در این نوشته با سوالات متن درس شانزدهم جامعه شناسی دهم انسانی همراه شما انسانی های دهمی هستیم. کامل ترین و جامعه ترین پرسش و پاسخ یا همان سوالات متن درس شانزدهم جامعه شناسی دهم با 36 سوال با جواب را در ادامه مطلب مشاهده کنید.

سوالات متن درس شانزدهم جامعه شناسی دهم 

1 -ویژگی های جمعیتی رانام ببرید

تعدادجمعیت.جوانی یاپیری جمعیت،میزان شهرنشینی یا جمعیت روستایی،میزان  اشتغال،میزان بیکاری،رشدجمعیت،میزان مهاجرت به داخل یا خارج،بارتکفل و… 

2 –چراجمعیت یکی ازویژگی های هویت ملی است؟

چون باافزایش تعدادجمعیت یک جامعه ، میزان هویت اجتماعی  آن جامعه افزایش می یابد وبا افزایش هویت اجتماعی درواقع هویت فرهنگی گستره بیشتری خواهدداشت.)البته این پیش فرض درصورتی صحیح است که جامعه دچار تزلزل وتعارض وبحران فرهنگی نباشد.( 

3 –چه رابطه ای میان جمعیت وهویت جوامع وجوددارد؟

هرچه تعدادجمیت یک جامعه بیشترباشد انتشاردهندگان  )گسترش دهندگان (فرهنگ آن جامعه بیشترخواهدبود.زیرااعضای جهان اجتماعی،حامل وعامل یک فرهنگ ومعانی آن  هستند. 

4 -اولین شرط بقای هرجامعه چیست؟

جمعیت جامعه 

5 -جمعیت هرجامعه،برثروت،امنیت،قدرت ومنزلت آن درمیان سایرجوامع چه تاثیری دارد؟

جمعیت یک جامعه می تواند برمیزان ثروت ،امنیت،قدرت ومنزلت آن تاثیرمثبت ویا منفی داشته باشد.درصورتی که میزان جمعیت یک  جامعه متناسب با امکانات آن ورشدمتعادل باشد و انسجام وهماهنگی اجتماعی درحدمناسبی باشدافزایش جمعیت به افزایش  شاخص های فوق می انجامدو در غیراین صورت افزایش جمعیت موجب کاهش شاخص های اقتصادی،سیاسی واجتماعی  خواهدشد. 

6 -جوامع مختلف برای تامین جمعیت مطلوب خود،چه می کنند؟

به سیاست های جمعیتی روی می آورند.

7 –جامعه کنونی ایران ازنظرجمعیت درچه وضعیتی قراردارد؟

طبق سرشماری سال 95 رشد جمعیت ایران 2/1 درصداست که ازنظربرخی جمعیت شناسان ،جمعیتی است که روبه پیری می رود.)البته برخی ازجمعیت شناسان(

8 -عینی ترین ابعاد هویت یک جامعه چیست؟

جمعیت واقتصاد آن جامعه 

9 -راه گسترش وبسط هرفرهنگ دریک جامعه چیست؟

شناختن ،اندیشیدن،پذیرفتن وعمل کردن به آرمان ها،ارزش ها  وعقایدآن فرهنگ با حاملان وعاملان بیشتر)جمعیت بیشتر( 

10 -افزایش جمعیت درخانواده چه تاثیری درمودت ورحمت میان اعضای خانواده دارد؟

باازدواج وتشکیل خانواده ،مودت ورحمت میان زن ومردایجادمی شود.باتولداولین فرزند،مودت ورحمت میان اعضای خانواده  بیشترمی شودورحمت ومودتی که میان زن وشوهروجوددارد،به رابطه ی فرزند و والدین تسری می یابد.باتولدفرزندان بعدی  وبزرگ ترشدن خانواده ،این معانی وارزش ها گسترده تر می شود. 

11 -نظام خویشاوندی چگونه شکل می گیرد؟

باگسترش خانواده ها وایجادنسبت هایی چون  پدربزرگ،خاله،دایی،عمه،دخترعمو،پسردایی و…نظام خویشاوندی شکل می گیرد. 

12 -کاهش جمعیت یک جهان اجتماعی چه تاثیرات هویتی دارد

؟ کاهش جمعیت یک جهان اجتماعی نیز  به منطله ی محدودشدن گستره آن است که می تواندزمینه ساز بسط وتسلط جهان های اجتماعی دیگرباشد.

13-هدف جهان اسلام چیست وچه رابطه ای با جمعیت جهان اسلام دارد؟

هدف اسلام تاسیس جهان اجتماعی  توحیدی وگسترش آن است.لازمه تحقق این هدف داشتن جمعیت مناسب است.ازاین رو پیامبراسلام روز محشربه کثرت  پیروان خودمباهات می کند. 

14-درچه صورتی جهت گسترش جهان اجتماعی توحیدی ،افزایش جمعیت ضروری است؟

درصورتی که اول اینکه: فرهنگ ومعنایی که باافزایش جمعیت ،بسط می یابد،فرهنگ حق باشد،نه فرهنگ باطل .دوم اینکه :افرادواعضای این  فرهنگ نیز حامالن وعامالن معانی حق باشند. 

15-چراامروزه جوامع غربی با مسئله کاهش جمعیت وپیری جمعیت روبه روهستند؟

به علت هایی مانند: باال رفتن  سن ازدواج ،افزایش بی ثباتی،فروپاشی خانواده ها وطالق،رفاه زدگی ،عافیت طلبی ومصرف گرایی وبه دنبال آن ،هزینه  پنداشتن فرزندان  

16-منظورازسیاست های جمعیتی چیست ومسولیت آن برعهده کیست؟

مجموعه تدابیروراه حل هایی که  نهادسیاست باهمراهی وهمکاری مردم وبا هماهنگی بین سایرنهادها جهت حل مشکالت جمعیت چاره اندیشی می کند.

17-انواع سیاست های جمعیتی رانام ببرید؟

سیاست های جمعیتی افزایش دهنده یا کاهش دهنده جمعیت.

همچنین ببینید: سوالات درس به درس منطق دهم

18-ایران درچه دوره هایی سیاست های کاهش جمعیتی رادنبال کرده است؟

1 -پیش ازانقالب اسلامی که  ازسال 1345 تازمان پیروزی انقلاب طول کشیدوطی آن میزان رشد سالانه جمعیت ،از حدود1/3به 2/2 درصددرسال کاهش  یافت.

2 -ازسال 1328تا1392 که رشدجمعیت از9/3به 3/1درصدکاهش یافت. 

19-مفهوم نسل کشی یاپاک سازی نسلی راتوضیح دهید.

هرگونه اقدام به نابودی وحذف فیزیکی کل یابخشی  ازجمعیت یک گروه بومی ،قومی،مذهبی و…رانسل کشی یاپاک سازی نسلی می گویندکه نشانگرابعادهویتی جمعیت است.

20-برخی ازاصول کلی سیاست های جمعیتی ایران ازسال 1393تاکنون رانام ببرید

تشویق ازدواج وکاهش سن  ازدواج.

حمایت از ازدواج های جوان .

تشویق سیاست های فرزندآوری .

حذف بودجه هایی که جمعیت راکاهش می  داد.

اختصاص تسهیالت ویژه برای مادران شیرده …. 

21 -منظورازکنش های اقتصادی چیست؟

به آن دسته ازفعالیت های روزمره که برای تهیه وتولید وسایل ضروری  زندگی ورفع نیازهای مادی ومعیشتی خودودیگران انجام می دهیم،کنش اقتصادی می گویند. 

22 -نهاداقتصاد،چیست؟

مجموعه کنش ها،روابط وقواعدی که حول تولیدومصرف کاال وخدمات وتوزیع  درآمدوثروت صورت می گیرد. 

23 -منظورازهویت اقتصادی یک جامعه چیست؟

ویژگی های اقتصادی که جامعه مارا از سایرجوامع متمایزمی  کند. 

24 –ویژگی های هویت اقتصادی ایران چیست؟

اقتصادنفتی)وابستگی شدیدبوجه به صادرات نفتی(،دولت  بزرگ)تعدادکارکنان دولت وسطح وحجم فعالیت دولتی نسبت به کل اقتصادبزرگ باشد.(عقب ماندگی اقتصادی تاریخی

25-چه عواملی درشکل گیری هویت اقتصادی کنونی ایران دخالت داشته اند؟

کشف نفت وسرمایه های حاصل  ازفروش نفت به خارجیان هجوم اقتصادی استعمارگران اقتصادی،وابستگی اقتصادی به نفت،تحریم های اقتصادی ومالی،جنگ تحمیلی و… 

26-اقتصادایران باچه معضالتی روبه رواست؟

تورم،بیکاری،وابستگی به نفت،توزیع نابرابرامکانات،تجمل گرایی،غلبه  فرهنگ مصرف گرایی 

27-اقتصادنفتی)وابستگی اقتصادبه فروش نفت(چه پیامدهایی به دنبال دارد؟

شکل گیری تولیدملی ضعیف  وشکننده،دولت بزرگی به وجودمی آید که می کوشدرفاه اقتصادی رابه مددنفت ونه رواج کسب وکارافزایش دهد.حتی  هزینه های آموزش وبهداشت راکه دربیشترنقاط دنیا ازمحل مالیات ها پرداخت می شود،به کمک درآمدهای نفتی تامین می  کند. 

28-انواع تحریم های اقتصادی برعلیه ایران به چه منظوری اعمال شده اند؟

ایجادفشاربرجامعه تا اوال درآمدنفتی  کشوررامحدود کنند.ثانیا ازانتقال آن به کشورممانعت ورزند. 

29-تاریخچه هجوم اقتصادی استعمارگران غربی به ایران چگونه است؟

درزمان قاجار باتلاش برای اخذ امتیازات مختلف مانندرویتر ورژی و…ودردوره پهلوی ازطریق تاراج نفت،فروش جنگ افزار وکاالهای مصرفی وصنایع مونتاژ  وتخریب بنیادهای تولیدملی وروح خودباوری ملت ایران 

30-چرانسبت به تهاجم اقتصادی غرب ملت ها واکنش نشان داده اند؟

زیرا اقتصاد ،روزنه ورود استعمارونابودی  هویت سیاسی،اجتماعی وفرهنگی جوامع به شمار می رود. 

31-چرااستعمارگران حضورخودرادردیگرجوامع با هجوم اقتصادی آغاز می کنند؟

چون جهان غرب هویت  خودرابراساس اقتصاد شکل می دهدودراین جهان ،هویت انسان ها وجوامع ،بیش از هرچیز به دارایی وتوان اقتصادی آنها 

وابسته است وهیچ مانعی رابرسرراه خودبرنمی تابدودرمسیرگسترش خود،شیوه های اقتصادی غیرسرمایه دارانه  رادرسراسرجهان نابودمی کند. 

32 -چراجوامع غربی علیه ایران جنگ اقتصادی تمام عیاری به راه انداخته اند؟

زیرااین  کشورهااقتصاد را اساس همه چیز می پندارندوتمامی شیوه های اقتصادی غیرسرمایه داری رانابودشده می بینندوپاشنه آشیل  ایران اسلامی رااقتصاد می دانند. 

33-راه نجات اقتصادایران واحیای هویت آن چیست؟

اجرای قانون اساسی وسیاست های اقتصادمقاومتی

34-هویت اقتصادی نوینی که ایران به دنبال آن است چه ویژگی هایی دارد؟

1-باور به تعالیم حیات بخش اسلام 

2-اتکابه ظرفیت های مولدمردمی ودولتی

3-روحیه جهادی،خالقیت،نوآوری،ریسک پذیری،امید وهمبستگی

4-حضورفعال  وموثردرتعاملات جهانی

5 -برای مردم امنیت،رفاه وپیشرفت توام با عدالت وبرای جهان اسلام وبشریت الگویی ایرانی- اسلامی ازرشدوشکوفایی

6 -استقلال اقتصادی وخودکفایی

7-منع خام فروشی ثروت های طبیعی

8 -حفظ اقتداروعزت  ملی

9 -درون زایی درعین برون گرایی

10 -درمقابل انواع مشکالت وموانع مقاوم وپایدارمی شود. 

35-نمونه هایی ازسیاست های کلی اقتصادمقاومتی درجمهوری اسلامی رانام ببرید.

رفتاراقتصادی بهینه بانگاه  درون زا.حذف هزینه های اضافی.جلوگیری ازفساداقتصادی و… 

36-سازوکارمقاوم سازی اقتصادایران دربرابرموانع داخلی وخارجی پیشرفت کدام است؟

اتکا به  خودباوری،افزایش انسجام وسرمایه ی اجتماعی،هماهنگی وپیوستگی دولت وملت بایکدیگرو… 

37-دانش آموزان برای تحقق اقتصاد مقاومتی چه مسئولیتی برعهده دارند؟

مطالعه وپژوهش ،روحیه  خودباوری،عمل به ارزش های فرهنگی جامعه و… 

تهیه کننده سوالات متن درس شانزدهم جامعه شناسی دهم : جناب آقای حمید رحیمی

برای مشاهده سایر دروس سوالات متن جامعه شناسی دهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.