سوالات متن درس هفتم آمادگی دفاعی دهم

آمادگی دفاعی دهم که بعضا در پایه دوازدهم هم تدریس می شود ادامه آمادگی دفاعی پایه نهم می باشد. ما در این نوشته سوالات متن درس هفتم آمادگی دفاعی دهم را برای استفاده شما در تمامی رشته ها آماده کردیم

سوالات متن درس هفتم آمادگی دفاعی دهم

– “جنگ نرم یعنی جنگ به وسیله ابزارھای فرھنگی و پیشرفته امروزی” جمله فوق از کیست ؟

الف) امام خمینی ب) مقام معظم رھبری ج) شھید بھشتی د) شھید حسن طھرانی مقدم

– مفھوم جنگ نرم از نظر مقام معظم رھبری را بیان کنید ؟

– انواع و روش ھای جنگ نرم را نام ببرید؟

– اولویت ھای جنگ نرم را بنویسید؟

– با پیروزی انقلاب اسلامی، ابر قدرت ھا، کدام توطئه ھا را در قالب جنگ سخت و نرم، طراحی و اجرا کردند؟

– جنگ نرم را تعریف کنید ؟

– ھدف اصلی از جنگ نرم در موضوع ایران از نظر مقام معظم رھبری چیست ؟

– مھم ترین اھداف جنگ نرم را نام ببرید ؟

– گروھھای ھدف از جنگ نرم را بنویسید؟

– مھم ترین گروه ھدف از جنگ نرم، ……… و ………. ھستند.

– رایج ترین ابزارھای جنگ نرم را بنویسید ؟

– چرا و چگونه دشمنان، شبکه ھای ماھواره ای را راه اندازی می کنند ؟

گردانندگان اصلی شبکه ھای اجتماعی چه کسانی اند و چه ھدفھایی را دنبال می کنند ؟

– کدام کشورھا، چرا و چگونه برخی نخبگان کشورھای دیگر را به سوی خود جذب می کنند؟ 

– مشکلات در انتظار نخبگان چیست ؟

– …….. و ھیجان ……… باعث وابستگی افراد به بازی ھای رایانه ای می شود و به تدریج نگرش ھا و اعتقادات مخاطبان تحت تأثیر ………. و ………
طراحان بازی قرار می گیرد.

– مھم ترین ارمغان شوم بازی ھای رایانه ای چیست ؟

– ھر جنگ و حمله ای دفاعی دارد.ص-غ

– دفاع در برابر جنگ نرم دشمنان، نیازمند چیست ؟

– عوامل مؤثر در بی اثرسازی فتنه ھا و قدرت نرم دشمن را بیان کنید؟

– راھھای مقابله با جنگ نرم در خانواده، مدرسه و جامعه را فھرست کنید؟

تهیه کننده سوالات متن درس هفتم آمادگی دفاعی دهم : جناب آقای کریم عباسی اول

برای مشاهده سایر دروس سوالات متن دفاعی دهم روی عبارت رنگی کلیک کنید.

مقالات مرتبط
۴ نظر
ناشناس

سوالات قدیمیه جدید نیست درس هفتم عوض شده

ناشناس

خیلی بده

ناشناس

آره راست میگه متن کتاب فرق میکنه

ناشناس

سوالات اصلا داخل درس هفتم نیست

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.