سوالات متن درس پنجم جامعه شناسی یازدهم انسانی


haladars آبان 4, 1400 دقیقه مطالعه
سوالات متن درس پنجم جامعه شناسی یازدهم انسانی

در این نوشته با سوالات متن درس پنجم جامعه شناسی یازدهم انسانی همراه شما انسانی های یازدهمی هستیم. کامل ترین و جامعه ترین پرسش و پاسخ یا همان سوالات متن درس پنجم جامعه شناسی یازدهم با 31 سوال با جواب را در ادامه مطلب مشاهده کنید.

سوالات متن درس پنجم جامعه شناسی یازدهم

1 -چرابایدفرهنگ معاصرغرب راشناخت؟

جواب : برای شناخت دقیق وعمیق نظام جهانی وچگونگی پیدایش آن

2 -فرهنگ ازچه لایه هایی تشکیل شکده است؟

جواب : عقایدوارزش ها لایه های بنیادین وریشککه فرهنگ هستندکه  همانندروحی لایه سطحی)هنجارها،نمادها،رفتارها(،ظاهری ورویی فرهنگ رابه حرکت وامی دارند.

3 -فرهنگ جدید غرب ازچه زمانی شکل گرفت؟

جواب: پنج قرن اخیردراروپا 

4 -پرسش های اساسی که عقایدبنیادین هرفرهنگ درصددپاسخگویی به آنهاست چیست؟

جواب: نگاه به جهان هستی  وفلسفه پیدایش جهان،نگاه به انسان وجایگاه انسان درجهان هستی،انواع شناخت ومعرفت وراه های رسیدن به  معرفت چه می تواندباشد؟ 

5 -ریشه رفتارها و هنجارهای فلسفی ، مذهبی ومکاتب غربی کجاست؟

جواب: ریشه درعقاید وارزش های بنیادین

1- هستی شناسانه } انواع جهان هستی) دنیوی، معنوی ، اساطیری و…(

2 -انسان شناسانه )ویژگی های انسان  ازنظراراده،اختیار،فطرت ، خواسته هاو حقوق مادی ومعنوی و..)

3 -معرفت شناسانه }روش شناسی : ) ازچه راه  هایی می توان به شناخت حقیقت وواقعیت رسید ؟ حس ، تجربه ، عقل ، شهود، وحی و… { دارد .

6 -مهم ترین ویژگی های هستی شناسانه ، انسان شناسانه ومعرفت شناسانه عقایدبنیادین جهان غرب چیست؟

جواب: دربعدهستی شناسانه : سکوالریسم . دربعد انسان شناسانه : اومانیسم دربعدمعرفت شناسانه : روشنگری 

7 -ویژگی های عقایدبنیادین هستی شناسانه جهان غرب چیست؟

جواب : 1 -رویکرد دنیوی واین جهانی به هستی )  سکولاریسم )

2 -آرمان ها دنیوی واین جهانی اند.

3 -ابعاد معنوی انسان ، ابعاد متافیریکی وفوق طبیعی جهان 

فراموش شده اند)سکوالریسم آشکار (یا به صورت گزینشی درحاشیه اهداف ونیازهای دنیوی به خدمت گرفته می  شوند ) سکولاریسم پنهان ( 

8 -سکولاریسم آشکار و سکولاریسم پنهان چه تفاوتی بایکدیگردارند؟

جواب: درسکوالریسم آشکار به کلی ابعاد معنوی  انسان متافیزیکی جهان هستی انکار می شود ولی درسکولاریسم پنهان این ابعاد نفی نمی شود فقط درخدمت  نیازهای دنیوی قرار می گیرد.  

9 -نمونه هاییی برای سکولاریسم آشکار وسکولاریسم پنهان بنویسید.

جواب : سکولاریسم آشکار : مکاتب ماتریالیستی )  ماده گرایانه ( سکوالریسم پنهان : پروتستانتیسم ) نهضت دینی مسیحیان معترض به کاتولیک ها )

10-فرهنگ معنوی ودینی را با فرهنگ سکولاریسم مقایسه کنید .

جواب : 1 -درسکولاریسم پنهان توجه به زندگی  مادی درابعاد علمی ونظری غلبه دارد. دنیا ورفع نیازها هدف زندگی انسان است ولی درفرهنگ معنوی ، دنیا  وسیله است.

2 -درجهان معنوی افراد دنیاگرا از آشکارکردن نیت خودشان خودداری می کنند ولی درجهان  سکوالر افراد دیندار رفتارخودراتوجیه دنیوی می کنند .  

11-پروتستانتیسم چیست؟

جواب : نهضت اعتراضی به باورهاوابعاد معنوی و دینی مسیحیت)کاتولیک  ها(بارویکردگزینشی  

12-رفتاردنیاگرایان درجهان معنوی ودینی چگونه است؟

جواب : دنیاگرایان درجهان دینی اهداف زندگی مادی  ودنیوی خودراآشکانمی سازندورفتاردنیوی خودرادرپوشش های معنوی پنهان می کنند. 

13-رفتاردین داران که درجهان سکولارزندگی می کنندچگونه است؟

جواب : دین داران ناگزیرهستندکه  هنجارهاورفتارهای دینی خودراباتفاسیردنیوی واین جهانی توجیه کنند. 

14-آیا فرهنگ غالب جامعه درجهت گیری افرادتاثیردارد؟

جواب : بله افرادسعی می کنندارزش ها  وعقایدخودراباهنجارهای جامعه ای که درآن قراردارندمعرفی وتوجیه کنند.)همانندپاسخ های سوالات قبل)

همچنین ببینید:سوالات متن روان شناسی یازدهم

15-ویژگی های انسان شناسانه عقاید بنیادین جهان غرب )( اومانیسم ) را بنویسید .

جواب : 1 -دراین جهان  متکثر،انسان موجودی دنیوی واین جهانی است .

2 -انسان وظیفه تدبیر معنوی دراین جهان ندارد.

3 -اصل  درجهان ، انسان است که با اراده خود به تصرف درموجودات جهان می پردازد.

4 -توجه به ابعاد دنیوی ،  جسمانی مادی انسان درهنر،ادبیات وحقوق بروز یافته است.  

12 -فرهنگ اومانیسم رابافرهنگ معنوی مقایسه کنید.

جواب: درفرهنگ معنوی اصالت با خدا است.انسان نشانه  وخلیفه خدابرزمین است وبردیگرموجودات برتری دارد. وکرامت او ناشی از نزدیک شدن به خدااست  امادراومانیسم اصالت با انسان است نه خدا وزندگی دنیوی هدفی درخدمت به انسان است.

17-هنرمدرن باهنرقرون وسطی چه تفاوتی دارد؟

جواب : هنرقرون وسطی برابعادمعنوی انسان تاکیددارد ونقاشان  چهره های اسوه های انسانی رادرهاله ای ازقداست ترسیم می کردندولی هنرمدرن برابعادجسمانی وزیبایی های  بدنی انسان تمرکز می کنند .  

18-حقوق بشر دراندیشه ی اومانیستی چه تفاوتی باحقوق انسان درفرهنگ دینی دارد؟

جواب: حقوق اومانیستی  صورتی دنیوی براساس عادات وخواسته های طبیعی انسان دارد وانسان ها بدون نیاز به توجیه الهی وآسمانی  خواسته های دنیوی رامطرح می کنند ولی حقوق انسان درفرهنگ دینی براساس فطرت الهی است وصورتی 

معنوی دارد وانسان ها خواسته های دنیوی خودرامستقل دنبال نمی کنند واین خواسته های دنیوی درسایه ی  ابعاد معنوی اظهارمی شود.)نفس پرستی هم درقالب مفاهیم دینی پنهان می شود .

19-چرا فرعون درتوجیه رفتارش خودرادرزمره خداوندگاران قرارمی داد؟

جواب : زیرا در فرهنگ دینی افراد  هواهای نفسانی خودرا درقالب مفاهیم الهی ودینی پنهان می کنند وآشکارا خودرا انسانی دنیوی وطبیعی معرفی  نمی کنند 

20 -منظورازروشنگری چیست ؟ روشنگری درمعنای عام وروشنگری درمعنای خاص را توضیح دهید .

 جواب: روشنگری یعنی با چه روش هایی به حقیقت وشناخت می رسیم ودراین راه باچه موانعی روبه رو هستیم . روشنگری  به معنای عام شناخت حقیقت براساس راه انبیا الهی ومتکی برعقل ، شهودووحی است. روشنگری درمعنای خاص  مبتنی بر سکولاریسم واومانیسم متکی بر عقل گرایی حسی است.  

21-روشنگری چه تاثیری بردانش وعلم مدرن داشته است؟

جواب: درقرون 17 و18رویکردی عقل گرایانه  )راسیونالیستی ( داشت درقرون 19 و21 صورتی حس گرایانه وتجربی پیداکرد ودرحال حاضر باافول تجربه  گرایی بابحران معرفت شناختی روبه روشده است .  

22-روشنگری درمعنای عام با روشنگری درمعنای خاص چه تفاوت هایی دارد؟

جواب : روشنگری درمعنای عام  ازوحی وعقل تجریدی وتجربی اتفاده می کند وتفسیری دینی ازانسان ارائه می دهد وتحصیل علم تقدس الهی  دارد ولی روشنگری درمعنای خاص چون شناخت را محدودبه حس وتجربه می کند علمی تجربی ، سکولار وناتوان ازداوری ارزشی به وجود می آورد. علمی که درخدمت خواسته های صرفا دنیوی انسان است . 

23-منظوراز دئیسم چیست ؟

جواب: اعتقادبه وجودخدا بدون اینکه به پیامبر ، شریعت واحکامی معتقد وپایبندباشند. 

24-آیا عقاید ورفتارهای دینی آثار دنیوی نداردوآیا بیان آثار دنیوی آنها اشکال دارد؟

جواب: اثردنیوی دارد مثال  درماه رمضان خشونت کمترمی شود یا مصرف برخی کاالها کمترو مصرف بعضی بیشتر می شود . بیان اینهااشکالی  ندارد .  

25-درچه صورتی پرداختن با آثار دنیوی عقاید ورفتارهای دینی مشکل ساز می شود؟

جواب : درصورتی که ارتباط  بین آثار دنیایی دین بااراده ی الهی قطع شده باشد ودین فقط ازنظرمادی موردتوجه باشد نه ازنظر آخرت واراده  ی الهی ودین بازیچه ی دنیوی نفس پرستان باشد.  

22-تفاوت حقوق بشررادردوفرهنگ دینی وفرهنگ سکولار بیان کنید .

جواب : حقوق بشر دینی مبتنی برفطرت  انسان ومعنوی است مثال همه یادردین برادرتوهستند یادرخلقت.اماحقوق بشر اومانیستی مبتنی برخواسته وعادات  طبیعی و مادی گرایانه ی بشر است ونبایدبا اصالت انسان درافتاد پس مثال حکم قصاص قابل قبول نیست.

  27 -به چه دلیل روشنگری مدرن با رویکرد عقل گرایانه خودبه دئیسم منجر می شود ؟

جواب : نفی وحی و  تاکیدبراین مطلب که باکمک عقل خودمان وبدون استفاده از روش عملی می توان خداراشناخت و درشناخت  واقعیات فقط ازمعیارهای انسانی بایداستفاده کنیم .  

28 -ازپایان قرن بیستم بافول تجربه گرایی ،جهان غرب با چه بحران وچالشی روبه روشد؟

جواب : جهان غرب گرفتار  بحران معرفت شناختی شدکه امکان تشخیص درست یاغلط بودن باورها واندیشه ها وخوب وبدبودن هنجارها  ورفتارهاازبشرسلب شد.

29-ویژگی های روشنگری غرب وپیامدهای آن رادرسه دوره زمانی مقایسه کنید.

جواب : درقرون17و18باروی  آوردن باعقل انسانی وتجربی به نفی عقل فراانسانی ووحیانی پرداختندکه نتیجه آن روی آوردن به دین بدون  برنامه،کم تاثیر وبی خداشد.درقرون 19 و21باتاکیدبرحس گرایی وطبیعت گرایی عقل ووحی راکنارگذاشتندکه  نتیجه آن روی آوردن به دانشی ابزاری جهت تسلط برطبیعت مادی شدکه درنهایت موجب اسارت انسان توسط  فناوری ها وابزارخودش شد.

درپایان قرن بیستم گرایش تجربی انسان افول کردومنجربه بحران معرفتی ،هویتی  وسردرگمی انسان شد. 

30-منظورازبحران معرفتی غرب چه بود؟

جواب : ناتوانی درتشخیص شناخت درست ازنادرست درباورها ،ارزش ها  ،عقاید ورفتارها 

31-جدول زیر را تکمیل کنید

سوالات متن درس پنجم جامعه شناسی یازدهم

سوالات متن درس پنجم جامعه شناسی یازدهم

تهیه کننده سوالات متن درس پنجم جامعه شناسی یازدهم : جناب آقای حمید رحیمی

برای مشاهده سایر دروس سوالات متن جامعه شناسی یازدهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

8 دیدگاه
 1. Nazanin

  واقعا عالی بود ممنون💕

 2. مینا

  واقعااا عالی بود ولی اگه میشه درس چهارم هم بزارید ممنون میشم

  1. haladars

   هست مجددا جست و جو کنید

 3. مهسا

  واقعا عالی هست دستتون درد نکنه 😍🙏🙏

 4. ناشناس

  واقعا بی نظیر یود

 5. مهدی

  خیلی عالی ❤❤

 6. نازی

  خوب بود..درس ششم هم بزارید لطفا ممنون

 7. ناشناس

  مرسی از شما خیلی عالی بود🥲🤍