در این نوشته تمامی سوالات متن درس پنجم دین و زندگی دهم رشته های (تجربی ریاضی و فنی) به همراه پاسخ اندیشه و تحقیق درس پنجم دینی پایه دهم که شامل 19 سوال می باشد گردآوری شده است که در ادامه می توانید سوالات متن درس پنجم دین و زندگی دهم را مشاهده کنید.

سوالات متن درس پنجم دین و زندگی دهم

گزاره روبرو را کامل کنید: قرآن کریم از وجود عالمی پس از مرگ به نام « …………… » خبر میدهد.

پاسخ: « بـرزخ »

 برزخ » در « لغت » به چه معناست؟

پاسخ: به معنای « فاصله و حایل بودن میان دو چیز » است. 

 عالم برزخ، میان زندگی دنیایی و حیات اُخروی قرار گرفته است.

صحیح 

آدمیان، پس از مرگ وارد کدام عالم میشوند و تا چه زمانی در آنجا می مانند؟

پاسخ: وارد عالم «برزخ» میشوند و تا « قیامت » در آنجا میمانند.(در صورتی که نیکوکار باشند،از لذّتهای آن برخوردار و اگر بدکار و شقی باشند، از رنجها و دردهای آن متألّم میگردند. )

با توجه بـه آیـات 99 و 100 مؤمنون « قَالَ رب ارجِعونِ لَعلِّی أَعملُ صالحا فیما تَرَکْت کَلَّا إِنَّها کَلمۀٌ هوقَائلُها ومن ورائهِم برْزخٌ إِلَى یومِ یبعثُونَ » به سؤالات داده شده، پاسخ دهید:

الف) آیه، به کدام عالم اشاره دارد؟

پاسخ: « عالم برزخ ».

ب) کدام افراد،هنگام وارد شدن به عالم برزخ از خداوند درخواست میکنند که به دنیا برگردند؟چرا؟

پاسخ: کسانی که در دنیا بدکار و شقی بودند، زیرا که رنجها و دردها آنها را فرا گرفته و متألّم شده اند.

ج) چرا افراد گناهکار گرفتار عذاب برزخی، درخواست بازگشت به دنیا را دارند؟

پاسخ: تا به قول خودشان، « عمل صالح » انجام دهند و گذشتۀ « بـد » خود را جبران کنند.

د) آیا درخواست آنها از طرف خداوند، پذیرفته میشود؟بنویسید.

پاسخ: خیر، خداوند درخواست آن ها را نمی پذیرد و تا روز « قیامت » در « برزخ » خواهند ماند.

سه مورد از ویژگی های عالم برزخ را بنویسید.

پاسخ:

1 )پس از مرگ، گرچه فعالیتهای حیاتی بدن انسان متوقّف میشود اما فرشتگان حقیقت وجـود او را کـه همان روح است، « توفّی » میکنند. اگر چه « بدن »، حیات خود را پس از مرگ از دست میدهد امـا « روح » همچنان به فعالیت خود ادامه میدهد.

2)در عالم « برزخ »، انسان با فرشتگان گفت و گو میکند و پاسخشان را میشنود.همچنین، اموری را درک می کند که درک آنها در دنیا ممکن نبود؛ به طور مثال اعمالی را که در دنیا انجام داده، مشاهده می کند.

3 )ارتباط انسان در عالم « برزخ »، با « دنیا »، پس از مرگ برقرار است؛بدین معنا کـه پرونده برخی اعمال  انسان با مرگ بسته نمی شود و پیوسته بر آن افزوده می شود. 

توفی راتعریف کنید.

پاسخ: دریافت تمام و کمال « روح » توسط فرشتۀ مرگ، را « توفّی » مینامند. 

 یومئذ« در آیۀ « ینَبأُ الْإِنسانُ یومئذبِما قَدم وأَخَّرَ » اشاره به چه روزی دارد؟

پاسخ: قیامت 

« أعمال ماتقدم » را با « أعمال ماتأخّر » مقایسه نمایید.

پاسخ: آثار و نتایج برخی از اعمال، محدود بـه دوران زندگی انسان است و بـا مرگ او، پرونده اعمال بسته می شود. ( آثار ماتقدم ) مانند؛ « نماز » و « روزه » امـا بسیاری از أعمال، آثارشان حتّی بعد از حیـات انسان نیز باقی می ماند. 

( آثار ماتأخّر )؛ یعنی حتّی بـا مرگ انسان نیز پرونده آن عمل، هم چنان گشوده است. بـه عنوان مثال، اگر کسی کتابی را به شخصی یا کتابخانهای هدیه دهد، یا مطلب مفیدی را به دیگران آموزش  دهد، تا وقتی که آن کتاب توسط دیگران خوانده میشود و آموزشهای وی به دیگران منتقل میشود یـا از آن استفاده میشود، در پرونده عمل او پاداش مینویسند و بر حسنات او میافزایند، گر چه فرد از دنیا رفته 
باشد. ( بر عکس در اعمال و کارهای غلطی که انجام داده نیز، این گونه با وی رفتار خواهد شد! )

کسی که راه و رسم غلط و مخالف فرمان الهی را از خود برجای میگذارد، تا چه زمانی بـه عذاب وی افزوده میشود؟

پاسخ:تا وقتی آثار این راه و رسم غلط در فرد یا جامعه باقی است، گناه در دفتر اعمال وی ثبت میشود و روز به روز بر عذاب وی افزوده میشود. 

نمونه هایی از اعمال ناشایستی کـه موجب سنگین شدن پرونده گناهان فرد، حتّی پس از مـرگ وی میشود را نام ببرید.
پاسخ:

1 )مدسازیهای غلط.
2) (تولید و نشر مطالب نامناسب و غیر اخلاقی.
3 )ایجاد یا تقویت آداب و رسوم غلط در امر ازدواج.
4 )ایجاد انحرافات فکری و اخلاقی در دیگران.

فرمایش رسول خدا (ص) : « هـر کس سنّت و روش نیکی را در جامعه جاری سازد، تا وقتی کـه در دنیا مردمی بـه آن سنّت عمل میکنند، ثواب آن اعمال را بـه حساب ایـن شخص هم مـیگـذارند، بدون اینکه از أجر انجام دهنده آن کم کنند و هر کس سنّت زشتی را در بین مردم مرسوم کند، تـا وقتی که مردمی بدان عمل کنند، گناه آن را به حساب او نیز میگذارند، بدون اینکه از گناه عامل، کم  کنند. » با کدام آیه و کدام موضوع ارتباط دارد؟

پاسخ: آیۀ قیامت، 13 » ینَبأُ الْإِنسانُ یومئذ بِما قَدم وأَخَّرَ » – آثار ماتقدم و آثار ماتأخّر

اعمال خیری که بازماندگان برای درگذشتگان انجام میدهند، در کدام عالم، در وضعیت آنـان مؤثر است؟ ( مثال بزنید. )

پاسخ: « عالم برزخ »؛ مانند « طلب مغفرت »، « دعای خیر »، « انفاق برای آنان »، « قرآنخواندن » و …

با توجه به عبارت:« آنچه پروردگارمان به ما وعده داده بود،حق یافتیم،آیا شما نیز آنچه پروردگارتان وعده داده بود، حق یافتید؟ » به سؤالات زیر پاسخ دهید:

الف) این سخن از زبان چه کسی نقل شده است و در کدام جنگ؟
پاسخ: رسول خدا(ص)، جنگ بدر.

ب) ایشان در جواب کسانیکه گفتند: چگونه با آنان سخن میگویی،در حالیکه مردهاند؟ چه فرمود؟

پاسخ: فرمود: « قسم بـه کسی کـه جانم در دست اوست، ایشان بـه کلام شما شنواتر ند و فقط نمی توانند پاسخ دهند. »

حضرت علی(ع)، در راه بازگشت از جنگ « صفین » به قبرستانی رسیدند. در این هنگام رو به قبرها کردند و چه فرمودند؟ 

پاسخ: « ای آرمیدگان در خاک، ای أهل غربت وتنهایی، ای فرو رفتگان در وحشت، شما در رفتن بر ما پیشی گرفتید و ما از پی شما میآییم و به شما ملحق میشویم؛ اما خانههایی کـه از خود به جـا گذاشتید، پس از شما در آن مسکن گزیدند؛ همسرانتان ازدواج کردند و اموالتان میان وارثان تقسیم شد. اینها خبرهایی بود که داشتیم، شما چه خبری برای ما دارید؟! »

عبارت «اگر به آنان اجازه سخن گفتن داده میشد، خبر میدادند و میگفتند:یقیناً بهتری نتوشه برای ابدیت {تقوا}ست. » از زبان چه کسی نقل شده و درباره کدام حادثه است؟
پاسخ: حضرت علی(ع)؛ خطاب ایشان به أهل قبرستان، در راه بازگشت از جنگ صفین.

وقتی شخصی از امام کاظم(ع)، درباره وضع « مؤمنان » پس از مرگ پرسید: « آیا مـؤمن بـه دیدار خانواده خویش میآید؟» امام چه فرمود؟ توضیح دهید.

پاسخ: امام کاظم(ع) فرمود: « آری ». شخص دوبـاره پـرسید: « چقدر؟ » امامکاظم(ع) فرمود: « بـر حسبِ فضیلتهایش. » برخی از آنان « هر روز » و برخی « هر دو روز » و برخی « هر سه روز » و کـمتـریـن آنان « هر جمعه». 

طبق فرمایش امام صادق(ع)، هنگامیکه مردهای را در قبر میگذارند، چه چیزی به صورت شخصی بر او ظاهر میشود و به او چه میگوید؟

پاسخ: « عمل او »؛ به او می گوید: مـا (در دنیا) سه چیز بودیم: 1 (رزق تو کـه بـا پایان یافتن مهلت زندگیات در دنیا قطع شد { و اینک همراه تو نیست. } 
2 (خانوادهات که تو را رها کردند و بازگشتند.
3 (و من که « عمل » تو هستم و با تو میمانم. آگاه باش که من در میان این سه، از همه بی ارزشتر و سبکتر بودم. 

 چه چیزی است که از دنیا با انسان به « برزخ » می رود و از او جدا نمی گردد؟

پاسخ: « عمل او »

پاسخ اندیشه و تحقیق و تدبر فعالیت درس پنجم دین و زندگی دهم

تدبر

سوالات متن درس پنجم دین و زندگی دهم

سوالات متن درس پنجم دین و زندگی دهم

سوره نساء، آیه 97 1 1- دریافت کامل روح انسان در هنگام مرگ(توقی) توسط فرشتگان، بیانگر وجود حیات در عالم برزخ است

2 2- گفت وگوی فرشتگان با انسان پس از مرگ، از نشانه های وجود شعور و آگاهی در عالم برزخ است.

33- عبارت: « مگر زمین خدا وسیع نبود که مهاجرت کنید؟»، پاسخ ملائکه به ظالمینی است که خود را در زمین مستضعف

می پنداشتند. ملائکه با این پاسخ، درحقیقت راه عذر و بهانه را برستمکاران می بندند وعلت گناه را خود ستمکاران معرفی می کنند.

سوره نحل، آیه 32 1 1- دریافت کامل روح انسان در هنگام مرگ(توفی) توسط فرشتگان، بیانگر وجودحیات در عالم برزخ است.

2 2- گفت وگوی فرشتگان با انسان پس از مرگ از نشانه های وجود شعور و آگاهی در عالم برزخ است.

اندیشه و تحقیق

1- منظور از کلمه «توفی در قرآن کریم چیست و برای اشاره به کدام بعد از وجوده انسان استفاده شده است؟

توفی به معنی دریافت کامل است. خداوند در قرآن کریم می فرماید که ما در هنگام مرگ نفس (روح) شمارا به تمام وکمال

دریافت می کنیم. روشن است که این امر مربوط به بعد غیرمادی وجود انسان است.

 2- دو مورد از ویژگی های عالم برزخ بیان کنید ؟

الف) وجود شعور و آگاهی در عالم برزخ

ب) آثار اعمال ماتاخر ، که پس از مرگ به انسان می رسند.

ج) ارتباط دنیا با عالم برزخ،وجودحیات وشعور و آگاهی در عالم برزخ وعدم قطع ارتباط با دنیا بطور کامل

تهیه کننده سوالات متن درس پنجم دین و زندگی دهم : جناب آقای قاسم منداونی

برای مشاهده سایر سوالات درس به درس دین و زندگی دهم روی عبارت رنگی کلیک کنید.