در این نوشته تمامی سوالات متن درس سوم دین و زندگی دهم رشته های (تجربی ریاضی و فنی) به همراه پاسخ اندیشه و تحقیق درس سوم دینی پایه دهم که شامل 24 سوال می باشد گردآوری شده است که در ادامه می توانید سوالات متن درس سوم دین و زندگی دهم را مشاهده کنید.

سوالات متن درس سوم دین و زندگی دهم

استفاده از سرمایه هایی که خداوند در اختیار ما قرار داده، « محدود » است یا « نامحدود »؟چرا؟

پاسخ: « محدود »؛ زیرا با « مرگ » انسان، پایان مییابند.

از پرسش های فراگیری کـه در طول تاریخ، ذهن عموم انسانها را بـه خـود مشغول کـرده اسـت، چیست؟

 پاسخ: « چیستی مرگ » و « آینده انسان پس از آن ».

1 } .چه سرانجامی در انتظار انسان است؟ }
2 } .آیا واقعاً پس از امروز، فردایی در کار است؟ }
3 } .اگر فردایی وجود دارد، چگونه است؟ }


چه زمانی داستان زندگی انسان پایان اندوهناک دارد؟بنویسید. 

پاسخ: اگر یکباره با مرگ، راهی دیار فنا و نیستی شود.


انسانها، معمولاً در برخورد با مرگ « دو دیدگاه » دارند؛ آنها را نام ببرید. 

پاسخ: 1 (اعتقاد به معاد

2 (انکار معاد


دقّت در آیات مربوط به « آفرینش انسان »، نشان میدهد که، انسان دارای چند بعد است؟بنویسید. 

پاسخ: دو بعد: 1 (بعد جسمانی

2 (بعد روحانی ( غیر جسمانی )

ویژگی های بعد « جسمانی » انسان را با بعد « روحانی » او ، مقایسه نمایید.

پاسخ: « بعد جسمانی » مانند سایر اجسام و مواد، دائم در حال تغییر و دگرگونی است و سرانجام فرسوده و متلاشی می شود. در مقابل، « بعد روحانی » و « غیر جسمانی» انسان، تجزیه و تحلیل نمی پذیرد، متلاشی  نمی شود و بعد از مرگ بدن باقی می ماند و آگاهی وحیات خود را از دست نمی دهد. 

چه کسانی، مرگ را پایان بخش دفتر زندگی انسان نمی پندارند؟توضیح دهید.

پاسخ: « پیامبران الهی » و « پیروان آن ها »؛ آنـان مـرگ را، غـروبـی برای « جسم و تن » انسان و طلوعی درخشان تر برای « روح » وی می دانند یــا پلی بـه حساب می آورند که آدمی را از یک مرحلۀ هستی ( دنیا ) به هستی بالاتر ( آخرت ) منتقل میکند.

رسول خدا(ص)، درباره اعتقاد به معاد چه میفرماید؟

پاسخ: برای نابودی و فنا خلق نشده اید،بلکه برای « بقـا » آفریده شده اید و با مرگ تنها از جهانی به جهان دیگر منتقل میشوید.

طبق فرمایش رسول خدا (ص)، باهوش ترین مؤمنان چه کسانی هستند؟ 

پاسخ: آنان که « فراوان به یاد مرگاند » و « بهتر از دیگران خود را برای آن آماده میکنند. »


در کدام دیدگاه،زندگی دنیوی همچون خـوابی کـوتـاه است و زنـدگی حقیقی در جهـان دیگر معنا مییابد؟ و کدام مطلب، روشنگر این دیدگاه است؟

پاسخ: دیدگاه معتقدان بـه معاد ؛ حدیث پیامبر اکرم (ص) کـه میفرمایند: « النّاس نیام فَاذا ماتُوا انتَبهوا : مردم { در این دنیا } در خوابند، هنگامی که بمیرند، بیدار میشوند. » روشنگر این دیدگاه است.


پیامدها و نتایج اعتقاد به معاد را بنویسید.
پاسخ: 1(خارج شدن زندگی انسان از بن بست و باز شدن پنجره روشنایی و امید به روی او.( ایجاد شور و نشاط و فراگیری انگیزه فعالیت و کار زندگیاش. )
2 (انسان، دیگر ترسی از مرگ ندارد و همواره آماده فداکاری در راه خداست.

با توجه به عبارت قرآنی زیر، به سؤالات داده شده، پاسخ دهید:
« منْ آنَ بِاللّه والْیومِ الآخرِ وعملَ صالحا فَلاَ خَوف علَیهِم ولاَ هم یحزَنُونَ »

الف) آیه، به کدام پیامد دیدگاه معتقدان به معاد اشاره دارد؟ بنویسید.

پاسخ: پیامد اول یعنی (خارج شدن زندگی انسان از بن بست و باز شدن پنجره روشنایی و امید به روی او و شور و نشاط و انگیزه فعالیت و کار، زندگی او را فرا میگیرد. )


ب) آیه را « ترجمه » کنید.

پاسخ: هر کس به خدا و روز معاد، ایمان آورد و کار نیکو کند پس نه ترسی بـر ایشان است و نه اندوهگین خواهد شد.

انسان معتقد به معاد چه ویژگی هایی دارد؟ بنویسید.

پاسخ: چنین انسانی دارای انرژی فوقالعاده و همت خستگی  نـاپـذیر است و از کار خود لذّت میبرد. او بـا تلاش و توان بسیار در انجام کارهای نیک و خدمت به خلق خدا میکوشد و میداند که هر چه بیشتر در این راه گام بردارد،آخرت او زیباتر خواهد بود. { بـه عبارت دیگر، انسان معتقد بـه معاد، میداند که هیچ یک از کارهای نیک او در آن جهان بی پاداش نمیماند.

حتی اگر آن کارها بـه چشم کسی نیاید و نیز اطمینان دارد  که اگر در این مسیر ظلمی به او بشود و نتواند حق خود را از ظالمان بستاند، قطعاً در جهان دیگری، خداوند آنها را به سزای اعمالشان خواهد رساند. }

چرا خدا پرستان حقیقی، مرگ را « ناگوار » نمی دانند؟ 

پاسخ: زیرا به آن دل نمی سپرند.( گر چه در دنیا زندگی می کنند و زیبا هم زندگی می کنند.)

خدا پرستان حقیقی، مرگ را برای چه کسانی « ناگوار » و « هولناک » میدانند؟

پاسخ: آنان معتقدند کـه مرگ برای کسانی ناگوار و هولناک است کـه زندگی را محدود بـه دنیا میبینند یـا با کولهباری از گناه با آن مواجه میشوند.

چرا خدا پرستان حقیقی از خداوند عمری طولانی میخواهند؟توضیح دهید.

پاسخ: نترسیدن خـدا پرستان حقیقی از مـرگ، به این معنا نیست کـه آنـان آرزوی مـرگ می کنند، بلکه از خداوند عمر طولانی میخواهند تـا بتوانند در ایـن جهان بـا تلاش در راه خـدا و خـدمت بـه انسان ها، بـا اندوختهای کاملتـر خـداوند را ملاقات کنند و به درجات برتر بهشت نائل شوند.

از طرف دیگر، همین عامل سبب میشود که دفاع از حق و مظلوم و فداکاری در راه خداوند آسانتر شود و شجاعت به مرحلۀ عالی آن برسد و آن گاه که حیات ایـن دنیا چیزی جز ننگ و ذلت نباشد و فداکاری در راه خداوند، « ضروری » بـاشد  انسان ها به استقبال شهادت بروند و با شهادت خود راه آزادی انسان ها را هموار کنند.

زمانی کـه امام حسین (ع) در دو راهـی « ذلّت » و « شهادت » قرار گرفت، و شهادت را برگزید،چه فرمودند؟ و به کدام پیامد اعتقاد به معاد مربوط میشود؟

پاسخ: « من مرگ را جز سعادت و زندگی با ظالمان را جز ننگ و خواری نمیبینم. »

– پیامد دومِ اعتقاد بـه معاد (یعنی؛ انسان، دیگر ترسی از مرگ ندارد و همواره آماده فداکاری در راه خدا است. ) 

امام حسین(ع)، خطاب به یاران خود درباره « مرگ »، چه فرمود؟

پاسخ: مرگ چیزی نیست مگر پلی کـه شما را از ساحل سختی ها بـه ساحل سعادت وکرامت و بهشت های پهناور و نعمتهای جاوید عبور میدهد.پس، کدام یک از شما کراهت دارد که از زندان به قصر منتقل شود؟


چرا گروهی از انسانها، دنیای پس از مرگ را « انکار » میکنند

پاسخ: زیرا این دسته،برای انسان حقیقتی جز « جسم » و « تن » او قائل نیستند،با فرا رسیدن مرگ انسان و نابودی جسم او، پرونده او را برای همیشه میبندند.

در این دیدگاه، مرگ « پـایـان زندگی » است و هـر انسانی پس از مدتی زندگی در دنیا، دفتر عمرش بسته میشود و حیات او پایان مییابد و رهسپار نیستی و نابودی میگردد

پیامدها و نتایج انکار معاد را بنویسید.

پاسخ: ازپیامدهای مهم این نگرش برای انسانی که «گرایش به جاودانگی» دارد، این استکه همین زندگی چند روزه نیز برایش بیارزش میشود؛ در نتیجه به یأس و نااُمیدی دچار میشود و شادابی و نشاط زندگی  را از دست میدهد؛ از دیگران کناره میگیرد و بـه انواع بیماریهای « روحـی » و « روانـی » دچار میشود. 
گاهی نیز برای تسکین خود و فرار از ناراحتی، در راههایی قدم میگذارد که روز به روز بر سرگردانی و یأس او می افزاید.

چرا دستهای دیگر از منکران معاد، راه فراموش کردن و غفلت از مرگ را پیش میگیرند و خود را به هر کاری سرگرم میسازند؟

 پاسخ: تا آینده تلخی را که در انتظار دارند، فراموش کنند.

آیا آثار و پیامدهای منکران معاد، گرفتار افرادی که معاد را قبول دارند نیز میشود؟ توضیح دهید.

پاسخ: این اتّفاق گریبان کسانی را نیز کـه معاد را قبول دارند، اما این قبول داشتن بـه « ایمان » و « بـاور قلبی » تبدیل نشده است، می گیرد. ایـن افراد به دلیل « فرو رفتن در هوس ها »، دنیا را معبود و هدف خـود قرار میدهند و از یاد آخرت غافل میشوند و از این رو، زندگی و رفتار آنان بـه گونهای است که تفاوتی بـا منکران معاد ندارد.

پاسخ اندیشه و تحقیق و فعالیت درس سوم دین و زندگی دهم

فعالیت

آیا گروهی که راه بی توجهی و غفلت از مرگ را پیش می گیرند، شیوه درستی را انتخاب کرده اند چرا؟

نه خیر. چون با غفلت آنان، مرگ از آنان دفع نمی شود و نمی توانند خود را در دنیا جاودانه کننده خواه یا ناخواه مرگ فرا می رسد و در صورت غفلت از آن، فرصت رشد و توبه واصلاح از دست می رود

با دقت در جریانات و اتفاقات پیرامون خود، برخی از اعمال و رفتارهایی که ناشی از فراموشی و غفلت از آخرت است را بیان کنید.

تمام گناهان فردی و اجتماعی که در جوامع پیروان ادیان الهی مثل مسلمانان مسیحیان و یهودیان صورت می گیرد ناشی از فراموشی آخرت است

اندیشه و تحقیق

چرا برخی از افراد با اینکه میگویند آخرت را قبول دارند، در زندگی خود به گونه ای عمل میکنند که گویی آخرتی در پیش نیست؟

پاسخ: کسانی برحسب عادت یا تقلید یا صرفا به لحاظ نظری پذیرفته باشند که آخرتی هست اما در عمل، پایبندی چندانی به آن نداشته باشند و اهل گناه و فساد باشند. اینان در حقیقت دارای ایمان قوی نیستند و معاد را صرفا به زبان با حداکثر در اندیشه قبول دارند و قلبا به آن نگرویدهاند

ایا توجه به اخرته لزوما بی توجهی به دنیا و عقب ماندگی را در پی دارد؟

پاسخ: اعتقاد به آخرت نه تنها سبب عقب ماندگی نیست، بلکه باعث تصحیح زندگی و در پیش گرفتن اخلاق الهی میشود

 

چرا منکرین معاد، مرگ را باعث نابودی آدمی میدانند؟ شما چه پاسخی به آنها میدهید؟

پاسخ : دانش آموزان عزیز بعد از یاد گیری درس حتما پاسخ این سوال را خواهید داد

 

تهیه کننده سوالات متن درس سوم دین و زندگی دهم : جناب آقای قاسم منداونی

برای مشاهده سایر سوالات درس به درس دین و زندگی دهم روی عبارت رنگی کلیک کنید.