سوالات متن درس سوم جامعه شناسی یازدهم انسانی


haladars آبان 4, 1400 دقیقه مطالعه
سوالات متن درس سوم جامعه شناسی یازدهم انسانی

در این نوشته با سوالات متن درس سوم جامعه شناسی یازدهم انسانی همراه شما انسانی های یازدهمی هستیم. کامل ترین و جامعه ترین پرسش و پاسخ یا همان سوالات متن درس سوم جامعه شناسی یازدهم با 28 سوال با جواب را در ادامه مطلب مشاهده کنید.

سوالات متن درس سوم جامعه شناسی یازدهم

1 -مدینه ی تغلب درگونه شناسی فارابی چگونه جامعه ای است؟

جواب: جامعه ای که سلطه بردیگرجوامع را ارزش  اجتماعی برتر خودمی داندوازانواع جامعه جاهلی محسوب می شود. 

2 -هدف جامعه تغلبیه چیست

جواب: خوارومقهورکردن دیگران 

3 -جامعه تغلب چه ارزش هاو ویژگی هایی دارد؟

جواب: مردم برای غلبه وخوارکردن دیگراقوام وملل همکاری می  کنند وشیفته آن هستند.تنها خودراخوشبخت وپیروزمی دانند. مردم جوامع دیگربه نظرآنان بی ارزش هستند.می  خواهنددیگران ستایشگرآنهاباشند. 

4 -اگرجامعه جاهلی تغلب درراه جهانی شدن قدم بگذاردچه نتایجی به دنبال خواهدداشت؟

جواب:جهان رابه سمت  دوقطبی شدن مرکز – پیرامون وگسترش استعمارفرهنگی وهویت زدایی دیگرجوامع پیش می برد.

5 -عملکرد فرهنگ سلطه درگذرتاریخ چگونه بوده است؟ نمونه هایی ازاین فرهنگ رانام ببرید:

جواب:ابتدا باجهان  گشایی وحضورنظامی به کشتاروخسارات انسانی واقتصادی دست می زدند.)اسکندر،حمله مغولان،(سپس با پیشرفت  اقتصادصنعتی وشکل گیری جنبش های استقلال طلبانه کشورهای تحت سلطه ،به سلطه اقتصادی پرداختند)استعمارگران انگلیسی وفرانسوی(ودرادامه به گسترش هویت فرهنگی خودروی آوردندوارزش های  فرهنگی دیگران راموردهجوم قراردادند.)آمریکای استعمارگر( 

6 -درگذشته امپراتوری ها چگونه شکل می گرفتند؟

جواب: ازطریق کشورگشایی باقدرت نظامی وحضورمستقیم سربازان پیروز 

7 -سلطه و غلبه اقوام بردیگران درتاریخ گذشته چگونه بوده است ؟

جواب : غلبه ی نظامی باحضورمستقیم قوم مهاجم  درمناطق جغرافیایی تحت سلطه ) البته درهمه موارد بسط فرهنگی قوم غالب را به دنبال ندارد.)

8 -آیا غلبه نظامی درگذشته همواره باغلبه فرهنگی همراه بوده است؟

جواب: خیرهمیشه شکست نظامی، بسط فرهنگی  جوامع غالب رابه دنبال نمی آورد.اگرقوم شکست خورده هویت فرهنگی خودراحفظ کند می توانداستقلال  سیاسی خودرابه دست آوردواگرفرهنگ غنی تری داشته باشد فرهنگ گروه مهاجم رادرخودهضم می کند.

9 -درگذشته اقوام شکست خورده دراثرحمله ی نظامی چگونه باردیگربه استقلال می رسیدند؟

ودرچه صورتی گروه  مهاجمان رادرخود هضم می کردند؟ جواب : درصورتی که قوم مغلوب هویت فرهنگی خودراحفظ کند با ضعیف  شدن تدریجی قدرت نظامی مهاجم ، می تواندباردیگراستقلال سیاسی خودرا به دست آورد.

واگرازفرهنگ غنی  وقوی برخوردارباشد می تواند گروه مهاجم رادرفرهنگ خودهضم کندمانند ایرانیان مسلمان که مغولان  رادرخودهضم کردند. 

10-چرا امپراتوری مغول منجر به فرهنگ جهانی نشد؟

جواب: زیرا فرهنگ مغولان فرهنگی قومی وقبیله ای بود  وشایستگی الزم رابرای یک فرهنگ جهانی نداشت وسریعا تحت تاثیرفرهنگ جوامع مغلوب خود قرارگرفتند. 

11-نمونه هایی از جهان گشایی که منجربه جهانی شدن فرهنگ نشدمثال بزنید.

جواب: فتوحات ایرانیان باستان ،  تصرفات مغولان  

12 -مغولان تحت تاثیر هویت فرهنگی کدام جوامع مغلوب قرارگرفتند؟

جواب: چین ، هند ، ایران 

13-ویژگی اغلب جهان گشایی ها وامپراتوری ها چه بود؟

جواب : 1 -سرزمین های تصرف شده به تدریج استقالل  می یافتند.

2 -با کشتارها وخسارات انسانی واقتصادی فراوان همراه بود. 

14-فرهنگ سلطه به دنبال چه نوع تاثیرات فرهنگی برجوامع مغلوب است؟ چرا؟

جواب: سلطه پذیری رابه عنوان  یکی ازمولفه های فرهنگی جوامع مغلوب درآورد.تابتواندنوعی خودباختگی فرهنگی رادرآنها ایجادکند وفرهنگ  خودرابسط دهد.) تضعیف مقاومت فرهنگی ، ایجادتزلزل وتحول فرهنگی درقوم مغلوب ، تحقیرفرهنگی قوم  مغلوب ، هویت زدایی فرهنگی قوم مغلوب، استعمارفرهنگی)

15-واژه امپریالیسم وانواع آن راتوضیح دهید .

جواب : ازواژه امپراتوری گرفته شده و به نوع سلطه ای اطلاق می  شود:

1 -امپریالیسم سیاسی : اشغال نظامی جوامع ضعیف است .

2 -امپریالیسم اقتصادی : اشغال بازار، مواد خام  وقدرت اقتصادی دیگرجوامع.

3 -امپریالیسم فرهنگی: مقاومت فرهنگی جامعه تحت سلطه سیاسی واقتصادی  فروریزد وبرتری فرهنگی جامعه مسلط پذیرفته شود.  

همچنین ببینید: سوالات متن روان شناسی یازدهم

12-واژه های استعمار ومستعمره راتعریف کنید وبنویسیدازچه زمانی شروع شدوبه اوج رسید؟

جواب: اشغال یک  سرزمین باتوسل به قدرت سیاسی ونظامی استعماراست وکشور تحت سلطه استعمار ، مستعمره است . ازقرن 15 به  بعدتوسط اروپاییان شروع شد ودرقرن 19 به اوج رسید و مستعمراتشان از35 درصدبه 27 درصدرسید . 

17-دلیل موفقیت وگسترش استعمار اروپاییان چه بود؟

جواب: 1 -پیشرفت درزمینه ی دریانوردی

2 -فنون نظامی  واقتصاد صنعتی اروپا 

18-دردوران استعمار عملکرد اروپاییان درقاره امریکا وجزایراقیانوس ها چگونه بود؟

جواب: به نسل کشی وازبین بردن  ساکنان بومی پرداختند.15 میلیون سرخ پوست راکشتند ومناطقی(کوبا،هائیتی، نیکاراگوئه وسواحل ونزوئلا)  راخالی ازسکنه کردند.  

19-انواع استعمار درطول تاریخ چندنوع بوده است ؟

جواب: استعمار کهن با غلبه وتسلط نظامی برجوامع تحت سلطه 

2 -استعمار نوباغلبه اقتصادی برجوامع تحت سلطه

3 -استعمارفرانو باغلبه فرهنگی برجوامع تحت سلطه

  20-ویژگی های استعمار نو را چیست ؟

جواب : 1 -پس از شکل گیری جنبش های استقلال طلبانه کشورهای مستعمره  درقرن بیستم به وجود امد.

2 -ازمجریان بومی وداخلی کشورهای مستعمره استفاده می کردند.

3 -برای به قدرت  رساندن نیروهای وابسته ازکودتای نظامی استفاده می کردند.

4 -شکل غلبه ی انها اقتصادی ووابستگی ساختارهای  اقتصادی ، سیاسی و مالی بود وکنترل بازار وسیاست مستعمرات رادردست می گرفتند.  

21 -انواع استعمار (قدیم ، نو وفرانو) درچه نکته ای اشتراک دارند؟

جواب : هرسه فراورده ی فرهنگ سلطه ی غرب  هستند.  

22 -استعمار قدیم با استعمار نو چه تفاوت هایی داشته است ؟

جواب : 1 -استعمار قدیم باغلبه ی نظامی وسیاسی بوده  است ولی استعمارنو باغلبه ی اقتصادی وسیاسی

2 -مجریان استعمار قدیم بیگانه وخارجی بوده اند) حضورآشکار  استعمارگران ( ولی مجریان استعمار نو بومی وداخلی ) حضور غیرمستقیم وپنهان استعمارگران (محسوب می شدند . 

23 -استعمارفرا نو دارای چه ویژگی هایی است ؟

جواب : 1 -بیشترازابزارهای فرهنگی، علمی ، رسانه ای وفناوری  استفاده می کند.

2 -استعمارگران ومجریان هردوپنهان اند.

3 -هویت فرهنگی) عقایدوارزش ها(  دیگرکشورهاهدف قرارمی گیرد.

4 -سلطه ی غرب برهمه جهان راتحت پوشش جهانی شدن دنبال می کند. 

24-درباره مراحل گسترش نظام سلطه غرب ووجه غالب هرمرحله رابیان کنید.

جواب: دراستعمار قدیم وجه غالب  قدرت نظامی با حضورمستقیم نیروهای استعمارگراست. (مجریان بیگانه اند)دراستعمارنو وجه غالب اقتصادی با حضور غیرمستقیم استعمارگراست .) مجریان بومی وداخلی اند. ( دراستعمار فرانو وجه غالب فرهنگی باابزار  فناوری رسانه ای است ) مجریان بومی وسیاست هانیز ظاهرابومی اند. ) 

25-آیا وجه غالب هرمرحله ،درمراحل دیگروجودندارد؟

جواب: بله می توانند این وجوه بایکدیگرهمزمانی داشته  باشند. انواع استعماربایکدیگر پیوستگی دارند، مثال دراستعمارقدیم گاهی استعمارسیاسی ،اقتصادی و فرهنگی  درکناریکدیگر وجودداشته است ، نمونه ی آن مستعمرات آفریقایی  

26-مفاهیم تهاجم فرهنگی ،شبیخون فرهنگی،ناتوی فرهنگی به کدام یک ازمراحل استعمارمرتبط است؟

جواب:  استعمارفرهنگی فرانوبااستفاده از ابزارهای فرهنگی وعلمی به ویژه رسانه ها وفناوری اطلاعات

27-کشورمابرای مقابله بااستعمارفرهنگی فرانو ،چه ظرفیت هایی دارد؟

جواب : سابقه تاریخی،فرهنگی باارزش های  مطلوب )حقیقت یابی،معنویت،عدالت،عقالنیت،آزادی،تعهدومسئولیت(ادبیات ،هنر،مفاخرو… 

28-جدول زیر را تکمیل کنید

سوالات متن درس سوم جامعه شناسی یازدهم

سوالات متن درس سوم جامعه شناسی یازدهم

تهیه کننده سوالات متن درس سوم جامعه شناسی یازدهم : جناب آقای حمید رحیمی

برای مشاهده سایر دروس سوالات متن جامعه شناسی یازدهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

2 دیدگاه
  1. مهسا

    سلام سوال ۱۲ اشتباه است به جای ۲۷ درصد باید ۶۷ درصد باشه

    1. مریم

      👍🏻