سوالات متن درس پنجم جامعه شناسی دهم انسانی


haladars آبان 3, 1400 دقیقه مطالعه
سوالات متن درس پنجم جامعه شناسی دهم انسانی

در این نوشته با سوالات متن درس پنجم جامعه شناسی دهم انسانی همراه شما انسانی های دهمی هستیم. کامل ترین و جامعه ترین پرسش و پاسخ یا همان سوالات متن درس پنجم جامعه شناسی دهم با 32 سوال با جواب را در ادامه مطلب مشاهده کنید.

سوالات متن درس پنجم جامعه شناسی دهم

1 -چراجهان های اجتماعی انسان ها یکسان نیستندومتنوع اند؟پاسخ:چون آگاهی ،نیازها واراده انسان ها متفاوت است ،ارزش ها،عقاید وفرهنگ های متفاوت به وجودمی آید وچون فرهنگ ها متفاوت  هستندجهان های اجتماعی هم متفاوت خواهندبود. 

2 -جهان اجتماعی مثال بزنیدکه مبتنی برتبعیض نژادی باشد؟پاسخ:درگذشته درکشورآفریقای جنوبی  جهان اجتماعی برقراربودکه به آپارتاید می گفتند ودرآن بین ساهان وسفیدپوستان بسیارتبعیض وجودداشت.

4میلیون سفیدپوست از تمامی امکانات شغلی برتر ومنافع مادی جامعه برخورداربودندو22 میلیون  سیاه پوست کارگروازطبقات پایین جامعه محسوب می شدند.حتی پارک ها وسینماها به ورت ناعادالنه بین آنها  تقسیم شده بود. 

نمونه دیگر تبعیض نژادی در دوران جاهلیت پیش ازاسلام درجامعه عرب نشین وجودداشت که قبیله هایی  ثروت مند وحاکم وبقیه طوایف ومردم تحت ستم وسلطه طبقه حاکم ثروت مندبودند. 

3 -تفاوت های میان جهان های اجتماعی برچه نوع تفاوت وتغییراتی است؟پاسخ:درجهان های اجتماعی برخی از تغییرات به وجودمی آید .گاهی تغییرات در لایه های سطحی جامعه)هنجارها،نمادها ومدها(  به وجودمی آید

مثال دررابطه با قوانین اجرایی ،تغییرات زبانی ولهجه،فعالیت های اقتصادی وآموزشی ولی  گاهی تغییرات در لایه های عمیق وبنیادین جهان اجتماعی)عقاید،ارزش ها(به وجودمی آید.اگر لایه های عمیق  ومحوری جهان اجتماعی تغییرکندجهان اجتماعی ،جهان دیگری خواهدشد. 

4 -چندنمونه تاریخی از تغییرات جهان اجتماعی درنوع عمیق ونوع سطحی ان بنویسید.پاسخ: مثال وقتی ارزش ها وعقایدبت پرستی دردوران جاهلیت عرب به توحید وعبادت پروردگاریکتا جهان اجتماعی  جدید اسلامی شکل گرفت.

یعنی به صورت بنیادین جهان اجتماعی قبلی دگرگون شد وجهان اجتماعی  جدیدی به وجود آمد.در لایه های سطحی به صورت مکرروپیوسته تغییراتی به وجودمی آید.

نمونه آشکار آن  تغییرنظام آموزشی است که هم اکنون دانش آموزان جدیدآن راپایه دهم می نامندیا رشداقتصادی  ،تولیدکل،قیمت ها و…دریک جامعه هرسال نسبت به سال های دیگر افزایش یا کاهش می یابد و…

5 -آیا جهان های اجتماعی ،تاریخ)سرنوشت وسرگذشت (یکسانی دارند؟پاسخ:خیر،گذشته  ،اهداف،نیازها،سطح آگاهی و میزان اراده جوامع با یکدیگر متفاوت است. 

6 -نگاه تک خطی به تاریخ بشرچگونه است؟ پاسخ:همه جوامع ازراهی که طی می کنندشبیه  یکدیگرند.همانطورکه موجودزنده مراحل یکسانی رادررشدخودطی می کندودوران تولد،طفولیت،کودکی،نوجوانی….پیری راطی می کند،جوامع نیز دوران تولد،کودکی تاپیری رادنبال می کنند  وهمه یک مسیررامی گذرانند 

.همه جوامع دریک خط هستندفقط برخی جلوترند وبرخی عقب تر.جوامع عقب  ترباید ازالگوهای جوامع جلوتراستفاده کنندتا ازوضعیت کنونی خود جلوترروند.)دیدگاه عده ای ازجامعه  شناسان( 

7 -نگاه مردم شناسان به تفاوت های جهان های اجتماعی چگونه است؟ پاسخ: برخی ازجمله عده ای  ازمردم شناسان معتقدندکه هرجهان اجتماعی فرهنگ وتمدن مناسب خودرابه وجودمی آوردوبراساس آرمان ها  وارزش های خوددچارتحولات می شوند.برخی ازفرهنگ ها ماندگارترندوبرخی پس ازمدتی ازبین می  روند.

هرجهان اجتماعی مسیر وراهی مخصوص خودراطی می کندمثال جهان اجتماعی غرب،جهان اجتماعی  اسلام جهان اجتماعی چین،جهان اجتماعی هند و…

9 -نظریه استعماربا نظریه سیر تک خطی جوامع چه ارتباطی دارد؟ پاسخ:کشورهای استعمارگرنظریه  سیرتک خطی جوامع رامطرح می کنند تا مردم این کشورها به فکرایجاد وانتخاب مسیری متفاوت درآینده  خودنباشندوهمچنان ازآنها الگوبگیرند وادامه دهند آنهاباشندوتحت سلطه جوامع استعمارگرباقی بمانند. 

9-چگونه به تنوع جهان های اجتماعی پی می برید ؟هنگامی که جوامع مختلف در نقاط گوناگون جهان را بافرهنگ ها، ارزش ها،عقاید و هنجار های متفاوت مشاهده می کنیم. 

11-جهان اجتماعی ما با جهان اجتماعی گذشتگان در چه زمینه هایی متفاوت است ؟در ارزش ها ،باورها ، هنجار ها  ،نمادها ،شناخت و اراده وکنش های اجتماعی متفاوت است. 

11-جهان اجتماعی چگونه پدید می آید ؟از طریق انسان های آگاه وخالق که نسبت به فرهنگی که به آنها انتقال داده اند منفعل نیستند بلکه فعال ،تاثیر گذار وخالق هستند. معانی وشناخت های جدید به وجود می آورند.) مثال پیامبر اسلام که جهان اسلام  را به وجود آورد.( 

12-ارزش های جهان اجتماعی اسلام را با ارزش های جامعه گروه تروریستی داعش مقایسه کنید ؟جهان اسلام بر  مبنای عدالت ، تقوا، برادری و برابری ولی گروه تروریستی حق حیات برای مخالفان قائل نیستند و دارای اندیشه های خودخواهانه  ،شیطانی ،اساطیری و قوم مدارانه است . 

13 -تهاجم فرهنگی به دنبال کدامیک از تغیرات جهان اجتماعی است ؟تهاجم فرهنگی به دنبال ایجاد تغییردر لایه های عمیق یک جهان اجتماعی است وتالاش می کند عناصر ثابت و محوری یک فرهنگ را تبدیل وتغییردهد و هویت اصلی فرهنگ را  نشانه می گیرد. 

14-جهان اجتماعی مدرنیته با جهان اجتماعی سنتی چه تفاوت هایی دارند ؟جوامع مدرنیته در لایه های سطحی به  شدت به دنبال مد گرایی است و شیوه های معماری وپوشش و سایر جلوه های سبک زندگیشان با زندگی سنتی متفاوت است و لایه های عمیق و بنیادین این دو متفاوت است .

مدرنیته به دنبال دنیا گرایی ، جهانی شدن بوده است و جهان سنتی ارزش های معنوی را  دنبال می کند 

همچنین ببینید:پاورپوینت جغرافیا دهم

15 -جهان اجتماعی مسیحیت در چه سطحی با یکدیگر تفاوت دارند .نمونه ذکر کنید ؟در لایه های سطحی مانند زبان  وادبیات ، هنر،تغذیه ،سرود ملی ونژاد با یکدیگر تفاوت دارند. 

16 – چرا جهان اجتماعی باشکل های مختلف و فرهنگ های متفاوت وجود دارد؟ چون اراده وخواست  انسان ها با یکدیگر متفاوت است وارزش ها وفرهنگ متفاوتی شکل می گیرد وشناخت انسان ها)معرفت ( متفاوت  می شود.

17 جهان اجتماعی چگونه شکل می گیرد؟ ازطریق فرهنگ شیوه ی ارتباط شکل می گیرد وبا کنش گری فعال  انتقال میابد وجهان اجتماعی شکل می گیرد. 

18 جهان اجتماعی ممکن است دچارچه نوع تغییراتی شوند؟ 1 .تغییرات سطحی که درون جهان اجتماعی در  غالب هنجار ها ونماد ها وجنبه های ظاهری فرهنگ مانند : پوشش مسکن تغذیه و… به وجود می آید

2 .تغییرات  عمیقی که در آرمان عقاید وارزش ها به وجود می آید وموجب می شود جهان اجتماعی را به جهان دیگر تبدیل  کند. مثال : تغییری که در فرهنگ باستانی ایران انجام شد وایران را اسلامی کرد. 

19 چه نوع معانی محوری برای جهان اسلام می توان تصورکرد؟ 1 .توحید 2 .نبوت 3 .معاد 

20 چه نوع معنایی می توان برای جهان جاهلی برشمرد؟ 1 .شرک 2 .بت پرستی 3 .نگاه نژادی وقبیله ای  واصالت خون ونصب وتعصبات قومی  

21-جهان اجتماعی انسانی را با جهان اجتماعی حیوان ها چه تفاوتی دارد؟فعالیت های جمعی حیوانات غریزی ، غیر  ارادی ، ثابت و یکنواخت است ولی حرکت های اجتماعی انسان ها آگاهانه و ارادی است و زمان به زمان تغییر می کند. 

22-چرا انسان از نظرزیستی تقریباٌ شبیه به همدیگر هستند و لی از نظر اجتماعی متفاوت اند؟چون انسان ها از نظر  زیستی تابع جهان طبیعی هستند )که ثابت است( ولی از نظر اجتماعی اراده و معانی انسان ها متفاوت است. 

23-سبب پیدایش جهان های مختلف اجتماعی چیست؟آگاهی و فرهنگ انسان ها که از طریق آموزش و تربیت منتقل می  شوند متنوع است و انسان ها منفعل و بی اختیار نیستند. 

24- جوامع غربی از نظریهی تک خطی چه سوء استفادهای میکنند؟چون تمامی جوامع باید مسیری همچون  جوامع غربی را طی طی کنند با این تلقین آن ها را از خالقیّت و تغییرات اجتماعی بومی باز میدارند. 

25 – نمونه هایی از جهان های اجتماعی در عرض هم در ایران مثال بزنید. 

تپهی سیلک کاشان ، شهر سوختهی سیستان ، تپهی مارلیک و حسنلو هر یک مستقل از دیگری به شکوفایی رسیده اند .

26 چه دیدگاه هایی نسبت به رشد جوامع وجود دارد؟

1 .جهان های اجتماعی در طول هم با نگاه تک خطی

2 . جهان های اجتماعی در عرض هم  

27 برای جوامع درعرض هم مثال بزنید؟ جوامع اسلامی _ غربی _ چین وهند هریک سابقه ی تمدن دارند ولی فرهنگ  آن ها از یکدیگر جداست با وجود ارتباطی که با یکدیگر دارند مستقل از یکدیگرند.  

28- طبق نظریه ی تک خطی جوامع ، جوامع چگونه تکامل می یابند؟طبق این نظریه همه ی جوامع در مسیر مشابه و واحدی حرکت می کنند ، فقط ممکن است برخی پیشرفته تر و برخی عقب مانده تر باشند.فقط یک الگوس واحد  وجود دارد که همه ی ناگزیر هستند آن را طی کنند. 

29-نظریه استعمار چیست ومحصول کدام از دیدگاه های پیشرفت حرکت جوامع است؟کشورهای  غربی به نام ایجاد آبادانی برای جوامع غیر غربی ،منابع وامکانات جوامع غیرغربی را استثمار)بهره کشی( می کنند .این 

نظریه پیرو الگوی رشد وحرکت جوامع به صورت تک خطی است تا بتوانندبه این جوامع بقبولانند که شما این مسیر را  ادامه بدهید تا درآینده همانند ما به توسعه برسید. 

30-جهان اجتماعی و فرهنگ مدرسه ی شما چه ارتباطی با یکدیگر دارند؟ فرهنگ و شیوه ی ارتباط ما ، نمادها و  پیامهای ما را به وجود میآورد و ما به کمک آن جامعهای به نام مدرسه را به وجود میآوریم. اگر ارتباط و زندگی مشترک  نداشته باشیم جامعهیمان هم به وجود نمیآید. 

31-مصادیق فرهنگ شهر شما با فرهنگ دیگر شهرها چه تفاوت های دارد؟نوع لباس و پوشش محلی ، غذا های  محلی ، بازیهای محلی ، آداب و رسوم جشن های مردم شهرستان ما نشان می دهد که مصادیق فرهنگما با شهرهای دیگر فرق  دارد. 

32-ویژگی فرهنگی که شهر شما را از دیگر شهرها متفاوت نشان میدهد چیست؟آثار باستانی ، پوشش محلی ،  لهجه ی مخصوص ، صنایع دستی ، عزاداری مخصوص ، بازار های گروهی و محلی

تهیه کننده سوالات متن درس پنجم جامعه شناسی دهم : جناب آقای حمید رحیمی

برای مشاهده سایر دروس سوالات متن جامعه شناسی دهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

17 دیدگاه
 1. رها

  عالی بود

 2. ناشناس

  سوالاتش عالیع

 3. محمد

  سلام سوالات خیلی عالی بود ممنون متشکرم

 4. ابوالفضل حاتمی مهر

  لایککک

 5. محمد جمشیدزهی

  خوب بود ولی‌اگه‌عکس‌صفحه‌بود‌بهتر‌می‌شدبهتر‌فهمیده‌می‌شد‌سوال‌از‌کدوم‌صفحه است.

 6. مریم

  عالی بود

 7. حنانه

  ممنونم عالی بود 👌🏻
  متشکر

 8. فاطمه

  عالی ❤بود
  ممنون🙏

 9. مهدی

  عالی دمتون گرم

 10. پویا

  جواب سوالات مفهوم دار نبود و مثل اون یکی درس ها خلاصه وار نوشته نشده بود
  آدم حوصلش سر میره

  1. 993

   صحیح

  2. نسترن

   اخی

 11. ناشناس

  خوب بود

 12. ناشناس

  خوب بود ممنون ❤

 13. فاطی

  عالی بود ولی مثله اون درسا خلاصه نشده بود

 14. علی شاهپوری

  عالی بود

 15. عابد

  عالی