در این نوشته با سوالات متن درس سوم اقتصاد دهم همراه شما دهمی های انسانی هستیم. کامل ترین و جامعه ترین جزوه پرسش و پاسخ درس سوم اقتصاد پایه دهم رشته انسانی را در ادامه نوشته می توانید مشاهده کنید.

سوالات متن درس سوم اقتصاد دهم

1 -آیا درانتخاب درست مالک ها، فردی اند یا تابع قوانین مشترکی هستند؟

برای انتخاب درست باید  به شرایط اقتصادی موجود جامعه توجه نمود تا دسترسی به اهداف ممکن شود. نمی توان به عوامل  ، قوانین و اصول حاکم بر روابط اقتصادی) هزینه ها،بازار، امکانات تولید، نیروی انسانی، تجهیزات  و… (بی توجه بود وصرفا براساس میل شخصی )هزینه وسود( حرکت کرد. 

2 -منظور از هزینه های پنهان چیست؟

هزینه هایی هستند که به طور آشکار در هزینه های اقتصادی  قابل مشاهده نیستند ولی دارای اثراتی بر واحد اقتصادی هستند. 

3 -منظور از هزینه های فرصت چیست؟

مقدار منافع وارزشی که به خاطر انتخاب یک فعالیت نسبت به  دیگر انتخاب ها از دست داده ایم.مثال با یک ساعت تماشای نمایشی درتماشاخانه،فرصت  مطالعه،استراحت، بازی با دوستان را از دست داده ایم .)علاوه بر پولی که به عنوان بلیط پرداخت  کرده ایم.(به عبارت دیگر ما برای این انتخاب مان از دیگر انتخاب که می توانست فراهم شود چشم پوشی کرده ایم.  

مثال دیگری : ما دراین مغازه فعالیت میوه فروشی می کنیم با ماهی 3میلیون  تومان سود که اگر فروش لبنیات داشتیم 5 میلیون تومان سود می کردیم که اینجا هزینه فرصت از  دست رفته ما 2میلیون تومان شده است.ما با فعالیت میوه فروشی از فعالیت لبنیات فروشی باز مانده ایم.  

4 -به حساب آوردن هزینه فرصت چه تأثیری در انتخاب ما خواهد گذاشت؟

بهترین انتخاب را بدون  نگرانی داشته باشیم. 

5 -اگرتولیدکننده ای برای تولیدکالای Aکه فروش آن 12هزارتومان است وهزینه تولیدش 5222تومان  باشدازتولیدکالای Bکه هزینه تولیدش 4هزارتومان است صرف نظرکرده باشد.برای این که هزینه  فرصت اوصفرشودبایدکالای Bراچندبفروشد؟ 

کالای A=۵هزارسود= ۵هزارهزینه- 01هزار)فروش( 

کالای B=۵ هزار سود= 0 هزار هزینه- 9 هزار )فروش( 

6 -در انتخاب کسب وکار چه اصولی باید رعایت شود؟

1-هزینه فرصت ازدست رفته

2 -شناسایی منابع  کمیاب خود

3-قید ومیزان بودجه مان

4 -فراموش کردن هزینه های در رفته

5 -مقایسه هزینه با  منافع به دست آمده  

همچنین ببینید: سوالات متن جامعه شناسی دهم

7 -منظور از منابع کمیاب چیست؟

عوامل وامکاناتی که از طریق آنها به تولید کالا وخدمات پرداخته  می شود و میزان آنها محدود است.مانند: مواد اولیه طبیعی وزمین قابل بهره برداری، نیروی  انسانی)نیروی کار(،تجهیزات و لوازم ،پول وسرمایه مالی و… 

8 -چه عاملی در تولید بیش از سایر عوامل موثر است؟

نیروی انسانی خالق وکارآفرین که نقش  هماهنگ کننده وبه کارگیری سایر عوامل را داردتا کسب درآمد کند. 

9 -چرا جوامع مختلف به مبادله منابع وامکانات تولیدی خود اقدام می کنند؟

چون منابع وامکانات در  همه جوامع کمیاب ومحدود هستند وباید به مبادله آن بپردازند . 

10 -یک کارگاه با 42 کارگر ماهانه 522 دستگاه به قیمت هرواحد822 هزار تومان تولید می  کند وبه فروش می رساند. با احتساب هزینه فرصت سالانه یک میلیارد تومان و جدول سایر هزینه  ها را محاسبه کنید.

سوالات متن درس سوم اقتصاد دهم

سوالات متن درس سوم اقتصاد دهم

11 -منظور از قید بودجه چیست؟ وچه تاثیری بر انتخاب درست دارد؟

مقدار ومحدوده ی پول  مشخص برای خرج کردن است و موجب می شود بین گزینه های خود بده – بستان کنیم. یعنی  تشخیص دهیم که با مقداربودجه مان از بین انتخاب های موجود کدام را گزینش کنیم. با به دست  آوردن یک چیز)کالا یا خدمات( ،چیز های )کالا وخدمات(دیگر را ازدست می دهیم.

مثال با 122 هزار تومان 42بستنی 2522تومانی بخریم یا 22 بستنی 5هزارتومانی)که این بستگی به کیفیت کالا  ها،سلیقه ما،نیاز ما ،تبلیغات این کالا ها و… دارد.( یا 25 هزار تومان می توان 5 بیسکویت  5هزارتومانی یا 12 شکالت 2522تومانی خرید.یا درنقطه الف6شکالت و2بیسکویت ودرنقطه  ب4شکلات و3بیسکویت خرید.  

12 -منظور از هزینه های در رفته چیست؟

هزینه هایی که پرداخت شده است و شما نمی  توانید آن را باز گردانید.مثال ابتدا تصمیم داشته ایم که در زمین کشاورزی خود سیب زمینی بکارید  وپس کاشت اولیه )که حدود1 میلیون تومان هزینه داشته( در روز بعداز تصمیم خود منصرف شده  اید ومجدد زمین را شخم زده و زیر کشت ذرت برده اید.

دراین صورت هزینه در رفته شما)تلف  شده( یک میلیون تومان است. این هزینه ها نباید تأثیری در انتخاب و تصمیم شما داشته باشد. مفهوم هزینه های دررفته را می توانید پولی تصور کنید که به یک چاه عمیق افتاده است و دیگر قابل دسترس نیست. هزینه های دررفته مهم نیستند، چون دیگر رفته اند و قابل برگشت نیستند. 

13 -دریک تصمیم وانتخاب درست چه مواردی باید درنظر گرفته شود؟

1 )محاسبه هزینه های  فرصت های از دست رفته

2)شناسایی منابع وعوامل کمیاب

3 )ترسیم قید بودجه (میزان بده  وبستان)

4)فراموش کردن هزینه های در رفته

5)سنجش هزینه ها دربرابر منافع

همچنین ببینید:  گام به گام عربی دهم انسانی

14 -درمقایسه هزینه ها با منافع چه نوع تصمیماتی وجود دارد؟

الف( تصمیمی که به یک  انتخاب دربین چند گزینه می پردازد. مثال از بین محصولات مختلف ،تصمیم بگیریم که کدامیک را  تولید کنیم. ب( تصمیمی که مشخص می کند چه میزان با چه کیفیتی انتخاب شود. مثال برنج  درجه یک تولید کنیم یا درجه دو و چه مقدار ازسطح زمین را زیر این کشت ببریم.

15 -چگونه می توانیم بین منافع و هزینه های خود، مقایسۀ درستی انجام دهیم؟

هرگاه منافع  به دست آمده نسبت به هزینه ها بیشتر باشد انتخاب درست بوده است. 

16-چرا برخی مردم تصمیمات غیرمنطقی می گیرند؟

فراموش کردن سنجش هزینه ومنفعت و دل  سپردن به هوا وهوس، فریب تبلیغات را خوردن، توجه به هزینه های در رفته، بی صبری در رسیدن  به منافع آنی، خوش بینی وخود رای بودن بیش از حد،خطر پذیری بدون آمادگی قبلی، محافظه  کاری وترس از اقدام وانتخاب جدید، 

17 -نوع منابع کمیاب گزاره های زیر رامشخص کنید: 

سوالات متن درس سوم اقتصاد دهم

سوالات متن درس سوم اقتصاد دهم

18 -درچه صورتی از منحنی الف به منحنی ب حرکت می کنیم. 

سوالات متن درس سوم اقتصاد دهم

سوالات متن درس سوم اقتصاد دهم

درصورتی که قیمت ها ثابت باشندولی بودجه  کاهش یافته باشد. دراین صورت خط بودجه به  صورت موازی پایین می رود.

19 -چرا معمولا هزینه فرصت از دید ما پنهان است و آن را به حساب نمی آوریم؟

چون صرفا  به منافع انتخاب فعلی خود می اندیشیم وکمتر به منافع احتمالی سایر گزینه های قابل انتخاب فکر  می کنیم. 

همچنین ببینید: گام به گام درس سوم اقتصاد دهم

تهیه کننده سوالات متن درس سوم اقتصاد دهم انسانی: جناب آقای حمید رحیمی

برای مشاهده سایر دروس سوالات متن اقتصاد دهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.