در این نوشته با سوالات متن درس نهم جامعه شناسی یازدهم انسانی همراه شما انسانی های یازدهمی هستیم. کامل ترین و جامعه ترین پرسش و پاسخ یا همان سوالات متن درس نهم جامعه شناسی یازدهم با 18 سوال با جواب را در ادامه مطلب مشاهده کنید.

سوالات متن درس نهم جامعه شناسی یازدهم

1 -انواع چالش های جدید فرهنگ جدیدفرهنگ رانام ببرید وبرای هریک نمونه ای ذکر کنید .

جواب : 1- اقتصادی ) بحران بیکاری،رکوداقتصادی

( سیاسی ) عدم مشروعیت نظام های سیاسی،ساختارمعیوب سازمان ملل  متحد

( اجتماعی ) گسترش اعتیاد ، طلاق

( فرهنگی ) بحران های معرفتی،هویتی ،نیهیلیسم

(2 -منطقه ای ) جنبش  های ضداستعماری مثال جنبش الجزایر ،ویتنام و…

( فرامنطقه ای )چالش شرق وغرب ، غرب واسلام

( 3 -مقطعی )  بحران های اقتصادی 2118،1929 )مستمر)چالش فقروغنا

(4 -خرد ) بحران های سیاسی واقتصادی کشورهای هم  پیمان غرب

( کلان ) جنبش ضدجهانی شدن ،وال استریت

( 5 -معنوی ودینی ) ضعف اخالق ومعنویت

( 6- معرفتی وعلمی ) تجربه گرایی محض ، حس گرایی

( 7 -درون فرهنگی ) تقابل لیبرالیسم با سوسیالیست

( بین  فرهنگی ) تقابل غرب با اسلام

( 8 -تمدنی ) برخورد وتعارض تمدن هابین هندوچین واسلام و امریکا وژاپن  واسالوها”طبق نظرهانتینگتن”

(9 -ذاتی )فقروغنا ( عارضی )بحران های بیکاری و رکود) 

2 -لیبرالیسم متقدم چه رویکردی داشت؟چگونه عمل کرد ؟

جواب : لیبرالیسم متقدم )درقرن 18 و19)رویکردی فردی  واقتصادی داشت.وموجب شد:

1 -نظام ارباب – رعیتی وارزش های اجتماعی ان درهم ریخته شود

2 -کشاورزان  را ازبردگی عام رهاکرده وبه استثماروبردگی جدیددرقالب گارگران تبدیل کرد.

3 -اجازه مهاجرت به  کشاورزان دادتا سرمایه وجودخودرابه صورت کارگر درمعرض خرید سرمایه داران قراردهند.

4 -مانع مداخله  دولت ها وکمک به مستمندان می شدند.  

3 -مالتوس درنفی حق حیات کسانی که درفقر متولد می شوندچه اعتقادی داشت ؟

جواب : انسانی که دردنیای ازقبل  تملک شده به دنیا می اید، اگرنتواندقدرت خودرااز والدینش دریافت کندواگرجامعه خواهان کاراونباشد، هیچ  گونه حقی برای دریافت کمترین موادغذایی ،مقام یا موقعیت ندارد . وطبیعت حکم به رفتن اومی کند واین  حکم رااجرامی کند.  

4 -ریکاردو درخصوص مسایل اقتصادی برای حکومت گران چه وظایفی درنظرمی گیرد ؟

جواب : حکومت گران  به حفظ صلح، دفاع ازمالکیت،کاستن ازبهایی که باید برای قانون پرداخته شود ورعایت صرفه جویی دربخش های  مختلف دولت بپردازند ،سرمایه ومردم راه خودراخواهندیافت . 

5 -نمونه ای ازعملکرد لیبرالیسم اقتصادی درقرن 19 بنویسید .

جواب : باوجودقحطی سال1842ایرلند دولتمردان  انگلیسی ازهراقدامی برای مقابله با آن خودداری کردند و یک ونیم میلیون نفر تلف شدند ویک میلیون  نفرمهاجرت کردند.  

6 -شعار لیبرالیسم چه بود؟

جواب: آزادی ،خصوصا آزادی اقتصادی جهت بازکردن راه استثماربرای صاحبان ثروت

7 -چگونه لیبرالیسم موجب چالش فقروغنا شد ؟

جواب : لیبرالیسم باتکیه برشعار آزادی وآزادی اقتصادی راه استثمار  رابرای صاحبان ثروت بازکرده وعدالت رادرعرصه حیات انسانی نادیده انگاشتند وچالش فقر وغنا دربطن وذات  فرهنگ غرب شکل گرفت.  

8 -نظرات آیزایا برلین درمورد مفهوم آزادی مثبت و آزادی منفی را تحلیل کنید.

آیزایا  برلین)1919تا1997م(فیلسوف سیاسی انگلیسی )متولد روسیه وبزرگ شده انگلستان ویهودی است(معتقد است  آزادی وبرابری با هم یک جا جمع نمی شوند.

برای برقراری عدالت وامکانات مناسب برای همه روی زمین)ساختن  بهشت(نیازمند اجبار وزور هستیم.کمال گرایی به حکومت استبدادی منجر می شود.آزاد شدن از چیزی ،آزادی  منفی است. آزادی برای رسیدن به چیزی ،آزادی مثبت است.

آزادی از)منفی( وآزادی برای) مثبت (  است.

آزادی مثبت توان حرکت به سمت هدف است و به معنای استقلال دربرابر وابستگی به دیگران است.آزادی  منفی یعنی تحمیل نکردن خواسته ها ازطرف دیگران، آزادی منفی لیبرالیسم اولیه است.

معتقد است دستیابی  به استقلال از راه ترک خواستهایی که دیگران را بر بشر مسلط میکند، ممکن است کاری خوب باشد ، اما در  واقع از آزادی انسان میکاهد و محدودیتهایی درونی و بیرونی پدیدمیآورد که در نهایت با آزادی فرد در  تعارضاند. 

9 -بلوک شرق وغرب چگونه شکل گرفت ؟

جواب : جهت حل چالش فقر وغنا مارکس لیبرالیسم اقتصادی،فردگرایی  لیبرالیستی،اقتصادسرمایه داری ومالکیت خصوصی رانقدکرد ومعتقدبه حرکت انقالبی برای ایجادجامعه  سوسیالیستی وکمونیستی شد. وبا به قدرت رسیدن حزب کمونیست درشوروی بلوک شرق )چپ(درمقابل نظریه  های لیبرالیستی جهان غرب ) راست( شکل گرفت . 

همچنین ببینید:سوالات متن روانشناسی یازدهم

10 -بلوک شرق وبلوک غرب شامل کدام جوامع بودند؟

جواب : بلوک شرق: روسیه وکشورهای اروپای شرقی  وچین. بلوک غرب : آمریکا واروپای غربی 

11 -شعار نظام های سوسیالیستی ومارکسیستی چه بود ؟

جواب : عدالت اجتماعی وتوزیع مناسب ثروت

12 -شباهت وتفاوت دوابرقدرت شرق وغرب راتوضیح دهید.

جواب : تفاوت : ازنظرسیاسی ، اقتصادی وجغرافیایی  دردوبخش متمایز قرار می گرفتند. شباهت: ازجهت فرهنگی به فرهنگ واحدی تعلق داشتند یعنی شرق سیاسی  نیزدرمتن غرب فرهنگی قرارداشت.  

13 -مبانی نظری مارکسیسم درچه چارچوب فرهنگی قرارداشت؟

جواب : نظریه ی مارکسیسم درچارچوب بنیان های  فرهنگی غرب به حل مسایلی می پرداخت که درمتن این فرهنگ پدیدآمده بود)قصدعبوراز بنیان های نظری  غرب رانداشت .( ورویکردی سکوالر حتی ماتریالیستی نسبت به عالم داشت . 

14-چالش های بلوک شرق وغرب از کدام نوع چالش ها محسوب می شد ؟

جواب : 1 -جهانی

2 -درون فرهنگی

3- عارضی

4 -تمدنی 

15-منظورازمفهوم آزادی مثبت وآزادی منفی چیست ؟

جواب : آزادی مثبت یعنی آزادی برای چه؟ )آزادی برای  فرصت ها،آزادی برای پیشرفت وتوسعه جامعه ( آزادشویم که به چه برسیم .آزادی منفی یعنی آزادی ازچه ؟  ازچه چیزهایی آزادشویم)آزادی از استبدادوظلم و…(انقالب ها آزادی از ظلم هستند. 

16-اولین چالش جوامع صنعتی چه بود وچگونه به وجودآمد؟

جواب:چالش فقروغنا.درجوامع لیبرال با آزادی  صاحبان سرمایه،بهره کشی جدیدازکارگران)که قبال کشاورزبودند(به شدت گسترش یافت. 

17 -دردوران تقسیم دوقطبی جهان به بلوک شرق وغرب هریک از کشورهای منطقه خاورمیانه به کدام یک از دوقطب  تعلق داشت ؟

جواب : کشورهای وابسته به بلوک غرب : ترکیه ، عربستان ، کویت ، امارات متحده عربی ، عمان ،  اردن ،یمن شمالی ،قطر ، بحرین ،ایران قبل از انقلاب ،لبنان ، مصربعدازجمال عبدالناصر

کشورهای وابسته به بلوک  شرق : سوریه ، عراق ، یمن جنوبی، مصرتااول حکومت انورسادات ، سودان  

18-جدول زیر راتکمیل کنید

سوالات متن درس نهم جامعه شناسی یازدهم

سوالات متن درس نهم جامعه شناسی یازدهم

تهیه کننده سوالات متن درس نهم جامعه شناسی یازدهم : جناب آقای حمید رحیمی

برای مشاهده سایر دروس سوالات متن جامعه شناسی یازدهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.