش های جمع آوری اطلاعات و تحلیل آنها چه تفاوت های دیگری می توانند با یکدیگر داشته باشند؟

پاسخ: علوم اجتماعی دارای ظرفیت داوری ارزشها و هنجارهای اجتماعی و همچنین نقد و اصالح ارزشها و هنجارها است و فرصت موضع گیری مناسب را برای دانشمندان فراهم می کند. 

20-ظرفیت داوری در علوم اجتماعی چگونه است؟

پاسخ:1 -علوم اجتماعی ظرفیت داوری درباره ارزش ها و هنجارهای اجتماعی همچنین نقد و اصلاح آنها را دارند

2 -علوم اجتماعی ظرفیت داوری درباره علوم طبیعی و فناوری حاصل از آن را هم دارند.

20-فلسفه ومتافیزیک جزءکدام دسته ازعلوم قراردارند؟

پاسخ : فلسفه قواعد هستی شناسانه )قانون علیت  ،بودن پدیده ها (رامطرح می کند . بنابراین فلسفه خود دانش مستقلی است . 

21-منظور از دانش های ابزاری چیست؟

پاسخ: علوم طبیعی و فناوری حاصل از آنها ابزار تسلط انسان بر طبیعت و رهاسازی او از محدودیت های طبیعی هستند بنابراین به این علوم طبیعی و فناوری های حاصل از آن دانش های ابزاری می گویند. 

22 -چرا علوم انسانی راعلوم تفهمی می نامند؟

پاسخ:به دلیل این که به فهم معانی کنش های انسان ها می  پردازند. 

23 -چرا علوم انسانی را علوم انتقادی می نامند؟

پاسخ: به دلیل این که به انتقاد ازکنش های ناپسند آدمیان  می پردازند.

تهیه کننده سوالات متن درس دوم جامعه شناسی دوازدهم: جناب آقای حمید رحیمی

برای مشاهده سایر دروس سوالات متن جامعه شناسی دوازدهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.