سوالات متن درس چهارم جامعه شناسی یازدهم انسانی


haladars آبان 4, 1400 دقیقه مطالعه
سوالات متن درس چهارم جامعه شناسی یازدهم انسانی

در این نوشته با سوالات متن درس چهارم جامعه شناسی یازدهم انسانی همراه شما انسانی های یازدهمی هستیم. کامل ترین و جامعه ترین پرسش و پاسخ یا همان سوالات متن درس چهارم جامعه شناسی یازدهم با 15 سوال با جواب را در ادامه مطلب مشاهده کنید.

سوالات متن درس چهارم جامعه شناسی یازدهم 

1 -ویژگی ها ، ارزش ها وتوان مندی های جهان اسلام برای ساختن یک فرهنگ جهانی چیست؟ (چراارزش های  اسلام خصلتی جهانی دارد؟)

 جواب : 1 -اصول اعتقادی وارزش های آن ثابت است.)خاص یک نسل ویک  عصرنیست.

2 -اصول وارزش هایش بانظام آفرینش وفطرت آدمیان مطابقت دارد .  

2 -ویژگی های انسان ازدیدگاه اسلام چیست ؟

جواب: 1 -انسان موجودی مختار، مسئول ومتعهد است .

2 -انسان  خلیفه خدادرزمین است .

3 -انسان فطرتی الهی وکرامتی ذاتی دارد.

4 -سعادت انسان در نزدیک شدن به خدا  است.

5 -شقاوت انسان درفراموشی خود، خدا ومحدودکردن زندگی به این جهان است .

6 -انسان مسئول آبادی  این جهان وپرهیزازفساداست.  

3 -جایگاه عقل دردیدگاه اسلام چگونه است ؟

جواب: عقل درفرهنگ اسالم محبوب ترین مخلوق خداست  وپیامبران برای برانگیختن عقل مبعوث شده اند.  

4 -پیامبران به چه منظوری مبعوث شده اند؟

جواب: پیامبران برای برانگیختن عقل ، اجرای عدالت وجلوگیری  ازتراکم ثروت دردست اغنیا وآزادسازی مستضعفان ازحاکمیت مستکبران وحاکمیت حق مبعوث شده اند.

  5 -فرهنگ اسلامی درمراحل گسترش خود چه دوره هایی راپشت سرگذاشته است؟

جواب : 1-عصرنبوی

2 -دوران  خالفت

3 -دوران استعمار

4 -بیداری اسلامی  

6-ازمراحل گسترش فرهنگ اسلامی عصرنبوی رابه اختصار توضیح دهید .

جواب: پیامبر آیات توحیدی را در  جامعه جاهلی قبیله ای عربستان تبلیغ نمود. پس از13 سال مقاومت دربرابرفشارهای قبیله ای حکومت اسلامی تشکیل داد و11 سال به رفع موانع سیاسی آن پرداخت. به امپراتورهای زمان خودبرای پذیرش ا سالم دعوت نامه  فرستاد. گروه های مختلف شبه جزیره درسال نهم هجرت برای پذیرش ا سالم به مدینه آمدند. 

همچنین ببینید: سوالات متن روان شناسی یازدهم

7 -ازمراحل گسترش فرهنگ اسلامی دوران خالفت چگونه بود؟

جواب: اززمان رحلت پیامبرتا خالفت امویان ، عبا  سیان وعثمانیان ادامه داشت. پس از فتح مکه ( سال هشتم هجرت ) مقاومت دربرابرارزش های اسلامی از صورت  آشکار درپوشش نفاق پنهان شد ومناسبات عشیره ای وقبیله ای درآن راه یافت . اما ارزش های اسلامی فارغ از  عملکرد قدرت های سیاسی درسایرسرزمین ها گسترش یافت وفرهنگ گروه های مهاجم رادرون خودهضم کرد.

  8 -چرا قدرت هایی مانند سلجوقیان، مغولان ، عثمانی و… مانع از آن می شدند که ظرفیت ها و ارزش های اجتماعی  فرهنگ اسلامی به طور کامل آشکارشود؟

جواب: زیرا این قدرت ها درچارچوب عادات تاریخی وفرهنگ قومی  وقبیله ای رفتار می کردند.  

9 -دوره استعمار چه تاثیراتی برفرهنگ اسلامی داشته است ؟

جواب : 1 -بخش هایی از جوامع اسلامی را تحت  نفوذ سیاسی ، نظامی خود درآوردند.

2 -رجال سیاسی جوامع اسلامی را ازطریق قدرت نظامی و صنعتی  مقهورخوساختند. 

3 -قدرت سیاسی قومی وقبیله ای جوامع اسلامی را ازطریق سازش با دولت های غربی  باقدرت استعمارگران پیوند زدند.  

10-منظورازاستبداد استعماری چیست ؟ چگونه به وجود آمد؟

جواب : وقتی استبداد ایلی وقومی با استبداد  استعمارگران غربی پیوند خورد استبدادجدیدی که جنبه استعماری داشت به وجودآمد .  

11-درمراحل گسترش فرهنگ اسلامی عصربیداری از چه ویژگی هایی برخورداراست ؟

جواب : 1 -مقاومت  دربرابرنفوذ وسلطه غرب

2 -متفکران اسلامی خطرات سلطه فرهنگ غرب وفراموشی فرهنگ وهویت اسلامی را  گوشزدکردند.

3 -باروی کارآمدن انقالب ا سالمی مکاتب وروش های غربی مقابله با سلطه استعمار( ناسیونالیسم ،  ملی گرایی ، مارکسیسم ) کنارگذاشته شد.

4 -مرحله نوینی درگسترش فرهنگ اسلامی با الهام ازانقلاب ایران به  وجود آمد.  

12-کدام بخش ازارزش های اجتماعی اسلام باحاکمیت های قومی قبیله ای نادیده گرفته می شود؟

جواب : اخوت  اسلامی ،عدالت،تقوا،قانون گرایی،اتحاد،همبستگی (متاسفانه درتاریخ پس ازاسلام به تدریج ارزش های فوق کم  رنگ شدند.مثال تقواکم رنگ شدوارزش های خونی ونژادی رشدکرد. تبعیض ها جای عدالت راگرفت . زهد  وساده زیستی به تجمالت تبدیل شد . برابری وبرادری به قوم مداری تبدیل شد . استبداد ایلی وقبیله ای جای  آزادی راگرفت. )

13-عملکرد استبداد ایلی قاجاررابااستبداد استعماری رضاخان مقایسه کنید.

جواب : استبداد قومی ایلی با مذهب  درگیری نداشت وشاهان ظاهرا دینی بودند امااستبداد استعماری رضاخان چون درراستای تامین نیازهای مادی  غرب بود پوشش ظاهری دینی هم نداشت ومستقیمابادین مبارزه می کرد .  

14 -ناسیونالیسم چیست؟چه تاثیراتی درجهان اسلام داشته است؟

جواب: صرفاتعلق خاطرووابستگی به  عناصرسرزمین،نژاد،قومیت وزبان داشتن که هویت ملت راتعیین کند. وحدت امت اسلامی مخدوش بود. هویت  سازی سکولار بود . اختالفات نژادی افزایش یافته بود . مقاومت اسلامی ضعیف شده بود .

15-نمودار زیر را تکمیل کنید.

سوالات متن درس چهارم جامعه شناسی یازدهم

سوالات متن درس چهارم جامعه شناسی یازدهم

تهیه کننده سوالات متن درس چهارم جامعه شناسی یازدهم : جناب آقای حمید رحیمی

برای مشاهده سایر دروس سوالات متن جامعه شناسی یازدهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

5 دیدگاه
 1. مهدی

  خیلی عالی بود سوالات

 2. شقایق

  عالیه ممنون بابت سوالاتون….

 3. نگار

  عالی ممنون از شما

 4. فاطی

  بد نبوذ

 5. زری

  خوب بود