سوالات متن درس سوم دین و زندگی یازدهم + پاسخ اندیشه و تحقیق و احادیث


haladars مهر 7, 1400 دقیقه مطالعه
سوالات متن درس سوم دین و زندگی یازدهم + پاسخ اندیشه و تحقیق و احادیث

در این نوشته تمامی سوالات متن درس سوم دین و زندگی یازدهم رشته های (تجربی ریاضی و فنی) به همراه پاسخ اندیشه و تحقیق درس سوم دینی پایه یازدهم که شامل 28 سوال می باشد گردآوری شده است که در ادامه می توانید سوالات متن درس سوم دین و زندگی یازدهم را مشاهده کنید.

سوالات متن درس سوم دین و زندگی یازدهم

هرگاه پیامبري از سوي خداوند مبعوث میشد،براي اینکه مردم دریابندکه وي با خداوند ارتباط دارد و از طرف او مأمور به پیامبري شده است،چه کاري را انجام میداد؟

پاسخ:«کارهاي خارق العاده انجام می داد که هیچ کس بدون تأیید و اذن خداوند، قادر به انجام آنها نبود.»


قرآن کریم،کارهـاي خـارقالـعـاده اي که پیامبران ازطرف خداوند براي اثبات نبوت خویش انجام میدادند چه می نامد و اندیشمندان اسلامی،آن را چه می نامند؟

 پاسخ: «آیـت [یعنی، نشانه و علامت نبوت]»– «معجزه».

چرا اندیشمندان اسلامی،«آیت» را«معجزه» می نامیدند؟ 

پاسخ: «زیرا عجز و ناتوانی سایر افراد را در انجام ای نامور، آشکار میسازد.»

معجزة آخرین پیامبرالهی که می خواهد از جانب خداوند براي همۀ زما نها پیامبر شود، باید چگونه باشد؟


پاسخ: 1 (مردم زمان خودش به معجزه بودن آن اعتراف کنند و آن را فوق توان بشري بدانند.
2 (آیندگان هم،معجزه بودن آن را تأییدکنند.

خداوند به کسانی که در الهی بودن قرآن کریم شک دارند،چه پیشنهادي کرده است؟توضیح دهید.

پاسخ:«کتابی همانند آن[قرآن] را بیاورند و براي اینکه عجز و ناتوانی آنها را نشان دهد،ایـن پیشنهاد را به ده سـوره کاهش داده است و براي اثبات نهایت عجز و ناتوانی آنان،پیشنهاد آوردن حتّییک سوره مانند سوره هـاي قرآن را هم به آنها داده است.

با توجه به آیۀ شریفۀ:«أَم یقُولُونَ افْتَرَاه قُلْ فَأْتُواْ بِسورةٍ مثْله «به سؤالات زیر پاسخ دهید:
1 -موضوع آیه چیست؟
پاسخ: «دومین پیشنهاد خداوند، به کسانیکه در الهی بودن قرآن شک دارند.»


2 -پیشنهاد خداوند، چه بود؟
پاسخ: «اینکه اگر در الهی بودن قرآن شک دارند، سوره اي همانند آن بیاورند.»


3 -آیا کسانی که در الهی بودن قرآن،شک داشتند؛ موفق به آوردن سورهاي مثل قرآن شدند؟
پاسخ: همان طورکه قبلاً نیز نتوانسته بودند،ده سوره مثل سوره هاي قرآن بیاورند این بار هم نتوانستند.( خیر )


4 -چرا خداوند،ابتدا پیشنهاد داد 10 سوره بیاورند وسپس پیشنهاد داد،یک سوره بیاورند؟
پاسخ: درمورد اولی خواست «عجز و ناتوانی آنها را نشان دهـد.»
و درمورد دومی،خواست «نهایت عجز و ناتوانی آنان را اثبات کند.»

آیـۀ:« قُل لَّئنِ اجتَمعت الإِنس و الْجِنُّ علَى أَن یأْتُواْ بِمثْلِ هذَا الْقُرْآنِ لاَ یأْتُونَ بِمثْله و لَو کَانَ بعضُهم لبعضٍ ظَهِیرًا » بر کدام موضوع تأکید میکند؟بنویسید. 

پاسخ: اگر تمامی جن و انس جمع شوند تـا همانند قرآن را بیاورند، نمی توانند، هر چند پشتیبان هم باشند. [ناتوانی جن و انس در آوردن همانند قرآن]

آسان ترین راه براي غیرالهی نشان دادن اسلام و قرآن کریم،چیست؟توضیح دهید.

پاسخ:آوردن سورهاي مشابهیکیاز سوره هاي این کتاب الهی است.از روزي که قرآن کریم دعوت به مبارزه را اعلام کرده است،بیش از چهارده قرن میگذرد و این دعوت همچنان ادامه دارد.

مخالفان سر سخت اسلام از همان ابتداي نـزول این کتاب الهی،تاکنون در این باره تلاش بسیاري کرده اندتـا عظمت قرآن را زیـر سؤال ببرند،امـا نتوانستهاند سورهاي به اندازة سورة «کوثر» بیاورند که اندیشمندان و متخصصان زمان،برابري آن را با سورهاي از قرآن بپذیرند.

آیامخالفان غیرالهی بودن قرآن کریم، براي اثبات ادعاي خود متن هایی ارائه نموده اند؟توضیح دهید.

پاسخ: «آري»،از گذشتۀ دورتـا امروز،مخالفان قرآن کریم متـن هایی ارائـه کرده اندکه براي افراد«غیرمتخصص» ممکن است بی عیب جلوه کند،امـا تاکنون هیچ یک از ایـن متن ها در مراکز علمی و تخصصی،مورد قبـول واقع نشده است و همگی به فراموشی سپرده شده اند.

جنبه هاي اعجاز قرآنکریم را فقط نام ببرید.

پاسخ: 1 (اعجاز لفظی


2 (اعجاز محتوایی

از جنبه هاي اعجاز قرآن کریم،«اعجاز لفظی» را توضیح دهید.

پاسخ: خداوند براي بیان معارف ژرف و عمیق قرآن، زیباترین و مناسب ترین کلمات و عبارت هـا را انتخاب کرده است تا به بهترین وجه،معناي مورد نظر را برساند و دل هاي آماده را بهسوي حق جذب کند.

هرکس با زبان عربی آشنا باشد، به محض خواندن قرآن،در مییابدکه آیات آن با سایر سخن ها کاملاً فرق میکند و به شیوهاي خاص بیان شده است.

از جنبه هاي اعجاز قرآن کریم، « اعجاز محتوایی » را توضیح دهید.

پاسخ: علاوه بر اعجاز«لفظی»، قرآن کریم؛ از نظر محتـوا و مطالب آن ویژگی هـایی دارد که نشان میدهد از قلم هیچ اندیشمند ي تراوش نکرده است،چه رسد به شخصی که قبل از آن،چیزي ننوشته و آموزشی ندیده است.

این جنبه از اعجاز  براي کسانی که زبان قرآن را نمی دانند و فقط از ترجمه ها استفاده می کنند نیز قابل فهم و درك است.


کـدام جنبه از اعجاز قرآنکریم، براي کسانیکه زبان آن را نمیدانند و فقط از ترجمه هـا استفاده میکنند نیز قابل فهم و درك است؟

 1 (اعجاز لفظی

2 (اعجاز محتوایی


چهارمورد از ویژگی هاي اعجاز محتوایی قرآن کریم را فقط نام ببرید.

پاسخ: الف) انسجام درونی،در عین نزول تدریجی

ب) تأثیرناپذیري از عقاید دوران جاهلیت


ج) جامعیت و همه جانبه بودن

د) ذکرنکات علمی بی سابقه


آیۀ شریفۀ:« أَفَلاَ یتَدبرُونَ الْقُرْآنَ ولَو کَانَ منْ عند غَیرِ اللّه لَوجدواْ فیه اخْتلاَفًاکَثیرًا»؛ بـه کـدام یک از ویژگی هاي اعجاز قرآن کریم اشاره دارد؟

 پاسخ:«انسجام درونی،در عین نزول تدریجی»

از ویژگی هاي اعجاز محتوایی قرآن کریم،«انسجام درونی، در عین نزول تدریجی است»آن را توضیح دهید.

پاسخ: بـا ایـنکـه بیش از شش هزار آیۀ قرآن کریم در طول 23 سال بـه تدریج نازل شده و دربارة موضوعات متنوع سخن گفته است،نه تنها میان آیات آن،تعارض و ناسازگاري نیست،بلکه آیاتش دقیق تر از اعضاي یک بدن بـا یکدیگر هماهنگی دارند و همدیگر را تأیید میکنند. 

چرا دانشمندان معمولاً در نوشته هاي گذشتۀخود تجدید نظرمیکنند و اگربتوانند،کتاب هايگذشتۀخود را«اصلاح»می نمایند؟

پاسخ: به دلیل اینکه آثار و نوشته هاي اولیۀ آنها با آثار دوران پختگیشان «متفاوت» است.

در هر دوره اي از زمـان؛ مجموع هاي از افکار، عقاید و آداب و رسوم که ازآن به«…….» تعبیر میشود،مردم را کم و بیش تحت تأثیر قرارمیدهد.
پاسخ: «فــرهــنــگ»

از ویژگی هاي اعجاز محتوایی قرآن کریم،« تأثیرناپذیري از عقاید دوران جاهلیت است»آن را توضیح دهید.


پاسخ: فـرهـنـگ مردم حـجـاز، آمیزهاي از عقاید نادرست و آداب و رسوم خـرافـی و شـرك آلـود بود.بـا وجود این، قرآن کریم نه تنها از این فرهنگ تأثیر نپذیرفت، بلکه به شدت با آداب جاهلی و رسوم خرافی آن مبارزه کرد و به اصلاح جامعه پرداخت و از موضـوع هایی همچون؛«عدالت خواهی»،«علم دوستی»،«معنویت»و«حقوق برابرانسان ها» سخن گفته  است.

از ویژگی هاي اعجاز محتوایی قرآن کریم،«جامعیت و همه جانبه بودن آن» را توضیح دهید.

پاسخ: با وجود اینکـه قرآن کریم حدود پـانزده قرن پیشنازل شده، در مورد همۀ مسائل مهم و حیاتی کـه انسان در هدایت به سوي کمال به آن نـیـاز دارد، سخن گفته و چیزي را فروگذار نکرده است.

این کتاب، فقط از امور معنوي، یـا آخـرت و رابطۀ انسان با خـدا سخن نمی گوید؛ بلکه از زندگی مـادي و دنیوي انسان،مسئولی هاي اجتماعی و رابطۀ وي با انسانهاي دیگر سخن میگوید و برنامه اي «جامع و همه جانبه» را در اختیارش قرار میدهد.

حدیث امام بـاقـر(ع)که درآن می فرماید:«خداوندآنچه را که امت تـا روز قیامت به آن احتیاج دارد،درکتابش [قرآن] آورده است.» با کدامیک از ویژگیهاي اعجاز محتوایی قرآن «ارتباط» دارد؟
1 (ذکر نکات علمی بی سابقه

2 (انسجام درونی، در عین نزول تدریجی.

3 (جامعیت و همه جانبه بودن

4 (تأثیرناپذیري از عقاید دوران جاهلیت

منظور از«آنچه مورد نیاز و احتیاج» در حدیث امام باقر (ع)که میفرماید: خداوندآنچه را که امت تا روز قیامت بـه آن احتیاج دارد،در کتابش[قرآن]آورده است»،چیست؟


 پاسخ: نیازها و احتیاج هاي مربوط به «برنامۀ زندگی» و « هدایت انسان ها»است.یعنی،همان نیازهایی که پیامبران به خاطر آنها فرستاده شده اند.

اشاره کردن قرآن به نکات علمی در جامعه ايکه در آن علم و دانش جایگاهی نداشت،گویاي چیست؟
پاسخ:آن است که این کتاب الهی،بسیار فراتر از علم آن روز جامعه سخنگفته و ذکر نکات علمی بیسابقه، فقط ازکسی ساخته است که آگاه به همۀ علوم باشد؛یعنی«خداوندمتّعال».


دو مورد از نکات علمی بی سابقه،که در قرآن کریم ذکر شدهاند را فقط نام ببرید.
پاسخ: 1 (نیروي جاذبه

2 (انبساط جهان

از نکات علمی بی سابقه که در قرآن کریم ذکر شده،« نیروي جاذبه است»آن را توضیح دهید.

پاسخ: تـا قبل از قرن هجدهم میلادي دانشمندان فکر می کردند که ستارگان به سقف آسمان ها چسبیده اند و به همین علّت نم یافتند.اما قرنها قبل از آن،قرآن کریم از وجود «نیروي جاذبۀ میـان ستارگان»خبرداد و آن را عامل در هم نرفتن  ستارگان در یکدیگر معرفی کرد.

عبارت قرآنی:« خداوند،آسمانها را با ستون هایی که براي شما دیدنی[قابل رؤیت] نیستند بر پا داشته است.» جزء کدام یک از ویژگی هاي محتوایی قرآن کریم و مبین کدام موضوع است؟


1 (ذکر نکات علمی بیسابقه– انبساط جهان


2 ذکرنکات علمی بیسابقه– نیروي جاذبه


3 (جامعیت و همه جانبه بودن- انبساط جهان


4 (جامعیت و همه جانبه بودن- نیروي جاذبه

یکی از مهمترین کشفیات نجومی انسان در قرن بیستم میلادي،کدام نظریه بوده وکدام آیه، بیانگر آن است؟

1 (نیروي جاذبه- خداوند،آسمان ها را با ستون هایی که براي شما دیدنی نیستند،بر پا داشته است


2 (نیروي جاذبه- و آسمان را با قدرت خود برافراشتیم و همواره،آن را وسعت میبخشیم


3 (انبساط جهان- خداوند،آسمان ها را با ستون هایی که براي شما دیدنی نیستند،بر پا داشته است


4 (انبساط جهان- و آسمان را با قدرت خود برافراشتیم و همواره،آن را وسعت میبخشیم

یکی از مهم ترین کشفیات نجومی انسان در قرن بیستم میلادي،کدام است؟آن را شرح دهید.

پاسخ:«نظریۀ انبساط جهان»- بر طبق این نظریه،کهکشان ها با سرعت فوق العاده اي در حال حرکت و فاصله گرفتن از یکدیگرند که در نتیجۀ آن،جهان هستیم مـدام در حال گسترس و انبساط است.

مطلبی که خداوند در قرآن کریم بـه آن اشاره کرده است:«والسماء بنَینَاها بِأَید وإِنَّا لَموسعونَ؛ و آسمان را با قدرت خـود برافراشتیم و همواره آن را وسعت میبخشیم.

پاسخ تدبر و  اندیشه و تحقیق درس سوم دین و زندگی یازدهم

تدبر 

1-چرا خداوند بر این نکته تاکید دارد که اگر قران از جانب غیر خدا بود قطعا ناسازگاری و اختلافات زیادی در آن بافت می شد ؟

 زیرا در آثار و نوشته های دانشمندان و مردم عادی همواره تضاد و اختلاف به چشم می خورد و با گذشت زمان و کامل شدن علمشان نیاز به اصلاح مجدد دارند و اینکه قران در طول 23 سال و در موقعیت های گوناگون نازل شده ولی در آن تضاد و ناسازگاری وجود ندارد یکی از دلایل الهی بودن این کتاب آسمانی است . 

 

2-چرا خداوند معجزه جاوید خود را توسط پیامیری به دست مردم رساند که نزد هیچکس درس نخوانده بود؟ اگر این کتاب توسط یکی از درس خواندگان و دانشمندان جامعه ورده می شد ، ممکن بود چه شک و شبهه ای ایجاد شود؟

زیرا اگر پیامبر خواندن و نوشتن می دانست مردم به شک می افتادند و می گفتند این کتاب را خود پیامبر نوشته است و اینکه پیامبر (ص) سواد خواندن و نوشتن نداشت و کتابی با این مضمون ومحتوا برای مردم اورد دلیل بر حقانیت و معجزه بودن آن است

پاسخ سوالات اندیشه و تحقیق :

1 – به نظر شما چرا اندیشه دانشمندان به مرور زمان تغییر می کند؟ این ویژگی چگونه الهی بودن قران را ثابت می کند؟

 زیرا علما و دانشمندان به مرور زمان در اثر پختگی و کامل شدن علمشان ، کتاب های خود را اصلاح می کنند ،اما قران با این که در طول 23 سال و در موقعیت های گوناگون نازل شده است انسجام مفهومی بی مانندی دارد این انسجام و نبودن اختلاف در آن دلیل بر حقانیت و معجزه بودن قران است .

2 – با توجه به دو متن زیر ، به سوالات پاسخ دهید

الف ) شاید نتوان کتابی را در جهان یافت که در آن به اندازه قران کریم به تعقل ، تفکر و علم دوستی تاکید شده باشد . در این کتاب بیش از 770 بار از علم ،185 بار از گوش دادن و توجه کردن، 49 بار از عقل ،18 بار از فکر کردن، 132 بار از تبیین و دلیل و نیز ده ها کلمه دیگر مانند قلم و کتاب که به تفکر و علم مربوط می شوند.

نام برده شده است همچنین آیات متعددی در نکوهش جهل و غفلت و تعقل نکردن وجود دارد.

ب) در جامعه آن روز عربستان و حتی دیگر نقاط جهان ، کرامت زنان نادیده گرفته می شدبه گونه ای که اگر خانواده ای فرزند دختر به دنیا می آورد، احساس شرم می کرد.

در چنین فضایی ، قران کریم با بیان کرامت زن و تساوی وی با مرد در انسانیت اعلام کرد: هر کس ، از مرد و زن ، عمل صالح انجام دهد و اهل ایمان باشد ، خداوند به او حیات پاک و پاکیزه می بخشد و عمل هیچ زن و مردی را ضایع نمی کند.

علاوه بر ان قران کریم برای زن حقوق خانوادگی و اجتماعی قائل شد در مالکیت به او استقلال بخشید و بهره کارش را از آن خودش دانست

● متن الف به کدام یک از اعجاز های لفظی و محتوایی اشاره دارد؟
اعجاز عددی و تاثیر ناپذیری از عقاید دوران جاهلیت

● متن ب به کدام یک از اعجاز محتوایی اشاره دارد؟
تاثیر ناپذیری از عقاید دوران جاهلیت

 

تهیه کننده سوالات متن درس سوم دین و زندگی یازدهم : جناب آقای قاسم منداونی

برای مشاهده سایر سوالات درس به درس دین و زندگی یازدهم روی عبارت رنگی کلیک کنید

 

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

14 دیدگاه
 1. هستی

  عالی بودد

 2. ناشناس

  عا لیییی 👌👌👌

 3. ناشناس

  خوبه

 4. چه زیاده😐

 5. N

  بسیارعالی خیلی ممنون

 6. نفیسه

  بسیار دقیق بود

 7. فاطیم

  عالی بود ممنون👌

 8. ماهان

  عالی بود عالی

 9. علي نعمتي

  بسیار کامل و جامع بود
  عالی
  کاش فایل pdf هم داشت

 10. یلدا

  عالی بود. فقط لطفا آپدیت کنید مطالب رو. در کتاب امسال این درس درواقع درس۴ هست نه۳ و اینکه در قسمت آخر بجای جاذبه زمین درمورد حرکت زمین صحبت شده. لطفا اصلاح بشه
  ممنون

 11. عباس

  بسیار عالی اما اگر میشه جواب ها ب صورت خلاصه باشه بهتره

 12. هما

  خوب بود… لطفا پی دی اف درس هارو هم بزارید🌹

 13. negin

  عبارت قرآنی:« خداوند،آسمانها را با ستون هایی که برای شما دیدنی[قابل رؤیت] نیستند بر پا داشته است.» جزء کدام یک از ویژگی های محتوایی قرآن کریم و مبین کدام موضوع است؟

  1 (ذکر نکات علمی بیسابقه– انبساط جهان

  2 ذکرنکات علمی بیسابقه– نیروی جاذبه

  3 (جامعیت و همه جانبه بودن- انبساط جهان

  4 (جامعیت و همه جانبه بودن- نیروی جاذبه
  جواب این چیه

 14. ناشناس

  عالی