در این نوشته تمامی سوالات متن درس هشتم دین و زندگی دهم رشته های (تجربی ریاضی و فنی) به همراه پاسخ اندیشه و تحقیق درس هشتم دینی پایه دهم که شامل 23 سوال می باشد گردآوری شده است که در ادامه می توانید سوالات متن درس هشتم دین و زندگی دهم را مشاهده کنید.

سوالات متن درس هشتم دین و زندگی دهم

جاهای خالی را با عبارت های مناسب تکمیل کنید؟

1- الگوی ما برای برنامه ریزی …………………………….است.

پیامبر (ص)

۲-باقی ماندن بر پیمان با خدا و…………………………………… سبب رضایت خدا می شود.

وفای به عهد

٣- بعد از مراقبت نوبت ………………………… است تا میزان موفقیت انسان مشخص شود. 

محاسبه

۴-وقتی خدا از ماخشنود است که ما در……………………و خوشبختی حرکت کنیم.

مسیر سعادت

۵-هرقدرعزم قوی تر باشد، رسیدن به هدف…………………………………….. است.

آسان تر

درستی پانادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.

۶-سرنوشت ابدی انسان ها براساس رفتار آن ها تعیین می شود.

صحیح

۷-اسوه بودن پیامبر (ص) و ائمه (ع) یعنی ما عین آن ها باشیم و در همان حد عمل کنیم.

غلط

سوالات کوتاه پاسخ

۸-اسوه بودن بزرگان دین درچه اموری است؟

در اموری که همواره برای بشر خوب و با ارزش بوده اند.

۹-چه اقداماتی باید انجام دهیم تا در مسیر بندگی خدا حرکت کرده و ثابت قدم باشیم؟

الف) تصمیم و عزم برای حرکت

ب) عهد بستن با خدا

ج) مراقبت

د) محاسبه و ارزیابی

۱۰- بنابر سخن امام حسین (ع)، رسول خدا(ص) اوقات خود را در منزل چگونه برنامه ریزی می کرد؟

ایشان اوقات خود را به سه قسمت تقسیم می کرد: قسمتی برای عبادت ، قسمتی برای اهل خانه و قسمتی برای رسیدگی به کارها

۱۱- مراقبت چه تاثیری در زندگی دارد؟

سبب می شود انسان بر عهد خود استوار بماند.

۱۲- عزم چه تاثیری در رسیدن به هدف دارد؟

هرقدرعزم انسان قوی تر باشد، رسیدن به هدف آسان تر است.

۱۳- عزم را تعریف کنید؟

عزم یعنی اراده و قصد برای انجام کار

۱۴- آثار عزم قوی رانام ببرید؟

الف) استواری برهدف

ب) شکیبایی و تحمل سختی ها برای رسیدن به آن هدف

۱۵-محاسبه را تعریف کنید؟

محاسبه به معنی ارزیابی وفداری یاعدم وفاداری به برنامه است.

۱۶-منظور از اینکه خداوند، راه سعادت مارا قرین رضایت خودساخته است یعنی چه؟

یعنی وقتی خدا از ما راضی خواهد بود که ما در مسیر سعادت و خوشبختی گام برداریم و انگاه از ما ناخشنود خواهد بود که به خود ظلم کنیم و در مسیر هلاکت خود قدم گذاریم.

۱۷- چرا بعد از مراقبت نوبت محسابه وارزیابی است؟

تامیزان موفقیت و وفاداری به عهد، به دست آید و عوامل موفقیت یا عدم موفقیت ، شناخته شود.

سوالات تشریحی درس هشتم دین و زندگی دهم

۱۸- انسان پس از محاسبه ی اعمالش در صورت موفقیت یا عدم موفقیت چه کارهایی باید انجام دهد؟

محاسبه باید معلوم کند که ما در انجام عهد خود با خدا موفق بود ایم یا نه .اگر موفق بوده ایم، خدا را شکر کنیم و اگرناموفق بوده ایم، خود را سرزنش کنیم و از خداوند طلب بخشش کنیم و با تصمیم قوی تر، دوباره با خداوند عهد ببندیم و وارد عمل شویم.

۱۹- چرا در مسیر رسیدن به هدف، وجود الگو و اسوه ضروری است؟

زیرا وجود الگوها اولا به ما ثابت می کند که این راه موفیقت آمیز است ثانیا می توان از تجربه ی آنان استفاده نمود و مانند آن ها عمل کرد و از همه مهم تر این که می توان از آنان کمک گرفت و بادنباله روی از آنان سریع تر به هدف رسید.

۲۰- چگونه می توان پیامبر(ص) را که یک انسان معصوم است، اسوه قرار داد؟

ایشان اسوه ی ما است، چون می دانیم که هر کاری انجام داده است، درست بوده و مطابق دستور خداوند بوده است و اسوه بودن ایشان به این معناست که در حد توان از ایشان پیروی کنیم و خود را به راه وروش ایشان نزدیک تر کنیم.

۲۱-مراقبت از تصمیم به چه معناست؟

باقی ماندن بر پیمان خودباخدا و وفای به عهد، رشد و کمال ما و رضایت خدا را در پی دارد و شکستن پیمان، شرمندگی در مقابل او را به دنبال می آورد، عهدی که بسته می شود مانند نوزادی است که باید از آن مراقبت شود تابا عهد شکنی آسیب نبیند.

۲۲- آنان که عزم ضعیفی دارند، چه ویژگی هایی دارند؟

در مقابل تند باد حوادث تاب نمی آورند و مشکلات راه، آنان را به عقب نشینی وادار می کند.

۲۳- آنان که عزم قوی دارند، چه ویژگی هایی داند؟

سرنوشت را به دست حوادث نمی سپارند و با قدرت به سوی هدف قدم برمی دارند.

گفت و گو کنید

با تفکر درباره خود، ببینید چه زمینه هایی ممکن است شما را به سوی گناه بکشاند. آنها را بیابید و برنامه ای برای از بین بردن آن زمینه ها تنظیم کنید. آن دسته از زمینه ها را که قابل طرح در کلاس هستند، با دیگران در میان بگذارید و درباره آنها گفت وگو کنید.

زمینه های گناه

برنامه از بین بردن زمینه گناه

فضای مجازی

ماهواره

جایگزینی ورزش های شاد و مورد علاقه استفاده از برنامه های مفید تلویزیون دولتی

دوستی با افراد اهل مطالعه و با هدف تهیه برنامه مدون و کاربردی برای کارهای روزانه

دوستان نامناسب

بی هدفی

پاسخ اندیشه و تحقیق درس هشتم دینی دهم

 صفحه ۹۰

۱- آیا در مجازات آخرت که مجازات از نوع سوم است، ظلم، امکان پذیر و قابل تصور است؟ چرا؟

خیر، در مجازات نوع سوم که همان عینیت یافتن عمل است، ظلم امکان پذیر نیست، در حالی که مجازات های قراردادی، امکان عدم مساوات و ظلم وجود دارد، یعنی ممکن است مجازاتی بیش از گناه یک شخص به او بدهند، اما وقتی خود عمل به صورت مجازات ظاهر شود، ظلم معنا ندارد.

۲- چه تفاوتهایی میان ویژگیهای آخرت با دنیا و برزخ وجود دارد؟ آن تفاوت ها را در جدولی مانند جدول زیر تنظیم کنید.

سوالات متن درس هشتم دین و زندگی دهم

سوالات متن درس هشتم دین و زندگی دهم

3– رسول خدا (ص) فرمود: «الدنیا مزرعه الآخره» یک کشاورز ماهر برای اینکه زراعت پر محصولی داشته باشد، پنج شرط را رعایت می کند:

١- زمین مناسب انتخاب می کند.

۲- بذر سالم تهیه می کند.

٣- زمین را به موقع آبیاری و از کودهای مناسب استفاده میکند.

۴- زمین را از علفهای هرز، پاک می کند.

 ۵- مواظب است که آفات و حیوانات به کشت او ضرر نرسانند.

اگر «دل» بهترین و مناسب ترین زمین برای کشت محصول آخرت است، چهار شرط دیگر کدام اند؟

١- بذر سالم همان استعدادها و گرایش های پاک است. (ایمان)

۲- آبیاری و تغذیه مناسب همان اعمال نیک است. (عمل صالح)

٣- پاک کردن از خس و خاشاک و علف های هرز همان پاک شدن از گناهان است. (توبه)

۴- محافظت کردن از زمین در مقابل آفات و حیوانات، مراقبت و محاسبه نفس و جلوگیری از وسوسه شیطان و نفس اماره و دوستان ناباب و عوامل تبلیغی دیگر است.

تهیه کننده سوالات متن درس هشتم دین و زندگی دهم : جناب آقای سید رحیم موسوی نسب

برای مشاهده سایر سوالات درس به درس دین و زندگی دهم روی عبارت رنگی کلیک کنید.