در این نوشته تمامی سوالات متن درس دوم دین و زندگی یازدهم رشته های (تجربی ریاضی و فنی) به همراه پاسخ اندیشه و تحقیق درس دوم دینی پایه یازدهم که شامل 40 سوال می باشد گردآوری شده است که در ادامه می توانید سوالات متن درس دوم دین و زندگی یازدهم را مشاهده کنید.

سوالات متن درس دوم دین و زندگی یازدهم

 دین به چه معناست؟

پاسخ: به معنای«راه» و «روش» است. 


راه و روشی که خداوند برای زندگی انسان ها برگزیده،همان « ……..» استکه به آن« ……..» میگویند. 

پاسخ: «دین الهی»– «اسلام»

بر اساس آیات قرآن کریم،خداوندچند دین برای انسان ها فرستاده است؟توضیح دهید.

پاسخ:«یک دین» فرستاده و به همۀ پیامبران فرمان داده است تا «همان دین را در میان مردم تبلیغ کنند» و «راه تفرقه در پیش نگیرند.» انبیاء هم، این فرمان الهی را اطاعت کرده و مأموریت خود را انجام داده اند.


«فطرت» به چه معناست و وقتی که از فطرت انسان سخن میگوییم،منظورچیست؟

پاسخ:به معنای«نوعِ خاص آفرینش»است. 

منظور «آفرینش خاص انسان و ویژگی هایی است که خداوند در اصلِ آفرینش وی قرار داده است.».


از ابتدا ی آفرینش انسان تاکنون اقوام مختلفی که روی زمین زندگی کرده اند،در یک چیز مشترک اند؟ 

1 (آداب و رسوم 2 (زبان 3 (نژاد 4 (ویژگیهای فطری

چهار مورد از ویژگی های فطری مشترک میان همۀ انسان ها را بنویسید.

پاسخ: 1 (از استعداد تفکّر و قدرت اختیار برخوردارند.
2 (فضیلتهای اخلاقی مانند عدالت و خیرخواهی را دوست دارند و از رذائل اخلاقی مانند ظلم، حسادت و دروغ بیزارند.
3 (به دنبال زیبایی ها،خوبی ها و کمالات نامحدودند.
4 (از فنا و نابودی گُریزان و در جستوجوی زندگی جاودانه هستند.

چرا خداوند،یک برنامۀ کلّی به انسان ها ارزانی داشته است؟

پاسخ: تا آنان را به هدف مشترکیکه در خلقتشان قرارداده است،برساند. [به سبب ویژگیهای فطری مشترک میان انسانها]
برنامۀ کلّی ای که خداوند به انسان ارزانی داشته تا آنان را به هدف مشترکیکه درخلقتشان قرارداده است، برساند؛چـه نام دارد و به چه معناست؟

 پاسخ: «اسلام»- به معنای«تسلیم بودن در برابر خداوند»است.


در اسلام، از انسان خواسته میشود تا با اندیشه در«خود» و « جهان هستی» به چه چیزی دست یابد؟ 

پاسخ: «ایمان قلبی»

چهار مورد از چیزهاییکه اسلام از انسان خواسته تا به آنها «ایمان قلبی» داشته باشد را بنویسید.


پاسخ: 1 (خدای یگانه و دوری از شرک 2 (فرستادگان الهی و راهنمایان دین 3 (سرای آخرت، پاداش و حسابرسی عادلانه 4 (عادلانه بودن نظام هستی 

پیامبران درحیطۀ«عمل» از انسان میخواهند با ایمانی که کسب کرده است، در چه زمینه هایی تلاش نماید؟


پاسخ: 1 (با انجام واجبات و ترک حرامهای آن،خداوند را عبادت و بندگی کند.
2 (فضایل اخلاقی مانند عفّت و راستگویی را کسب نماید و از رذائل اخلاقی، مانندظلم، نفاق و دروغ دوریکند.
3 (جامعهای دینی بر اساس عدالت بنا نماید.

محتوای اصلی دعوت پیامبران، «………» است و همۀ آنها آورنده «………» بوده اند. 

پاسخ: «یکسان»- «یک دین»

تعالیم انبیاء در چه زمینه هایی«تفاوت» دارند؟ با ذکرمثال توضیح دهید.

پاسخ: در «بـرخـی احـکـام فـرعـی»،متناسب بـا زمـان و سطح آگاهی مردم و نیازهای هـر دوره بـا دوره ای دیگر تفاوت داشتهاست.مثلاً همۀ پیامبران،امت های خود را به «نماز»دعوت کرده اند،امـا در «شکل» و «تعداد» آن تفاوتهایی بوده است،البته این قبیل تفاوت در اصل دین نشده است.

علل فرستادن پیامبران متعدد را فقط نام ببرید.

پاسخ: الف) استمرار و پیوستگی در دعوت
ب) رشدتدریجی سطح فکر مردم
ج) تحریف تعلیمات پیامبر پیشین

لازمۀ ماندگاری یک پیام،چیست؟

پاسخ: «تبلیغ دائمی و مستمرّ آن است.» 

استمرار و پیوستگی (تداوم) در دعوت پیامبران،سبب چه نتایجی شد؟
پاسخ: سبب شد تا: 1 (تعالیم الهی جزء سبک زندگی و آداب و فرهنگ مردم شود.
2 (دشمنان دین نتوانند آن را به راحتیکنار بگذارند.

از علل آمدن پیامبران متعدد،«استمرار و پیوستگی در دعوت» را شرح دهید.

پاسخ:لازمۀ ماندگاری یک پیام،تبلیغ دائمی و مستمر آن است.پیامبران الهی،بـا«ایمان استوار» و «تلاش بی مانند» در طول زمان های مختلف،دین الهی را تبلیغ میکردند.

آنان سختی هارا تحمل میکردندتاخداپرستی،عدالت طلبی و کرامتهای اخلاقی میان انسان ها جاودان بماند و گسترش یابد و شرک و ظلم و رذائل اخلاقی از بین برود.ای نتداوم سبب شد تـا تعالیم الهی جزء سبک زندگی و آداب و فرهنگ مردم شود و دشمنان دین،نتوانند آن را به راحتی کنار بگذارند.

رشد تدریجی فکر و اندیشه و امور مربوط به آن، مانند«دانش و فرهنگ» از علل فرستادن پیامبران متعدد است

درست

چرا لازم بود در هر عصر و دورهای پیامبران جدیدی«مبعوث» شوند؟

پاسخ: تا همان اصولثابت دین الهی را در حـد فهم و اندیشۀ انسان های دوران خود بیان کنند و متناسب با درک آنان سخن گویند.

هر پیامبریک ه مبعوث میشد،دربارهچه موضوعاتی سخن میگفت؟ ( 4 مورد ذکر کنید) 

پاسخ: درباره توحید،معاد،عدالت،عبادت خداوند و مانند آن. [البته، در سطح فهم و درک مردم زمان خود بوده است.]
هر کدام از موارد زیر،به کدامیک از علل آمدن پیامبران متعدد اشاره دارند؟بنویسید.
الف)متناسب درک مردم سخن گفتن پیامبران و اصول ثابت دین را در خور فهم آنان بیان کردن
ب) ناتوان ماندن دشمنان در کنارگذاشتن دین الهی
پاسخ: الف)رشدتدریجی سطح فکر مردم  ب) استمرار و پیوستگی در دعوت

حدیث شریف پیامبر اکرم (ص):« إنَّا معاشرَ الانْبِیآء أُمرْنَا أَنْ نُکَلم النَّاس علَی قَدرِعقُولهِم «به کدام یک از علل آمدن  پیامبران متعدد اشاره دارد؟

 پاسخ: «رشد تدریجی سطح فکر مردم»


به چه علّت تعلیمات انبیاء به تدریج فراموش میشد،یـا به گونه ای تغییر می یافت که با اصل آن«متفاوت» میشد؟ 

پاسخ: به علّت؛ 1 -ابتدایی بودن سطح فرهنگ و زندگی اجتماعی 2 -عدم توسعۀ کتابت

به چه علّت،پیامبران بعدی می آمدند و تعلیمات اصیل و صحیح پیامبران قبل از خود را بار دیگر به مردم ابلاغ میکردند؟ 

پاسخ: به علّت اینکه تعلیمات پیامبران به تدریج «فراموش»میشد یـا به گونه ای «تغییر»مییافت.

عوامل ختم نبوت را فقط نام ببرید.

پاسخ: 1 (آمادگی جامعۀ بشری برای دریافت برنامۀکامل زندگی
2 (حفظ قرآن کریم از تحریف
3 (وجود امام معصوم پس از پیامبر (ص)
4 (پویایی و روز آمدبودن[به روز بودن] دین اسلام

چرا تعیین زمان ختم نبوت،فقط با «خداوند» است؟

پاسخ:زیرا اوست که دقیقاًمیداند عواملختم نبوت فراهم شده یا نه.مثلاً یکی از عوامل بی نیازی از آمدن پیامبر جدید، «حفظ کتاب آسمانی از تحریف» و «وجود آن در میان مردم»است.

اما تشخیص اینکه در چه زمانی مردم بـه مرحله ای می رسند که می توانند کتاب آسمانی خود را حفظ کنند،درتوانایی انسان نیست و «فقط خداوند»از چنین علمی برخوردار است.بنابراین، با توجه به اعلام ختم نبوت در زمان حضرت محمد(ص)،در مییابیم که عوامل بی نیازی از پیامبر جدید  فراهم بوده است.

از عوامل ختم نبوت،«آمادگی جامعۀ بشری برای دریافت برنامۀ کامل زندگی است»آن را شرح دهید.

پاسخ: پایین بودن سطح درک انسان ها و عدم توانایی آنان در گرفتن برنامۀ کامل زندگی،از عواملتجدید نبوت ها بود. در عصر نزول قرآن، با اینکه مردم حجاز سطح فرهنگی پایینی داشتند،امـا آمادگی فکری و فرهنگی جوامع مختلف بـه میزانی بود که میتوانست کاملترین برنامۀ زندگی را دریافت و حفظ کند و به کمک آن،پاسخ نیازهای فردی و اجتماعی خود را به دست آورد.

به همین جهت میبینیم که با ورود اسلام به سرزمین هایدیگری مانند:«عراق،مصر و شام و ایران» نهضت علمی و فرهنگی بزرگی آغاز شد و دانشمندان و عالمان فراوانی ظهورکردند. 

به چه جهت،کتاب قرآن کریم نیازی به تصحیح ندارد و جاودانه باقی خواهد ماند؟

از عوامل ختم نبوت،«حفظ قرآن کریم از تحریف است»آن را توضیح دهید.

پاسخ: در پرتو عنایت الهی و بـا اهتمامیکـه پیامبر اکرم(ص) داشت و بـا تلاش و کوشش مسلمانان در جمع آوری و حفظ قرآن،این کتاب دچارتحریف نشد و هیچ کلمه ای برآن افزوده یـا از آن کم نگردید.به همین چـه جهت ایـن کتاب، نیازی به تصحیح ندارد و جاودانه باقی خواهد ماند.


تعیین امام معصوم از طرف خداوند،سبب شدکه مسئولیتهای پیامبر (ص) به جز ……. ادامه یابد.

1 (دریافت وحی 2 (مرجعیت دینی 3 (مرجعیت علمی 4 (ولایت ظاهری

چه دینی میتواند برای همیشه«جاودانه» و «ماندگار» باشد؟


پاسخ: دینی که بتواند بـه همۀ سـؤالهـا و نیازهای انسانهـا در همۀ مکانهـا و زمانهـا پاسخ دهد.«دیـن اسـلام»، ویژگیهایی دارد که میتواند پاسخگوی نیازهای بشر در دوره های مختلف باشد.یکی از ایـن ویژگیهـا،وجـود دو دسته قوانین «ثابت» و «متغیر»،متناسب با نیازهای ثابت و متغیر بشر است.

انسان در زندگی«فردی» و «اجتماعی» خود، چند دسته نیاز دارد؟ بنویسید. 

پاسخ: «دو دسته»؛ 1 (نیازهای ثابت 2 (نیازهای متغیر

« نیازهای ثابت» را با ذکر مثال توضیح دهید.

پاسخ: نیازهایثابت همانند«امنیت،عدالت،داد و ستد با دیگران،تشکیل خانواده،تعلیم و تربیت و حکومت». ایـن نیازها، همواره برای بشر وجود داشته است و از بین نمی روند.دیـن اسلام نیز برای تأمین هر کدام از این نیازها، قوانین ثابت  و مشخّصی دارد.

« نیازهای متغیر» را با ذکر مثال شرح دهید.

پاسخ: نیازهایی هستند که از درون نیازهای «ثابت»، پدید می آیند.مثلاً داد و ستد،یک نیاز «ثابت» است.امـا شیـوه آن ممکن است در هر زمان تغییر کند.مثلاً یک زمـانی،«کالا را با کالا»عوض می کردند زمـانی دیگر،به جـای کالا،«سـکّه» میگرفتند،بعدها «پول اعتباری» یعنی«اسکناس» به بازار آمد و امروزه قراردادهای بانکی،معامله ها را تنظیم میکنند.  

آیا قرآن کریم برای« نیاز ثابت»،یک قاعده و اصل« ثابت» دارد؟ توضیح دهید.

پاسخ: بله، آن قاعده ایناست:«أَحلَّ اللّه الْبیع وحرَّم الرِّبا؛خداوند معامله را حلالکرده است، اما ربـا را «حرام».ربـا، در هر کدام از زمانها شکل خاصی پیدا میکندکه بـایـد تشخیص داده شود.این شکل های خاص،«نیازهای متغیر» مـا هستند 
کـه «مجتهدان» و «فقیهان»بر اساس آن اصلثابت و با تحقیق و مطالعه درکتاب و سنّت،شکل های خاص ربا و معامله در این زمان را معین میکنند و به کسانی که مجتهد نیستند اعلام می کنند تا مطابق با آن عملکنند. 

آیا درکنار قوانین ثابت و متغیر، اسلام برای حاکم و نظام اسلامی اختیارات دیگری در نظرگرفته است؟توضیح دهید.
پاسخ: بله، اختیارات ویـژه ای در نظر گرفته است.این اختیارات بیشتر در مواردی است که یک مورد مهم بـا یک مورد مهمتر در «تضـاد» قرار میگیرد و شرایـط ویژهای پیش میآورد که نیازمند«قـانون جـدیـد» است و حـاکم اسلامی میتواند این قانون جدید را وضع کند.

مثلاً نظام اسلامی میتواند برای حمایت از تولید ملّی و اشتغال بیشتر جوانان و بیکار نشدن کارگران مانع ورود کالاهایی شود که امکان تولید آنها در کشور توسط مردم وجود داشته باشد.

آمدن پیامبرجدید و آوردن کتاب جدید،نشانگرچه چیزی است؟

پاسخ: این که«بخشی»از تعلیمات پیامبر قبلی،اکنون نمی تواند پاسخ گوی نیازهای مردم باشد.

هر پیامبری که می آمد،به آمدن پیامبر بعدی«……» میداد و بر«……» از او تأکید میکرد.

پاسخ: «بشارت»– «پیروی»


وجود« دو یـا چند دین» در یک زمان، نشانگر چه بود؟

پاسخ:این که پیروان پیامبر قبلی به آخرین پیامبر،ایمان نیاورده اند و این کار به معنای «سرپیچی از فرمانخدا» و «عدم پیروی از پیامبران گذشته»است.

امروزه تنها کتاب آسمانی که تحریف نشده،کدام است؟توضیح دهید.

پاسخ: امروزه به جز قرآن کریم،هیچ کتاب آسمانی دیگری وجود ندارد کـه بتوانگفت محتوای آن به طورکامل از جانب خداست و انسان ها آن را کم و زیاد نکرده اندو بـا اطمینان خاطر بتوان از آن پیرویکرد.بنابراین،تنها دینی که میتواند مردم را به رستگاری دنیا و آخرت برساند،دین آخرین پیامبر است.

با توجه به آیۀ شریفۀ:« ومن یبتَغِ غَیرَ الإِسلاَمِ دینًا فَلَن یقْبلَ منْهوهو فی الآخرَهِ منَ الْخَاسرِینَ »به سؤالات پاسخ دهید:

1 »-اسلام» در این آیه،به کدام معناست؟
پاسخ: «به معنای خاصآن؛یعنیدین آخرین پیامبر[دین حضرت محمد (ص)]است.»


2-چرا اگر کسی غیر از اسلام پیروی کند، درآخرت از او پذیرفته نخواهد شد؟


پاسخ: زیرا ادیان پیامبران دیگرتحریف شدهاند و تنها دینیکهتحریف نشده و نمیشود،دین رسول خدا (ص) است.


3 -اگر کسی از دین اسلام پیروی نکند، درآخرت جزء کدام دسته قرار می گیرد؟
پاسخ: «زیانکاران»

پاسخ آیات و احادیث اندیشه و تحقیق و اشعار درس دوم دین و زندگی یازدهم

خداوند از دین همان را برایتان بیان کرد که نوح را بدان سفارش نمود و آنچه را ما به تو وحی کردیم و به ابراهیم وموسی وعیسی توصیه نمودیم این بود که دین رابه پادارید و در آن تفرقه نکنید.

پیام: دین، راهی واحد و یکتاست

2- قطعا دین نزد خداوند اسلام است و اهل کتاب در آن راه مخالفت نپی مودند مگر پس از آنکه به حقانیت آن آگاه شدند آن هم به دلیل رشک و حسدی که میان آنان وجود داشت.

پیام مفهوم واحد بودن دین الهی و علت وجود ادیان مختلف

این دین آیین پدرتان ابراهیم است و او شما را از پیش مسلمان نامید.

پیام: دین، راهی واحد و یکتاست

4 ابراهیم نه یهودی بود و نه مسیحی بلکه یکتاپرست (حقگرا) ومسلمان بود

پیام حضرت ابراهیم پیرو دین اسلام بود

اکنون به سوالات زیر پاسخ دهید

الف – خداوند از پیامبران می خواهد تا در چه چیزی تفرقه تکنند

جواب: خداوند از پیامبران خواسته تا در برپاداشتن دین الهی) تفرقه نکنند.

ب- دین مورد قبول نزد خداوند کدام است؟

جواب اسلام که به معنی تسلیم بودن در برابر خداوند است و به عقیده حق معتقد گشتن

ج- اهل کتاب (یهودیان و مسیحیان ) در باره چه چیزی اختلاف کردند علت اختلاف آنها چه بود

جواب: در دین اسلام اختلاف کردند علت اختلاف اهل کتاب ناشی از رشک و حسد و ظلم و ستمگری آن ها نسبت به پیامبر بود نه نا آگاهی آنان از ظهور پیامبر خاتم

د- حضرت ابراهیم (ع) چه آیینی داشت؟

جواب: آیین حقگرایی و اسلام

مسیحیان و یهودیان او را پیرو چه آیینی می دانستند؟

جواب: یهودی و مسیحی، ادعایی که یهودیان داشتند این بود که حضرت ابراهیم مانند آن ها یهودی بوده و مسیحیان ادعا می کردند که مسیحی بوده است

حدیث : انا معاشر الا نبیا امرنا أن نکلم الناس على قدر عقولهم ما پیامبران مامور شده ایم که با مردم به اندازه عقل شان سخن بگوییم پیام رشد تدریجی سطح فکر مردم یکی از دلایل فرستادن پیامبران متعدد

آیه: ومن یبتغ غیر الإسلام دینا فلن یقبل منه وهو فی الاخره من الخاسرین پیام اسلام برترین دین الهی است هر کس دینی جز اسلام اختیار کند. علت)هرگز از او پذیرفته نخواهد شد و در آخرت از زیانکاران خواهد بود. (معلول)

اشعار

یکی خط است زاول تا به آخر براو خلق جهان گشته مسافر در این ره انبیا چون ساربانشد دلیل و رهنمای کاروان اند و از ایشان سپید ما گشته سالار هم او اول هم او آخر در این کار براو ختم آمده پایان این ره بر او نازل شده (ادعوا إلى الله) شده او پیش ودل ها جمله در پی گرفته دست جان ها دامن وی

مفهوم بیت اول: به واحد بودن دین الهی اشاره دارد و با آیاتی که این موضوع را بیان می کند هم مفهوم

است

و مفهوم کل ابیات، به مسئله ختم نبوت اشاره دارد و برتری مقام الگویی پیامبر اسلام نسبت به سایر پیامبران الهی

اندیشه و تحقیق

سوال : به نظر شما آیا این امکان وجود داشت که خداوند برنامه سعادت بشر را یک بار در زمان حضرت آدم (ع) برای همیشه بفرستد چرا؟

جواب بخیر، انسان های همان عصر دارای سطح فکر بسیار پایینی نسبت به انسان های آینده بودند پس | این تعالیم در سطح پایینی به دست آن ها می رسید و پس از مدتی این تعالیم کم کم تغییر می کرد و پس از چند دوره از بین می رفت و انسان های دوره بعد از تعالیم محروم می شدند.

تهیه کننده سوالات متن درس دوم دین و زندگی یازدهم : جناب آقای قاسم منداونی

برای مشاهده سایر سوالات درس به درس دین و زندگی یازدهم روی عبارت رنگی کلیک کنید.