در این نوشته تمامی سوالات متن درس سوم دین و زندگی یازدهم رشته های (تجربی ریاضی و فنی) به همراه پاسخ اندیشه و تحقیق درس سوم دینی پایه یازدهم که شامل 28 سوال می باشد گردآوری شده است که در ادامه می توانید سوالات متن درس سوم دین و زندگی یازدهم را مشاهده کنید.

سوالات متن درس سوم دین و زندگی یازدهم

هرگاه پیامبری از سوی خداوند مبعوث میشد،برای اینکه مردم دریابندکه وی با خداوند ارتباط دارد و از طرف او مأمور به پیامبری شده است،چه کاری را انجام میداد؟

پاسخ:«کارهای خارق العاده انجام می داد که هیچ کس بدون تأیید و اذن خداوند، قادر به انجام آنها نبود.»


قرآن کریم،کارهـای خـارقالـعـاده ای که پیامبران ازطرف خداوند برای اثبات نبوت خویش انجام میدادند چه می نامد و اندیشمندان اسلامی،آن را چه می نامند؟

 پاسخ: «آیـت [یعنی، نشانه و علامت نبوت]»– «معجزه».

چرا اندیشمندان اسلامی،«آیت» را«معجزه» می نامیدند؟ 

پاسخ: «زیرا عجز و ناتوانی سایر افراد را در انجام ای نامور، آشکار میسازد.»

معجزه آخرین پیامبرالهی که می خواهد از جانب خداوند برای همۀ زما نها پیامبر شود، باید چگونه باشد؟


پاسخ: 1 (مردم زمان خودش به معجزه بودن آن اعتراف کنند و آن را فوق توان بشری بدانند.
2 (آیندگان هم،معجزه بودن آن را تأییدکنند.

خداوند به کسانی که در الهی بودن قرآن کریم شک دارند،چه پیشنهادی کرده است؟توضیح دهید.

پاسخ:«کتابی همانند آن[قرآن] را بیاورند و برای اینکه عجز و ناتوانی آنها را نشان دهد،ایـن پیشنهاد را به ده سـوره کاهش داده است و برای اثبات نهایت عجز و ناتوانی آنان،پیشنهاد آوردن حتّییک سوره مانند سوره هـای قرآن را هم به آنها داده است.

با توجه به آیۀ شریفۀ:«أَم یقُولُونَ افْتَرَاه قُلْ فَأْتُواْ بِسورهٍ مثْله «به سؤالات زیر پاسخ دهید:
1 -موضوع آیه چیست؟
پاسخ: «دومین پیشنهاد خداوند، به کسانیکه در الهی بودن قرآن شک دارند.»


2 -پیشنهاد خداوند، چه بود؟
پاسخ: «اینکه اگر در الهی بودن قرآن شک دارند، سوره ای همانند آن بیاورند.»


3 -آیا کسانی که در الهی بودن قرآن،شک داشتند؛ موفق به آوردن سورهای مثل قرآن شدند؟
پاسخ: همان طورکه قبلاً نیز نتوانسته بودند،ده سوره مثل سوره های قرآن بیاورند این بار هم نتوانستند.( خیر )


4 -چرا خداوند،ابتدا پیشنهاد داد 10 سوره بیاورند وسپس پیشنهاد داد،یک سوره بیاورند؟
پاسخ: درمورد اولی خواست «عجز و ناتوانی آنها را نشان دهـد.»
و درمورد دومی،خواست «نهایت عجز و ناتوانی آنان را اثبات کند.»

آیـۀ:« قُل لَّئنِ اجتَمعت الإِنس و الْجِنُّ علَى أَن یأْتُواْ بِمثْلِ هذَا الْقُرْآنِ لاَ یأْتُونَ بِمثْله و لَو کَانَ بعضُهم لبعضٍ ظَهِیرًا » بر کدام موضوع تأکید میکند؟بنویسید. 

پاسخ: اگر تمامی جن و انس جمع شوند تـا همانند قرآن را بیاورند، نمی توانند، هر چند پشتیبان هم باشند. [ناتوانی جن و انس در آوردن همانند قرآن]
آسان ترین راه برای غیرالهی نشان دادن اسلام و قرآن کریم،چیست؟توضیح دهید.

پاسخ:آوردن سورهای مشابهیکیاز سوره های این کتاب الهی است.از روزی که قرآن کریم دعوت به مبارزه را اعلام کرده است،بیش از چهارده قرن میگذرد و این دعوت همچنان ادامه دارد.

مخالفان سر سخت اسلام از همان ابتدای نـزول این کتاب الهی،تاکنون در این باره تلاش بسیاری کرده اندتـا عظمت قرآن را زیـر سؤال ببرند،امـا نتوانستهاند سورهای به اندازه سوره «کوثر» بیاورند که اندیشمندان و متخصصان زمان،برابری آن را با سورهای از قرآن بپذیرند.

آیامخالفان غیرالهی بودن قرآن کریم، برای اثبات ادعای خود متن هایی ارائه نموده اند؟توضیح دهید.

پاسخ: «آری»،از گذشتۀ دورتـا امروز،مخالفان قرآن کریم متـن هایی ارائـه کرده اندکه برای افراد«غیرمتخصص» ممکن است بی عیب جلوه کند،امـا تاکنون هیچ یک از ایـن متن ها در مراکز علمی و تخصصی،مورد قبـول واقع نشده است و همگی به فراموشی سپرده شده اند.

جنبه های اعجاز قرآنکریم را فقط نام ببرید.

پاسخ: 1 (اعجاز لفظی


2 (اعجاز محتوایی

از جنبه های اعجاز قرآن کریم،«اعجاز لفظی» را توضیح دهید.

پاسخ: خداوند برای بیان معارف ژرف و عمیق قرآن، زیباترین و مناسب ترین کلمات و عبارت هـا را انتخاب کرده است تا به بهترین وجه،معنای مورد نظر را برساند و دل های آماده را بهسوی حق جذب کند.

هرکس با زبان عربی آشنا باشد، به محض خواندن قرآن،در مییابدکه آیات آن با سایر سخن ها کاملاً فرق میکند و به شیوهای خاص بیان شده است.

از جنبه های اعجاز قرآن کریم، « اعجاز محتوایی » را توضیح دهید.

پاسخ: علاوه بر اعجاز«لفظی»، قرآن کریم؛ از نظر محتـوا و مطالب آن ویژگی هـایی دارد که نشان میدهد از قلم هیچ اندیشمند ی تراوش نکرده است،چه رسد به شخصی که قبل از آن،چیزی ننوشته و آموزشی ندیده است.

این جنبه از اعجاز  برای کسانی که زبان قرآن را نمی دانند و فقط از ترجمه ها استفاده می کنند نیز قابل فهم و درک است.


کـدام جنبه از اعجاز قرآنکریم، برای کسانیکه زبان آن را نمیدانند و فقط از ترجمه هـا استفاده میکنند نیز قابل فهم و درک است؟

 1 (اعجاز لفظی

2 (اعجاز محتوایی


چهارمورد از ویژگی های اعجاز محتوایی قرآن کریم را فقط نام ببرید.

پاسخ: الف) انسجام درونی،در عین نزول تدریجی

ب) تأثیرناپذیری از عقاید دوران جاهلیت


ج) جامعیت و همه جانبه بودن

د) ذکرنکات علمی بی سابقه


آیۀ شریفۀ:« أَفَلاَ یتَدبرُونَ الْقُرْآنَ ولَو کَانَ منْ عند غَیرِ اللّه لَوجدواْ فیه اخْتلاَفًاکَثیرًا»؛ بـه کـدام یک از ویژگی های اعجاز قرآن کریم اشاره دارد؟

 پاسخ:«انسجام درونی،در عین نزول تدریجی»

از ویژگی های اعجاز محتوایی قرآن کریم،«انسجام درونی، در عین نزول تدریجی است»آن را توضیح دهید.

پاسخ: بـا ایـنکـه بیش از شش هزار آیۀ قرآن کریم در طول 23 سال بـه تدریج نازل شده و درباره موضوعات متنوع سخن گفته است،نه تنها میان آیات آن،تعارض و ناسازگاری نیست،بلکه آیاتش دقیق تر از اعضای یک بدن بـا یکدیگر هماهنگی دارند و همدیگر را تأیید میکنند. 

چرا دانشمندان معمولاً در نوشته های گذشتۀخود تجدید نظرمیکنند و اگربتوانند،کتاب هایگذشتۀخود را«اصلاح»می نمایند؟

پاسخ: به دلیل اینکه آثار و نوشته های اولیۀ آنها با آثار دوران پختگیشان «متفاوت» است.

در هر دوره ای از زمـان؛ مجموع های از افکار، عقاید و آداب و رسوم که ازآن به«…….» تعبیر میشود،مردم را کم و بیش تحت تأثیر قرارمیدهد.
پاسخ: «فــرهــنــگ»

از ویژگی های اعجاز محتوایی قرآن کریم،« تأثیرناپذیری از عقاید دوران جاهلیت است»آن را توضیح دهید.


پاسخ: فـرهـنـگ مردم حـجـاز، آمیزهای از عقاید نادرست و آداب و رسوم خـرافـی و شـرک آلـود بود.بـا وجود این، قرآن کریم نه تنها از این فرهنگ تأثیر نپذیرفت، بلکه به شدت با آداب جاهلی و رسوم خرافی آن مبارزه کرد و به اصلاح جامعه پرداخت و از موضـوع هایی همچون؛«عدالت خواهی»،«علم دوستی»،«معنویت»و«حقوق برابرانسان ها» سخن گفته  است.

از ویژگی های اعجاز محتوایی قرآن کریم،«جامعیت و همه جانبه بودن آن» را توضیح دهید.

پاسخ: با وجود اینکـه قرآن کریم حدود پـانزده قرن پیشنازل شده، در مورد همۀ مسائل مهم و حیاتی کـه انسان در هدایت به سوی کمال به آن نـیـاز دارد، سخن گفته و چیزی را فروگذار نکرده است.

این کتاب، فقط از امور معنوی، یـا آخـرت و رابطۀ انسان با خـدا سخن نمی گوید؛ بلکه از زندگی مـادی و دنیوی انسان،مسئولی های اجتماعی و رابطۀ وی با انسانهای دیگر سخن میگوید و برنامه ای «جامع و همه جانبه» را در اختیارش قرار میدهد.

حدیث امام بـاقـر(ع)که درآن می فرماید:«خداوندآنچه را که امت تـا روز قیامت به آن احتیاج دارد،درکتابش [قرآن] آورده است.» با کدامیک از ویژگیهای اعجاز محتوایی قرآن «ارتباط» دارد؟
1 (ذکر نکات علمی بی سابقه

2 (انسجام درونی، در عین نزول تدریجی.

3 (جامعیت و همه جانبه بودن

4 (تأثیرناپذیری از عقاید دوران جاهلیت

منظور از«آنچه مورد نیاز و احتیاج» در حدیث امام باقر (ع)که میفرماید: خداوندآنچه را که امت تا روز قیامت بـه آن احتیاج دارد،در کتابش[قرآن]آورده است»،چیست؟


 پاسخ: نیازها و احتیاج های مربوط به «برنامۀ زندگی» و « هدایت انسان ها»است.یعنی،همان نیازهایی که پیامبران به خاطر آنها فرستاده شده اند.

اشاره کردن قرآن به نکات علمی در جامعه ایکه در آن علم و دانش جایگاهی نداشت،گویای چیست؟
پاسخ:آن است که این کتاب الهی،بسیار فراتر از علم آن روز جامعه سخنگفته و ذکر نکات علمی بیسابقه، فقط ازکسی ساخته است که آگاه به همۀ علوم باشد؛یعنی«خداوندمتّعال».


دو مورد از نکات علمی بی سابقه،که در قرآن کریم ذکر شدهاند را فقط نام ببرید.
پاسخ: 1 (نیروی جاذبه

2 (انبساط جهان

از نکات علمی بی سابقه که در قرآن کریم ذکر شده،« نیروی جاذبه است»آن را توضیح دهید.

پاسخ: تـا قبل از قرن هجدهم میلادی دانشمندان فکر می کردند که ستارگان به سقف آسمان ها چسبیده اند و به همین علّت نم یافتند.اما قرنها قبل از آن،قرآن کریم از وجود «نیروی جاذبۀ میـان ستارگان»خبرداد و آن را عامل در هم نرفتن  ستارگان در یکدیگر معرفی کرد.

عبارت قرآنی:« خداوند،آسمانها را با ستون هایی که برای شما دیدنی[قابل رؤیت] نیستند بر پا داشته است.» جزء کدام یک از ویژگی های محتوایی قرآن کریم و مبین کدام موضوع است؟


1 (ذکر نکات علمی بیسابقه– انبساط جهان


2 ذکرنکات علمی بیسابقه– نیروی جاذبه


3 (جامعیت و همه جانبه بودن- انبساط جهان


4 (جامعیت و همه جانبه بودن- نیروی جاذبه

یکی از مهمترین کشفیات نجومی انسان در قرن بیستم میلادی،کدام نظریه بوده وکدام آیه، بیانگر آن است؟

1 (نیروی جاذبه- خداوند،آسمان ها را با ستون هایی که برای شما دیدنی نیستند،بر پا داشته است


2 (نیروی جاذبه- و آسمان را با قدرت خود برافراشتیم و همواره،آن را وسعت میبخشیم


3 (انبساط جهان- خداوند،آسمان ها را با ستون هایی که برای شما دیدنی نیستند،بر پا داشته است


4 (انبساط جهان- و آسمان را با قدرت خود برافراشتیم و همواره،آن را وسعت میبخشیم

یکی از مهم ترین کشفیات نجومی انسان در قرن بیستم میلادی،کدام است؟آن را شرح دهید.

پاسخ:«نظریۀ انبساط جهان»- بر طبق این نظریه،کهکشان ها با سرعت فوق العاده ای در حال حرکت و فاصله گرفتن از یکدیگرند که در نتیجۀ آن،جهان هستیم مـدام در حال گسترس و انبساط است.

مطلبی که خداوند در قرآن کریم بـه آن اشاره کرده است:«والسماء بنَینَاها بِأَید وإِنَّا لَموسعونَ؛ و آسمان را با قدرت خـود برافراشتیم و همواره آن را وسعت میبخشیم.

پاسخ تدبر و  اندیشه و تحقیق درس سوم دین و زندگی یازدهم

تدبر 

1-چرا خداوند بر این نکته تاکید دارد که اگر قران از جانب غیر خدا بود قطعا ناسازگاری و اختلافات زیادی در آن بافت می شد ؟

 زیرا در آثار و نوشته های دانشمندان و مردم عادی همواره تضاد و اختلاف به چشم می خورد و با گذشت زمان و کامل شدن علمشان نیاز به اصلاح مجدد دارند و اینکه قران در طول 23 سال و در موقعیت های گوناگون نازل شده ولی در آن تضاد و ناسازگاری وجود ندارد یکی از دلایل الهی بودن این کتاب آسمانی است . 

 

2-چرا خداوند معجزه جاوید خود را توسط پیامیری به دست مردم رساند که نزد هیچکس درس نخوانده بود؟ اگر این کتاب توسط یکی از درس خواندگان و دانشمندان جامعه ورده می شد ، ممکن بود چه شک و شبهه ای ایجاد شود؟

زیرا اگر پیامبر خواندن و نوشتن می دانست مردم به شک می افتادند و می گفتند این کتاب را خود پیامبر نوشته است و اینکه پیامبر (ص) سواد خواندن و نوشتن نداشت و کتابی با این مضمون ومحتوا برای مردم اورد دلیل بر حقانیت و معجزه بودن آن است

پاسخ سوالات اندیشه و تحقیق :

1 – به نظر شما چرا اندیشه دانشمندان به مرور زمان تغییر می کند؟ این ویژگی چگونه الهی بودن قران را ثابت می کند؟

 زیرا علما و دانشمندان به مرور زمان در اثر پختگی و کامل شدن علمشان ، کتاب های خود را اصلاح می کنند ،اما قران با این که در طول 23 سال و در موقعیت های گوناگون نازل شده است انسجام مفهومی بی مانندی دارد این انسجام و نبودن اختلاف در آن دلیل بر حقانیت و معجزه بودن قران است .

2 – با توجه به دو متن زیر ، به سوالات پاسخ دهید

الف ) شاید نتوان کتابی را در جهان یافت که در آن به اندازه قران کریم به تعقل ، تفکر و علم دوستی تاکید شده باشد . در این کتاب بیش از 770 بار از علم ،185 بار از گوش دادن و توجه کردن، 49 بار از عقل ،18 بار از فکر کردن، 132 بار از تبیین و دلیل و نیز ده ها کلمه دیگر مانند قلم و کتاب که به تفکر و علم مربوط می شوند.

نام برده شده است همچنین آیات متعددی در نکوهش جهل و غفلت و تعقل نکردن وجود دارد.

ب) در جامعه آن روز عربستان و حتی دیگر نقاط جهان ، کرامت زنان نادیده گرفته می شدبه گونه ای که اگر خانواده ای فرزند دختر به دنیا می آورد، احساس شرم می کرد.

در چنین فضایی ، قران کریم با بیان کرامت زن و تساوی وی با مرد در انسانیت اعلام کرد: هر کس ، از مرد و زن ، عمل صالح انجام دهد و اهل ایمان باشد ، خداوند به او حیات پاک و پاکیزه می بخشد و عمل هیچ زن و مردی را ضایع نمی کند.

علاوه بر ان قران کریم برای زن حقوق خانوادگی و اجتماعی قائل شد در مالکیت به او استقلال بخشید و بهره کارش را از آن خودش دانست

● متن الف به کدام یک از اعجاز های لفظی و محتوایی اشاره دارد؟
اعجاز عددی و تاثیر ناپذیری از عقاید دوران جاهلیت

● متن ب به کدام یک از اعجاز محتوایی اشاره دارد؟
تاثیر ناپذیری از عقاید دوران جاهلیت

 

تهیه کننده سوالات متن درس سوم دین و زندگی یازدهم : جناب آقای قاسم منداونی

برای مشاهده سایر سوالات درس به درس دین و زندگی یازدهم روی عبارت رنگی کلیک کنید