سوالات متن درس ششم اقتصاد دهم انسانی ویرایش 1400


haladars آبان 16, 1400 دقیقه مطالعه
سوالات متن درس ششم اقتصاد دهم انسانی ویرایش 1400

در این نوشته با سوالات متن درس ششم اقتصاد دهم همراه شما دهمی های انسانی هستیم. کامل ترین و جامعه ترین جزوه پرسش و پاسخ درس ششم اقتصاد پایه دهم رشته انسانی را در ادامه نوشته می توانید مشاهده کنید.

سوالات متن درس ششم اقتصاد دهم

1 -دولت ها با چه اهدافی در اقتصاد دخالت می کنند؟

1-نظارت بر چگونگی فعالیت های اقتصادی

2- صدور مجوز برای فعالیت های اقتصادی

3-نظارت برقیمت ها

4-ارائه کالاها وخدمات عمومی

۵-وضع  واجرای قوانین اقتصادی مانند: قوانین مالیاتی،حقوق مالکیت،قوانین خرید وفروش وامنیت اقتصادی

۶- نظارت برکیفیت کالاها وخدمات 

2 -ابزار ها ومنابع مالی دولت ها را نام ببرید

مالیات ها، فروش دارایی های تجدیدناپذیر مانند نفت وگاز،  فروش خدمات دولتی مانند آب وبرق و مخابرات و… ، فروش محصوالتی که در بنگاه های اقتصادی  دولتی تولید شده اند مانندآهن وفولاد و پتروشیمی مراکز دولتی 

3 -مالیات چیست؟

مبلغی است که دولت برای تامین سطحی از کالاها وخدمات عمومی از مردم دریافت  می کند. 

4 -اهداف دولت ها از دریافت مالیات چیست؟

1-ایجادوافزایش درآمد دولت

2 -کنترل ،نظارت وسیاست  گذاری بر فعالیت های اقتصادی واجتماعی)کاهش فعالیت های نامناسب مردم وتشویق فعالیت های  مطلوب(  

همچنین ببینید: سوالات متن جامعه شناسی دهم

۵ -دولت ها چه هزینه ها وفعالیت هایی دارند که برای تامین منابع مالی آنها ، مجبور به دریافت مالیات  هستند؟

امنیت ودفاع داخلی وخارجی،امور قضایی،آموزش ،بهداشت،امور فرهنگی وهنری، پرداخت  دستمزد کارکنان دولت 

۶ -چگونه دولت ها به کاهش فعالیت های نامناسب مردم وتشویق فعالیت های مطلوب می پردازند؟

دولت  ها می توانند با وضع سیاست ها وقوانین جلوی برخی رفتارهای نامناسب را بگیرند یا آنها را کاهش  دهند . مثال با وضع مالیات سنگین بر سیگار، موجب افزایش قیمت این کالا وکاهش میزان مصرف این  کالای بیماری زا شوند یا مالیات بر بنزین وگازوئیل می تواند میزان مصرف این کالا ها را کاهش دهد و  آلودگی هوا را کاهش دهند. البته گاهی دولت ها از فعالیت های مفید مالیات کمتری دریافت می کنند  یا اصال مالیات نمی گیرند.

مثال برخی از فعالیت های فرهنگی،آموزشی یا هنری از پرداخت مالیات معاف می شوند یا از کارخانه ها در مناطق محروم مالیات کمتری می گیرند تا سرمایه داران به تاسیس کارخانه  در مناطق محروم کشور تشویق شوند. یا کارخانه ها در مناطق بزرگ کشور مجبور به پرداخت مالیات  محیط زیست می شوند تا سرمایه دار را تشویق کنند تا برخی کارخانه ها را از مناطق بزرگ وشلوغ  کشور به سایر مناطق منتقل کنند. 

۷ -انواع مالیات چیست؟

1 -مالیات مستقیم که مبلغ آن مستقیما از مردم دریافت می شود.

2-مالیات  غیر مستقیم که به صورت بخشی از قیمت کالا از مشتری) مصرف کننده( دریافت می شود.

8 -منظور از مودی مالیات کیست؟

کسی که پرداخت کننده مالیات است مودی مالیات نامیده می شود.

9 -مالیات مستقیم به چند دسته تقسیم می شوند؟

دو دسته:

1 -مالیات بر دارایی که متناسب با ثروت  مودی مالیات از آنها گرفته می شود. هرگاه فردی دارایی وثروت خود را انتقال بدهد مثال منزل یا مغازه  ای را به دیگری واگذارکند، دولت از او مالیات می گیرد. مهم ترین نوع مالیات بر دارایی ،مالیات بر ارث  است که از اموال و دارایی های باقی مانده شخص فوت شده ، مالیات دریافت می شود.

2 -مالیات بر  درآمد که از افراد و شرکت ها متناسب با درآمدشان دریافت می شود که مهم ترین نوع مالیات  درجامعه است. ) مالیات بر درآمد خود به چندین بخش تقسیم می شود: مالیات بر درآمد  کشاورزی،مالیات بر حقوق ودستمزد،مالیات بر مشاغل آزاد،مالیات بر درآمد امالک مانند اجاره،مالیات  بر درآمدهای اتفاقی)مثال جایزه( مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی)شرکت ها( ( 

10-مالیات غیر مستقیم به چند دسته تقسیم می شود؟

مهم ترین انواع مالیات در کشور ما سه دسته  هستند:

1-عوارض گمرکی وخدماتی

2-مالیات برمصرف

3 -مالیات بر ارزش افزوده 

همچنین ببینید:  گام به گام عربی دهم انسانی

11-منظور از عوارض گمرکی و خدماتی چیست؟

مالیاتی هستند که بر روی صادرات و واردات کالاهای  مختلف قرار می گیرند.که به تعرفه های گمرکی نیز شناخته می شوند. این نوع مالیات ها تابع سیاست  های کلان اقتصادی کشور هستند مثال اگر دولت بخواهد از صنایع خودروسازی کشور حمایت کند بر 

روی خودروهای وارداتی خارجی عوارض گمرکی بالایی قرار می دهد تا قیمت آن کالای خارجی گران تر  از کالای داخلی شود وکالای داخلی امکان فروش و فعالیت داشته باشد.یا اگر بخواهد مقدار تعادلی در  کالایی حفظ شودبر صادرات آن کالا تعرفه هایی وضع می کند تا صادرات آن کالا کاهش یابد ودرداخل با  کمبود آن کالا مواجه نشویم. 

12 -عوارض گمرکی وخدماتی چه تاثیرات اقتصادی در جامعه دارند؟

1-درآمدی برای دولت ها هستند.

2-از  طریق این عوارض دولت ها سیاست های حمایتی خود از صنایع داخلی را به پیش می برند.

13 -برخی از عوارض خدماتی را نام ببرید.

عوارض خودرو ، عوارض نوسازی ودفع پسماند ) که به شهرداری  داده می شود.( 

14 -مالیات برمصرف را توضیح دهید.

مالیاتی است که مصرف کننده با خرید کالا به دولت پرداخت می  کندیعنی بخشی از قیمت کالا که توسط مصرف کننده پرداخت می شود مالیات برمصرف است.هرچه  مصرف بیشتر باید پرداخت این نوع مالیات نیز بیشتر خواهدبود.) البته تولید کننده وفروشنده باید آن  را پرداخت کنند که عمال بر دوش مصرف کننده قرار می گیرد. (مالیات بر نوشابه و سیگار ازاین دسته  مالیات ها هستند. 

1۵ -ارزش افزوده چیست؟

کالا در فرایند)مراحل( تولید خود مرحله به مرحله ارتقا ارزش پیدا می کند یعنی  مثال مقداری پنبه در مرحله اول 10 میلیون تومان است سپس در مرحله دوم به نخ تبدیل می شود و  قیمت کل محصول 57 میلیون تومان می شود. در مرحله سوم به پارچه تبدیل می شود وارزش کل این  پارچه ها 2۵ میلیون می شود ودرمرحله چهارم این پارچه ها به لباس تبدیل می شوند وارزش 10 میلیون تومان پیدا می کنند. در مرحله اول ارزش محصول 10 میلیون تومان، درمرحله دوم ۷ میلیون  تومان،درمرحله سوم 8 میلیون تومان ودرمرحله چهارم 0۵ میلیون تومان اضافه می شود.

16-مالیات بر ارزش افزوده را توضیح دهید.

مالیاتی است که از تفاوت ارزش بین کالا وخدمات عرضه شده  با ارزش کالا و خدمات خریداری شده در مراحل تولید تا مصرف نهایی درنظر گرفته می شود.مثال  کالایی در فرایند تولید خود چهار مرحله را پشت سر می گذارد در هر مرحله از تولید مالیاتی به آن  مرحله تعلق می گیرد که تولید کننده باید در همان مرحله آن را بپردازد ونمی توان آن را یکجا از  مصرف کننده نهایی دریافت کرد. 

1۷ -مالیات بر ارزش افزوده چه ویژگی مهمی دارد؟

این مالیات با ایجاد شفافیت، فرار مالیاتی را کاهش می  دهد واز مالیات ستانی مضاعف جلوگیری می کند،زیرا مالیات پرداخت شده تولید کنندگان قبلی از  مالیات بر فروش بعدی کسر می شود. کالاهای واسطه ای از پرداخت مالیات معاف می شوند.

18 -منظور از کالاها وخدمات واسطه ای چیست؟

کالاها وخدماتی هستند که هنوز به آخرین مرحله تولید  جهت مصرف نرسیده اند. مثال ورق فولاد که هنوز به خودرود تبدیل نشده است. یا شاسی ماشین که  هنوز قطعات زیادی نیاز دارد تا یا ماشین جهت استفاده بشود. 

19 -دولت در جریان چرخشی درآمد بین خانوارها وشرکت ها)بنگاه های اقتصادی( چه نقشی دارد؟

دولت  دربازار هم تولید کننده وهم خریدار است. با دریافت مالیات به سیاست گذاری اقتصادی می پردازد. -21

مسقیم بر درآمد 

غیرمستقیم بر دارایی 

غیرمستقیم مصرف 

مسقیم بر درآمد

20-چرا دولت به عنوان یک بازیگر باید درمیدان کسب وکار حضور داشته باشد؟

جهت ایجاد نظم  دربازار وایجاد نظارت و هماهنگی بین عوامل تولید و بازیگران اقتصادی  

سوالات متن درس ششم اقتصاد دهم

سوالات متن درس ششم اقتصاد دهم

تهیه کننده سوالات متن درس ششم اقتصاد دهم انسانی: جناب آقای حمید رحیمی

برای مشاهده سایر دروس سوالات متن اقتصاد دهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

17 دیدگاه
 1. غلام

  جواب سوال صفحه 66 کتاب اقتصاد دهم 1400 چی میشه تو رو خدا کمک

 2. مم

  درس‌شش‌سوالاتش‌خوب‌نیست😐

 3. دخی تک پروک

  واییییییی مرسی

 4. خخخ

  عالی

 5. مهسا

  تنها سایتی که سوالاتش بروز دم شما گرم

  1. ابوالفضل

   عالیه مرسی

 6. Mari

  عالی مرسی برا نوبت اول خاستمشون خیلی کمکم کردن 🙂

  1. منم فردا امتحان دارم دعا دعا

   دعا دعا عالی بود ممنون

 7. پیمان

  طراح سوال 🙂تو داشیی منی دمت گرم شب امتحان بدادم رسیدی 😅❤

 8. ناشناس

  سلام سوال تستی از درس ششم لطفا بزارید

 9. S

  لطفا سوال تستی بزارید

 10. ...

  عرررررررررررررر عالیه😅💓

 11. ارام

  عالی شب امتحان بدرد بخور بود

 12. inista=abolfazl._.rezanezhad

  عالیییییی بود بدرد خورد

 13. ناشناس

  تستش کجا بود دقیقا!؟

 14. SHIMA

  خیلی سوالا خوبن ولی ای کاش صفحه هاشم میگفتن😊❤

 15. یاس

  سلام..واقعا دستتون درد نکنه عالی بود….

  خیر اخرت دنیا بیگرید انشاالله