سوالات متن درس ششم جامعه شناسی دهم انسانی

سوالات متن درس ششم جامعه شناسی دهم انسانی

در این نوشته با سوالات متن درس ششم جامعه شناسی دهم انسانی همراه شما انسانی های دهمی هستیم. کامل ترین و جامعه ترین پرسش و پاسخ یا همان سوالات متن درس ششم جامعه شناسی دهم با 22 سوال با جواب را در ادامه مطلب مشاهده کنید.

سوالات متن درس ششم جامعه شناسی دهم

1 -آیا جهان اجتماعی صرفا تابع خواست واراده افراداست؟

پاسخ: جهان اجتماعی درابتدا جهت  تشکیل خودتابع اراده افرادبه وجودآورنده خوداست ولی پس ازایجاد جهان اجتماعی صرفا تابع خواست  واراده افراده نیست وپیامدهای الزامی )فرصت ها ومحدویت هایی( برای اعضای خودبه وجودمی آورد.

2 -آیا پیشینیان درساختن جهان اجتماعی ما تاثیرگذارهستند؟

پاسخ:بله بخشی ازجهان اجتماعی  کنونی ما ساخته پیشینیان است وبخش هایی ازآن را خودمان می سازیم. 

3 -جهان اجتماعی چه پیامدهایی برزندگی اجتماعی مادارد؟

جهان اجتماعی موقعیت های جدیدی  درقالب فرصت ها ومحدودیت ها برای کنش ها وانتخاب های بعدی ما فراهم می کند. 

4 -نیازمندی ساختن جهان اجتماعی جدیدچیست؟

پیدایش وگسترش اگاهی واراده های جدید

5 -تاچه زمانی پیامدهای جهان اجتماعی پابرجاست؟

تازمانی که مشارکت اجتماعی افراددرجامعه  پابرجاباشد.

6 -آیا جهان جتماعی به پیدایش وگسترش هرنوع آگاهی واراده ی نوین )جدید(درجامعه اجازه بسط وتوسعه می دهد؟

پاسخ : خیراگراین اگاهی های جدیدخارج از چارچوب عقایداصلی آن  جهان اجتماعی باشد اجازه بروز وبسط نمی یابد.مثال درجامعه دینی اندیشه های ضددینی ومادی گرایانه  ممنوع هستند. 

7 -پیامدهای اجتماعی فرصت سازند یا محدود کننده اند؟

پاسخ: پیامدهای اجتماعی هم فرصت  هستند وهم محدودیت. فرصت ها ومحدودیت ها دوروی سکه هستند یکی ازیکدیگرجدانیستند.وقتی به  چراغ قرمز راهنمایی ورانندگی برمی خوریم ازیک سومحدودیت است ومارامتوقف می کندولی ازسوی  

دیگربه طرف مقابل امکان می دهدتاباآرامش وسلامتی عبور کندوالبته بعدا همین برای ما اتفاق  خواهدافتادپس هرمحدودیتی فرصتی دردرون خوددارد. 

9 -رابطه فرصت ها ومحدودیت های اجتماعی رادرزبان وادبیات توضیح دهید:

پاسخ:زبان ها  مملوازقواعدوپیچیدگی هایی هستندکه یادگیری انهارامحدود وسخت می کندولی همین محدودیت  واجازه ندادن به هرشکل تلفظ کردن وگفتارفرصت انتقال معانی پیچیده وبرقراری ارتباط مناسب رابه ما می دهد. 

9 -آیا جهان های اجتماعی به صورت یکسان به انسان ها فرصت ومحدودیت می دهند؟

  پاسخ: خیر هرجهان اجتماعی براساس عقایدوارزش های خود)لایه های عمیق(افق ها وظرفیت های  جدیدی برای انسان ا فراهم می کنند وممکن است برخی ازتوانمندی های بشررانادیده بگیرند.

مثال جهان  های متجدد توانایی های فکری وروحی بشرکه جنبه معنوی ،دینی،الهی داردرانادیده می گیرندوبه آنها  اعتقادندارند وگاهی آنهارامسخره می کنندواجازه حضوردرجامعه رانمی دهند. 

11 -نمونه ای ازفرصت ها ومحدودیت های محیط خانواده خودبنویسید:

پاسخ:من  درمحیط خانواده خوددربرابرپدرومادروخواهروبرادرم وظیفه کمک کردن،همراهی،احترام ،محبت کردن  و…رادارم ومتقابالا انتظاردارم که آنهانیزهمین وظایف را انجام دهند.محدودیت هایی که برای اطرافیانمان  فرصت ساز است. 

11 -جهان های اجتماعی معنوی وجهان های اجتماعی غیرمعنوی را ازنظرفرصت ها  ومحدودیت های اجتماعی مقایسه کنید؟

پاسخ: جهان اجتماعی معنوی برای ارزش های دینی  ومعنوی فرصت بروز وگسترش فراهم می کند وارزش های مادی گرایانه ودنیوی را محدود می  کند.

درجوامع مادی وغیردینی ارزش های دنیوی ومادی فرصت دارند وارزش های معنوی محدود شده وبه  کناری گذاشته می شوند. مثال رعایت حجاب درجامعه اسلامی تشویق می شودولی درجوامع غیردینی محدودمی شودوافرادنمی توانندبا حجاب اسالمی دربرخی ازاماکن حضوریابند.

همچنین ببینید: سوالات متن منطق دهم

12 -منظورازجهان متجدد چیست؟

پاسخ: جهان اجتماعی که درغرب پس ازدوره رنسانس  درحدود422سال پیش شکل گرفت.)دوره ای که علم گرایی،دنیاگرایی،مصرف گرایی،لذت گرایی  گسترش بسیاریافت واندیشه های دینی ومعنوی کنارگذاشته شد.( 

13 -جهان متجدد براساس اندیشه های ماکس وبردارای چه ویژگی هایی است؟

1- رویکرد دنیوی)سکولار( واین جهانی یعنی فقط یک جهان مادی ،قابل حس وتجربه راقبول دارند.

2- بسط وتوسعه عقلانیت ابزاری،یعنی ازطریق عقل وتجربه وحس بتوانند برطبیعت تسلط پیدا کنند وطبیعت  راپیش بینی وکنترل کنند.به این نوع ازعقلانیت، عقلانیت مدرن نیز گفته می شود.دراین نوع عقلانیت  هرچه توسط حس وتجربه اثبات واندازه گیری شود علم است.

3 -زوال عقلانیت ذاتی یعنی ارزش ها  واهداف معنوی انسان ها اهمیت خودشان راازدست می دهند.)عقالنیت ذاتی اهداف معنوی زندگی انسان  راشکل می دهد ومعیارهایی برای اخالق،دوستی،انسانیت،وفاداری و… است.

(با کمک عقلانیت ذاتی می  توانیم ارزش های جوامع مختلف رابایکدیگر مقایسه کنیم یعنی داوری ارزشی انجام دهیم.اگر عقلانیت  ذاتی ازبین برود امکان داوری ارزشی نیز ازبین می رود.

4 -کنار رفتن قداست وپدیده های مقدس یعنی  وقتی عقلانیت ذاتی زوال پیدا کرد دیگر هیچ پدیده ای درجامعه نزد مردم مقدس وفرا انسانی والهی  نخواهدبود.)به این ویژگی تقدس زدایی گفته می شود.

(5 -غلبه کنش های عقلانی به سمت اهداف دنیوی  ومادی)کناررفتن معیارهای اخالقی وانسانی والهی و صرفا به عناصری توجه می شود که دراختیار وکنترل  بشرند.(2 -قفس آهنین یعنی انسان اسیر دست ساخته های خودش بشود به گونه ای که اختیار وآزادی  وآرامش انسان رابرهم بزند. 

12 – چگونه می توان جهانی جدید ساخت وآن را بسط داد ؟

هر گاه فعالانه به کنش بپردازیم و آگاهی واراده را  گسترش دهیم یعنی بر مبنای عقایدو باور ها ، قواعد ،مقررات ،هنجار ها ونماد را شکل دهیم جهان اجتماعی جدید ایجاد و گسترش  می یابد زیرا پیامد های الزامی آن جهان، با مشارکت اجتماعی بوجود آمده است . 

13-چگونه یک جهان اجتماعی تغییر شکل می دهد ؟

هر گاه پیامدهای الزامی و قواعد یک جهان اجتماعی تغییر کند ،  شکل جهان اجتماعی تغییر می کند . 

14-خداوند در خصوص امکان تغییر شکل جهان اجتماعی چه می فرمایند ؟ 

)ان اهلل ال یغیر ما یقوم حتی یغیر ما به انفسهم( سوره رعد آیه 11 

خداوند حال قومی را تغییر نمی دهد تا آن که خود حال خود را تغییردهند . 

15-پدیده های اعتباری مثال بزنید که فرصت ساز باشند؟

چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی به ظاهر محدودیتی است که  موجب فرصت عبور سالم را به افراد را می دهد .

16 -در جهان متجدد ماکس وبر کدام عقالنیت رو به افول و کدام عقلانیت رو به افزایش است. چرا ؟ 

از آن جا که جهان متجدد بر مبنای حس و تجربه بنا شده است عقلانیت ابزاری در آن از مفاهیم کلیدی به حساب می آید ولی عقلانیت ما فوق حسی شناخته شده نیست و روبه زوال میرود. 

17 -نمونه ای از قفس آهنین ماکس وبر در فضای اطراف خود بنویسید.

فناوری های ارتباطی جدید برخالف گسترش  ارتباطات و سهولت آن موجب ایجاد اعتیاد و اتلاف وقت برخی از افراد می شود. 

19 -حجاب فرصت است یا محدودیت ؟

چون از طریق آن میتوان سلامتی جسم و روان را در جامعهی آلودهی کنونی حفظ  کرد فرصت محسوب می شود. 

20 – کدام یک از ویژگی های جهان متجدد فرصت )مثبت( و کدام یک محدودیت )منفی( است؟

توسعه ی  عقلانیت ابزاری و غلبه کنش های عقلانی معطوف به هدف فرصت ساز و مثبت اند ، ولی رویکرد این جهانی ، قفس آهنین و  زوال عقالنیت ذاتی محدودیت اند و طردعناصرمقدس اگر به معنای اگر به معنای کنار گذاشتن خرافات باشد مثبت است و  اگر به معنای کنار گذاشتن عناصر فوق طبیعی جهان ومقدسات باشد ، محدودیت است

21 –جهان اجتماعی با پیامدها و الزام ها چه رابطه ای دارد؟

جهان اجتماعی در آغاز با اراده و اعتبار انسان ها شکل می  گیرد ، ولی پس از تشکیل پیامدهای الزامی برای ما به دنبال دارد.مثالٌ گروه دوستی را خودمان تشکیل می دهیم ولی پس از تشکیل  باید معرفت و مردانگی گروه دوستی را رعایت کنیم 

22-چگونه ممکن است جهان اجتماعی دچار تغییر اجتماعی شود؟

زمانی که پیامدهای الزامی تغییر کند جهان اجتماعی نیز  تغییر می کند مثالٌ در کشور تونس الزام اطاعت از حکومت تونس تغییر کرد ، نتیجه ی آن تغییر روابط اجتماعی و سیاسی جامعه شد

تهیه کننده سوالات متن درس ششم جامعه شناسی دهم : جناب آقای حمید رحیمی

برای مشاهده سایر دروس سوالات متن جامعه شناسی دهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.

مقالات مرتبط
۱۲ نظر
ناشناس

عالی

سوالاتش اصلا خوب نیست نعلوم نیست کجا نوشته

ოო

اصلا خوب نیست من راضی نسیتم😰

ناشناس

عالی هستش ولی سوالاتی که می نویسید تو کتاب باشند

نیکا

عالی بود سوالاش

محمد

خیلی بد هستش سوالاتس🤢🤮

ناشناس

اصلا خوب نبود سوالات

ابوالفضل

والا منکه اصن پیدا نمیکنم جواباشو تو کتاب

Hamid reza

عالی بود

رها

خوب نیست

لیدی باگ

عالی ممنون

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.