در این نوشته با سوالات متن درس هفتم تاریخ دوازدهم رشته انسانی با جواب پاسخ پرسش های نمونه این درس همراه شما دوازدهمی ها هستیم. برای مشاهده جزوه پرسش و پاسخ درس هفتم تاریخ دوازدهم انسانی به ادامه مطلب مراجعه کنید

سوالات متن درس هفتم تاریخ دوازدهم

١. دولت انگلستان پس از جنگ جهانی اول برای دستیابی به اهداف خود، در صدد انجام چه کاری در ایران بر آمد؟

در صدد تغییر حکومت ایران بر آمد.

٢. دولت انگلستان به منظور تغییر حکومت در ایران چه اقدامی انجام داد؟

به این منظور، برنامه ی کودتا طرح ریزی و اجرای آن به سفارت انگلیس و نیروهای انگلیسی مستقر در ایران واگذار شد. 

٣. آیرون ساید، فرمانده نظامی نیروهای انگلیسی در ایران، برای انجام کودتا چه اقداماتی انجام داد؟

به جست و جو در میان نیروهای قزاق پرداخت و به کمک سید ضیاء الدین طباطبایی که از سیاستمداران وابسته به انگلستان بود، یکی از فرماندهان نظامی به نام رضاخان را برای این منظور، مناسب تشخیص داد.

 آیرون ساید در قزوین با رضاخان ملاقات کرد و با توجه به اطلاعاتی که سیدضیاءالدین درباره ی او جمع آوری کرده بود، توانست وی را با اهداف خود هماهنگ کند.

4-مهره های سیاسی و نظامی کودتای ۱۲۹۹ را نام ببرید؟

سید ضیاء الدین طباطبایی مهره سیاسی و رضاخان مهره نظامی.

۵. آیرون ساید بعد از آماده کردن رضاخان برای انجام کودتا، در ملاقات با احمدشاه چه چیزی را به وی القا کرد؟

به احمد شاه چنین القا کرد که حرکت نظامی رضاخان به سوی تهران، برای حفظ کشور و سلطنت ضروری است.

 ۶. کودتای ۱۲۹۹ چگونه صورت گرفت؟

با آماده شدن شرایط، قوای قزاق در بامداد روز سوم اسفند ۱۲۹۹ وارد تهران شدند و بی آنکه با مقاومت جدی روبه رو شوند، نقاط حساس پایتخت را تسخیر کردند.

۷. در پی کودتای ۱۲۹۹ احمدشاه چه دستوراتی صادر کرد؟

در پی این حادثه، شاه تحت فشار انگلیسی ها به ناچار سید ضیاء الدین طباطبایی را به نخست وزیری منصوب کرد. رضاخان نیز که مهره ی نظامی کودتا بود به عنوان فرمانده ارتش، ، لقب «سردار سپه» گرفت.

8- رضاخان در سمت وزارت جنگ از سال ۱۳۰۰ تا ۱۳۰۲ش. چگونه موقعیت خود را تثبیت کرد؟

با دسیسه چینی و حمایت انگلستان.

۹. چرا رضاخان پس از رسیدن به نخست وزیری ابتدا پیشنهاد کرد به جای حکومت سلطنتی، نظام «جمهوری» در کشور برقرار شود؟

برای رسیدن به اهدافش.

۱۰. رضاخان پس از رسیدن به نخست وزیری، برای رسیدن به اهدافش چه پیشنهادی کرد؟

ابتدا پیشنهاد کرد به جای حکومت سلطنتی، نظام «جمهوری» در کشور برقرار شود.

۱۱. چه کسی و چرا با پیشنهاد نظام جمهوری رضاخانی به مخالفت برخاست؟

کسانی نظیر آیت الله مدرس، با شناختی که از رضاخان داشتند، این کار را ابزاری برای رسیدن او به قدرت می دانستند و با آن به مخالفت پرداختند. به طوری که رضاخان، سرانجام حرف خود را پس گرفت.

۱۲. رضاشاه برای حذف احمدشاه از صحنه ی سیاسی ایران چه کرد؟

رضاخان در غیاب شاه که در اروپا به سر می برد، روز به روز موقعیت خود را بیشتر تحکیم می کرد و در عین حال، می کوشید تا با تبلیغاتی گسترده علیه احمدشاه، او را نسبت به سرنوشت مملکت بی اعتنا نشان دهد.

۱۳. انگلیسی ها وقتی از تصمیم احمد شاه برای عزیمت به ایران مطلع شدند، چه اقدامی انجام دادند؟

نزد او رفتند و ضمن مبالغه گویی در اوضاع آشفته ی ایران، صلاح او را در این دانستند که مدتی از رفتن به ایران چشم بپوشد تا رضاخان بتواند امنیت لازم را برای حضورش در کشور فراهم آورد. 

۱۴. چه عواملی در غیاب احمدشاه باعث محبوبیت و گرایش بیشتر مردم به رضاخان شد؟

پس از سرکوبی شورش خزعل و بعضی شورش های پراکنده می دیگر، با توجه به امنیتی که رضاخان به وجود آورده بود، محبوبیت او افزایش یافت؛ در همین حال، در اثر تبلیغات طرفداران رضاخان، بدبینی مردم نسبت به احمد شاه و گرایش به رضاخان نیز بیشتر شد.

 ۱۵. در ماده واحده سال ۱۳۰۴ش که تقدیم مجلس شد در آن چه مواردی خواسته شد؟

در این ماده واحده که به صورت طرح در مجلس شورای ملی مطرح شد، در آن، خلع قاجاریه از سلطنت و سپردن حکومت موقت به رضاخان خواسته شده بود. در این ماده واحده، پیش بینی شده بود که پس از خلع قاجاریه، مجلس مؤسسان برای تغییر چند ماده از قانون اساسی تشکیل خواهد شد و تکلیف قطعی سلطنت را تعیین خواهد کرد.

 ۱۶. کدام یک از نمایندگان مجلس به طرح خلع قاجاریه رأی مثبت ندادند؟

چهار تن از نمایندگان مجلس از جمله آیت الله مدرس و دکتر مصدق.

۱۷. مجلس مؤسسان تکلیف قطعی سلطنت قاجار را چگونه مشخص کرد؟

در آذر سال ۱۳۰۴ مجلس مؤسسان با نطق رضاخان افتتاح شد و پس از شش روز بحث و گفت و گو، رضاخان را به پادشاهی ایران انتخاب و سلطنت را در خانواده ی او موروثی اعلام کرد.

۱۸. آغاز سلطنت پهلوی که با آن، دوره ی نوینی از غارت کشور ما به دست بیگانگان آغاز می شود به چه نامی شهرت دارد؟

به «استعمار نو» شهرت دارد.

۱۹. رضا شاه پس از رسیدن به سلطنت، در زمینه های داخلی و خارجی به چه اقداماتی دست زد؟

۱-بازگشت به حکومت استبدادی

۲- ایجاد ارتش منظم

٣- احداث خط آهن سراسری

۴-اسکان عشایر

۵- یک شکل کردن لباس ها و کشف حجاب.

۲۰. از جمله اقدامات رضا شاه پس از رسیدن به سلطنت، «بازگشت به حکومت استبدادی» بود آن را توضیح دهید؟

وی از همان ابتدای کار، به حذف شخصیت های آزادی خواه، مستقل و مخالف با نفوذ بیگانگان اقدام کرد و شیوه حکومت استبدادی و رأى فردی را پیش گرفت. او به مجلس قانون گذاری و قانون اهمیت نمی داد و تصمیمات فردی خود را به اجرا در می آورد.

 ۲۱. چرا به وجود آوردن ارتش منظم در ایران در زمان رضاشاه از جمله برنامه های اساسی انگلیسی ها بود؟

زیرا؛ 1- تمرکز قدرت سیاسی را در کشور ممکن می ساخت

۲- قیام های مردمی را سرکوب می کرد

۳- مواقع ضروری، به عنوان تأمین کننده ی اهداف نظامی انگلستان مورد استفاده قرار می گرفت.

۲۲. رضاشاه در راستای ایجاد ارتش منظم دست به چه اقداماتی زد؟

رضا شاه نیروهای سه گانه ی ارتش را با هدایت انگلیسی ها به وجود آورد. به نو کردن ارتش پرداخت و در سال ۱۳۰۴ ش، قانون نظام وظیفه ی عمومی را به تصویب رساند.

 ۲۳. احداث خط آهن سراسری توسط رضاشاه کدام بنادر را به هم متصل می کرد؟

بندر ترکمن را به بندر شاهپور متصل می کرد.

۲۴. هدف رضاشاه از احداث راه آهن سراسری چه بود؟

هدف آن ایجاد راهی سراسری برای انتقال سریع نیروهای انگلیسی از جنوب به شمال بود.

۲۵. در دوره رضا شاه ، انگلیسی ها با استفاده از راه آهن سراسری ایران ، به کدام اهداف خود دست می یافتند؟

در صورت پیشروی روس ها، انگلیسی ها با استفاده از این راه می توانستند نیروهای خود را به سرعت به شمال بفرستند و مانع نفوذ آنها به هندوستان شوند.

همچنین ببینید: سوالات متن جامعه شناسی دوازدهم

۲۶. اسکان اجباری عشایر توسط رضاشاه با چه هدفی صورت گرفت و چه پیامدهایی داشت؟

هدف آن، مهار کردن نیروی رزمی عشایر بود. این اقدام، از رونق دامداری کشور کاست و باعث شد که کشور ما از نظر دامی به بیگانه نیازمند شود.

۲۷. رضاه شاه پهلوی با چه نامی به یک شکل کردن لباس و کشف حجاب اقدام کرد؟

با نام تمدن و تجدد و مبارزه با کهنه پرستی.

۲۸. کدام اقدام رضا شاه به نام تمدن و تجدد و مبارزه با کهنه پرستی بود و واکنش مردم مسلمان ایران در برابر آن چه بود؟

یک شکل کردن لباس ها و کشف حجاب. مردم مسلمان ایران در برابر این اقدامات دست به مقاومت زدند که از آن جمله باید از قیام مردم مسلمان مشهد در مسجد گوهرشاد نام برد که در جریان آن، عده ی زیادی کشته و مجروح شدند.

۲۹. به تصور رضاشاه مهم ترین راه پیشرفت و توسعه ی کشور چه بود؟

تقلید از غرب و اشاعه ی فرهنگ غربی بود.

۳۰. پس از کدام رویداد رضاشاه به مبارزه با همه ی سنت های اسلامی پرداخت؟

پس از مسافرت به ترکیه و آشنایی با آتاتورک، رئیس جمهور آن کشور، به تقلید از او به مبارزه با همه ی سنت های اسلامی پرداخت.

 ۳۱. رضا شاه در دوران سلطنت، برای تضعیف روحانیت و اسلام ، چه دستوراتی صادر کرد؟

۱- دستور داد که روحانیون نیز لباس های مخصوص خود را کنار بگذارند

۲- دفتر خانه های شرعی تعطیل شدند

۳- دخالت روحانیون در مسائل اجتماعی اکیدا ممنوع اعلام شد

۴- عزاداری سیدالشهدا قدغن شد و از انجام پذیرفتن بسیاری از آداب مذهبی به شدت جلوگیری به عمل آمد.

 ۳۲. یگانه دشمن سرسخت و جدی رضاشاه در دوران نخست وزیری و پس از به سلطنت رسیدن او که بود؟

آیت الله مدرس.

۳۳. چرا رضاشاه درصدد برآمد آیت الله مدرس را تبعید کند و به قتل وی اقدام کند؟

وجود مدرس در تهران خطری جدی برای ادامه ی حکومت رضاشاه به حساب می آمد. از سوی دیگر، رضاشاه می دانست که نمی تواند مدرس را مانند دیگر مخالفان، بدون توجه به عکس العمل مردم به راحتی از بین ببرد.

۴. سرانجام آیت الله مدرس چه شد؟

در مهرماه ۱۳۰۷ مأموران شهربانی به منزل این روحانی والامقام هجوم بردند و او را به خواف تبعید کردند. مدرس سال ها در خواف زندانی بود. سرانجام پس از فراهم شدن زمینه، وی را از خواف به کاشمر بردند و پس از مدت کوتاهی، در ۱۰ آذر ۱۳۱۶ او را در همان جا مسموم کردند و به شهادت رساندند. 

۳۵. چرا همزمان با آغاز سلطنت رضاشاه، انگلیسی ها تصمیم گرفتند کشور آلمان را تقویت کنند؟

تا کمی از مشکلات اقتصادی کشور یاد شده بکاهند و با این همکاری، مانع از افتادن آلمانی ها به دام کمونیسم شوند.

۳۶. توضیح دهید چرا رضا شاه سیاست گرایش به آلمان را پیش گرفت؟

از نظر انگلیسی ها، بهترین راه مساعدت به آلمان این بود که سیاستمداران انگلیسی به رؤسای کشورهای تحت سلطه ی خویش دستور دهند تا امکان فعالیت های تجاری و صنعتی آلمان را در این کشورها فراهم سازند؛ به همین دلیل، رضاشاه درهای کشور ایران را به روی سرمایه های آلمانی گشود.

پاسخ پرسش های نمونه درس هفتم تاریخ دوازدهم

 با توجه به آنچه در درس های قبل آموخته اید بیان کنید که به نظر شما شرایط اجتماعی به قدرت گیری رضاخان کمک کرد یا برعکس؟ چرا؟

شرایط اجتماعی جامعه در آن سال ها به گونه ای بود که به تدریج زمینه را برای حاکمیت مطلق رضاخان مساعد می کرد. رضاخان که موفق به سر کوب چند شورش داخلی شده بود، رفته رفته به عنوان عامل برقرار کننده ی امنیت در کشور شناخته شد.

افزایش حمایت انگلستان و جانبداری جریان ها و حزب های سیاسی از او نیز این باور را در میان مردم به وجود آورد که جز رضاخان، هیچ کس قادر به برقراری امنیت و آرامش در ایران نیست.

2-رضاشاه برای حذف احمدشاه از صحنه سیاسی ایران چه کرد؟

رضاخان در غیاب شاه که در اروپا به سر می برد، روز به روز موقعیت خود را بیشتر تحکیم می کرد و در عین حال، می کوشید تا با تبلیغاتی گسترده علیه احمدشاه، او را نسبت به سرنوشت مملکت بی اعتنا نشان دهد

٣. مجلس مؤسسان تکلیف قطعی سلطنت قاجار را چگونه مشخص کرد؟

در آذر سال ۱۳۰۴ مجلس مؤسسان با نطق رضاخان افتتاح شد و پس از شش روز بحث و گفت و گو، رضاخان را به پادشاهی ایران انتخاب و سلطنت را در خانواده ی او موروثی اعلام کرد

4- اقدامات فرهنگی رضاشاه و پیامد آنها را توضیح دهید.

رضا شاه به نام تمدن و تجدد و مبارزه با کهنه پرستی، به یک شکل کردن لباس ها و نیز برداشتن حجاب بانوان اقدام کرد؛ اما مردم مسلمان ایران در برابر این اقدامات دست به مقاومت زدند که از آن جمله باید از قیام مردم مسلمان مشهد در مسجد گوهرشاد نام برد که در جریان آن، عده ی زیادی کشته و مجروح شدند.

 رضاشاه که تصور می کرد مهم ترین راه پیشرفت و توسعه ی کشور تقلید از غرب و اشاعه ی فرهنگ غربی است، پس از مسافرت به ترکیه و آشنایی با اتاتورک، رئیس جمهور آن کشور، به تقلید از او به مبارزه با همه ی سنت های اسلامی پرداخت.

 او در این راه حتی ماموران مخصوص در کوچه و خیابان شهر گماشت که وظیفه داشتند به زور چادر را از سر زنان بکشند.

۵. توضیح دهید چرا رضا شاه سیاست گرایش به المان را پیش گرفت؟

همزمان با آغاز سلطنت رضاشاه، انگلیسی ها تصمیم گرفتند با تقویت کشور المان که همچنان گرفتار مصائب جنگ جهانی اول بود، کمی از مشکلات اقتصادی کشور یاد شده بکاهند و با این همکاری، مانع از افتادن المانی ها به دام کمونیسم شوند.

 از نظر انگلیسی ها، در آن شرایط، بهترین راه مساعدت به المان این بود که سیاستمداران انگلیسی به رؤسای کشورهای تحت سلطه ی خویش دستور دهند تا امکان فعالیت های تجاری و صنعتی آلمان را در این کشورها فراهم سازند؛ به همین دلیل، رضاشاه درهای کشور ایران را به روی سرمایه های آلمانی گشود.

تهیه کننده سوالات متن درس هفتم تاریخ دوازدهم: جناب آقای مهران زنگنه

برای مشاهده سایر دروس سوالات متن تاریخ دوازدهم روی عبارت رنگی کلیک کنید.