سوالات متن درس چهاردهم جامعه شناسی دهم انسانی

سوالات متن جامعه شناسی دهم

در این نوشته با سوالات متن درس چهاردهم جامعه شناسی دهم انسانی همراه شما انسانی های دهمی هستیم. کامل ترین و جامعه ترین پرسش و پاسخ یا همان سوالات متن درس چهاردهم جامعه شناسی دهم با ۱۱ سوال با جواب را در ادامه مطلب مشاهده کنید.

سوالات متن درس چهاردهم جامعه شناسی دهم

۱ -خانواده مطلوب از چه ویژگی هایی برخورداراست؟

۱-تعامل صمیمانه بایکدیگر

۲-رعایت حقوق یکدیگر

۳ -ایفای  نقش ووظایف به نحو مناسب

۴ -تلاش جهت تامین نیازهای مادی وروانی یکدیگر 

۲-چرا خانواده مهم ترین نهاداجتماعی ورکن اصلی جامعه است؟

زیرا خانواده اولین نهاد وگروهی است که با تولدمان  درآن عضو می شویم واولین جامعه پذیری مان درآن شکل می گیرد. هویت اجتماعی وهویت فرهنگی ما با خانواده شروع می شود.  شخصیت کودک که درخانواده شکل می گیرد وسپس تثبیت می شود.

۳-خانواده در ادیان مختلف چه جایگاهی دارد؟

در همه ادیان نهادخانواده را کانون آرامش وآسایش معرفی کرده  اند واز پیروان خود می خواهند که با تشکیل خانواده به خود وجامعه صفا و ارتباط سالم هدیه کنند وبه معنای حقیقی زندگی  دست رسی پیدا کنند. 

۴ -مهم ترین کارکردهای خانواده رابنویسید

۱ –فرزندآوری وتولید نسل

۲-نگهداری از نوزادان،کودکان وسالمندان  نیازمند

۳ -تعلیم وتربیت،جامعه پذیری وفرهنگ پذیری فرزندان

۴ -تامین نیازهای عاطفی وروانی

۵ -تامین نیازهای مادی واقتصادی

۶- هویت یابی اجتماعی وفرهنگی 

همچنین ببینید: سوالات درس به درس منطق دهم

۵-منظور ازتکالیف وحقوق متقابل چیست؟

یعنی هر نقشی درمقابل دیگر نقش ها دارای وظایفی است که اگر به آنها عمل  کندنقش مقابل خود رابه حقوقش رسانیده است.وعکس آن.

دو نقشی که متقابل هستند دربرابریکدیگر وظایفی دارند که وظیفه  هریک حقوق نقش مقابل اش خواهدبود. مثال وظایف پدر ازحقوق مادر است و وظایف مادر ازحقوق پدر محسوب می شود. 

۶ -برخی از تکالیف وحقوق متقابل نقش های خانوادگی رابنویسید

برخی ازوظایف والدین:

۱-فراهم ساختن  محیط مناسب وبا انسجام جهت رشد فکری و جسمی فرزندان

۲ -نگهداری ومراقبت از فرزندان وسالخوردگان

۳-کمک به  کسب شناخت وهویت یابی فرزندان

۴ -کمک به ایجاد مهارت های شغلی واستقلال شخصیت .

برخی از وظایف فرزندان  دربرابر والدین عبارتند از:

۱ -همراهی وکمک به والدین درامور خانه

۲ – اطاعت از اوامر والدین

۳ -تلاش جهت کسب  استقلال فکری،اجتماعی واقتصادی

۴ -همراهی با ارزش ها و آرمان خانوادگی 

۷ -عوامل موثر درشکل گیری درهویت نوجوانان چیست؟

۱ -رشد شناختی)توانایی در تفکر،تصمیم گیری،حل  مسئله،قضاوت

۲ -ارتباط با والدین،

۳ -ارتباطات با گروه همسالان

۴ -نقش پذیری  

۸ -اعتمادبه نوجوانان چه تاثیراتی به دنبال دارد؟

موجب شکوفایی استعداد ها،رشد شناختی ،افزایش بلوغ عاطفی وهیجانی او می شود واحتمال درگیری با آسیب های اجتماعی رادراو به حداقل می رساند. 

۹-ایفای نقش ها درخانواده ایرانی با خانواده غربی چه تفاوت هایی دارد؟

خانواده ایرانی برانتقال ارزش های  معنوی ودینی تاکید داردولی خانواده غربی به این موضوع کمتر اهمیت می دهد. خانواده ایرانی بر انتخاب نقش های  اقتصادی واجتماعی فرزندان حساس تر است.

۱۰-خانواده درطول تاریخ دچار چه تحولات هویتی شده است؟

خانواده سنتی بسیار عاطفی بودند وازنظر شغلی  با یکدیگر پیوستگی وارتباط بیشتری داشتند. در دوران مدرن خانواده ها کوچک ازنظر تعداد شدند و دربعد عاطفی سردتر  وکم ارتباط تر شدند وفاصله بین نسلی بیشترشد .

دردوران پسامدرن تلاش می شود به کمک نهادهای اجتماعی وآموزشی  

بعد عاطفی واقتصادی خانواده بهبود یابد . دردوران سنتی ودوران مدرن پدر نقش محوری وسالاری دارد.دردوران سنتی  افراد زود ازدواج می کردند ومعموال با اقربا وخویشان وصلت صورت می گرفت که دردوران مدرنیته وپسامدرن این الگوی  همسرگزینی تغییر یافته است. 

۱۱ -آیا تشکیل خانواده یک نیاز فطری محسوب می شود؟

بله ، نیروی درونی وفطری انسان او را به سمت تشکیل  خانواده به پیش می برد.درکانون خانواده انسان با معنای حقیقی عشق،عطوفت،صفا،مهربانی وانسانیت آشنا می شود

تهیه کننده سوالات متن درس چهاردهم جامعه شناسی دهم : جناب آقای حمید رحیمی

برای مشاهده سایر دروس سوالات متن جامعه شناسی دهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.

امتیاز شما به این مقاله

4 از 6 رای

+ارسال دیدگاه

9 دیدگاه ها