در این نوشته با سوالات متن درس نهم جامعه شناسی دوازدهم انسانی همراه شما انسانی های دوازدهمی هستیم. کامل ترین و جامعه ترین پرسش و پاسخ یا همان سوالات متن درس نهم جامعه شناسی دوازدهم با 17 سوال با جواب را در ادامه مطلب مشاهده کنید.

سوالات متن درس نهم جامعه شناسی دوازدهم

1- جایگاه علم در اسلام چگونه است

در اسلام علم از مهمترین ارزش هاست از علم به عنوان هدف آفرینش یاد شده است علت برتری انسان بر فرشتگان است انسان به سبب علم خلیفه خداوند در زمین شده است قرآن کریم کتاب علم است پیامبران برای تعلیم و تربیت آدمی آن مبعوث شده اند.

۲- در اسلام آموختن کدام علوم من شده است؟

سحر و جادو

۳- علم نافع از نظر اسلام چیست؟

علم نافع علمی است که ما را به اهداف و نزدیک کند حرکت ما را آسان کند ما را پیش ببرد در ما روحیه حرکت ایجاد کند ما را شکوفا کند و ظرفیت های ما را به فعلیت برساند علم نافع علمی که به کار کشور بیاید و برای حل مشکلات کشور مفید باشد.

 ۴- علوم را تعریف کنید.

علوم ابزاری که نیازهای روزمره جامعه اسلامی را برطرف می کنند مانند علم پزشکی و علوم فنی مهندسی علوم پایه

 ۵-انواع علوم نافع را بنویسید؟

1- علومی که درباره چگونگی استفاده از علوم ابزاری و اهداف ارزش ها و آرمان های انسان صحبت می کنند

2- علوم که درباره حقیقت انسان و آغاز و انجام آن سخن می گویند

3- علم به جامعه و تاریخ

۶- علوم اجتماعی در قرآن چگونه است؟

قرآن در موارد متعددی به توصیف و تبیین زندگی اجتماعی انسان ها می پردازد. به نقد و ارزیابی جوامع و فرهنگهای بشری می پردازد. جامعه آرمانی مدنظر خود را ترسیم می کند. سنت های الهی یا قوانین حاکم بر تداوم و تغییر در جوامع و مکانهای مختلف را بیان می کند.

۷- جامعه آرمانی قرآن چه جامعه ای است

جامعه ای است که در آن به عدالت و قسط رفتار می شود فرهنگ حق دارد و در آن به کسی ظلم می شود و در برابر ظلم به دیگران مقاومت می شود.

۸- نقش پیامبران در جامعه در دیدگاه قرآن کریم چیست؟

پیامبران برای ساختن جامعه بر اساس عدالت و قسط مبعوث شدند.

۹- علم مدنی در دیدگاه فارابی چیست

فارابی علم اجتماعی را زیر مجموعه علوم انسانی می دانسته است.

۱۰- فارابی جوامع را با چه ملاک ها و معیارهای تقسیم بندی می کند؟

بر اساس نوع علم اندیشه فرهنگ و رفتاری که جوامع دارند.

۱۲- انواع جامعه در دیدگاه فارابی را توضیح دهید

 مدینه جاهله یعنی جوامعی که از علوم عقلی بی بهره اند. در این جوامع علم ابزاری می تواند وجود داشته باشد اما علمی که از ارزش ها و آرمان ها و حقیقت زندگی سخن بگوید وجود ندارد. مدینه فاضله جامعه است که بر محور علم سازمان یافته است و جامعه آرمانی است. این در مدینه فاضله به علم تجربی محدود نمی شود و علوم وحیانی و عقلانی را نیز در بر می گیرد. مدینه فاضله و مدینه ضاله جوامع هستند که در نتیجه انحراف از مدینه فاضله ۶ گرفته اند.

 مدینه فاسقی جامعه است که در اثر انحراف عملی از مدینه فاضله به وجود آمده است در مدینه فاسقی با آنکه مردم علوم وحیانی و احرار نمی شناسند اما به آن عمل نمی کنند.

جامعه ضاله جامعه است که در اثر انحراف نظری از مدینه فاضله شکل می گیرد در مدینه صالح نظرات علمی پذیرفته شده در مدینه فاضله هم تعریف می گردد و آرمانها و ارزشها و امور غیر عقلانی آرمان ها و ارزش های اخلاقی معرفی می شوند.

همچنین ببینید: سوالات متن تاریخ دوازدهم

 ۱۳- چرا علم مدنی فارابی از همه ظرفیت های علوم اجتماعی برخوردار است؟

 ۱- به توصیف و فهم کنش ها و ساختارهای جوامع می پردازد.

۲- به تبیین و علت یابی واقعیت های اجتماعی و تحولات آنها می پردازد.

۳- نسبت به انجمن ها ارزش ها و آرمان های جوامع مختلف داوری ارزشی دارد.

۴- از نحوه رفتار و سبک زندگی کنشگران و بایدها و نبایدهای زندگی صحبت می کند.

۱۴- دو متفکر اجتماعی اسلامی و آثار آنها را نام ببرید.

 ابوعلی مسکویه مولف کتاب تجارب الأمم. ابوریحان بیرونی نویسنده کتاب تحقیق ماللهند

۱۵- ابن خلدون کیست و چه دیدگاه هایی داشت؟

یک اندیشمند اجتماعی مسلمان که با تاثیر پذیری از قرآن به دنبال شناخت سنت های الهی در جامعه بود او در مطالعات خود به روش عقلی توجه چندانی نداشت و بیشتر از روش حسی و تجربی استفاده می کرد. عصبیت را به عنوان عامل شکل گیری جوامع نامی برد. علم اجتماعی را علم عمران مینامید.

 ۱۶- انواع عقل را توضیح دهید.

۱- عقل ابزاری یا تجربی که به وسیله آن پدیده های طبیعی و مادی مورد بررسی قرار می گیرند این عقل حسی است. از عقل ابزاری برای پیش بینی و کنترل پدیده ها استفاده می شود.

۲- عقل تفسیری که به وسیله آن پدیده های معنا دار مانند کنش اجتماعی فهمیده می شوند و تفسیر می شوند. از عقل تفسیری برای انسجام بخشیدن به زندگی اجتماعی استفاده می شود.

۳- عقل انتقادی عقل است که برای داوری نسبت به مناسبت ها و ارتباطات اجتماعی به کار می رود مانند عدالت آزادی و آزادگی که بین افراد وجود دارد.

 ۱۷- نمونه هایی از عقل ابزاری ،عقل تفسیری، عقل انتقادی بیان کنید .

پاسخ : با کسب نمره بیشتر موفقیت تحصیلی بیشتری پیدا می کنم .(عقل ابزاری). فهم علوم می تواند زندگی ام را زیباتر و بامعناتر سازد،نه صرفا کسب نمره(عقل تفسیری) از طریق کسب نمره وفهم علوم مانع سلطه گری در جامعه می شوم تا همه زندگی زیبا و بامعنایی داشته باشند.

تهیه کننده سوالات متن درس نهم جامعه شناسی دوازدهم: جناب آقای حمید رحیمی

برای مشاهده سایر دروس سوالات متن جامعه شناسی دوازدهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.