در این نوشته با سوالات متن درس هشتم جامعه شناسی دهم انسانی همراه شما انسانی های دهمی هستیم. کامل ترین و جامعه ترین پرسش و پاسخ یا همان سوالات متن درس هشتم جامعه شناسی دهم با 41 سوال با جواب را در ادامه مطلب مشاهده کنید.

سوالات متن درس هشتم جامعه شناسی دهم

1-هویت چیست؟ 

به مجموعه ویژگی ها و خصوصیات هر فرد که خود را با آنها می شناسدهویت گفته می شود.وجوه تمایز بخش افرادنسبت به  یکدیگر راهویت افرادمی نامند. 

2-افراد در موقعیت های مختلف خود را چگونه معرفی می کنند؟ 

باهوش ؛ زرنگ ، تنبل ، بی نظم ، فهمیده ، بی مباالت ، کارمند ، سریع ، پزشک ، معلم و… 

3-انواع ویژگی های هویت را نام ببرید. 

اکتسابی ، انتسابی ، ثابت ، متغیر ، فردی ، اجتماعی  

4-هر یک از ویژگی های هویتی ، انتسابی ، اکتسابی ، فردی ، اجتماعی ،ثابت و متغیر را با ذکر مثال توضیح  دهید. 

ویژگی هایی که در ایجاد آن موثر نبوده ایم پس از آن هم نمی توانیم در آن موثر باشیم ، ویژگی های انتسابی اند مانند پسر بودن ،  دختر بودن ، پسردایی ، دخترعمه ، متولد تهران ، سفید پوست ، سیاه پوست ، زشت بودن ، زیبا بودن ، آفریقایی تبار ، چینی تبار  ایرانی ، یتیم ، نوجوان ، کودک  

ویژگی هایی که در ایجاد آن ها موثر هستیم ویژگی های اکتسابی اند ، مانند: پدر ، مادر خوش اخالق ، مهندس معلم ، کشاورز ،  بخشنده ، خون گرم ، تنبل ، سر به هوا ، امین ، فهمیده ، وراج ، بی نظم ، وقت شناس

ویژگی هایی که شخصی و متعلق به یک فرد است، ویژگی های فردی هستند.مانند: مرد ، زن ، پسر ، بچه ، قدبلند ، تپل ، کله پوک ،  پزشک ، قصاب ، راست گو ، زبل خان، باشخصیت ، شوخ طبع 

ویژگی هایی که بدون حضور در اجتماع به دست نمی آید ، ویژگی های اجتماعی اند مانند: ایرانی ، روستایی ، شهری ، رئیس  جمهور ، فوتبالیست. 

ویژگی هایی که قابل تغییر نیستند را ویژگی های ثابت گویند مانند: پسر ، دختر ، زن ، مرد ، ایرانی الاصل ، آمریکایی تبار ، متولد  تیرماه ، سیاه پوست 

ویژگی هایی که قابلیت تغییر در موقعیت های مختلف را دارند ویژگی های متغیر هستند مانند: دانشجو ، دانش آموز ، زرنگ ،  کشاورز ، معلم ، مهربان ، نماینده مجلس ، رئیس جمهور ، تاجر ، معلم 

5-نسبت هویت فرهنگی و هویت اجتماعی را تحلیل کنید. 

هویت فرهنگی مامجموعه ای از آرمان ها،ارزش ها،عقاید و باورهایی است که ما را از دیگران متمایزمی سازدهویت اجتماعی ما  مجموعه ای ازنقش ها،هنجار ها و رفتارهای اجتماعی است که مارا نسبت به دیگران متمایز می سازد.

هویت فرهنگی وهویت اجتماعی  افراد دوروی شخصیت و هویت ما هستند.هویت اجتماعی ما دربستر هویت فرهنگی مان شکل می گیرد وبروز می کند. مثال یک  پدرایرانی مسلمان وظایف و تکالیف نقشش با یک پدرآمریکایی مسیحی متفاوت است. 

6-خودتان را از ابعاد مختلف هویتی معرفی کنید. 

پسر ، 12 ساله ، ایرانی زرنگ ، چاق ، قد متوسط ، درس خوان ، شوخ، خوش اخالق با مرام ، ایرانی ، نوجوان ، شهری ، پولدار

7-در چه صورتی هویتی استمرار نخواهد داشت؟ 

در صورتی که همه ی ابعاد هویت انسان تغییر پیدا کند. 

8-آیا هویت افراد ابعاد تقریباٌ ثابتی دارد؟ 

هر فردبا آن که در طول زندگی خود تحولات و تغییرات بسیاری را پشت سر می گذارد می داند همان شخصی است که همه ی آن  تغییرات را پذیرفته است مثالٌ با وجودی که دوران کودکی و نوجوانی را پشت سر گذاشته ایم می دانیم همان فردی هستیم که الان  42 ساله شده ایم.  

9-چرا هویت همواره ابعاد ثابتی دارد؟ 

چون با ورود تغییرات و تحوالت زندگی ویژگی های ثابت ما تغییر نمی کنند.مثالٌ مرد بودن ، پسر حاج حسین بودن ، ایرانی بودن ،  متولد 1352 بودن.متولد تهران بودن

10-بخش آگاه )آشکار( و ناآگاه )پنهان( هویت را با ذکر مثال توضیح دهید. 

هویت آشکار:بخشی از ویژگی های هویت ما ،که آ ن را می شناسیم یا دیگران به آن پی می برند. مثالٌ می دانیم کهدر دروس حفظ  کردنی قوی تر از دروس محاسباتی و حل کردنی هستیم. 

بخشی از هویت و ویژگی هایمان که از آن ها بی اطلاع هستیم هویت پنهان و ناشناخته ماست.مثالٌ تا امروز نمی دانستم که سریع ترین  دونده ی کلاسم ولی با شرکت در مسابقه ی جمعی به این نکته پی بردم .شاید اگر در مسابقه شرکت نمی کردم هرگز به این موضوع  پی نمی بردم. 

11-مادرکدام بخش از ویژگی های هویتی مان نقشی نداریم؟

ویژگی هایی که مربوط به مکان وزمان تولداست.ویژگی  های جنسیتی)زن بودن،مردبودن( 

12 -مثالی بزنیدکه نشان دهدبرخی ازویژگی های هویتی ما تغییرمی کند؟

برخی ازویژگی های اجتماعی که مربوط به  جایگاه وموقعیت اجتماعی است مانند هویت شغلی.برخی ازویژگی ها که مربوط به سن افراداست مثال کودکی،نوجوانی،جوانی و… 

13-ما درباره ی ویژگی هایمان که از وجودشان آگاه )واقف( نیستیم چگونه عمل می کنیم؟ 

تامل می کنیم )فکر می کنیم( و گاهی از دیگران برای شناخت بهتر از خودمان کمک می گیریم و درباره ی نقاط قوت و ضعفمان  آگاه می شویم.مثالٌ نزد مشاوره ، روان کاو ، جامعه شناس ، پزشک ، روان شناس می رویم. 

14-جامعه شناسان و انسان شناسان درباره ی کدام ابعاد انسان بحث می کنند؟ 

درباره ی ابعاد اجتماعی و فرهنگی هویت انسان ها. 

15-وجود نظریات مختلف درباره هویت افراد نشان گر چیست؟ 

در شناخت هویتی خود و دیگران دچار خطا و اشتباه شده ایم. 

16-پیامبران و اولیای الهی درباره ی کدام ابعاد هویتی انسان ها سخن گفته اند؟ 

ابعاد الهی ، فردی و اجتماعی انسان ها و غفلت و فراموشی از هویت حقیقی انسان ها 

17-مطالبی بیان کنید که نشان دهنده ی نظریات پیامبران الهی ، فیلسوفان ، روان شناسان ، انسان شناسان و  جامعه شناسان درباره ی غفلت و فراموشی انسان ها از هویت واقعی شان باشد. 

نظر جامعه شناسان: غفلت از هویت ملی می تواند باعث تزلزل نظام اجتماعی شود.هویت اجتماعی ازنسلی به نسل دیگرمنتقل می  شودودرعصرحاضراین انتقال با مشگل روبه رواست.

نظر انسان شناسان : هویت فرهنگی کلید فهم نظام اجتماعی است و غفلت از هویت فرهنگی تهدیدی جدی برای جامعه است.هویت  سردرگم وبحران زده نسبت به جامعه تعهدی ندارد. 

نظر پیامبران: مردم خوابند وقتی می میرند بیدار می شوند )حضرت محمد صل اهلل علیه و آله( 

حضرت امام حسین-علیه السلام- در دعای عرفه : کسی که تو را یافت چه چیزی را گم کرد و کسی که تو را گم کرد چه چیزی را  یافت. 

انسان ظرفیت زیادی دارد و انسان می تواند خلیفه ی الهی در زمین باشد.بایدبااستفاده ازتعلیمات الهی فطرت وسرشت خداشناسی  راتقویت کرد،تابه خدارسید. 

نظر روان شناسان : فراموشی توانایی ها و شناخت انسان ها را کاهش می دهد و موجب بیگانگی از خود می شود.داشتن هویت موجب احساس ثبات درونی می شود. 

نظر فیلسوفان : فراموشی و یکنواختی موجب بیگانگی از خود و بیگانگی از جامعه می شود به نحوی که فرد هویت جمعی و جایگاه  اجتماعی خود را گم می کند.هرچه اعتباریات فردافزایش یابدخودشناسی وخداشناسی فردافزایش می یابد. 

18-در مراسم خواستگاری خانواده ی دختر و پسر در پی شناخت چه مواردی هستند؟

شناخت شغل – موقعیت خانوادگی ، ویژگی های فردی)جسمانی،ظاهری و اخلاقی،روانی( یکدیگرهستند. 

19-انواع هویت فردی را با مثال توضیح دهید. 

هویت فردی جسمانی که شامل مواردی از قبیل وزن ، قد ، گروه خونی ، سال تولد ، رنگ چشم ، رنگ مو ، تیپ و هیکل زنگ بدن  ، نوع مو می شود. 

هویت فردی غیرجسمانی که شامل صفات اخالقی و روانی به طور کلی نفس آدمی است مانند : پشت کار ، دل گرمی ، اخالص ،  ایمان ، شاکر بودن ، تقوی ، بی دینی ، مهربانی ، ترش رویی و عبوس ، خیاالتی ، عصبی ، افسرده ، مجنون ، عابد ، پرهیزکار ،  سخاوتمند. 

20-منظور از هویت اجتماعی چیست؟با ذکر مثال توضیح دهید. 

شناخت و هویتی که با حضور دیگران شکل می گیرد و جامعه قواعد آن را تعریف می کند.صفاتی که ریشه در جامعه و فرهنگ  دارد و در جهان اجتماعی شکل می گیرد)هویتی که نشان دهنده نقش ها،هنجارها،وظایف وتکالیف اجتماعی ورفتارهای اجتماعی  است.

(.مثالٌ پدرخانواده ، دختر ارشد خانواده ، پسر کوچک خانواده ، مادربزرگ ، زن عمو ، دایی ، عمه 

21-چند نقش خانوادگی خود را نام برده و برای هریک وظایف )تکالیف( و حقوقی بنویسید.

فرزند ، دختر خانواده ، پسر خانواده ، برادر ، خواهر تکالیف : کمک به والدین ، کمک به خواهر و برادران ، احترام به گذاشتن  اطاعت کردن ، همدلی با اعضای خانواده ، حقوق نقش :تامین هزینه های زندگی توسط والدین ، تربیت صحیح ، نام نیکو داشتن ،  مورد مشورت قرار گرفتن. 

همچنین ببینید: سوالات متن منطق دهم

22-ابعادمتمایز هویت انسان رانام ببرید

ابعادجسمانی)بدن(.ابعاد نفسانی)روانی،اخلاقی(.ابعاداجتماعی)نقش هایی که ایفامی  کنیم وگروه هایی که عضوهستیم.( 

23-آیا بخش های فردی و اجتماعی هویت با یکدیگر ارتباط دارند و بر هم اثر می گذارند؟ 

بله هر یک از این دو بر یکدیگر اثر می گذارند.جامعه در برابر ویژگی های فردی ما واکنش نشان می دهدو آن را تایید یا رد می  کند.هویت فردی افراد هم در جامعه در روابط اجتماعی مردم تاثیرگذار است. 

24-بین ویژگی های جسمانی افراد و خصوصیات روانی افراد چه رابطه ای وجود دارد؟در این رابطه مثال  بزنید. 

بین ویژگی های جسمانی و ویژگی های روانی رابطه ی متقابل وجود دارد و هر یک بر دیگران اثر می گذارد.بسیاری از بیماری های  جسمانی سلامت روانی انسان را به خطر می اندازد

مثالٌ زیادی غده ی تیروئید موجب عصبانی شدن انسان و کم کاری غه تیروئید  موجب تنبلی فرد می شود و یا اضطراب ها ریشه در عوامل جسمانی دارند. همچنین با تقویت روحیه ی روانی می توان برخی بیماری  ها را کاهش داد. 

25-تاثیر متقابل جهان اجتماعی و طبیعت )بدن انسان( را با ذکر مثال توضیح دهید. 

محیط طبیعی و جغرافیایی بر مناسبات و روابط اجتکاعی اثر می گذارد.شرایط طبیعی و خصوصیات بدنی انسان فرهنگ های مختلفی  را شکل می دهد مثالٌ آب و هوای مرطوب و گرم جنوب کشور در هنر موسیقی ، شیوه ی زندگی ، معماری ، شیوه ی غذا پختن و  فعالیت های اقتصادی مردم اثر گذاشته است. 

فعالیت ها و کنش های اجتماعی انسان ها هم موجب بهبود محیط زیست یا نابودی آن می شود مثالٌ با فعالیت های کارخانه آب و هوا  آلوده می شود. 

26-تاثیر متقابل جهان اجتماعی و ویژگی های انسانی و روانی افراد جامعه را تحلیل کنید. 

این دو با یکدیگر تعامل و تاثیر متقابل دارند. خصوصیات روحی روانی افراد مسیر زندگی اجتماعی و تحوالت فرهنگی تاریخی انسان  را دگرگون می سازد مثل انسان های باتقوایی که جهان را تغییر می دهند یا انسان های با شقاوتی که جهانی را نابود می کنند.

جهان  اجتماعی هم در خصوصیات روحی افراد اثر می گذارد و امکان رشد برخی فضایل یا رذائل را از بین می برد یا افزایش می دهد. 

27-آیا هر نوع هویت اجتماعی با هر نوع هویت فردی سازگار است؟ 

خیر هر جهان اجتماعی براساس عقاید و آرمان ها و ارزش های خود هماهنگ باشد سازگار است. 

28-هر جهان اجتماعی بر چه اساسی شکل می گیرد؟و چگونه سامان می یابد؟

هر جهان اجتماعی براساس عقاید ، آرمان ها و ارزش های کالن خود شکل می گیرد و براساس آن ها قواعد ، هنجارها نهادها و  سازمان های جامعه سازمان می یابد. 

29-هویت اجتماعی هر فرد چگونه شکل می گیرد؟ 

هویت اجتماعی هر فرد براساس عقاید و ارزش های جهان اجتماعی که در آن زندگی می کند شکل می گیرد.

30-در جامعه ی قبیله ای هویت جمعی افراد بر چه مبنایی مشخص می شود؟ 

بر مبنای جایگاه قبیله ی آن ها 

31-در جامعه ی سرمایه داری هویت اشخاص بر چه مبنایی شناخته می شود؟ 

بر مبنای ثروت و توان اقتصادی آن ها 

32-در جامعه ی دینی هویت جمعی افراد بر چه مبنایی قرار دارد؟ 

بر مدار ارزش هایی است که آن دین مقدم می شمارد.مثالٌ اسلام در فرهنگ آرمانی خود هویت افراد را با علم ریال تقوی ، و عدالت  ارزیابی می کند. 

33-نگاه جهان متجدد به طبیعت را با نگاه جهان معنوی مقایسه کنید. 

جهان متجدد به طبیعت به عنوان یک ماده ی بی جان برای تصرف و خدمت گرفتن نگاه می شود و به دنبال بهره وری بیشتر از طبیعت  است در جهان معنوی اسلام طبیعت موجودی زنده نشانه ی خداست و انسان به عنوان خلیفه ی خدا بر اساس اراده خدا تصرف در  طبیعت دارد و حق ندارد مخالف اراده ی الهی در طبیعت و جسم خود تصرف کند. 

34-جهان اجتماعی چگونه زمینه ی پیدایش و رشد هویت را فراهم می سازد؟با مثال توضیح دهید. 

هر جهان اجتماعی با هویت اخالقی و روانی خاصی سازگار است و زمینه ی پیدایش و رشد همان هویت را فراهم می اورد و امکان  پیدایش و رشد انواع دیگر ویژگی ها و هویت را از بین می برد.مثالٌ چون جهان متجدددارای ارزش های دنیوی ومادی است  درورزش به اخلاق پهلوانی ومروت بهانمی دهد. 

35-جهان اجتماعی غرب چه نوع هویت اخلاقی و روانی را رشد می دهد؟ 

جهان غرب با رویکرد این جهانی خود با آن دسته از اوصاف )هویت( اخلاقی سازگار است که در ارتباط با آرمان ها و ارزش های  دنیوی آن شکل می گیرند مثال دم غنیمت شماری،تبرج،تجمل گرایی ،اخالق قهرمانی 

36-جهان اجتماعی و دنیوی با چه نوع هویتی سازگار است و آن را رشد می دهد و با کدام هویت ناسازگار  است؟ 

جهان غرب ارزش های دنیوی فردگرایی ،رفاه طلبی ،تجمل گرایی ومال اندوزی را رشدوگسترش می دهدوجهان اجتماعی معنوی  باارزش های دنیوی سازگارنیست وارزش های همچون قناعت وحیا وتقوا وخوف ورجای الهی را رشد وگسترش می دهد وبا آنها  سازگاراست.

37-اخلاق پهلوانی را با اخلاق قهرمانی در ورزش جهان مقایسه کنید. 

ایثار-گذشت -مروت -تواضع-جوانمردی-انسانیت= اخالق پهلوانی جهان اسلام که باارزش قرب الهی)نزدیک شدن به خدا(  وشکوفا شدن اخلاق هماهنگ است. 

دلالی ، دوپینگ ،سود ،مدال وجایزه، معروف شدن ،رتبه وتشویق، شهرت و فخرفروشی )تفاخر(= اخالق قهرمانی جهان جدیدکه با  ارزش های مادی ودنیوی هماهنگ است. 

 39-اخلاق قهرمانی و اخلاق قهرمانی با کدام ارزش های اجتماعی تناسب دارند؟ 

اخلاق پهلوانی با ارزش های جهان معنوی سازگار است که باورهای معنوی در آن اولویت دارند و باورهای جسمانی در رده ی دوم  هستند و وسیله ای برای ارزش های متعالی دینی اند. اخلاق قهرمانی با ارزش های جهان دنیوی سازگارند که در ان باورهای جسمانی  مهم اند و هدف هستند نه وسیله 

40-منظورازخودآگاهی یا ناخودآگاهی درهویت چیست؟

بخشی ازویژگی های هویتی مان که آنهارامی شناسیم وبه  آنهاپی برده ایم بخش خودآگاه ماست وبخشی ازویژگی های ما که هنوزنسبت به آنها آگاهی نداریم وبرایمان پنهان است بخش  ناخودآگاه می گوییم. 

41-افرادچقدرخودوموقعیت شان رابه درستی می شناسند؟ وشناخت خودآگاهی چه تاثیرات اجتماعی  دارد؟

کودکان شناخت کمتری ازموقعیت اجتماعی دیگران دارندوهرچه ارتباطات اجتماعی افرادبیشترشودشناخت نسبت به موقعیت  اجتماعی دیگران هم افزایش می یابد.

هرچه افرادبیشترویژگی های هویتی خودرابشناسند بهترمی توانددرجهان اجتماعی به ارتباط  بپردازند.)متاسفانه درسطح جامعه افرادکمتربه خودشناسی دست می زنند

تهیه کننده سوالات متن درس هشتم جامعه شناسی دهم : جناب آقای حمید رحیمی

برای مشاهده سایر دروس سوالات متن جامعه شناسی دهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.