سوالات متن درس چهارم جامعه شناسی دوازدهم انسانی


haladars آبان 6, 1400 دقیقه مطالعه
سوالات متن درس چهارم جامعه شناسی دوازدهم انسانی

در این نوشته با سوالات متن درس چهارم جامعه شناسی دوازدهم انسانی همراه شما انسانی های یازدهمی هستیم. کامل ترین و جامعه ترین پرسش و پاسخ یا همان سوالات متن درس چهارم جامعه شناسی دوازدهم با 23 سوال با جواب را در ادامه مطلب مشاهده کنید.

سوالات متن درس چهارم جامعه شناسی دوازدهم

۱ -پدیده های اجتماعی چگونه به وجود می آیند ؟

.پاسخ: پدیده های اجتماعی با کنش های اجتماعی انسان ها به وجود می آیند و برقرار می شوند. 

2 -با ذکر یک مثال توضیح دهید که چگونه ما باکنش های اجتماعی خود در حفظ وضع موجود یا تغییر در آن اثرمی گذاریم؟

پاسخ: مثلا در نظام اجتماعی دبیرستان ، ما با میزان مطالعه و درس خواندن و شیوه ارتباطی که با معلمین و مسئولان مدرسه داریم میتوانیم در حفظ وضع موجود مدرسه ، یا ایجاد تغییر ) پیشرفت ، یا پسرفت( مدرسه تاثیر گذار باشیم. وقتی معلم و دانش آموز هردو حداکثر تلاش خود را به کار گیرند مسلماً موفقیت های بیشتری حاصل می شود ولی اگر یکی از این دو در فعالیت های خود با کاستی روبرو شود مسلماً در فعالیت مقابل نیز اثرگذار خواهد بود و از رسیدن به اهداف متعالی نظام اجتماعی خود باز می ماند.

یا مثال یک کارمند که با گرفتن رشوه، اختلاس ،کم کاری و…..موجب نارسایی ها وعدم تحقق اهداف اداره خودمی شود. 

۳ -نارسایی های نظام اداری ما ناشی از چیست؟

پاسخ: نظام اداری کشور ما نارسایی هایی دارد و فرصت ها و محدودیت هایی را برای کنشگران ایجاد میکند که این کنشگران ،مدیران، کارکنان، قانونگذاران و مراجعان هستند که رفتار هر یک موجب ،نظم وهماهنگی نظام)حفظ وضع موجود(یا تغییروتحول درآن می شود. 

۴ -آیا ساختارهای اجتماعی مسلط و تغییر ناپذیرند؟

پاسخ: خیر. ساختارهای اجتماعی باکنش های اجتماعی افراد تحقق پیدا میکند و اگر افراد یک نظام اجتماعی در کنش های خود تغییر ایجاد کنند ساختار اجتماعی نیز تغییر می کند.

۵ -چگونه ممکن است ساختار اجتماعی دچار تغییر شود؟

پاسخ:1 -با تغییر ارزش های اجتماعی

2- با تغییر کنش های اجتماعی افراد جامعه

3 -با داشتن انگیزه برای تغییرنظم موجود ساختار اجتماعی تغییر می کند.

4 -با وجود ارزش ها و آرمان های والا جهت تغییر ساختار اجتماعی 

۶ -انسان ها عالوه بر اجرای نظم اجتماعی چه تاثیراتی در نظم و ساختار اجتماعی دارند؟

پاسخ:  انسان ها صرفاً مجریان نظم نیستند بلکه قادرند با توجه به آرمانها و ارزشهای خود نظم اجتماعی را تغییر دهند و از مشکالت احتمالی ساختار اجتماعی بکاهند. به هر میزان که این آرمان ها و ارزش ها والاتر و انگیزه افراد برای تحقق بخشیدن به آنها قوی تر باشد تغییر مهمتری ایجاد خواهد شد. 

۷ -چرا تاجری که مشکالت زیادی را در رابطه با فعالیت تجاری اش تحمل میکند انگیزه زیادی برای تغییر وضعیت موجود نداشته است؟

پاسخ: برای حفظ منافع اقتصادی اش 

۸ -عامل مهمی در تغییر وضع موجود و تغییر ساختار اجتماعی چیست؟

پاسخ :آرمان ها و ارزش های والا همراه با انگیزه جهت تحقق بخشیدن به آنها 

۹ -چرا کنش انسان را نمیتوان فقط با روش تجربی تحلیل کرد؟

پاسخ: زیرا کنش انسان آگاهانه و معنا داراست و اگر چه حس و تجربه از ابزارهای مهم شناخت علمی است اما روش تجربی توان فهم معانی کنش انسان ها را ندارد. 

۱0 -تمرکز رویکرد تبیینی بر چیست؟ و این تمرکز چه اثر و پیامد هایی دارد؟

پاسخ: رویکرد تبیینی بر آنچه مشاهده می شود تمرکز میکند و اغلب معنای کنش و آنچه درون انسان میگذرد را نادیده میگیرد.  نادیده گرفتن کنش در زندگی اجتماعی انسان موجب خالقیت زدایی ارزش زدایی معنا زدایی می شود. 

۱۱ -چرا و چگونه رویکرد تبیینی موجب خالقیت زدایی انسان ها می شود؟

پاسخ: رویکرد پوزیتیویستی با تاکید بیش از اندازه بر نظم اجتماعی و یکسان دانستن نظم اجتماعی و نظم طبیعی، اراده و خالقیت انسان ها را نادیده میگیرد. تاکید افراطی بر نظم اجتماعی سبب سرکوب روحیه خالق انسان ها و رعایت نظم بدون آگاهی از آرمان ها و ارزش ها میشود. 

همچنین ببینید: سوالات متن جغرافیا دوازدهم

۱2 -تاکید افراطی تبیینی ها بر نظم اجتماعی چه اثراتی از خود به جای میگذارد؟

پاسخ: سبب می شود 1 -افراد بدون آنکه بدانند این نظم برای تحقق چه آرمانها و ارزش های است صرفا آن را رعایت میکنند

2 -موجب سرکوب روحیه خالق انسان ها در بسیاری از عرصه ها مانند هنر ،ارتباط و اندیشه می شود.

3 -مانع از این می شود که انسان از نظم موجود گامی فراتر گذارد. 

۱۳ -مفهوم قفس آهنین ماکس وبر تعبیری از کدام ویژگی رویکرد تبیینی است؟

پاسخ: تاکید افراطی بر نظم اجتماعی و سلطه ای که چنین نظمی جدا از انسان ها و نیازهای واقعی آنها دارد.

۱۴ -چرا در جامعه شناسی تبیینی ارزش بودن مهربانی و فداکاری و ضد ارزش بودن کینه توزی و خودخواهی قابل فهم نیست؟پاسخ:

زیرا با استفاده از روشهای تجربی نمیتوان گفت که مهربانی یک فضیلت اخلاقی و کینهتوزی یک رذیلت اخلاقی است. 

۱۵ -چرا رویکرد تبیینی موجب ارزش زدایی می شود ؟

پاسخ :چون کنش اجتماعی هدفدار است و اغلب کنش های انسان به دنبال تحقق ارزش های هستند که دیگران آنها را نمی توانند مشاهده کنند. 

۱۶ -در رویکرد تبیینی کدام کنش ها قابل توضیح نیستند ؟

پاسخ: کنش های عاطفی، هنری، اخلاقی ،مذهبی 

۱۷ -چرا رویکرد تبیینی موجب اخلاق گریزی می شود ؟

پاسخ: کسانی که فقط روش های تجربی را معتبر می دانند با این کار ارزش های عاطفی اخلاقی و مذهبی جامعه را دچار اخلاق گریزی می کنند بزرگترین کشتار جهان در جنگ های جهانی اول و دوم و بمباران فاجعه آمیز هیروشیما و ناکازاکی نمونههایی از آن هستند.

و پیشرفتهای چشمگیر جهان غرب در حوزه صنعت و فضا به فراگیرتر و عمیقتر شدن فجایع انسانی و زیست محیطی منجر شده است. 

۱۸ -جامعه شناسان تبیینی دلایل اعتیاد جوانان و نوجوانان به استفاده از اینترنت و بازی های  رایانه ای را چه میدانند؟

پاسخ: جامعه شناسان پوزیتیویست نشان داده اند که میان عواملی مانند میزان پرخاشگری، هیجان ،خواب، وضعیت تحصیالت و تاهل، با اعتیاد به اینترنت و بازی های رایانه ای رابطه وجود دارد. 

۱۹ -چرا پاسخ جامعه شناسان تبیینی به عوامل اعتیاد و جوانان و نوجوانان به استفاده از اینترنت پاسخ صحیحی نیست؟

پاسخ: چون گرایش افراطی به بازی های رایانه ای و اینترنتی صرفاً عوامل قابل مشاهده مانند پرخاشگری ،خواب، تحصیلات و …. نیست و معنای استفاده از این ابزار) مثال به روز بودن سرگرمی، آزادی و توانایی( و انگیزه می تواند در گرایش و اعتیاد جوانان موثر باشد که این عوامل قابل مشاهده نیستند. 

20 -برای فهم انگیزه جوانان و نوجوانان باید از چه روشی استفاده کرد؟

پاسخ: برای فهم انگیزه جوانان و نوجوانان نمیتوان از روش های تجربی استفاده کرد، بلکه باید همدلانه با جوانان همراه شد تا مسائل زندگی و آرزوهای آنها را فهمید و آنان را یاری داد البته همراهی همدلانه به معنی تایید کنشگران نیست بلکه به معنای نگاه کردن به مسائل آنها از منظر خودشان و تلاش برای فهم آنهاست.

ما در جهان اجتماعی با افراد آگاه سر و کار داریم و لازم است با توجه به تفسیر آنها از خودشان به فهم همدلانه رفتار آنها دست پیدا کنیم.

2۱ -تاکید بیش از اندازه بر نظم اجتماعی چه اثراتی بر زندگی انسانها می گذارد ؟

پاسخ: تاکید بیش از اندازه بر نظم اجتماعی به حذف اراده و خالقیت، ارزش و اخلاق ،آگاهی و معنا از زندگی اجتماعی می انجامد و شور زندگی را از انسان ها می گیرد. 

22 -برای جلوگیری از بروز پیامدهای حذف اراده و خالقیت ،ارزش و اخلاق ، آگاهی و معنا از زندگی اجتماعی ،جامعه شناسان به چه رویکردی توجه کردهاند؟پاسخ

برای جلوگیری از بروز چنین پیامدهایی کنش اجتماعی مورد توجه برخی جامعه شناسان قرار گرفت. نظریه پردازان کنش اجتماعی آگاهی و معناداری را مهم ترین ویژگی کنش اجتماعی می دانند و زندگی اجتماعی انسان را با تأکید بر آگاهی و معنا مطالعه می کنند. این جامعه شناسان ویژگی های دیگر کنش یعنی اراده و ارزش را مهم می دانند ولی آنها را برخاسته از آگاهی و تابع آن میبینند.

همین نگاه مسیر را برای عبور از جامعه شناسی پوزیتیویستی و روی آوردن به جامعه شناسی تفهمی- تفسیری هموار ساخت. 

23 -نوع الگوی مقاومت شهرآمرلی درکردستان چه بود؟

پاسخ : مقاومت فرهنگی )چون مردم شهر سرباز  ونظامی نبودند.(متناسب با موقعیت جغرافیایی و فرهنگی خود عمل کردند

تهیه کننده سوالات متن درس چهارم جامعه شناسی دوازدهم: جناب آقای حمید رحیمی

برای مشاهده سایر دروس سوالات متن جامعه شناسی دوازدهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه