سوالات متن درس هفتم دین و زندگی دهم+ پاسخ اندیشه و تحقیق

در این نوشته تمامی سوالات متن درس هفتم دین و زندگی دهم رشته های (تجربی ریاضی و فنی) به همراه پاسخ اندیشه و تحقیق درس هفتم دینی پایه دهم که شامل 23 سوال می باشد گردآوری شده است که در ادامه می توانید سوالات متن درس هفتم دین و زندگی دهم را مشاهده کنید.

سوالات متن درس هفتم دین و زندگی دهم

جاهای خالی را با عبارتهای مناسب تکمیل کنید؟

١-شیطان می گوید: خدا به شما وعده ………………………….داد و من به شماوعده………………………………………………..

راست -دروغ دادم

۲-بهشت ……………………………………………… دردارد. یک درمخصوص…………………………. و یک درمخصوص……………………………………..

هشت – پیامبران وصدیقان، یک دربرای شهیدان ودرهای دیپر برای دیگران است.

۳-دوزخیان از نگهبانان جهنم می خواهند که برایشان از خداوند بگیرند.

 تخفیفی

۴- بهشتیان به جمله …………………………………………………………… مترنم هستند.

خدایا تو پاک ومنزهی

درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.

۵-اتش دوزخ در حقیقت حاصل عمل خود انسان است.

صحیح

۶- عمیق ترین رابطه بین عمل وجزای آن، تجسم عمل است.

غلط

۷-در بهشت نعمت های دائمی است و خستگی به سرعت رفع می شود.

غلط

۸-در رابطه ای که نتیجه طبیعی خود عمل است آن چه اهمیت دارد، تناسب میان جرم وکیفر است.

غلط

سوالات کوتاه پاسخ درس هفتم دینی دهم

9-هر یک از درهای بهشت برای ورود چه کسانی است؟

یک درمخصوص پیامبران وصدیقان، یک در برای شهیدان و درهای دیگر برای دیگران است.

۱۰- چرا آتش جهنم از درون جان دوزخیان شعله می کشد؟

چون حاصل عمل خود آنها است.

۱۱-تقاضای جهنمیان از خداوند چیست؟

درخواست می کنند به دنیا بازگردند.

۱۲-سوال نگهبانان جهنم از کافران چیست؟

آیارسولانی نیامدند تا آیات پروردگاررابر شما بخوانند؟

۱۳- عمیق ترین رابطه بین عمل وجزای آن چیست؟

تجسم اعمال است.

۱۴- چرابهشتیان خدارا سپاس می گویند؟

زیرابه وعده خودوفا کرد.

۱۵- همسران بهشتی چه صفاتی دارند؟

خوش رفتار وزیبا رو هستند، جوان وشاداب، پاک وطاهر، خوش وخرم و پیوسته عاشق وخرسند از همسر خودهستند..

۱۶-حسرت جهنمیان در قیامت از چیست؟

از کارهای نیکی است که می توانستند انجام بدهند ولی انجام نداند مثل نماز خواندن، دستگیری از محرومان

۱۷ – دوزخیان چه کسانی رادر شقاوت خود مقصر می دانند؟

بزرگان خود و شیطان

۱۸- رابطه بین عمل وجزای آن چند گونه است ؟ نام ببرید؟

سه گونه :

۱) قراردادی

۲) نتیجه طبیعی خود عمل

۳) تجسم خود عمل

سوالات تشریحی درس هفتم دینی دهم

۱۹- تجسم عمل به چه معناست؟

این نوع رابطه عمل و پاداش ، عمیق تر و کامل تر از انواع دیگر است. آن چه در روز قیامت به عنوان پاداش یا کیفر به ما داده می شود، عین عمل ماست، یعنی باطن حقیقی عمل که در دنیا قابل ملاحظه نیست، در آخرت چه زشت وچه زیبا، لذت بخش یادردآور مجسم می شود و انسان خود را در میان باطن اعمال خود می بیند.

۲۰ – رابطه قراردادی بین عمل وجزای آن را توضیح دهید؟

گاهی پاداش باکیفر براساس مجموعه ای از قراردادها تعیین می شود مثل این که کارگر در طول روز کار معینی انجام دهد و در ازای آن دستمزد معینی بگیرد. این رابطه قراردادی است و انسان ها می توانند با وضع قوانینی جدید این رابطه ها را تغییر دهند.

آن چه در این جا اهمیت دارد تناسب میان جرم و کیفر است تا عدالت برقرار گردد.

۲۱- سه ویژگی از ویژگی های بهشت را بگویید؟

۱) در بهشت هرچه تمنا کنند آماده می بینند

۲) در بهشت هیچ آلودگی وناپاکی وجود ندارد.

۳) انسان همیشه تازه و شاداب و سرحال است.

۲۲- پاسخ قطعی خداوند به درخواست های جهنمیان چیست؟

آیا دردنیابه اندازه کافی به شما عمرندادیم تاهر کس می خواست به راه آید؟ ما می دانیم اگر به دنیادنیا باز گردید همان راه گذشته را در پیش می گیرند.

۲۳- هرعملی چند جنبه دارد؟ آنها رانوشته وباهم مقایسه کنید؟

دوجنبه «ظاهری» و «باطنی» جنبه ظاهری بعد از عمل از بین می رود اما جنبه باطنی هرگز از بین نمی رود و در روح هرانسانی باقی می ماند

بنا براین هر عملی که مادر زندگی دنیوی انجام می دهیم حقیقت وباطن آن عمل در جهان آخرت به صورت زشت یازیبا لذت بخش یادردآور مجسم می شود وانسان خود را در میان باطن اعمال خود می بیند پس آنچه در روز قیامت به عنوان پاداش باکیفر به ما داده می شود عین عمل ماست

پاسخ اندیشه و تحقیق درس هفتم دین و زندگی دهم

1- اعمال ما چه شاهدان دیگری در قیامت، دارد؟

اعمال انسان، هویت انسان، مکان (زمین)، زمان

۲- برخی از وقایعی که در مرحله دوم قیامت رخ می دهد، بیان کنید.

بار دیگر بانگ سهمناک شنیده میشود (نفخ صور دوم

) ۲- زنده شده مجدد همه انسانها

٣- کنار رفتن پرده از حقایق عالم

۴- برپا شدن دادگاه عدل

۵- حضور شاهدان و گواهان

۶- دادن نامه اعمال

تهیه کننده سوالات متن درس هفتم دین و زندگی دهم : جناب آقای سید رحیم موسوی نسب

برای مشاهده سایر سوالات درس به درس دین و زندگی دهم روی عبارت رنگی کلیک کنید.

مقالات مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.