سوالات متن درس ششم منطق دهم + حل تمرینات و فعالیت های تکمیلی

در این نوشته با سوالات متن درس ششم منطق دهم همراه شما دهمی های رشته انسانی هستیم. در این نوشته با سوالات متن شامل سوالات تشریحی سوالات درست و غلط سوالات نقطه چین و پرکردنی همراه شما هستیم

همچنین در ادامه جزوه پرسش و پاسخ درس ششم منطق دهم با حل کامل تمرین ها و فعالیت های تکمیلی این درس همراه شما هستیم.

سوالات متن درس ششم منطق دهم

سؤالات تشریحی

١- قضیه را با ذکر مثال تعریف کنید.

به جملات با معنایی که درباره چیزی خبر می دهند و می توانیم درباره صدق (درستی) یا کذب (نادرستی) آنها سخن بگوییم قضیه می گویند. مانند امروز درس منطق داریم.

۲- اقسام قضیه را نام ببرید:

حملی و شرطی

۳- اصطلاحات روبرو را تعریف کنید:

الف) قضیه حملی

ب) قضیه شرطی

قضیه حملی: قضیه ای که در آن به ثبوت یا نفی چیزی برای چیزی حکم شود.

قضیه شرطی: قضیه ای که در آن به اتصال یا انفصال میان دو نسبت حکم شود .

۴- جملات خبری و انشایی چه تفاوتی با هم دارند؟

جملات انشایی ، خبری از عالم خارج نمی دهند؛ بلکه تمایلات، احساسات، خواسته ها و اموری از این دست را مطرح می کنند اما جمله خبری درباره عالم خارج خبر می دهند

۵- چرا منطق با جملات خبری سروکار دارد نه باجملات انشایی ؟

از آنجا که وظیفه منطق جلوگیری از خطای اندیشه است و جملات انشایی (مانند: جملات آمری، پرسشی و) را نمی توان صادق یا کاذب دانست، این دسته از جملات در منطق بررسی نمی شوند.

۶- جملات خبری صادق وجملات خبری کاذب را تعریف کنید.

جملات خبری صادق با واقعیت مطابقت دارند و جملات خبری کاذب با واقعیت مطابقت ندارند.

۷- اجزای قضیه حملی را در یک مثال توضیح دهید .

موضوع، محمول، رابطه مثلادر قضیه ((هر الف ب است)) الف موضوع، ب محمول و است همان رابطه است

۸- اقسام قضیه حملی را نام برده برای هر یک مثالی بیاورید.

شخصیه : حیدر جلالی دبیر است.

محصوره : هر جلالی فامیل است

9- قضیه شخصیه، چه نوع قضیه ای است تعریف کنید و یک نمونه مثال نیز بنویسید.

اگر موضوع قضیه، جزئی باشد مانند حافظ، حافظ قرآن بود.

۱۰- کدام قضیه به لحاظ موضوع شخصیه است؟

الف) اصحاب رسول خدا ایمان باطنی داشتند

ب) انسان کلی است

ج) مردم ایران شجاع هستند

د) مردم ایران ۶۰ میلیون نفرند

گزینه د

۱۱- «امام خمینی پرچمدار آزادی و احیاگر بزرگ قرن بود ، به اعتبار موضوع چه نوع قضیه ای است؟

شخصیه

۱۲- قضیه « شهدای مدافع حرم مردم خوزستان هزار نفرند ، به لحاظ موضوع چه نوع قضیه ای است؟

شخصیه

۱۳- قضیه محصوره را با ذکر مثال تعریف کنید .

اگر موضوع قضیه، کلی باشد مانند هر الف ب است.

۱۴- اصطلاحات مقابل را تعریف نمایید.

الف) محصوره

ب سور

الف) موضوع قضیه، کلی باشد.

ب) قیدی که بر سر قضیه می آید و دامنه مصادیق موضوع را تعیین می کند.

۱۵- سور قضیه کلی وسور قضیه جزئی را بنویسید.

سور قضیه کلی : هر، همه و هیچ سور قضیه جزئی:برخی – بعضی

۱۶- منظور از موجبه چیست ؟ مثالی ذکر کنید.

در صورتی که رابطه قضیه ایجابی باشد (مانند: است) قضیه را موجبه می نامند.( فعل مثبت ) هرالف ب است.

۱۷- منظور از سالبه چیست ؟ مثالی ذکر کنید.

در صورتی که رابطه قضیه سلبی باشد (مانند: نیست) قضیه را سالبه می نامند. ( فعل منفی )هیچ الف ب نیست .

۱۸- اقسام قضیه محصوره را نام ببرید .

موجبه کلی – موجبه جزئی – سالبه کلی – سالبه جزئی

۱۹- برای قضیه موجبه کلیه، موجبه جزئیه، سالبه کلیه و سالبه جزئیه به ترتیب مثالی بیاورید.

هر الف ب است. بعضی الف ب است. هیچ الف ب نیست. بعضی الف ب نیست

از جاهای خالی را با استفاده از کلمات مناسب کامل کنید

ا- قضیه ای که در آن به ثبوت یا نفی چیزی برای چیزی حکم شود قضیه………………………………….نام دارد.

حملی

۲- قضیه ای که در آن به اتصال یا انفصال میان دو نسبت حکم شود.قضیه ………………………………نام دارد.

شرطی

۳- اگر موضوع قضیه ، به ترتیب کلی و جزئی باشد به آن …………………………………………………….. می گویند.

محصوره ، شخصیه

۴- قیدی که بر سر قضیه می آید و دامنه مصادیق موضوع را تعیین می کند ………………… نامیده می شود.

سور

۵- هر و هیچ سور قضیه ……………………. و برخی و بعضی سور قضیه ………….هستند.

کلی – جزئی

۶- رابطه ایجابی و سلبی را « ………………………….» می نامند.

کیفیت قضیه

۷- امروز سه شنبه نیست یک قضیه ………….است.

سالبه

۸- قضیه « انسان عدالتخواه است ، یک قضیه …………….است.

محصوره

تعیین کنید کدام عبارت صحیح و کدام غلط می باشد.

١- قضیه حملی از جهت کیفیت به دو دسته ی موجبه و سالبه تقسیم می شود.

درست

۲- قضیه و ایران از کشورهای آسیایی است» یک قضیه شخصیه است.

درست

۳- اگر موضوع قضیه ای جزئی باشد به آن « شخصیه » می گویند مانند ایرانی وطن دوست است 

درست

۴- سور« هر» یاد هیچ نشانه جزئی بودن قضیه است.

نادرست

تمرین درس ششم منطق دهم

تمرین : اقسام قضایای حملی زیر را تعیین کنید:

1- «سیمرغ » شش حرف ندارد.

شخصیه

۲- هر کشوری به نیروهای دفاعی نیاز دارد.

محصوره

٣- هیچ چیز بی تغییر نیست.

همچنین ببینید: سوالات متن جامعه شناسی دهم

محصوره

۴- بعضی از مردمان بزرگ خلاق نبوده اند.

محصوره

۵- سقراط در دادگاه محکوم شد.

شخصیه

۶- بعضی معلمان شاعرند.

محصوره

تمرینات تکمیلی درس ششم منطق دهم

کدام یک از جملات زیر در منطق «قضیه » نامیده می شوند؟

الف) تو را دانش و دین رهاند درست. قضیه است

ب) برو کار می کن مگو چیست کار. جمله امری و لذا انشایی و قضیه نیست.

ج) دانش اندر دل چراغ روشن است. قضیه است

د) ای خردمند عاقل و دانا قصه موش و گربه بر خوانا انشایی و قضیه نیست.

۲- از میان موارد زیر، قضایای حملی و شرطی را مشخص کنید:

الف) هر جسمی دارای مکان است.

قضیه حملی

ب) اگر چک را امضا نکند اعتبار نخواهد داشت.

قضیه شرطی ٣

– اقسام قضایای حملی زیر و موضوع و محمول و رابطه آنها را تعیین کنید:

الف) بعضی درخت ها همیشه سبز هستند.

محصوره ( موجبه جزئیه) موضوع: درخت ها؛ محمول: همیشه سبز؛ رابطه: هستند

ب) بینالود بزرگ ترین کوه خراسان است.

شخصیه ؛ موضوع: بینالود؛ محمول: بزرگ ترین کوه خراسان؛ رابطه: است

ج) « سیمرغ» بی معنا نیست. شخصیه موضوع لفظ « سیمرغ » :

محمول: بی معنا؛ رابطه: نیست

د) همه دشمنان نابود شدند. محصوره (موجبه کلیه؛) موضوع: دشمنان؛ محمول: نابود؛ رابطه: شدند

ه) بعضی فرش ها دستبافت نیستند. محصوره (سالیه جزئیه؛) موضوع: فرش ها؛ محمول: دست باف؛ رابطه: نیستند و هیچ کس به کلاس نیامد. محصوره (سالبه کلیه؛ موضوع: کسی ؛ محمول: آمده به کلاس؛ محمول: نیست

۴- با مراجعه به درس سوم مشخص کنید

برای هریک از نسبت های چهارگانه چه قضایای محصوره صادقی می توان نوشت؟

تساوی: هر الف ب است؛ هر ب الف است؛ بعضی الف ب است بعضی ب الف است

تباین : هیچ الف ب نیست؛ هیچ ب الف نیست؛ بعضی ب الف نیست بعضی الف ب نیست عموم و خصوص

مطلق : هر الف ب است؛ بعضى الف ب است؛ بعضی ب الف است؛ بعضی ب الف نیست بعضی الف ب است؛ بعضى الف ب نیست؛ هر ب الف است؛ بعضی ب الف است عموم و خصوص من

وجه: بعضی الف ب است؛ بعضی الف ب نیست بعضی ب الف است؛ بعضی ب الف نیست

تهیه کننده سوالات متن درس ششم منطق دهم: جناب آقای حیدر جلالی

برای مشاهده سایر دروس سوالات متن منطق دهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.

مقالات مرتبط
۴ نظر
معصومه

به درد،امتحان میخوره ؟؟؟

دخترک غمگین

عالیه

خدای مرگ

عالی بخونید همه چیزو نوشته. اینو برای امتحان بخونید ۲۰مشید

ابوالفضل طاهری

عالیه

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.