در این نوشته تمامی سوالات متن درس دوم دین و زندگی دهم رشته های (تجربی ریاضی و فنی) به همراه پاسخ اندیشه و تحقیق درس دوم دینی پایه دهم که شامل 26 سوال می باشد گردآوری شده است که در ادامه می توانید سوالات متن درس دوم دین و زندگی دهم را مشاهده کنید.

سوالات متن درس دوم دین و زندگی دهم

قرآن کریم، هدف خلقت انسان را چه چیزی بیان کرده است؟

پاسخ: عبودیت خداوند.


رشد و کمال انسان و در نتیجه « رستگاری » او جز با چه چیزی میسر نمی شود؟ 

پاسخ: جز با گام برداشتن به سوی هدف عبودیت خداوند، میسر نمیشود.

اولین گام برای حرکت انسان در مسیر عبودیت خداوند، چیست و به چه معناست؟

پاسخ: اولین گام برای حرکت انسان در این مسیر، « شناخت انسان » است؛ یعنی شناخت « سرمایه هـا »، « تواناییها » و « استعدادهای او » و همچنین « شناخت موانعِ حرکت انسان » درمسیر عبودیت است.

چه چیزی ، سودمندترین دانشها شمرده شده است؟ 

پاسخ: « خـودشناسی ».


خداوند، چگونه انسان را گرامی داشته و به او کرامت بخشیده و بر بسیاری از مخلوقات « برتری » داده است؟

 پاسخ: با دادن نعمتهای « مادی » و « معنوی » به او.

از کجا پی میبریم که خداوند متعال برای انسان در نظام هستی جایگاه ویژهای قائل شده است؟


پاسخ: زیرا آنچه در آسمانها و زمین است، بـرای انسان آفریده و توانایی بهرهمندی از آنها را در وجـود او قرار داده است.

خداوند متعال برای اینکه انسان بتواند در مسیر رشد وکمال خود حرکت کند و به هدف خلقت دست یابد، چه چیزهایی را در اختیارش قرار داده است؟ توضیح دهید.

پاسخ:«سرمایه هایی» دراختیارش قرارداده است؛شناخت انسان وسرمایه هایش،درگام نخست و بهره گیری از آنها در گام بعد، عامل بسیار مهمی برای حرکت به سوی هدف است.

سرمایه های وجودی انسان را فقط نام ببرید. ( 4 مورد )

پاسخ: 1 (قدرت تفکّر و اندیشه

2 (قدرت انتخاب و تصمیم گیری
3 (گرایش به خیر و نیکی و بیزاری از بدی و زشتی

4 (وجدان اخلاقی ( نفسِ لوامه )


« پروردگار، به ما نیرویی عنایت کرده تا با آن بیندیشیم و مسیر درست زندگی را از راههـای غلط، و خوب را از بد، تشخیص دهیم. حقایق را دریابیم و از جهل و نادانی دور شویم. درست را از نادرست و حق را از باطل تشخیص دهیم. » نام این توانایی چیست؟

پاسخ: « قدرت تفکّر و اندیشه »

چرا انسان مسئول سرنوشت خود است؟ پاسخ: زیرا خداوند، انسان را صاحب اراده و اختیار آفریده است.


« خـداونـد، مـا را صـاحب اراده و اختیار آفـریـده و مسئـول سرنوشت خویش قرار داد. سپس راه رستگاری و راه شقاوت را به ما نشان داد تا خود راه رستگاری را برگزینیم واز شقاوت دوری کنیم.»  نام این سرمایۀ انسان را نام برده و آیۀ مربوط به آن را بنویسید.

پاسخ: قدرت انتخاب و تصمیمگیری؛ آیۀ انسان، 3 » :إِنَّا هدینَاه السبِیلَ إِما شَاکرًا وإِما کَفُورا »

 

چرا خداوند متعال، شناخت خیر و نیکی و گرایش به آن و شناخت بدی و زشتی و بیزاری از آن را در ما قرار داد؟

 پاسخ: تا به خیر و نیکی رو آوریم و از گناه و زشتی بپرهیزیم. از این روست که همۀ ما فضائلی چون صداقت، عزّت نفس و عدالت را دوست داریم و از دورویی، حقارت نفس، ریـا و ظلم بیزاریم.

آیات 7 و 8 سوره شمس: «ونَفْسٍ وماواها فَأَلْهمها فُجورها وتَقْواها » اشاره به این موضوع دارد.

کدام عـامـل، سبب میشود که انسان در مقابل گناه و زشتی واکنش نشان دهد و آنگاه که به گناه آلوده شد، خود را سرزنش و ملامت کند و در اندیشۀ جبران آن برآید؟
پاسخ: « گرایش انسان به نیکیها و زیباییها » ؛ قرآنکریم، عامل درونی این حالت را « نفس لوامه » یعنی « نفس سرزنشگر » نامیده و بـه آن سوگند خـورده است.

آیۀ قیامت، 2 »:ولَا أُقْسم بِالنَّفْسِ اللَّوامۀِ » بیانگر  این مطلب است.

علاوه بر سـرمـایههـای بزرگ، چرا خداوند، پیامبران و پیشوایان پاک و دلسوزی را همراه بـا کتابِ راهنما برای ما فرستاد؟
 پاسخ: تا راه سعادت را به ما نشان دهند و در پیمودن راه حق به ما کمک کنند.

هدف و مسیر حرکت هر کس با چه چیزهایی هماهنگی دارد؟توضیح دهید.

پاسخ: با « توانایی ها » و « سرمایه هایش » هماهنگی دارد. یعنی اگر کسی سرمایهای اندک داشته باشد، به قرار دهد و به کارهای بزرگتری رو آورد.

چرا هدف و مسیر انسان باید « متفاوت » از حیوانات و گیاهان باشد؟

پاسخ: زیرا انسان سرمایههای عظیم و ارزشمندی همچون « عقل »، « وجدان » و « راهنمایان الهی » دارد؛
سرمایه هایی که حیوانات و گیاهان آن را ندارند. از آنجا کـه مـا، بیش از حیوانات سرمایه و استعداد داریم، قطعاً هدف ومسیر ما نیز باید « متفاوت » از آنها باشد.پس، هدف ما نیز باید به وسعت سرمایه هایمان باشد.


اگر هدف از خلقت ما خوردن،خوابیدن و خوش بودن در این دنیای چند روزه بود، آیا به سرمایه هایی همچون عقل ، وجدان و پیامبران نیاز داشتیم؟ 
پاسخ: عقلی که با دور اندیشی، ما را از خوشیهای زودگذر منع میکند و وجدانی که با محکمههایش، ما را از راحت طلبی باز می دارد. اگر بنا بر خوردن و خوابیدن باشد، حیوانات از ما خوش تر زندگی می کنند! چون نه عقل دارند که مانع آنان باشد و نه وجدانی که گاه و بیگاه آنان را سرزنش کند.


موانع رسیدن انسان به هدف کدام اند؟ نام ببرید.

پاسخ: 1 (عامل درونی: ( نفس اماره )

2 (عامل بیرونی: ( شیطان )

خدای متعال، علاوه بر اینکه عوامل رشد وکمال را به ما نشان داده، عوامل سقوط و گناه و دور ماندن از هدف را نیز به ما معرفی کرده است.

 صحیح

 

خدای متعال، به ما یادآوری میکند که عاملی«درونی»، انسانها را برای رسیدن به لذّتهای زودگذر دنیایی، به « گناه » دعوت میکند و از پیروی از « عقل » و « وجدان » باز میدارد. میل سرکشی کـه  در درون انسان طغیان میکند و وی را به گناه فرا میخواند. نام این مانع رشد انسان، چیست؟
پاسخ: « نفسِ اماره »؛ یعنی « فرمان دهنده به بدیها ».


طبق فرمایش امام علی(ع)، دشمنترین دشمن انسان، کدام است؟ 

پاسخ: همان نفسی که در درون انسان است. ( یعنی؛ نفس اماره یا فرمان دهنده به بدیها )

 


خداوند متعال، از عاملی« بیرونی » خبر میدهد که خود را برتر از آدمیان میپندارد و سوگند یاد کرده که فرزندان آدم را فریب دهد و از رسیدن به بهشت باز دارد. نام این مانع رشد انسان، چیست؟

پاسخ: « شیطان ».

شیطان، در روز « قیامت » که فرصتی برای توبه باقی نمانده است، به « أهل جهنّم » چه می گوید؟

پاسخ: « خداوند به شما وعده حق داد؛ اما من به شما وعدهای دادم و خلاف آن عمل کردم. البته من بر شما تسلّطی نداشتم؛ فقط شما را به گناه دعوت کردم.

این خودتان بودید که دعوت مرا پذیرفتید. امروز خـود را سرزنش کنید، نه مرا. نه من میتوانم به شما کمکی کنم و نه شما میتوانید مرا نجات دهید. »


شیطان، معمولاً از کدام راه ها مـا را فریب میدهد؟بنویسید.

پاسخ: 1 (غافل کردن از خدا و یاد او.
2 (زیبا و لذّت بخش نشان دادن گناه.
3 (سرگرم کردن به آرزوهای سراب گونۀ دنیایی.
4 (ایجاد کینه و دشمنی میان مردم.

آیا وجود شیطان، مانع اختیار و اراده ما در تصمیمگیری ها میشود؟ چرا؟

پاسخ: خیر، زیـرا کـار او فقط وسـوسـه کـردن و فـریب دادن و جـز این کار،راه نفوذ دیگری در ما ندارد.این خود ما هستیم که به او اجازه وسوسه میدهیم و یا راه فریب را بر او میبندیم.

چرا خداوند، شیطان را از درگاه خود راند و برای همیشه طرد کرد؟ 
پاسخ: چون فرمان خدا را برای سجده بر انسان اطاعت نکرد.

پاسخ اندیشه و تحقیق درس دوم دین و زندگی دهم

1- آیا وجود شیطان، مانع اختیار و اراده ما در تصمیم گیری ها میشود؟

پاسخ بخیر ، کار شیطان وسوسه کردن و فریب دادن است و جز این راه تقود دیگری ندارد این خود ما هستیم که اجازه می دهیم که وسوسه کند یا راه فریب را بر او می بندیم

2- چه رابطهای میان «تواناییها و سرمایه ها» و «هدف» وجود دارد؟

پاسخ : هدف و مسیر حرکت هر کس با تواناییها و سرمایه هایش هماهنگی دارد. اگر کسی سرمایه های اندک داشته باشد، به کاری کوچک روی می آورد.

ولی هرچه سرمایه این شخص بیشتر شود، هدفهای بزرگتری را میتواند مدنظر قرار دهد و به کارهای ارزشمندتری رو اورده انسان سرمایه های عظیم و ارزشمندی همچون عقل، وجدان و راهنمایان الهی و … دارد.

از آنجا که ما بیش از حیوانات سرمایه و استعداد داریم، قطعا هدف و مسیر ما نیز باید متفاوت از آنها باشد. پس چگونه میتوانیم به کاری که در حد و اندازه حیوانات است، قانع شویم و در همان سطح بمانیم. هدف ما باید به وسعت سرمایه هایمان باشد

3- خداوند، شیطان را از درگاه خود راند و برای همیشه او را طرد کرد، چون فرمان خدا را برای سجده پر انسان اطاعت نگرد، حال، دیدگاه و احساس خود را نسبت به انسان هایی که حاضر نیستند در برابر خدا سجده کنند و بندگی شیطان را می پذیرنده بیان کنید

دانش آموزان عزیز بعد از یاد گیری درس به این سوال پاسخ می دهید

تهیه کننده سوالات متن درس دوم دین و زندگی دهم : جناب آقای قاسم منداونی

برای مشاهده سایر سوالات درس به درس دین و زندگی دهم روی عبارت رنگی کلیک کنید.