در این نوشته با سوالات متن درس هفتم جامعه شناسی دهم انسانی همراه شما انسانی های دهمی هستیم. کامل ترین و جامعه ترین پرسش و پاسخ یا همان سوالات متن درس هفتم جامعه شناسی دهم با 42 سوال با جواب را در ادامه مطلب مشاهده کنید.

سوالات متن درس هفتم جامعه شناسی دهم

1فرهنگ واقعی و فرهنگ آرمانی را تعریف کنید.

بخشی از فرهنگ که مردم به آن عمل می کنند فرهنگ واقعی جامعه  است.بخشی از فرهنگ که مردم از آن جانبداری می کنند و رعایت آن را الزم می دانند اما به آن عمل نمی کنند فرهنگ آرمانی  است. 

2-مالک های تشخیص فرهنگ حق از باطل چیست؟ 

1-قابل دفاع باشد

2-مطابق فطرت و وحی باشد.

3-از عقالنیت برخوردار باشد. 

3-در فرهنگ اسلامی مهم ترین ارزش های اجتماعی کدامند؟

1-عمل به حق

2-پرهیز از باطل 

4-چگونه بخشی از فرهنگ آرمانی خارج از فرهنگ واقعی قرار می گیرد و بخش های داخل یک فرهنگ  آرمانی کدامند؟با مثال تفسیر کنید.

بخش هایی از فرهنگ آرمانی توسط مردم رعایت می شود و به آن عمل می کنند که  داخل فرهنگ واقعی است

 مثالٌ خون ریزی نکردن و به ناحق خون نریختن که هم در فرهنگ واقعی و هم در فرهنگ آرمانی )یا  احترام به والدین و…( اما بخش هایی از فرهنگ فقط آرمانی است و در عمل رعایت نمی شود یعنی خارج از فرهنگ واقعی است مثالً  غیبت نکردن و صرفه جویی و دروغ نگفتن که به صورت فرهنگ آرمانی است ولی در عمل اکثر مردم آن ها را رعایت نمی کنند. 

5-درچه صورتی ارزش ها به واقعیت تبدیل می شوند؟

پاسخ:وقتی مردم مطابق با ارزش هاعمل کنند. 

6 -ایا تمام مردم به ارزش ها وآرمان های جامعه پای بند هستند وبه آن عمل می کنند؟

پاسخ خیربرخی ازمردم  ارزش ها رادرعمل رعایت نمی کنند. مثال درعمل به اخلاص اعتقادندارند. 

7-آرمان اجتماعی راتعریف کنید

به مجموعه اهداف وارزش های مشترکی که اعضای یک جهان اجتماعی خواهان رسیدن به  آنهاهستند.)تصورمطلوب اعضای یک جهان اجتماعی نسبت به فرهنگ وسیاست واقتصاد وخانواده و….. 

8-دو ابزار مهم برای شناخت عقاید در ارزش ها چیست؟

1-عقل

2-وحی 

9-حقیقت را با واقعیت مقایسه کنید.

1-حقیقت خارج از وجود انسان است ولی واقعیت درون تصور انسان است.

2-حقیقت  پدیده ای ثابت است و تحت تأثیر قرار نمی گیرد ولی واقعیت پدیده ای است کهدربیرون روی داده و تحت تاثیر قرار می گیرد. 

10 -در چه صورتی جوامع فرهنگ حق را از دست داده و به سوی باطل گام برمی دارند؟

اگر جوامع به حقیقت  ایمان نیاورند و بر اساس آن عمل نکنند یا اگر ایمان خود به حقیقت و کنش هایی که براساس آن سازمان داده اند تغییر دهند فرهنگ  حق را از دست داده و به سوی باطل گام برمی دارد. 

11-تعدادی از ارزش های فرهنگ باطل را نام ببرید.

قدرت طلبی ، شرک ، نژادپرستی ، ثروت اندوزی ، انکار مبدأ الهی ،  شقاوت ، تجاوز به حقوق دیگران ، دنیا پرستی ، ظلم ، بی عدالتی  

12-تعدادی از اررزش های فرهنگ حق را نام ببرید.

دفاع از عدالت-حمایت ارز مظلومان-توحید- ربوبیت خداب سبحان  نسب به همه ی مخلوقات – آزادی انسان ها و موانع سعادت. 

13-مدیران و برنامه ریزان فرهنگی جامعه از چه طریقی فرهنگ آرمانی را به عرصه ی فرهنگ واقعی وارد می  کنند؟

از طریق تحقق شرایط امر به معروف و نهی از منکر 

استفاده بیشتر از افراد متخصص در عرصه ی رسانه ها

به مقتضیات  زمان و مکان و نحوه ی ورود عناصر فرهگی به جامعه توجه کنند 

کمک به جامعه پذیری افراد جامعه 

14 -کدام بخش از فرهنگ حق وکدام بخش باطل است؟

بخش هایی ازفرهنگ که از نظر علمی قابل دفاع نباشد  وبراساس خرافات شکل گرفته باشد باطل وبخش هایی که از نظر علمی صحیح ومطابق فطرت انسان باشد حق است. 

15 -نقش مدیران وبرنامه ریزان فرهنگی درجامعه چیست؟

تلاش می کنند از طریق نهادهای فرهنگی، تعلیم وتربیت الزم  رابرای ورود فرهنگ آرمانی به عرصه فرهنگ واقعی فراهم آورند.

16 -چرا ما ناچار به پذیرش حکمت الهی ووحی درتشخیص حق وباطل هستیم ؟

چون عقلانیت ابزاری )حس وتجربه  مادی( نسبی ومحدوداست. 

17 -کدام جوامع نمی توانند ازحق یا باطل بودن عقاید وارزش ها سخن بگویند؟ چرا؟

جوامعی که علم را محدود  به دانش تجربی وآزمون پذیری می دانند وعقل و وحی رابه عنوان دو وسیله ی معرفت علمی معتبر نمی دانند وارزش ها وعقاید  اجتماعی راصرفا پدیده های تاریخی می دانند که مالکی برای داوری نسبت به درست وغلط بودن آنها نداریم .

همچنین ببینید: سوالات متن منطق دهم

18 -چندنمونه از عناصر فرهنگ حق که دراغلب جوامع حضور دارد را نام ببرید

وفای به عهد، راستگویی، پرستش خدا، عدالت خواهی، گذشت ، رعایت پوشش، دفاع از مظلوم ، احترام به همنوع، کمک به هم نوع ،  

19 -چه تفاوتی بین فرهنگ آرمانی وفرهنگ حق وجود دارد ؟

حق یا باطل بودن فرهنگ ) عقاید، ارزش ها ، هنجارها،  کنش ها( براساس آگاهی یا جهل، عالقه یا بی توجهی مردم جوامع مختلف نسبت به آنها تعیین نمی شود.ولی فرهنگ آرمانی با  اعتباردادن وتوجه مردم شکل می گیرد .  

20 -عناصری از فرهنگ باطل که درفرهنگ آرمانی و واقعی ما وجود دارد را بنویسید

قبیله  گرایی ، تجمل گرایی ، پارتی بازی ، قدرت طلبی ، مال اندوزی ، خودخواهی ، برتری طلبی ، خودمحوری  

22 -آیا حقیقت با عدم تایید مردم درجامعه باطل می شود ؟

خیر اگر حقیقت به واقعیت درنیاید نشان دهنده ی باطل بودن  آن نیست.مقبولیت مردم نسبت به یک ارزش به معنای حقیقی بودن آن ارزش نیست. 

23 -درچه صورتی حقیقت به حوزه فرهنگ واقعی راه پیدا می کند؟

درصورتی که جوامع عقاید وارزش های حقیقی را به عرصه فرهنگ آرمانی درآورند وسپس به انها شکل هنجاروکنش دهند) حقیقت را به ارزش وعمل درآورند.( حقیقت به حوزه  ی فرهنگ واقعی راه پیدا می کند .  

24 -چرا حقیقت درقلمرو واقعیت ثابت نیست ؟

چون ممکن است حقیقت به صورت عقاید آرمانی وهنجارهای عملی )  فرهنگ واقعی ( درنیامده باشد .جامعه ممکن است از حقیقت انحراف داشته باشد وبه سوی باطل برود.  

25 -آیا آرمان ها و ارزشهای مردم ایران با هنجارهایی که به کارمیگیرند مطابق و هماهنگ است؟ 

خیر مردم همواره به آنجه خوب و آرمانی میدانند عما نمیکنند. ارزش های مشترک عملیاتی و اجرا نمی شوند . مثالً اخالص ارزش  مشترک وپسندیدهی جامعه است که عمل کردن به آن توسط برخی از مردم ساده لوحی به حساب میآید. 

26 -چگونه شما به عنوان یک دانشآموز و شهروند ایرانی میتوانید آرمانهای فرهنگی را به عرصه ی  فرهنگ واقعی واردکنید.

من به عنوان یک دانشاموز وقتی چیزی را خوب و آرمانی میدانم در عمل و رفتارهایم نشاندهم  و فاصله ی بین حرف و عمل را کم کنم فردی هستم که به نزدیک شدن فرهنگ آرمانی به فرهنگ واقعی جامعه کمک کرده ام .  اگر آنچه از معلمان و والدینم دریافت میکنم را عمل کنم به فرهنگ آرمانیِ واقعی شدهام پرداختهام.

27-اگر علوم اجتماعی محدود به معنای تجربی نباشد چه توانایی های پیدا میکند؟

داوری ارزشی انجام  دهد.یعنی میتواند در مورد حق یا باطل بودن فرهنگهای مختلف داوری کند. 

28- اگر در جامعه ی محل زندگی شما فرهنگ آرمانی و فرهنگ واقعی دچار تغییر شده است آن را  توضیح دهید.

در گذشته تحصیل دختران جنیهی واقعی نداشته است وتحصیل فقط برای پسران مجاز شمرده میشد ولی  امروز دختران نیز همانند پسران تحصیل میکنند فرهنگی که که آرمانی و درون فرهنگ آرمانی است.

29 چرا مالک حق و باطل بودن عقاید ، ارزشها و کنش ها ، علاقه یا بی توجهی مردم جوامع نسبت به  آنها نیست؟

عالقه یا بیتوجهی مردم در قلمرو واقعیت است و تغییر پذیر ، ولی حقیقت ثابت است و مالکی برای حقانیّت  یا باطل بودن ارزش هاست . انسان نمیتواند مالک حقانیّت را وضع کند ؛ خدا مالک حقانیت و مالک حق است.

30-تلاش نهادهای فرهنگی در خصوص برنامه ریزی فرهنگی چگونه است؟

تعلیم وتربیت الزم را برای ورود  فرهنگ آرمانی به عرصهی فرهنگ واقعی فراهم میکند. 

31 ارزش های حق و باطل از چه جایگاهی برخوردارند؟

اغلب از ارزشهای آرمانی تاریخ بشریّت بودهاند و دو  فرهنگ در سطح جهانی به وجود آورده اند.)فرهنگ حق و فرهنگ باطل( 

32 چرا خرافات را جزء فرهنگ باطل به حساب میاوریم؟

چون خرافات از نظر علمی صحیح و قابل دفاع نیست و با  فطرت انسان مطابقت ندارد. 

33 در محیط زندگی خود ارزش های آرمانی مثال بزنید که بیرون فرهنگ واقعی باشند؟

اخلاص عمل ، نیکی  به همه مخلوقات عالم ، شهر ما خانهی ما 

34 چرا جوامعی که علم را محدود به علوم تجربی میدانند نمیتوانند عقاید و ارزش های کلان دربارهی  انسان و جهان را داوری کنند؟ 

چون از دو ابزار مهم شناخت عقاید یعنی عقل و وحی استفاده نمیکنند و ارزشها و عقاید اجتماعی را پدیدههای صرفاً تاریخی  میدانند و صرفاً بودن یا نبودن آنها را میشناسند و راهی برای داوری ندارند. 

35-مالک حق یا باطل بودن ارزشها و کنش های انسانی را چه چیزی تعیین میکند؟

حقیقت و مبدأ الهی

36-ارزش هایی مثال بزنید که درستی و حقانیت آنها با نظر آدمیان تغییر نمیکنند.

عدالت ، آزادی ، توحید ،  سعادت انسان ها 

37 ارزش های باطلی مثال بزنید که باموافقت آدمیان تغییر نمیکند و حقانیّت نمی یابد.

نژاد پرستی ، قدرت  طلبی ، ثروت اندوزی ، شرک ، انکار مبدأ الهی ، برتر دانستن یک قوم 

40-چگونه بخشی از فرهنگ آرمانی خارج از فرهنگ واقعی قرار می گیرد و بخش های داخل یک فرهنگ آرمانی کدامند؟با مثال تفسیر کنید.

یخش هایی از فرهنگ آرمانی توسط مردم رعایت می شود و به آن عمل می کنند که داخل  فرهنگ واقعی است مثالٌ خون ریزی نکردن و به ناحق خون نریختن که هم در فرهنگ واقعی و هم در فرهنگ آرمانی )یا احترام به 

والدین و…( اما بخش هایی از فرهنگ فقط آرمانی است و در عمل رعایت نمی شود یعنی خارج از فرهنگ واقعی است مثالً غیبت  نکردن و صرفه جویی و دروغ نگفتن که به صورت فرهنگ آرمانی است ولی در عمل اکثر مردم آن ها را رعایت نمی کنند. 

41-حقیقت را با واقعیت مقایسه کنید.

1-حقیقت خارج از وجود انسان است ولی واقعیت درون تصور انسان است.

2-حقیقت  پدیده ای ثابت است و تحت تأثیر قرار نمی گیرد ولی واقعیت پدیده ای است که روی داده و تحت تاثیر قرار می گیرد. 

42-در چه صورتی جوامع فرهنگ حق را از دست داده و به سوی باطل گام برمی دارند؟

اگر جوامع به حقیقت  ایمان نیاورند و بر اساس آن عمل نکنند یا اگر ایمان خود به حقیقت و کنش هایی که براساس آن سازمان داده اند تغییر دهند فرهنگ  حق را از دست داده و به سوی باطل گام برمی دارد

تهیه کننده سوالات متن درس هفتم جامعه شناسی دهم : جناب آقای حمید رحیمی

برای مشاهده سایر دروس سوالات متن جامعه شناسی دهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.