در این نوشته با سوالات متن درس چهارم اقتصاد دهم همراه شما دهمی های انسانی هستیم. کامل ترین و جامعه ترین جزوه پرسش و پاسخ درس چهارم اقتصاد پایه دهم رشته انسانی را در ادامه نوشته می توانید مشاهده کنید.

سوالات متن درس چهارم اقتصاد دهم

1 -منظور ازالگوهای اقتصادی چیست؟

هرگاه واقعیت های پیچیده اقتصادی به شکلی ساده نمایش  داده شود تا بر ارتباط بین اجزای آن واقعیت ها وآنچه اهمیت دارد تمرکز صورت گیرد.از الگوهای  اقتصادی استفاده کرده ایم. 

2 -الگوی مرز امکانات تولید را توضیح دهید.

یعنی یک واحد کسب وکار چگونه امکانات کمیاب خود را  بین انواع تولیدات تقسیم کند.)تولیدکنندگان اقتصادی برای کسب سود بیشتر، عوامل تولیدی را  بهگونهای مناسب با یکدیگر ترکیب میکنند. به عبارت سادهتر، تولید کردن یعنی ایجاد فواید  اقتصادی جدید(

3 -مرز امکانات تولید در جدول و نمودار زیر را توضیح دهید. 

سوالات متن درس چهارم اقتصاد دهم

سوالات متن درس چهارم اقتصاد دهم

طبق این جدول ونمودار اگر همه امکانات تولید صرف تولید پنیر شود می توان 1222بسته  تولیدکردولی دیگر امکاناتی برای تولید ماست باقی نمی ماند ومیزان تولید ماست صفر خواهدبود)یعنی  نقطه الف( ولی اگر 252 بسته پنیر کمتر تولید کنیم یعنی 752 بسته پنیر تولید کنیم واز امکانات  باقی مانده در راه تولید ماست مورد استفاده قرار گیرد می توان 222 سطل ماست تولید کرد.)یعنی  نقطه ج( و سایر نقاط نیز به همین منوال قابل توضیح وتفسیر هستند. 

4 -منظور از مرز امکانات تولید چیست؟

خطی که در نمودار امکانات تولید ، نشان دهنده ی حداکثر  امکان تولید با منابع موجود است. مرز امکانات تولید مرزی است بین آنچه یک کسب و کار( همانند یک شرکت تولیدی )با استفاده از منابع موجودو دردسترس اش می تواند تولید کند .این کسب و

کار می تواند هر سطح تولید را که با نقطه ای برروی مرز امکانات تولید نشان داده شده است، انتخاب کند. 

همچنین ببینید: سوالات متن جامعه شناسی دهم

5 -مرز امکانات تولید نشان دهنده چیست؟

نشان دهنده ی هزینه فرصت است. یعنی با تولید یک کالا  از تولید سایر کالا ها باز می مانیم.)مثال در مثال قبلی با تولید بیشتر پنیر امکان تولید ماست کمتر  می شود.)

6 -منظور از هزینه فرصت اجتماع چیست؟

کالاهایی که برای افراد رایگان است، معمولا برای تولیدشان زمان صرف می شود و هزینه فرصتی برای جامعه دارد. 

مثال در نمودار روبه رو نقطه ح خارج  

از منحنی امکانات تولید است یعنی با  امکانات موجود نمی توانیم هم  زمان422 سطل ماست و822 بسته  پنیر تولید کنیم.یا نقطه زیر منحنی  است که از امکانات تولید به درستی  استفاده نشده وکمتر از مرز امکانات  تولید شده است.

7 -منظور از نقاط خارج از منحنی مرز امکانات تولید چیست؟ 

سوالات متن درس چهارم اقتصاد دهم

سوالات متن درس چهارم اقتصاد دهم

8 -اقتصاد کارآمد یک شرکت یا کشور چگونه اقتصادی است؟

مثال بزنید. اقتصادی که هر فرصتی را برای استفادۀ بهتر از منابع به کار گیرد، بدون آنکه وضع دیگران بدتر شود، اقتصاد آن شرکت یا کشور کاراست؛ یعنی شرکت یا کشور از منابع موجود خود، بیشترین استفاده را می برد .

در این صورت حداقل بیش از یک کالا یا خدمت می توان در دسترس مردم قرار داد؛ بدون آنکه کالاها یا خدمات دیگر کاهش پیدا کنند. مثال شرکت الف فعالیتی را با 42 نیروی انسانی به انجام می رساند  وشرکت ب همان فعالیت را با 36 نیروی انسانی انجام می دهد بنابراین شرکت ب کارآمد تر از شرکت  الف است. 

9 -اقتصاد ناکارآمد چگونه اقتصادی است؟

اقتصادی است که زیر مرز منحنی امکانات تولید است.یعنی  متناسب با امکاناتی که دراختیار داشته است تولید نکرده است. مثال در نمودار قبلی نقطه ز یا  نقطه الف در نمودار زیر: 

مثال دیگر نمودار زیر می باشد.  

سوالات متن درس چهارم اقتصاد دهم

سوالات متن درس چهارم اقتصاد دهم

همچنین ببینید:  گام به گام عربی دهم انسانی

10 -منحنی امکانات تولید در شکل نمودار زیر نشان دهنده ی چیست؟ 

سوالات متن درس چهارم اقتصاد دهم

سوالات متن درس چهارم اقتصاد دهم

رشد اقتصادی، یا معلول استفاده از منابع  وامکانات کمیاب بیشتر است و یا به وسیله بالا رفتن کارآیی منابع موجود و یا ترکیب آندو بهدست می آید. انعکاس رشد اقتصادی  به صورت انتقال منحنی امکانات تولید، بهسمت راست و در صورت سقوط فعالیت های اقتصادی و استفاده غیرکارآمد از منابع موجود و  یا استفاده فیزیکی از بخشی از آنها، منحنی امکانات تولید به سمت چپ منتقل میشود. 

11 -با توجه به نمودار زیر هرکدام از شرایط زیر به کدام یک از موارد انتقال امکانات ،جا به جا شدن درطول مرز امکانات یا بدون تغییر  اشاره می کند؟ 

سوالات متن درس چهارم اقتصاد دهم

سوالات متن درس چهارم اقتصاد دهم

در نقطه قرمز: ۵11 بسته پنیر یا 2۵1 سطل ماست. در نقطه سبز: ۵11 بسته پنیر یا 211 سطل ماست.  در نقطه آبی: 311 بسته پنیر یا 031 سطل ماست.

همچنین ببینید: گام به گام درس چهارم اقتصاد دهم

تهیه کننده سوالات متن درس چهارم اقتصاد دهم انسانی: جناب آقای حمید رحیمی

برای مشاهده سایر دروس سوالات متن اقتصاد دهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.