در این نوشته با سوالات متن درس نهم منطق دهم همراه شما دهمی های رشته انسانی هستیم. در این نوشته با سوالات متن شامل سوالات تشریحی سوالات درست و غلط سوالات نقطه چین و پرکردنی همراه شما هستیم

همچنین در ادامه جزوه پرسش و پاسخ درس نهم منطق دهم با حل کامل تمرین ها و فعالیت های تکمیلی این درس همراه شما هستیم.

سوالات متن درس نهم منطق دهم

سوالات تشریحی

١- اصطلاحات زیر را تعریف کنید.

الف) قضیه شرطی

ب) قضیه شرطی متصل

ج) قضیه شرطی منفصل

الف) به قضایایی که در آن به اتصال یا انفصال میان دو نسبت حکم شود

ب) در این گونه قضایا به پیوستگی و اتصال و ملازمه دو نسبت حکم شده است.

ج) در این گونه قضایا به گسستگی و انفصال و عناد دو یا چند نسبت حکم شده است.

۲- اقسام قضیه شرطی را نام ببرید.

شرطی متصل – شرطی منفصل

٣- اجزای قضیه شرطی متصل از چند جزء تشکیل می شود؟ نام ببرید.

از دو، جزء شرط و جواب شرط

۴- در جملات شرطی متصل به بخش شرط و جواب شرط قضیه چه می گویند؟

بخش شرط، مقدم ، جواب ، تالی

۵- از چهار حالت قابل فرض در قیاس استثنایی اتصالی، چند حالت دارای نتیجه قطعی و معتبر است و نوع آن ها چیست؟

تنها دو حالت دارای نتیجه قطعی و معتبرند که عبارتند از وضع مقدم و رفع تالی

۶- مقصود از مغالطه « وضع مقدم» و «رفع تالی » چیست ؟

مقصود نفی مقدم و اثبات تالی است.

۷- اقسام قضیه منفصل را نام برده و هریک را تعریف کنید.

منفصل حقیقی : هر دو همزمان نمی توانند صادق یا کاذب باشند.( انفصال تام و حقیقی) منفصل مانعه الجمع : در صدق قابل جمع نیستند اما در کذب قابل جمع هستند.

منفصل مانعه الرفع : در کذب قابل جمع نیستند اما در صدق قابل جمع هستند.

۸- از چهار حالت قابل فرض در قیاس استثنایی منفصل حقیقی ، چند حالت دارای نتیجه قطعی و معتبر است و نوع آنها چیست؟

هر چهار حالت دارای نتیجه معتبر و قطعی اند. در این قیاس از اثبات هر بخش از قضیه، نفی بخش دیگر و از نفی هر بخش،اثبات بخش دیگر به دست می آید.

9- تعیین کنید در هریک از قضایای زیر کدام قسم از اقسام قضایای شرطی منفصل بکار برده شده است ؟

الف) مکافات عمل یا در دنیاست یا در آخرت

مانعه الرفع ب) در مسابقه فردا با تیم استقلال برنده می شود یا تیم فولاد خوزستان

مانعه الجمع ج) احمد یا نمره ۱۸ می گیرد یا قبول می شود.

مانعه الرفع د) در کنکور درس فلسفه و منطق یا ۵۰٪ میزنم یا ۶۰%

مانعه الجمع و هر تصدیقی یا موجبه است یا سالبه

ه) عشق یا دوطرفه است یا یکطرف

۱۰- تعیین کنید در هریک از قضایای زیر هریک از استدلال های زیر کدام قسم از قیاس استثنایی هستند سپس اعتبار یا عدم اعتبار آنها را مشخص کنید:؟

الف) اگر زهرا در خانه بود در را باز می کرد.

زهرا در را باز نکرد. رفع تالی – معتبر

ب) این شی یا پاک است یا نجس . این شی پاک است.

انفصالی حقیقی – معتبر

ج) اگر احمد فرد دینداری است به وعده خود وفا می کرد. احمد به وعده خود وفا کرده است.

وضع تالی نامعتبر

د) اگر دو خدا وجود داشت جهان تباه می شود . جهان تباه نشده است.

رفع تالی – معتبر

و) اگر تمام داروهایت را به طور مرتب مصرف کنی به زودی بهبود می یابی اما داروهایت را به طور مرتب مصرف نمی کنی پس به زودی بهبود نمی یابی

رفع مقدم – نامعتبر

ه) اگر در درس فلسفه و منطق نمره خوبی بیاوری در کنکور سراسری پذیرفته می شوی . در درس فلسفه و منطق نمره خوبی می آوری. پس در کنکور سراسری پذیرفته می شوی

وضع مقدم – معتبر

همچنین ببینید: سوالات متن جامعه شناسی دهم

۱۱- برای هر کدام از موارد زیر یک مثال کاربردی بنویسید.

الف) وضع مقدم : اگر قیمت دلار افزایش یابد ، همه چیز گران می شود. قیمت دلار افزایش یافت پس قیمت همه چیز گران می شود.

ب) رفع تالی : اگر تو عاشق من شوی ، تو را خوشبخت خواهم کرد. تو را خوشبخت نخواهم کرد. پس تو عاشق من نیستی.

ج) مغالطه وضع تالی : اگر در کنکور رتبه خوبی بیاورم، دانشگاه فرهنگیان را انتخاب خواهم کرد. دانشگاه فرهنگیان را انتخاب خواهم کرد پس در کنکور رتبه خوبی می آورم.

د) مغالطه رفع مقدم : اگر صاحب پسری شوم نام او را علی می گذارم. صاحب پسری نشدم . پس نام او را علی نمی گذارم

 

جاهای خالی را با استفاده از کلمات مناسب کامل کنید.

۱- در جملات شرطی متصل به بخش شرط ………………………………. و جواب شرط قضیه………………………. می گویند.

مقدم – تالی

۲- از چهار حالت قابل فرض در قیاس استثنایی اتصالی، ………………………… حالت دارای نتیجه قطعی و معتبر است که عبارتند از ……………………….. مقدم و ……………………. تالی .

چهار – وضع – رفع

۳- در قضیه منفصل …………………….. هر دو قضیه، همزمان نمی توانند صادق یا کاذب باشند.

حقیقی

۴- به قضیه منفصل حقیقی ، انفصال ………………………….. و حقیقی نیز گفته می شود.

تام

۵- قضیه « سور یا کلی است یا جزئی» قضیه شرطی منفصل…………………….. است.

حقیقی

 تعیین کنید کدام عبارت صحیح و کدام غلط می باشد.

ا- در قیاس استثنایی منفصل حقیقی چهار حالت دارای نتیجه قطعی و معتبر است.

درست

۲- در قضیه منفصل منفصل غیر قابل جمع در کذب هر دو قضیه، همزمان نمی توانند صادق یا کاذب باشند.

نادرست

۳- در قضیه منفصل منفصل غیر قابل جمع در صدق، از اثبات هر بخش از قضیه، نفی بخش دیگر و از نفی هر بخش، اثبات بخش دیگر به دست می آید.

نادرست

۴- مقصود از نفی مقدم و اثبات تالی ، همان رفع تالی و وضع مقدم است.

نادرست

۵- «این رود یا کارون است یا کرخه ، قضیه شرطی منفصل حقیقی است .

نادرست

پاسخ فعالیت های تکمیلی درس نهم منطق دهم

 الف) اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی بر آورند غلامان او درخت از بیخ جواب: شرطی متصل

ب) تلویزیون یا با کلید اصلی یا با کلید کنترل از راه دور روشن می شود. 

جواب: حقیقی ج) من احتمالا یا نمره ۱۷ می گیرم یا نمره ۱۸

جواب: مانعه الجمع

د) حروف انگلیسی یا صدا دارند یا بی صدا. 

جواب: حقیقی

ه) این پول کافی نیست . با آن فقط می توانی یا خود کار بخری یا مداد.

جواب: مانعه الجمع و در کارگاه ما برای شیرین کردن شیرینی ها یا از شیره خرما استفاده می شود یا شیره انگور.

جواب: مانعه الرفع زا گر به صورت آدمی انسان بدی احمد و بو جهل خود یکسان بدی

جواب : شرطی متصل

۲- مشخص کنید هریک از استدلال های زیر کدام قسم از قیاس استثنایی هستند. سپس اعتبار یا عدم اعتبار آنها را مشخص کنید:

الف) اگر سیگار بکشم، عمرم کوتاه خواهد شد .حال که سیگار نمی کشم، پس: عمری طولانی خواهم داشت. قیاس استثنایی اتصالی؛ رفع مقدم؛ نامعتبر

ب) اگر کسی پلیس مخفی باشد، آنگاه اسلحه دارد. او اسلحه دارد. پس: او پلیس مخفی است. قیاس استثنایی اتصالی؛ وضع تالی؛ نامعتبر

ج) اگر جاده بسته باشد، مسافران نمی آیند. مسافران می آیند. پس: جاده بسته نیست. قیاس استثنایی اتصالی؛ رفع تالی؛ معتبر

د) اگر جاده بسته باشد، مسافران نمی آیند. جاده بسته نیست. پس: مسافران می آیند. قیاس استثنایی اتصالی؛ رفع مقدم؛ نامعتبر

ه) اگر جاده بسته باشد، مسافران نمی آیند. مسافران نمی آیند. پس: جاده بسته است. قیاس استثنایی اتصالی؛ وضع تالی؛ نامعتبر

٣- نوع استدلال های زیر را تعیین کنید و در صورت معتبر بودن آنها، نتیجه را ذکر کنید.

الف) یا این قضیه موجبه است یا سالبه. این قضیه موجبه است. پس: ……………….. . قیاس استثنایی انفصالی حقیقی؛ معتبر؛ نتیجه: سالبه نیست.

ب) اگر امروز مدارس به علت آلودگی هوا تعطیل باشند، اخبار این مطلب را اعلام می کند. اخبار چنین مطلبی را اعلام نکرده است . پس…: قیاس استثنایی اتصالی؛ رفع تالی؛ معتبر

ج) یا باید برای گرفتن نمره مستمر در کلاس فعال باشیم و یا تحقیق تحویل دهیم .زهرا در کلاس فعال نبود ولی نمره مستمرش را کامل گرفته است . پس … مانعه الرفع – معتبر – تحقیق تحویل داده است

ه) تنها کسی که در اتاق کناری است یا بهرام است یا شهرام بهرام در اتاق کناری است. پس مانعه الجمع؛ معتبر؛ نتیجه: شهرام در اتاق کناری نیست.

تهیه کننده سوالات متن درس نهم منطق دهم: جناب آقای حیدر جلالی

برای مشاهده سایر دروس سوالات متن منطق دهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.