سوالات متن درس پنجم جامعه شناسی دوازدهم انسانی


haladars آبان 6, 1400 دقیقه مطالعه
سوالات متن درس پنجم جامعه شناسی دوازدهم انسانی

در این نوشته با سوالات متن درس پنجم جامعه شناسی دوازدهم انسانی همراه شما انسانی های دوازدهمی هستیم. کامل ترین و جامعه ترین پرسش و پاسخ یا همان سوالات متن درس پنجم جامعه شناسی دوازدهم با 21 سوال با جواب را در ادامه مطلب مشاهده کنید.

سوالات متن درس پنجم جامعه شناسی دوازدهم

۱-چه پرسش های از معنای زندگی می توان در نظر گرفت ؟

پاسخ: معنا ،معیار و دلایل زنده بودن، پایان زندگی ،مراحل زندگی ،تنفر از زندگی، آرامش از زندگی، رنج های زندگی ،همواره ذهن انسان ها و صاحب نظران علوم اجتماعی را به خود مشغول کرده است. 

2 -در چه صورتی بررسی و مطالعه پدیده های انسانی و اجتماعی به نتیجه گیری های غلط و اشتباه منجر می شود؟

مثال بزنید. پاسخ: در صورتی که پیچیدگی های پدیده های انسانی و اجتماعی و عمق آن ها بدون انگیزه ها و بسترهای تاریخی و فرهنگی مورد مطالعه قرار گیرند. مثلا شهادت در راه خدا ،مرگ در راه دفاع از میهن، خود کشی ،پدیده هایی هستند که از معنا و انگیزه متفاوت اند ولی ظاهر یکسان آنها اقدام آگاهانه در جهت هدف خود است. 

۳ -پدیده های شهادت طلبی ،فدا کردن جان برای وطن ،خودکشی چه شباهت و تفاوت هایی دارند؟

پاسخ: شباهت هر 3 استقبال و اقدام آگاهانه در جهت حذف خود) مرگ( است. ولی از نظر معنا متفاوت اند: شوق به حیات جاودانه و دیدار با محبوب الهی و دفاع از دین الهی در شهادت طلبی معنا مییابد، دفاع از کشور یا کشورگشایی به فدا کردن جان برای وطن معنا میدهدو گریز از سختی های اجتماعی و اقتصادی و بحران معنویت موجب اقدام خودکشی میشود.)

گاهی فرد خود را به کشتن میدهد برای دیگران که ایثار و شهادت است و گاهی خودخواهانه است برای رهایی از سختی های زندگی است و دیگران را به زحمت می اندازد.()کامیکازه ها خلبانان عملیات انتحاری برضدناوگان دریایی آمریکا،نوعی  فداکردن جان در راه دفاع از وطن محسوب می شود.)

۴ -کدام پدیده اجتماعی پس از انقلاب صنعتی رواج بی سابقه یافت و چه کسانی در صدد چارهاندیشی درباره آن بودند؟

پاسخ: مسئله خودکشی به شکل بی سابقه ای در جوامع صنعتی رواج پیدا کرد و به گونه ای که جامعه شناسان، روانپزشکان ،اقتصاددانان ،حقوقدانان و حتی فیلسوفان را به مطالعه این پدیده و چاره اندیشی برای آن داده است.( با وجود تفاوت بین نظرات آن ها)

۵ -در خصوص پدیده خودکشی بین جامعه شناسان چه تفاوت دیدگاهی وجود دارد؟

پاسخ: برخی به عوامل ساده، سرراست و کاملا قابل پیش بینی را مورد توجه قرار میدهند. مانند فقر، کاهش رفاه عمومی و برخی به عمق پیچیدگی های این پدیده مانند:عدم انسجام و هماهنگی اجتماعی توجه دارند و این انتقاد را وارد می دانند که نرخ خودکشی در بعضی از جوامع با سطح رفاه عمومی بالا از برخی از جوامع با سطح رفاه و شرایط اقتصادی پایین، بیشتر است. 

۶ -ویژگی های دیدگاه و رویکرد تفسیری- تفهمی را بنویسید .

پاسخ:1 -رویکرد تفسیری ازنظر روش نقطه مقابل رویکردی تبیینی است. )نگاه تبیینی به پدیده ها صوری،ظاهری وبیرونی است ولی نگاه تفسیری  درونی ومعنای لایه های درون است.)

2 -کنشگران بر اساس معنایی که در ذهن دارند دست به عمل می زنند.

3 -برای فهم زندگی اجتماعی باید از ظاهر پدیده های اجتماعی عبور کرد و به معنای نهفته در کنش ها راه یافت.

4 -برای فهمیدن دلایل کنشهای اجتماعی باید به زمینه فرهنگی که آن کنشگر در آن به عمل دست زده است مراجعه کنیم. 

۷ -وقتی از معنای کنش میپرسیم دقیقا درباره چه چیزی سوال می کنیم؟

پاسخ :1-گاهی منظورمان قصد و هدف کنشگر از انجام دادن کنش است. مثلا ممکن است هدف دانش آموزی از درس خواندن کسب نمره ،کسب شغل و یا افزایش معلومات باشد.

2 -گاهی منظورم آن چیزی است که کنش  انسان نماد و نشانه ای از آن است و برای آن دلالت می کند .مثال درس خواندن یک دانش آموز می تواند نشان دهنده فضای رقابتی در مدرسه باشد و یا نشان دهنده ی ارزشمند بودن و با اهمیت بودن تحصیلات برای والدین و جامعه آن دانش آموز است. 

۸ -برای پی بردن به هدف کنش چه باید کرد؟

پاسخ: باید به ذهن کنشگر راه یابیم. 

۹ -برای فهمیدن دلیل و هدف کنش باید چگونه عمل کرد؟

پاسخ: باید به ذهن کنشگر راه یابیم و برای فهمیدن دلایل این کنش باید به زمینه فرهنگی که کنشگر در آن به عمل دست زده است مراجعه کنیم یعنی فرهنگ هر کنشی مستلزم دسترسی به معنای ذهنی) فردی( و معنای فرهنگی) اجتماعی( نهفته در آن است.

۱0 -دلایل پیدایش معانی گوناگون در جامعه و پدید آمدن انواع خرده فرهنگ ها و گروه های مختلف درون جهان اجتماعی چیست؟

پاسخ: فعالیت و خالقیت کنشگران در بعد فردی) ذهنی( و اجتماعی )فرهنگی( موجب میشود معانی گوناگون و متنوع باشند و هر جامعه ای نسبت به جامعه دیگر از تفاوت هایی برخوردار باشد. 

همچنین ببینید: سوالات متن جغرافیا دوازدهم

۱۱ -خالقیت و فعالیت انسان ها در تولید معانی ذهنی و فرهنگی) اجتماعی( چه نتایجی می تواند در جهان اجتماعی به وجود آورد؟پاسخ:

1 -پیدایش معانی گوناگون، پدیدآمدن خرده فرهنگ ها و گروههای مختلف درون هر جهان اجتماعی

2 -پیدایش فرهنگ ها و جهان های اجتماعی مختلف، 

۱2 -تنوع و تکثر معانی، چه نتایجی به دنبال دارد؟

پاسخ: موجب پیچیدگی کنش های انسانی و دشواری فهمیدن معانی آن ها میشود. بنابراین برای فهم کنش انسان ها باید به سراغ روشهای رفت که این تنوع و تفاوت ها را در نظر می گیرد که این روش ها روش های کیفی نامیده می شود 

۱۳ -چرا جامعه شناسی تفسیری از روشهای کیفی استفاده می کند ؟

پاسخ :چون تنوع و تکثر معانی موجب پیچیدگی کنش های انسانی و دشواری فهم آن هاست و باید از روش های کیفی استفاده کرد. تا بتواند این تفاوت ها و تنوع ها را تفسیر کند. 

۱۴ -برخی از انواع روشهای کیفی را بنویسید.

پاسخ:1 -قوم نگاری :در این روش پژوهشگر برای مدتی با قومی که قصد تحقیق درباره آنها را دارد زندگی میکند و خود را در شرایط فرهنگی شان قرار می دهد و کنش های شان را تجربه می کند تا آنها را بهتر بشناسند.

2 -مطالعات موردی در این روش اگر محقق بخواهد تمامی ابعاد یک پدیده اجتماعی خاص را بررسی کند و به عمق پنهان و منحصر به فرد آنها را ببرد از این روش استفاده می کند مثلا یکی از جامعه شناسان برای تحقیق درباره بیمارستان روانی به عنوان یک نهاد اجتماعی و اثر آن بر بیماران ماهها به عنوان کارمند در یک بیمارستان روانی مشغول به کار شد و از طریق مشاهده مشارکتی به تحقیق پرداخت. 

15 -شهدای دفاع مقدس چه انگیزه هایی درشهادت طلبی داشتند؟

پاسخ : 1-چون کشور را کشوری  اسلامی می دانستند ،جان خودرابرای دفاع ازاسلام فدا می کردندهمانند شهدای تاریخ اسلام .

2 -برای دفاع  از آب وخاک میهن ورفاه نسل های آینده حاضر به اهدا جان خود بودند.

3 -دفاع از مرزهای کشور را وظیفه  خود می دانستند، ولو اینکه دراین انجام وظیفه جانشان را فدا کنند

.4….- 

16-در قرن نوزدهم متفکرین اجتماعی آلمانی مانند وبر و دیلتای در خصوص جهان اجتماعی و جهان طبیعی چه دیدگاهی داشتند ؟

پاسخ: معتقد بودند هرچند جهان اجتماعی همانند جهان طبیعی نظم و قواعد خاصی دارد اما انسان ها مانند موجودات طبیعی نیستند و پدیدههای اجتماعی با پدیدههای طبیعی تفاوت دارد.

کنش اجتماعی معنادار است و پدیده های معنادار را نمی توان همانند پدیده های طبیعی از طریق حواس مطالعه کرد بلکه باید این کنش ها را فهمید و به معانی آن دسترسی پیدا کرد بنابراین به این رویکرد رویکرد درون فهمی یا تفهمی می گویند. 

17-منظور از معنای کنش را باید دریافت که مورد توجه جامعه شناسان تفسیری است چیست ؟ در این خصوص مثال بزنید

پاسخ: دو دانش آموز هر دو نمره امتحانی 18 را کسب کردهاند ولی یکی از آنها بسیار خوشحال است و یکی از آنها بسیار ناراحت است چون هر دو برای اولین بار است که این نمره را گرفتهاند ، یکی شاد است و یکی ناراحت است در حالی که آنکه شاد است برای اولین بار است که نمره 18 گرفته وقبال  همیشه کتراز18 نمره می گرفته است.

و آن که ناراحت است همیشه نمره 20 میگرفته و برای اولین بار از 18 گرفته است. با وجود اینکه هر دو نمره 18 گرفته اند میبینیم که چون دو معنی متفاوت برای آنها دارد یکی شاد و یکی ناراحت است، و ما برای بررسی و پی بردن به معنای رفتار و کنش آن ها باید متوجه شرایط درونی آنها باشیم. 

18-روش جامعه شناسی وبر چگونه بوده است ؟

پاسخ:روش تفسیری به عنوان روش ویژه علوم اجتماعی ماست اما او علم را به علم تجربی محدود می دانست و معتقد بود که جامعه شناس باید از روش تجربی اثباتی استفاده کند و گرنه روش او ارزش علمی ندارد. بنابراین جامعه شناس از نظر وبر فقط میتواند آرمانها و ارزشهای اجتماعی را توصیف کند و نباید به داوری ارزش ها و آرمان ها بپردازد. 

19-چرا وبر معتقد است” جامعه شناسی فقط میتواند آرمان ها و ارزشهای اجتماعی را توصیف کند و نمیتواند درباره این آرمان ها و ارزش ها داوری علمی کند” ؟

پاسخ: چون روش تجربی توان و ظرفیت داوری علمی ندارد مثلا جامعه شناس می تواند برای مدتی با اعضای یک گروه سیاسی زندگی کند و صرفاً عقاید و ارزش های آن ها را توصیف کند و نمی تواند درباره درست یا غلط بودن این ارزش ها و عقاید آوری کند یا آنها را نقد و اصلاح کند چون از نظر وبر این کار خارج از دایره علمی شود و یک کار غیر علمی محسوب می شود. 

20-در چه صورتی می توان ارزش ها و عقاید را داوری کرد آنها را نقد کرد و درباره اصلاح آنها نظر داد

پاسخ: در صورتی که به ارزش های ثابت وحیانی و عقلانی و فرا انسانی معتقد باشیم در این صورت است که می توانیم این ارزش ها و عقاید موجود در فرهنگ ها را بررسی قضاوت و مقایسه کرد.)این پرسش خارج ازمتن  کتاب است صرفا جهت تنویرمحتوا ومسیر کتاب نوشته آمد.( 

21-جامعه شناسی تبیینی و جامعه شناسی تفسیری و جامعه شناسی انتقادی متعلق به چه دوره زمانی هستند

پاسخ: جامعه شناسی پوزیتیویستی در قرن نوزدهم میلادی و در کشور فرانسه و جامعه شناسی تفهمی تفسیری در آلمان و در اواسط قرن نوزدهم شکل گرفت. جامعه شناسی انتقادی در قرن بیستم پدید آمد

تهیه کننده سوالات متن درس پنجم جامعه شناسی دوازدهم: جناب آقای حمید رحیمی

برای مشاهده سایر دروس سوالات متن جامعه شناسی دوازدهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

1 دیدگاه
  1. منتهی

    خوب بود ولی میتونست بهترم باشه