در این نوشته با سوالات متن درس هشتم جامعه شناسی دوازدهم انسانی همراه شما انسانی های دوازدهمی هستیم. کامل ترین و جامعه ترین پرسش و پاسخ یا همان سوالات متن درس هشتم جامعه شناسی دوازدهم با 32 سوال با جواب را در ادامه مطلب مشاهده کنید.

سوالات متن درس هشتم جامعه شناسی دوازدهم

 1- منظور از هویت فردی و هویت اجتماعی چیست؟

ویژگی هایی که من را از دیگران متفاوت می کند هویت فردی است.

 مثلا ویژگی های جسمانی و روانی و اخلاقی. تفاوتهایی که بین گروه اجتماعی ما و سایر گروههای اجتماعی وجود دارد هویت اجتماعی ما را شکل می دهد مثلا ایرانی بودن مسلمان بودن دانش آموز بودن،

٢- نام جمهوری اسلامی در شناسنامه های ما ایرانی ها بیان کننده چیست؟

بیان کننده حاکمیت اراده مردم بر اساس آرمان ها و ارزش های اسلامی است

٣- ذکر جمله “شناسنامه سند هویت شماست و از آن نگهداری کنید” در شناسنامه ها نشان دهنده چیست؟

نشان میدهد دولت هویت فرد ایرانیان و حقوق و مسئولیت آنها را به رسمیت می شناسد.

۴- جمله نوشته شده در شناسنامه ” هر گونه تغییر و تحریف در شناسنامه جرم است و تعقیب قانونی دارد” چیست؟

 یعنی نمی توان خودسرانه و به دلخواه خویش در این سند هویت دست برد و آن را تغییر داد.

۵- عکس در شناسنامه دارای چه مفهوم و معانی می باشد؟

هویت جنسی خانوادگی سنی نژادی و فرهنگی فرد را آشکار می کند

۶- شناسنامه کدام یک از ابعاد هویت ما را آشکار می کند؟

جنسیت، سن ،نژاد، فرهنگ، محل تولد زمان تولد

۷- دولت ملت ها چگونه شکل یافته و هویت پیدا کردند؟

با ظهور جهان متجدد دولت های شکل گرفتند که دیگر خود را به هویت دینی مسیحی نمی شناختند و هویت خود را با تاریخ و جغرافیا قومیت و نژاد شان تعریف می کردند و دارای ملی گرایی و وطن دوستی ( ناسیونالیسم بودند.

۸- مدیریت رایج سیاست گذاری هویتی در دوران مدرن را نام برده و آن را توضیح دهید؟

مدل هویتی همانند سازی این مدل در دولت ملت های جدید شکل یافته به وجود آمدند زیرا این جوامع دارای تنوع قومی نژادی زبانی و مذهبی بودن و می باید در کنار هم زندگی می کردند و دولت ها مجبور بودند که آنها را همانند سازی کنند.

 یعنی پذیرش ارزش ها و سبک زندگی یک گروه توسط سایر گروه های جامعه به گونه ای که همه گروه ها یکسان شود. همانند سازی سیاستی بود که دولت ها برای از بین بردن تفاوت های خوبی طی گروههای مختلف و یکسان سازی آنها در پیش گرفتند.

۹- دولت ملت ها چگونه شکل یافته و هویت پیدا کردند؟

با ظهور جهان متجدد دولت های شکل گرفتند که دیگر خود را به هویت دینی مسیحی نمی شناختند و هویت خود را با تاریخ و جغرافیا

 ۱۰- تعدادی از روشهای خشونت آمیز همانندسازی را نام ببرید

 نسل کشی جابجایی اجباری کنترل جمعیت جداسازی و فشارهای سخت اجتماعی

۱۱- در دوران پسا مدرن چگونه با موضوع هویت ملی روبه رو شدند؟

 در دوران پسا مدرن همه آنچه در دوران مدل پدید آمده بود از جمله سیاست همانند سازی هویت مورد نقد قرار گرفت و به جای آن هویتهای خرد محلی و فردی مورد تاکید و توجه قرار گرفتند. حتی بی ثباتی و تغییرات مداوم هویتها مطلوب دانسته شد و هویت ملی و وحدت و ثبات و استقرار همراه با آن نامطلوب نداشته شد.

۱۲- چرا سیاست هویت در دوران پسا مدرن به جعبه پاندورا تعبیر شده است؟

 یعنی با به وجود آمدن سیاست هویت و تاکید بر هویت های خاص و محلی انواع پدیده های منفی در جامعه پراکنده و گسترش می یابد

۱۳- ویژگی های هویتی اواخر قرن بیستم ( پسامدرن) چگونه است؟

در این دوره افراد مسایل سیاسی اقتصادی و اجتماعی را بر اساس علاقه های فرهنگی و هویت خود را پیگیری می نماید و علاوه بر ثروت و قدرت هویت و دانش نیز کانون نزاع و کشمکش می شود سیاست هویت ایجاد میشود و تنازع و درگیری ها افزایش می یابد.

جهانی شکل می گیرد که در آن فرهنگ ها نمیتوانند خالص و ثابت باشند و بسیاری از جوامع و گروه ها به دفاع از خود بر می خیزند و با ساختن هویتی خاص برای خود یا بازگشت به هویت واقعی هیچ در برابر هویتی که فرایند جهانی شدن به آنها تحمیل می کند مقاومت می کنند

۱۴- جهانی شدن یا به عبارتی جهان بدون مرز با توسعه ارتباطات چه تاثیراتی در سطح جهانی داشته است؟

 فرهنگ ها دیگر کاملا خالص و ثابت نیستند و هویت ها به شدت دستخوش تغییر می شوند و برخی از جوامع در برابر فرایند جهانی شدن مقاومت می کنند مانند جنبش های سبک زندگی زنان آفریقای آمریکایی ها آسیایی تبارها اقلیت های قومی مذهبی جنبه های زیست محیطی نمونه هایی از این اعتراض ها و مقاومت ها هستند.

 ۱۵- مدل هویتی تکثرگرا چیست و در چه دوره ای به وجود آمده است؟

 در مدل تکثرگرا تفاوتهای موجود میان گروه های قومی و زبانی حفظ و حتی تشدید می شود. این مدل مخصوص دوره پسا مدرن است در این الگو همچنان وجود یک ساختار مشترک سیاسی و اقتصادی ضروری دانسته می شود که گروه های مختلف را به یکدیگر پیوند می دهد.

۱۶-سیاست هویت یا مدل تکثر گرا چگونه چهره ی خود را نشان می دهد؟

یا به صورت افراطی بر تفاوت ها و گوناگونی ها تاکید می کند و سبب چندپارگی سیاسی و فرهنگی در جوامع می شود یا گروه های به حاشیه رانده را به رسمیت می شناسد و از آنها حمایت می کند.

 ۱۷- دولت ملت ها چگونه شکل یافته و هویت پیدا کردند؟

 با ظهور جهان متجدد دولت های شکل گرفتند که دیگر خود را به هویت دینی مسیحی نمیشناختند و هویت خود را با تاریخ و جغرافیا قومیت و نژاد شان تعریف می کردند و دارای ملی گرایی و وطن دوستی ( ناسیونالیسم ) بودند.

۱۸- تعدادی از روشهای خشونت آمیز همانندسازی را نام ببرید

 نسل کشی جابجایی اجباری کنترل جمعیت جداسازی و فشارهای سخت اجتماعی

همچنین ببینید: سوالات متن تاریخ دوازدهم

۱۹- در دوران پسا مدرن چگونه با موضوع هویت ملی روبه رو شدند؟

 در دوران پسا مدرن همه آنچه در دوران مدل پدید آمده بود از جمله سیاست همانند سازی هویت مورد نقد قرار گرفت و به جای آن هویتهای خرد محلی و فردی مورد تاکید و توجه قرار گرفتند. حتی بی ثباتی و تغییرات مداوم هویتها مطلوب دانسته شد و هویت ملی و وحدت و ثبات و استقرار همراه با آن نامطلوب نداشته شد.

۲۰- چرا سیاست هویت در دوران پسا مدل به جعبه پاندورا تعبیر شده است؟

یعنی با به وجود آمدن سیاست هویت و تاکید بر هویت های خاص و محلی انواع پدیده های منفی در جامعه پراکنده و گسترش می یابد

۲۱- ویژگی های هویتی اواخر قرن بیستم ( پسامدرن) چگونه است؟

 در این دوره افراد مسایل سیاسی اقتصادی و اجتماعی را بر اساس علاقه های فرهنگی و هویت خود را پیگیری می نماید و علاوه بر ثروت و قدرت هویت و دانش نیز کانون نزاع و کشمکش می شود سیاست هویت ایجاد میشود و تنازع و درگیری ها افزایش می یابد.

جهانی شکل می گیرد که در آن فرهنگ ها نمیتوانند خالص و ثابت باشند و بسیاری از جوامع و گروهها به دفاع از خود بر می خیزند و با ساختن هویتی خاص برای خود یا بازگشت به هویت واقعی هیچ در برابر هویتی که فرایند جهانی شدن به آنها تحمیل می کند مقاومت می کنند

۲۲- سه الگوی هویتی را نام ببرید؟

مدل همانند سازی مدل تکثرگرا مدل شناخت متقابل هویت ها یا الگوی تعارف

۲۳- الگوی تعارف چیست

 تعارف به معنی شناخت متقابل است الگوی تعارف در مقابل الگوی تنازع قرار دارد و همان الگوی است که قرآن ارائه می کند که می فرماید شما را به تیره ها و قبیله های قرار دادیم تا یکدیگر را بهتر بشناسید.

و این ویژگی ها ملاک برتر دانستن خود نسبت به دیگری نیست و بهترین معیار تقوا و بزرگواری. از نظر قرآن تکثر و تنوع زبانی و نژادی و قومی مانع وحدت و همدلی نیست. رشد و شکوفایی جهان اسلام از قرن سوم و چهارم هجری نیز به دلیل پیروی از این الگو است.

 ۲۴- دلیل رشد و شکوفایی جهان اسلام از قرن سوم و چهارم هجری چیست؟

 پیروی از الگوی تعارف و شناخت متقابل هویت ها مثلا برای جهان اسلام به هیچ وجه نگران کننده نبود که بزرگترین دانشمند صرف و نحو زبان عربی یک ایرانی به نام سیبویه باشد یا مهمترین حاکم های جهان اسلام فارابی و ابن سینا باشند.

 ۲۵- یکی از راه های ایجاد آشتی و صفا و اعتقاد دوستی در میان گروه ها و ملت ها در سطح جهانی چیست ؟

 شناخت متقابل هویت ها و الگوی تعارف

۲۶-چرا جامعه شناسی انتقادی نمی خواهد ملاک داوری ارزشی بیرون از دایره علم صورت گیرد؟

پاسخ: زیرا در آن صورت سرنوشت ارزش ها به مناسبات قدرت و ثروت سپرده می شود و همواره ارزش های غالب در زندگی اجتماعی ،ارزش های ثروت مندان و قدرتمندان خواهد بود.

 ۲۷- رویکرد انتقادی چه نقشی برای علوم اجتماعی قایل است؟

 پاسخ : علوم اجتماعی را دارای ظرفیت افشاگری و رهایی بخشی از سلطه در مناسبات انسانی می داند .علوم اجتماعی می تواند روابط ومناسبات میان افراد، گروه ها و فرهنگ ها را نقد کند.

۲۸- چرا از درون رویکرد تفسیری جریانی رهایی بخشی انسان از سلطه مناسبات را بیرون از علم جستجو می کنند ؟

پاسخ : چون معتقدند خود علم با درست و غلط دانستن (خوب وبد کردن امور) سلطه گری می کنند . خوب را به معنای خوب بودن برخی افراد و بد را بد بودن برخی دیگر از افراد قلمداد می کنند و علم روشنایی بخش راه انسان نیست. دانش جهان شمول همانند قدرت و ثروت ابزاری برای سرکوب شده است.

 ۲۹- چرا عده ای معتقدند علم سلطه گراست؟

 پاسخ : خوب را به معنای خوب بودن برخی افراد وبد را بد بودن برخی دیگر از افراد قلمداد می کنند وعلم روشنایی بخش راه انسان نیست و دانش جهان شمول همانند قدرت و ثروت ابزاری برای سرکوب شده است.

۳۰- پیدایش نظریه های فمینیستی معاصر نظریه آفریقایی تبارها ونظریه آمریکایی بومی ونتیجه کدام درخواست و رویکرد است؟

 پاسخ :هر نظریه ای درون فرهنگ و تاریخ خود تولید می شود وهر فرهنگ و هویتی می تواند نظریه های متناسب باخود را تولید کند.هر گروه و فرهنگ و جامعه می خواهد از چشم خودش به خود نگاه کند نه از چشم دیگران وزمینه فرهنگی آنها(که غریبه هستند.).

(نوعی نسبی گرایی فرهنگی و سیاست هویت است. این گروه معتقدند علوم اجتماعی تا کنون دانشی جهانشمول نبوده است بلکه روایت مردان سفید پوست اروپایی است.

۳۱- از نظر کتاب ، تاکید بر تنوع و تکثر هویت ها و اصالت بخشیدن به تمام فرهنگ ها چه ایرادی دارد؟

 پاسخ : در صورتی که دانش تماما محصول شرایط اجتماعی و فرهنگی متفاوت و متکثر باشد نمی توان میان شناخت های مختلف داوری کرد و شناخت صحیح را تشخیص داد و امکان شناخت واقعی را از انسان می گیرد و اساس دانش انکار می شود.

32- با تکمیل جدول زیر، سه نوع جامعه شناسی پوزیتیویستی، تفهمی – تفسیری و انتقادی را مقایسه کنید.

سوالات متن درس هشتم جامعه شناسی دوازدهم

سوالات متن درس هشتم جامعه شناسی دوازدهم

تهیه کننده سوالات متن درس هشتم جامعه شناسی دوازدهم: جناب آقای حمید رحیمی

برای مشاهده سایر دروس سوالات متن جامعه شناسی دوازدهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.