سوالات متن درس سوم جامعه شناسی دهم انسانی


haladars آبان 3, 1400 دقیقه مطالعه
سوالات متن درس سوم جامعه شناسی دهم انسانی

در این نوشته با سوالات متن درس سوم جامعه شناسی دهم انسانی همراه شما انسانی های دهمی هستیم. کامل ترین و جامعه ترین پرسش و پاسخ یا همان سوالات متن درس سوم جامعه شناسی دهم با 42 سوال با جواب را در ادامه مطلب مشاهده کنید.

سوالات متن درس سوم جامعه شناسی دهم

1 -مفاهیم جهان وجهان اجتماعی راتعریف کنید:پاسخ: مجموعه های بزرگ جهان نامیده می شوند. مجموعه  پدیده های اجتماعی جهان اجتماعی راشکل می دهند. 

2 -موجودزنده )ارگانیسم(با جهان اجتماعی چه شباهت هایی دارد؟پاسخ: 1-ازاعضاءواجزای متفاوتی تشکیل  شده اند. 2 -اجزا واعضای هریک ازآنهابه یکدیگروابسته اند. 3 -اعضای هریک برای حفظ بقای کل عملی انجام می  دهند. 4 -اعضای هریک دارای هدف،نظم وچینش خاصی هستند. 5 -تغییرهریک ازاجزاء موجب تغییرسایراجزاءمی  شود. 

3 -موجودزنده )ارگانیسم(با جهان اجتماعی چه تفاوت هایی دارد؟پاسخ:عضویت موجودات زنده ونظم انها  تکوینی است)ارادی وآگاهانه نیست.(ولی عضویت انسان ها درجهان اجتماعی بااراده وآگاهی همراه است وتوسط  انسان ها قرارداد واعتبارمی یابد. 

4 -یکی ازویژگی های مهم جهان اجتماعی چیست؟ پاسخ: نظم 

5 -جهان اجتماعی با یک بازی گروهی چه شباهت هایی دارد؟پاسخ:1-عضویت افرادمختلف2 -تعریف نقش  هاتوسط افراد3 -وجودآگاهی مشترک بین اعضا4 -آشنایی اعضاءبا مقررات ،وظایف وانتظارات.

6 -جهان اجتماعی چگونه طی نسل ها تداوم می یابد؟پاسخ: ازطریق آموزش وانتقال فرهنگ ازنسلی به نسل دیگر

7 -فرهنگ چیست؟پاسخ:آگاهی های مشترک که برمبنای آن جهان اجتماعی وزندگی اجتماعی شکل می گیرد. )مجموعه آگاهی ها،عقاید،باورها،ارزش های عمومی ومشترک انسان ها)

8-جهان اجتماعی چگونه دگرگون می شودیافرو می ریزد؟پاسخ:هرگاه یک نسل نتواند فرهنگ خودراحفظ  کندیانتواندآن رابه نسل بعد منتقل سازد. 

9 -چه بخش هایی ازفرهنگ توسط خانواده منتقل می شود؟پاسخ:بخش های غیررسمی فرهنگ توسط خانواده  منتقل می شود.

10 -چه بخش هایی ازفرهنگ توسط مدرسه منتقل می شود؟ پاسخ:بخش های رسمی فرهنگ توسط مدرسه  انتقال می یابد. 

11 -فرهنگ چگونه منتقل می شود؟ پاسخ:ازطریق آموزش عقاید،ارزش ها،هنجارها،تکالیف نقش ها وانتظارات  جامعه ازنسل فعلی به نسل آینده 

12 -جهان اجتماعی چگونه گسترش می یابد؟ پاسخ:ورودپدیده های طبیعی به جهان اجتماعی باعث گسترش آن  می شود. 

13 -براساس چه معیاری پدیده های اجتماعی راازپدیده های غیراجتماعی تشخیص دهیم؟ پاسخ:اراده  ،آگاهی وتاثیری که برزندگی اجتماعی انسان هادارد.پدیده ای که به شکلی درزندگی وکنش انسان ها تاثیرگذارباشد  آن پدیده،اجتماعی است ،هرچندظاهرا طبیعی ومستقل ازوجودآدمی باشد. 

14 -چگونه یک پدیده ی طبیعی درجهان اجتماعی راه می یابد؟ پاسخ:وقتی یک پدیده ی طبیعی به نوعی  زندگی اجتماعی انسان راتحت تاثیرخودقراردهدوموجب ایجادکنش ها وپیامدهای ارادی انسان ها شود.

15 -آیا جهان طبیعی برجهان اجتماعی تاثیرگذاراست؟ مثال بزنید. پاسخ:بله ممکن است پدیده های طبیعی  انسان رابه واکنش وتغییرات کنش وادارد. مثال وقوع زلزله موجب تغییرات گسترده درکنش ها،نقش ها وارتباط های  انسان ها بایکدیگرمی شود. 

16 -شناخت خداوندوجهان ماوراء چگونه برجهان اجتماعی تاثیرمی گذارد؟ پاسخ:

17 -آیاجهان اجتماعی برجهان طبیعی تاثیرگذاراست؟ مثال بزنید. پاسخ:بله انسان ها با کنش های خودبه  حفظ جهان طبیعی یا تخریب جهان طبیعی کمک می کنند. 

18 -کالن ترین)بزرگ ترین( پدیده ی اجتماعی چیست؟ پاسخ: جهان اجتماعی 

19 -هویت جهان اجتماعی برچه مبنایی قراردارد؟پاسخ:جهان اجتماعی برمبنای فرهنگ آن جامعه شکل می  گیرد. 

20 -منظورازپدیده های اعتباری چیست؟ مثال بزنید. پاسخ:پدیده هایی هستندکه درذهن انسان اعتبارمی  یابندوتوسط انسان ها به صورت یک قرارداداجتماعی ایجادمی شوند.مثال پدیده های صلح،امنیت،آرامش،عدالت توسط  انسان ها وقرارداداجتماعی شکل می یابند. 

21 -منظورازپدیده های تکوینی چیست؟ مثال بزنید. پاسخ:پدیده هایی که مستقل ازذهن واعتبارانسان ها  وجوددارند.وجودآنهابا آگاهی واراده انسان شکل نیافته است. 

22 -آیا ممکن است پدیده های تکوینی به جهان اجتماعی راه یابند؟ مثال بزنید. پاسخ:بله اگر پدیده ای  که خارج ازاراده وآگاهی انسان شکل یافته درکنش های اجتماعی انسان موثرواقع شودبه درون جهان اجتماعی انسان ها  واردشده است.

23 -پدیده ای طبیعی مثال بزنیدکه برای عده ای جنبه ی اجتماعی داشته باشد وبرای عده ای جنبه  ی اجتماعی نداشته باشد. پاسخ:مثال رودخانه می سی سی پی درآگاهی مردم شهرمان قرارندارد وزندگی ما راتحت  تاثیرقرارنمی دهدولی زندگی اجتماعی مردم کشورآمریکا راتحت تاثیرقرارمی دهدودرجهان اجتماعی آنهاوجوددارد. 

25یکی از جهان های اجتماعی اطراف خود را با جهان طبیعی مقایسه کنید؟ پاسخ: همان طور که بدن آدمی ازدستگاه های مختلفی تشکیل شدهواین دستگاه ها بایکدیگررابطه متقابل دارند وهرکدام از اجزای کوچکتری تشکیل شده اند،جهان اجتماعی اطراف من نیزاز نظام هاونهادهای کوچکتر اقتصادی، سیاسی، آموزشی و خانواده تشکیل شده وهر کدام ازآن ها اجزای کوچکتری دارند وهریک ازاین خرده نظام ها بادیگری رابطه متقابل دارند وتغییرهر جز موجب تغییر سایر اجزا می شود. 

همچنین ببینید:پاورپوینت جغرافیا دهم

26-چگونه فرهنگ به ایجاد جهان اجتماعی می پردازد؟ پاسخ: فرهنگ شناخت های مشترکی است کهموجب می شود براساس آن افراد بایکدیگررابطه برقرار کنند وهربار ارتباط بین اشخاص باورهای مشترکی را ایجاد کند، فرهنگ هویت وآگاهی  مشترک جهان اجتماعی است. 

27-جهان اجتماعی دارای چه نوع ترکیب هایی از نظر روابط بین اعضا ست؟ پاسخ:اجزای تشکیل دهنده ی جهان اجتماعی یک رابطه ی مستقیم و رودررو دارند که ترکیبی مکانیکی است ولی ارتباطی اعتباری وغیرمستقیم نیز بین آنهاست.مثال رابطه ای که با گذشتگان با آیندگان داریم. 

29-منظور ازهویت اعتباری چیست؟ پاسخ: هر گروه اجتماعی مجموعه ویژگی هایی دارد که فراتراز ویژگی های تک تک آنهاست ویک اعتبار جدید وارادی است که به وجود می آید. مثال کلاس درس فراترازجمع فیزیکی عده ای ازافراداست. 

30-چرا جهان اجتماعی اعتباری است؟ پاسخ: چون جهان اجتماعی با اراده ،قرارداد و توافق جمعی به وجود می آید وهر فرد براساس مزایا)حقوق( وتکالیف آن جهان اجتماعی عضو می شود. 

31-شیوه های انتقال فرهنگ توسط خانواده های گذشته با خانواده های امروز چه تفاوت هایی دارد؟ پاسخ: 

خانواده های قدیم بخش عمده ی تولیدوانتقال فرهنگ را برعهده داشتند ولی امروز ازطریق آموزش های رسمی ،فناوری های ارتباطی جدید وتنوع گروه های اجتماعی بخش کمی ازفرهنگ توسط خانواده ها منتقل می شود. 

31-نظام اجتماعی چگونه شکل میگیرد؟ پاسخ:انسان ها به کمک یکدیگر روابط اعتباری به وجود می آورند تا یک نظام  اجتماعی شکل گیرد .مثال افرادی ازگوشه وکنار شهر قرداد هایی مانند: دانش آموزی ، معلمی ،مدیری و… به وجود می آورند تا نظام  اجتماعی مدرسه شکل گیرد. 

32-چگونه فرهنگ به ایجاد جهان اجتماعی می پردازد؟ پاسخ:فرهنگ موجب میشود انسان هابتوانند با یکدیگر رابطه  برقرار کنند وازجمع ارتباطشان جهان اجتماعی شکل گیرد.

33 -چگونه فرهنگ انتقال می یابد؟ انتقال فرهنگ چه تاثیرات اجتماعی دارد؟ پاسخ:فرهنگ ازنسلی به نسل دیگر ازطریق  خانواده نظام آموزشی رسانه ها وگروه های اجتماعی انتقال میابد با انتقال فرهنگ جهان اجتماعی بازتولید میشود. 

34 -پدیدهای طبیعی در شهرستان محل زندگی خود مثال بزنید که درون جهان اجتماعی مردم قرار  داشته باشد و دلیل ورود این پدیده به زندگی اجتماعی مردم را تجزیه وتحلیل کنید؟ پاسخ: مثال : رشته  کوه ؛ چون با جلوه های دیدنی و زیبایی که دارد موجب جلب گردشگر به شهرستان شده و مشاغل جدید به وجود اورده  است و سکونتگاه عدهای از مردم شده است .  

35 – جهان اجتماعی شما در حال حاضر با جهان اجتماعی پنج سال قبل زندگیتان چه تفاوت هایی  دارد؟ پاسخ: اینکه دوستان بیشتری دارم ، نقشهای اجتماعی جدید پذیرفتهام ، وظایف و حقوق نقشهایم افزایش یافته  است روابط اجتماعیام پیچیده تر شده است ف به ارزشهای بیشتری اعتقاد دارم ، هنجارهای بیشتری رعایت میکنم ،  ارتباطاجتماعی مجازی دارم ، بر افرابیشتری اثر میگذارم و از افراد بیشتری اثر میپذیرم و در یک کلام جهان اجتماعیام  گستردهتر شده است . 

36 -چگونه می توان پدیده های جهان طبیعی و فراطبیعی را جزء جهان اجتماعی به کار برد؟ پاسخ: پدیده ها تا  زمانی که در زندگی اجتماعی انسان ها اثر داشته باشند ، و موجب ارتباط انسان ها شوند جزء جهان اجتماعی محسوب می شوند.مانند:  جنگل ها ، بیابان ، فلزات )طبیعی( ایمان ، آخرت ، روح ، افسانه )فراطبیعی( 

37 – چرا بیابانها و کوهها می توانند در جهان اجتماعی قرار گیرند ؟ پاسخ:چون این پدیده های طبیعی در  شکل روابط و کنشهای اجتماعی بر نقشهای اجتماعی و زندگی اجتماعی تأثیر گذارهستند، میتوانند درون جهان  اجتماعی قرار گیرند .  

39-پدیده های زلزله ، خشکسالی و آب و هوا چگونه درون جهان اجتماعی قرار می گیرند؟ پاسخ:از جهتی که  موجب برقراری ارتباط انسان ها و تغییر شیوه ی زندگی مردم می شود ، درون جهان اجتماعی می باشد. 

39-جهان اجتماعی چگونه بسط می یابد؟ پاسخ:انسان ها از طریق تجسم ذهنی و تحت تاثیر قرار گرفتن پدیده ها جهان  اجتماعی خود را گسترش می دهند مثال تا زمانی که انسان پدیده ی الکتریسیته را نمی شناخت جزء جهان اجتماعی او نبود. 

40-چرا شناخت خداوند و فرشتگان جزء جهان اجتماعی محسوب می شود؟ پاسخ:چون ارزش ها و آرمان های جهان  اجتماعی انسان ها را تغییر می دهد. 

41 -قنات با آب و هوای ایران چه ارتباطی دارد و دارای چه ابعاد اجتماعی می باشد ؟ پاسخ: باتوجه به نیمه بیابانی  بودن ایران وکمبود آب ، ایرانیان قنات را ابداع کردندکه درزندگی اجتماعی وروابط مردم تاثیرگذاربوده است .قنات درایران  موجب شکل گیری شبکه ای ازروابط اجتماعی وفرهنگ سخت کوشی ، تعاونی وهمیاری شده است. 

42 -چگونه پدیده های گذشتگان و آیندگان درون جهان اجتماعی قرار می گیرند؟ چرا؟ پاسخ:عبرت گرفتن از  سرنوشت دیگران درزندگی اجتماعی ما تاثیر دارد .) گذشتگان ( تلاش می کنیم مایه ی عبرت دیگران نشویم ) پس با آیندگان  ارتباط وتاثیر متقابل اجتماعی داریم .(  

تهیه کننده سوالات متن درس سوم جامعه شناسی دهم : جناب آقای حمید رحیمی

برای مشاهده سایر دروس سوالات متن جامعه شناسی دهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

17 دیدگاه
 1. اذر

  واقعا بابت سایت عالیتون ممنون فوق عالاده و مفیده

 2. علی

  بد بود اصلا تو کتاب نبود حاجی

  1. فاطی

   بله
   دقیقا

  2. zizi

   واقعا تو کتاب نیستن من صبح امتحان دارم هیچی بلدونیستم

   1. mobin

    این چهل تا سوال از کجای درس اوردین 😐

 3. غزال اسماعیلی

  عالییییییی بود عالی عالی عالی

 4. علی

  عالیی

 5. ناشناس

  خوبه واسه یادگیری

 6. زیبا

  عالیه

 7. ناشناس

  خوب بود

 8. ز

  خوب

 9. ناشناس

  بد بود

 10. سمیرا

  معمولی بود بعضیاش نبود تو گتاب

 11. سعید

  عالی

 12. ناشناس

  چرا از مطالبی که تو کتاب نیست سوال میزارید؟؟؟😐

 13. ناشناس

  خیلی پیچیدست

 14. ناشناس

  اعضای جهان اجتماعی چ زمان ب عضویت این چهان در می ایند

  جواب این سوال کجاست تو نمونه سوال هایی ک داده بودینم نبود جوابش