سوالات متن درس پنجم دین و زندگی دهم+ پاسخ اندیشه و تحقیق


haladars مهر 6, 1400 دقیقه مطالعه
سوالات متن درس پنجم دین و زندگی دهم+ پاسخ اندیشه و تحقیق

در این نوشته تمامی سوالات متن درس پنجم دین و زندگی دهم رشته های (تجربی ریاضی و فنی) به همراه پاسخ اندیشه و تحقیق درس پنجم دینی پایه دهم که شامل 19 سوال می باشد گردآوری شده است که در ادامه می توانید سوالات متن درس پنجم دین و زندگی دهم را مشاهده کنید.

سوالات متن درس پنجم دین و زندگی دهم

گزاره روبرو را کامل کنید: قرآن کریم از وجود عالمی پس از مرگ به نام « …………… » خبر میدهد.

پاسخ: « بـرزخ »

 برزخ » در « لغت » به چه معناست؟

پاسخ: به معناي « فاصله و حایل بودن میان دو چیز » است. 

 عالم برزخ، میان زندگی دنیایی و حیات اُخروي قرار گرفته است.

صحیح 

آدمیان، پس از مرگ وارد کدام عالم میشوند و تا چه زمانی در آنجا می مانند؟

پاسخ: وارد عالم «برزخ» میشوند و تا « قیامت » در آنجا میمانند.(در صورتی که نیکوکار باشند،از لذّتهای آن برخوردار و اگر بدکار و شقی باشند، از رنجها و دردهاي آن متألّم میگردند. )

با توجه بـه آیـات 99 و 100 مؤمنون « قَالَ رب ارجِعونِ لَعلِّی أَعملُ صالحا فیما تَرَکْت کَلَّا إِنَّها کَلمۀٌ هوقَائلُها ومن ورائهِم برْزخٌ إِلَى یومِ یبعثُونَ » به سؤالات داده شده، پاسخ دهید:

الف) آیه، به کدام عالم اشاره دارد؟

پاسخ: « عالم برزخ ».

ب) کدام افراد،هنگام وارد شدن به عالم برزخ از خداوند درخواست میکنند که به دنیا برگردند؟چرا؟

پاسخ: کسانی که در دنیا بدکار و شقی بودند، زیرا که رنجها و دردها آنها را فرا گرفته و متألّم شده اند.

ج) چرا افراد گناهکار گرفتار عذاب برزخی، درخواست بازگشت به دنیا را دارند؟

پاسخ: تا به قول خودشان، « عمل صالح » انجام دهند و گذشتۀ « بـد » خود را جبران کنند.

د) آیا درخواست آنها از طرف خداوند، پذیرفته میشود؟بنویسید.

پاسخ: خیر، خداوند درخواست آن ها را نمی پذیرد و تا روز « قیامت » در « برزخ » خواهند ماند.

سه مورد از ویژگی هاي عالم برزخ را بنویسید.

پاسخ:

1 )پس از مرگ، گرچه فعالیتهاي حیاتی بدن انسان متوقّف میشود اما فرشتگان حقیقت وجـود او را کـه همان روح است، « توفّی » میکنند. اگر چه « بدن »، حیات خود را پس از مرگ از دست میدهد امـا « روح » همچنان به فعالیت خود ادامه میدهد.

2)در عالم « برزخ »، انسان با فرشتگان گفت و گو میکند و پاسخشان را میشنود.همچنین، اموري را درك می کند که درك آنها در دنیا ممکن نبود؛ به طور مثال اعمالی را که در دنیا انجام داده، مشاهده می کند.

3 )ارتباط انسان در عالم « برزخ »، با « دنیا »، پس از مرگ برقرار است؛بدین معنا کـه پروندة برخی اعمال  انسان با مرگ بسته نمی شود و پیوسته بر آن افزوده می شود. 

توفی راتعریف کنید.

پاسخ: دریافت تمام و کمال « روح » توسط فرشتۀ مرگ، را « توفّی » مینامند. 

 یومئذ« در آیۀ « ینَبأُ الْإِنسانُ یومئذبِما قَدم وأَخَّرَ » اشاره به چه روزي دارد؟

پاسخ: قیامت 

« أعمال ماتقدم » را با « أعمال ماتأخّر » مقایسه نمایید.

پاسخ: آثار و نتایج برخی از اعمال، محدود بـه دوران زندگی انسان است و بـا مرگ او، پروندة اعمال بسته می شود. ( آثار ماتقدم ) مانند؛ « نماز » و « روزه » امـا بسیاري از أعمال، آثارشان حتّی بعد از حیـات انسان نیز باقی می ماند. 

( آثار ماتأخّر )؛ یعنی حتّی بـا مرگ انسان نیز پروندة آن عمل، هم چنان گشوده است. بـه عنوان مثال، اگر کسی کتابی را به شخصی یا کتابخانهاي هدیه دهد، یا مطلب مفیدي را به دیگران آموزش  دهد، تا وقتی که آن کتاب توسط دیگران خوانده میشود و آموزشهاي وي به دیگران منتقل میشود یـا از آن استفاده میشود، در پروندة عمل او پاداش مینویسند و بر حسنات او میافزایند، گر چه فرد از دنیا رفته 
باشد. ( بر عکس در اعمال و کارهاي غلطی که انجام داده نیز، این گونه با وي رفتار خواهد شد! )

کسی که راه و رسم غلط و مخالف فرمان الهی را از خود برجاي میگذارد، تا چه زمانی بـه عذاب وي افزوده میشود؟

پاسخ:تا وقتی آثار این راه و رسم غلط در فرد یا جامعه باقی است، گناه در دفتر اعمال وی ثبت میشود و روز به روز بر عذاب وي افزوده میشود. 

نمونه هایی از اعمال ناشایستی کـه موجب سنگین شدن پروندة گناهان فرد، حتّی پس از مـرگ وي میشود را نام ببرید.
پاسخ:

1 )مدسازيهاي غلط.
2) (تولید و نشر مطالب نامناسب و غیر اخلاقی.
3 )ایجاد یا تقویت آداب و رسوم غلط در امر ازدواج.
4 )ایجاد انحرافات فکري و اخلاقی در دیگران.

فرمایش رسول خدا (ص) : « هـر کس سنّت و روش نیکی را در جامعه جاري سازد، تا وقتی کـه در دنیا مردمی بـه آن سنّت عمل میکنند، ثواب آن اعمال را بـه حساب ایـن شخص هم مـیگـذارند، بدون اینکه از أجر انجام دهندة آن کم کنند و هر کس سنّت زشتی را در بین مردم مرسوم کند، تـا وقتی که مردمی بدان عمل کنند، گناه آن را به حساب او نیز میگذارند، بدون اینکه از گناه عامل، کم  کنند. » با کدام آیه و کدام موضوع ارتباط دارد؟

پاسخ: آیۀ قیامت، 13 » ینَبأُ الْإِنسانُ یومئذ بِما قَدم وأَخَّرَ » – آثار ماتقدم و آثار ماتأخّر

اعمال خیري که بازماندگان براي درگذشتگان انجام میدهند، در کدام عالم، در وضعیت آنـان مؤثر است؟ ( مثال بزنید. )

پاسخ: « عالم برزخ »؛ مانند « طلب مغفرت »، « دعاي خیر »، « انفاق براي آنان »، « قرآنخواندن » و …

با توجه به عبارت:« آنچه پروردگارمان به ما وعده داده بود،حق یافتیم،آیا شما نیز آنچه پروردگارتان وعده داده بود، حق یافتید؟ » به سؤالات زیر پاسخ دهید:

الف) این سخن از زبان چه کسی نقل شده است و در کدام جنگ؟
پاسخ: رسول خدا(ص)، جنگ بدر.

ب) ایشان در جواب کسانیکه گفتند: چگونه با آنان سخن میگویی،در حالیکه مردهاند؟ چه فرمود؟

پاسخ: فرمود: « قسم بـه کسی کـه جانم در دست اوست، ایشان بـه کلام شما شنواتر ند و فقط نمی توانند پاسخ دهند. »

حضرت علی(ع)، در راه بازگشت از جنگ « صفین » به قبرستانی رسیدند. در این هنگام رو به قبرها کردند و چه فرمودند؟ 

پاسخ: « اي آرمیدگان در خاك، اي أهل غربت وتنهایی، اي فرو رفتگان در وحشت، شما در رفتن بر ما پیشی گرفتید و ما از پی شما میآییم و به شما ملحق میشویم؛ اما خانههایی کـه از خود به جـا گذاشتید، پس از شما در آن مسکن گزیدند؛ همسرانتان ازدواج کردند و اموالتان میان وارثان تقسیم شد. اینها خبرهایی بود که داشتیم، شما چه خبري براي ما دارید؟! »

عبارت «اگر به آنان اجازة سخن گفتن داده میشد، خبر میدادند و میگفتند:یقیناً بهتری نتوشه براي ابدیت {تقوا}ست. » از زبان چه کسی نقل شده و دربارة کدام حادثه است؟
پاسخ: حضرت علی(ع)؛ خطاب ایشان به أهل قبرستان، در راه بازگشت از جنگ صفین.

وقتی شخصی از امام کاظم(ع)، دربارة وضع « مؤمنان » پس از مرگ پرسید: « آیا مـؤمن بـه دیدار خانوادة خویش میآید؟» امام چه فرمود؟ توضیح دهید.

پاسخ: امام کاظم(ع) فرمود: « آري ». شخص دوبـاره پـرسید: « چقدر؟ » امامکاظم(ع) فرمود: « بـر حسبِ فضیلتهایش. » برخی از آنان « هر روز » و برخی « هر دو روز » و برخی « هر سه روز » و کـمتـریـن آنان « هر جمعه». 

طبق فرمایش امام صادق(ع)، هنگامیکه مردهاي را در قبر میگذارند، چه چیزي به صورت شخصی بر او ظاهر میشود و به او چه میگوید؟

پاسخ: « عمل او »؛ به او می گوید: مـا (در دنیا) سه چیز بودیم: 1 (رزق تو کـه بـا پایان یافتن مهلت زندگیات در دنیا قطع شد { و اینک همراه تو نیست. } 
2 (خانوادهات که تو را رها کردند و بازگشتند.
3 (و من که « عمل » تو هستم و با تو میمانم. آگاه باش که من در میان این سه، از همه بی ارزشتر و سبکتر بودم. 

 چه چیزي است که از دنیا با انسان به « برزخ » می رود و از او جدا نمی گردد؟

پاسخ: « عمل او »

پاسخ اندیشه و تحقیق و تدبر فعالیت درس پنجم دین و زندگی دهم

تدبر

سوالات متن درس پنجم دین و زندگی دهم

سوالات متن درس پنجم دین و زندگی دهم

سوره نساء، آیه 97 1 1- دریافت کامل روح انسان در هنگام مرگ(توقی) توسط فرشتگان، بیانگر وجود حیات در عالم برزخ است

2 2- گفت وگوی فرشتگان با انسان پس از مرگ، از نشانه های وجود شعور و آگاهی در عالم برزخ است.

33- عبارت: « مگر زمین خدا وسیع نبود که مهاجرت کنید؟»، پاسخ ملائکه به ظالمینی است که خود را در زمین مستضعف

می پنداشتند. ملائکه با این پاسخ، درحقیقت راه عذر و بهانه را برستمکاران می بندند وعلت گناه را خود ستمکاران معرفی می کنند.

سوره نحل، آیه 32 1 1- دریافت کامل روح انسان در هنگام مرگ(توفی) توسط فرشتگان، بیانگر وجودحیات در عالم برزخ است.

2 2- گفت وگوی فرشتگان با انسان پس از مرگ از نشانه های وجود شعور و آگاهی در عالم برزخ است.

اندیشه و تحقیق

1- منظور از کلمه «توفی در قرآن کریم چیست و برای اشاره به کدام بعد از وجوده انسان استفاده شده است؟

توفی به معنی دریافت کامل است. خداوند در قرآن کریم می فرماید که ما در هنگام مرگ نفس (روح) شمارا به تمام وكمال

دریافت می کنیم. روشن است که این امر مربوط به بعد غیرمادی وجود انسان است.

 2- دو مورد از ویژگی های عالم برزخ بیان کنید ؟

الف) وجود شعور و آگاهی در عالم برزخ

ب) آثار اعمال ماتاخر ، که پس از مرگ به انسان می رسند.

ج) ارتباط دنیا با عالم برزخ،وجودحیات وشعور و آگاهی در عالم برزخ وعدم قطع ارتباط با دنیا بطور کامل

تهیه کننده سوالات متن درس پنجم دین و زندگی دهم : جناب آقای قاسم منداونی

برای مشاهده سایر سوالات درس به درس دین و زندگی دهم روی عبارت رنگی کلیک کنید.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

45 دیدگاه
 1. ناشناس

  بد

 2. فاطمه

  اصن خوب نیستن سوالات مزخرفن

 3. 🤬

  داغون
  اصلا سوالات بد بد بد.

 4. ناشناس

  😔

 5. غزل

  سوالاتش خیلی مزخرفه 😠😠

 6. ناشناس

  😔😔

 7. ناشناس

  چرا سوالات درس پنجم نمیاره🤦🏻‍♀️😔

 8. مطهره

  خوب

 9. امیر

  اصن سوالات درس ۵ نیست که سوالات درسع ۶ عه🤦‍♂️😕

 10. Tara

  ناموسن این چیه ایسگا کردین زده سوالای درس پنج ولی مال شیشه 😑

  1. haladars

   چک شد مال درسه پنجه شاید شما به خاط اینکه شما رشته انسانی هستید.

   1. آتی

    😑😖

   2. ناشناس

    بله کاملا درسته👌🏻👌🏻👌🏻

 11. مهران

  اره بایستی با نظم و ترتیب مینوشتن

 12. فاطمه

  خوبه ولی تازه تو این سایت اومدم

 13. ناشناس

  خیلی خوب بودن سوالات

 14. ناشناس

  😐مزخرفتن

 15. محمی

  عالی بودن ممنون

 16. محمد

  عالی بودن ممنون

 17. ناشناس

  بد بود

 18. ناشناس

  سوالات عالی هستن ممنون اونایی که میگن مزخرفن اشتباه میگن چون این سوالات درس پنجم از رشته تجربی هستش وشماها انسانین برا همین درسای شما با ما فرق میکنن درس پنج شما مثلا درس ششم بخاطر همین…

 19. ناشناس

  بله کاملا درسته👌🏻👌🏻👌🏻

 20. ناشناس

  سوالات بد نیستن ولی بعضی از سوال ها اصلا توی کتاب نیست مثلا سوال 9 .

 21. ناشناس

  وای خدا سوالات کلا فذق دارن چرا؟
  اینا سوالات کتاب ما نیست که فکر کنم سایت بروز نشده

  1. haladars

   شاید به خاطر اینکه شما رشتتون انسانی هستش!

 22. ناشناس

  شما چجوری از چهارتا صفحه اینقدر سوال در میارین 😂

 23. پریا محمدی

  عالی اما خیلی جواب هاش زیاد هستش

 24. عسل

  خیلی ممنون از سوالات عالی بود

 25. Pany

  عالی بود ممنون

 26. ایلین

  سوالات خیلی عالین سر كلاس گوش نکردین بنویسین هنوز دو قورت و نیمتونم باقیه!

 27. هدیه

  ,خبه بد نیست 😐😐

 28. ناشناس

  این سوالات برای رشته ریاضی هم هست؟

  1. haladars

   بله

 29. فور

  عالی بود واقعا اونایی که می گید بد بود احتمالا از رشته دیگ این
  یوالات واسه رشته تجربی بود

 30. علی

  عالی اینا مال تجربی آن نه ما ل انسانی

 31. ناشناس

  خیلی عالی و کامل همه مطالب توش هست و جوابای کوتاه و کامل

 32. M

  بسیار عالی👌🏻👏🏻
  دستتون درد نکنه عالی بود
  ی نکته بهتون بگم اینه که کسانی که تجربی هستن این مطالب مال درس 5 هست و کسانی که انسانی هستن مال درس6
  من خودم تجربی هستم خیلی خوب بود👌🏻

 33. fafa

  عالی بود مرسی😊

 34. عطا

  نه بده نه خوب ولی دستتون درد نکنه

 35. ناشناس

  سوال های الکی و مسخره یی هستن اصلا خوب نیست

 36. Hana

  سوالات خیلی خوبن مطابق با کتاب
  و با این معلمای بیشعوری که ما داریم
  این سوالات خیلیییی خوبن

 37. ناشناس

  خییلییییی بد

 38. پرنیا

  ممنون از سایت خوبتون درس ۱ تا ۶ و با سایت شما دوره کردم

 39. ناشناس

  ای سوالا بد نیستن من رشته مهندسی معماریم

 40. ناشناس

  مال هنرستان هم هست