سوالات متن درس چهارم دین و زندگی دهم+ پاسخ اندیشه و تحقیق


haladars مهر 6, 1400 دقیقه مطالعه
سوالات متن درس چهارم دین و زندگی دهم+ پاسخ اندیشه و تحقیق

در این نوشته تمامی سوالات متن درس چهارم دین و زندگی دهم رشته های (تجربی ریاضی و فنی) به همراه پاسخ اندیشه و تحقیق درس چهارم دینی پایه دهم که شامل 28 سوال می باشد گردآوری شده است که در ادامه می توانید سوالات متن درس چهارم دین و زندگی دهم را مشاهده کنید.

سوالات متن درس چهارم دین و زندگی دهم

پیامبران الهی، « مرگ » را گذرگاهی به سوي حیات برتر در جهان آخرت میدانند و ایمان به زندگی در جهان دیگر را، در کنار « توحید » و « یکتاپرستی » سرلوحۀ دعوت خود قرار داده اند.


آیا پیامبران الهی، تنها امکانِ وجود جهان دیگر را اثبات میکردند؟ 

پاسخ: خیر، بلکه با استدلالهاي فراوان وجود آن را « ضروري » میدانستند.


دفع خطر احتمالی، لازم است. » چگونه قاعدهاي است؟ 

پاسخ: عقلی

قانون عقلی: « دفع خطر احتمالی، لازم است » را با مثال توضیح دهید.

پاسخ: نگاهی کوتـاه بـه زنـدگی روزمرة انسانها نشان میدهد کـه، انسان در مواقعی کـه احتمال خطر یا خسارتی در میان باشد، سعی میکند جلوي خسارت احتمالی را بگیرد و از خطري که ممکن است پیش آید، بگریزد. در چنین شرایطی حتی اگر شخصی دیوانه یا دروغگو، که در شرایط عادي گفتۀ او برایمان اعتباري ندارد، بـه مـا خبري بدهد؛ مثلاً خبر از وجود سمی در غذاي مـا دهد، این اعلام خطر را نادیده نمیگیریم و احتیاط میکنیم. همۀ مـا در اینگونه موارد از یک قانون « عقلی » پیروي میکنیم کـه میگوید: « دفع خطر احتمالی، لازم است. »


به سؤالات زیر پاسخ کوتاه دهید:

الف) عاقل ترین و راستگوترین مردمان در طول تاریخ چه کسانی بوده اند؟

پاسخ: پیامبران


ب) چه کسانی در طـول تاریخ، بـا قاطعیت کامل از وقوع معاد خبـر دادهاند و نسبت بـه آن هشدار داده اند؟

 پاسخ: پیامبران


ج) همۀ پیامبران پس از « ایمان به خدا »، چه چیزي را مطرح کرده اند؟

پاسخ: ایمان به آخرت


د) همۀ پیامبران الهی، چه چیزي را لازمۀ « ایمان به خدا » دانسته اند؟

پاسخ: ایمان به آخرت


هـ) در قرآن کریم، بعد از « یکتاپرستی » ، دربارة هیچ موضوعی به اندازة « ……………. » سخن گفته نشده است.

پاسخ: معاد ( قیامت )

مـوضوعـات آیۀ 87 ، نسـاء « اللّه لا إِلَه إِلاَّ هو لَیجمعنَّکُم إِلَى یومِ الْقیامۀِ لاَ ریب فیهومنْ أَصدقُ منَ اللّه حدیثًا »، را بنویسید.

پاسخ: بیانگر موضوعات زیر است ؛
1 (غیر از خداوند، خدایی وجود ندارد.
2 (قطعاً خداوند، همۀ انسانها را در روز قیامت جمع خواهد کرد.
3 (شکّی در وقوع قیامت نیست.
4 (کسی راستگوتر از خداوند، نیست.

آیا قرآن کریم، تنها به خبر دادن از « آخرت » قناعت کرده است؟توضیح دهید.

پاسخ: خیـر، تنها بـه خبر دادن از آخرت قناعت نکرده، بلکه بارها با « دلیل » و « برهان » آن را ثابت کرده است.

استدلال هاي قرآنکریم براي اثبات وقوع قیامت را میتوان به چند دستۀ اصلی تقسیم کرد؟

پاسخ: میتوان آنها را به « دو » دستۀ اصلی تقسیم کرد:
دستۀ اول: استدلالهایی که « امکان » معاد را ثابت میکنند و آن را از حالت امري بعید و غیر ممکن خـارج میسازند. 


دستۀ دیگر: استدلالهایی هستند که « ضرورت » معاد را به اثبات میرسانند.

استدلال هایی که بر « امکان معاد » دلالت دارند را فقط نام ببرید.

پاسخ:

1 (اشاره به پیدایش نخستین انسان.
2 (اشاره به نمونههایی از زنده شدن مردگان.
3 (اشاره به نظام مرگ و زندگی در طبیعت.

یکی از دلایلی که سبب میشود عده اي دست به « انکار معاد » بزنند، چیست؟

پاسخ: این است کـه چنان واقعۀ بزرگ و بـا عظمتی را بـا قدرت محدود خود میسنجند و چون آن را امري بسیار بعید مییابند، بـه انکار آن میپردازند. حـال آن کـه، بعید بودن چیزي براي انسان هرگز دلیل بر غیر ممکن بودن آن نیست.


قرآن کریم، یکی از انگیزههـاي انکار معاد را چـه چیزي معرفی کرده است و چرا دلایل و شواهد بـر اثبات آن می آورد؟

 پاسخ: « نشناختن قدرت خدا » – تا نشان دهد کـه معاد، امـري « ممکن » و « شدنی » است و خداوند بـر انجام آن « تواناست ».

عبارت « و براي ما مثَلی زد، در حالیکه آفرینش نخستین خود را فراموش کرده است، گفت: کیست کـه این استخوانهاي پوسیده را دوباره زنده کند؟ بگو همان خدایی کـه آنها را براي نخستین بـار  آفرید و او به هر خلقتی، داناست. »؛ استدلال بر « امکان » معاد دارد یا « ضرورت » آن؟ و بـه کدام موضوع اشاره دارد؟

 پاسخ: « امکان معاد » ؛ اشاره به « پیدایش نخستین انسان » دارد.

یکی از دلایل اثبات « امکان معاد » در قرآن کریم، « اشاره به پیدایش نخستین انسان است » آن را توضیح دهید.

 پاسخ: در برخی آیات قرآن، خداوند توجه منکران معاد را بـه پیدایش نخستین انسان جلب میکندو توانایی خـود در آفرینش آن را تـذکّر میدهد. در ایـن آیات بیان میشود کـه همانگـونه خداوند،  قـادر است انسان را از آغاز خلق کند، میتواند، بـار دیگر نیز او را زنـده کند. آیـات شریفۀ 78 و 79 ،یس اشاره به این موضوع دارند.

یکیاز دلایل اثبات « امکان معاد » در قرآنکریم،« اشاره به نمونههایی از زنده شدن مردگان است » آن را توضیح دهید.

 پاسخ: قـرآنکـریم براي این کـه قدرت خدا را به صورت محسوس تري در این زمینه نشان دهد، ماجـراهـایی را نقل میکند کـه در آنـها بـه ارادة خـداوند، مردگانی زنـده شدهاند. از آن جمله میتوان بـه ماجراي « عزیر نبی» اشاره کرد: «عـزیـر (ع) یکی از پیامبران بنی اسرائیل بود.او در سفري از کنار روستاي ویرانی عبور میکرد. استخوانهاي متلاشی و پوسیدة ساکنان آن روستا از لابه لاي خـرابـه ها پیدا بود. بـا دیدن این استخوانها ایـن سـؤال در ذهن عزیر (ع) شکل گرفت که به راستی خداوند اینها را پس از مرگ زنـده میکند؟خداوند، جـان وي را در همان دم گرفت و بعد از گذشت 100 سال، دوباره او را زنده کرد. » سپس خطاب بـه او گفت: « اي عزیر، چه مـدت در این بیابان خوابیدهاي؟ عزیر گفت: 
یک روز یـا نصف روز … »

با توجه به داستان « تو صد سال است کـه اینجا هستی، بـه الاغی که سوارش بودي و غذایی کـه همراه داشتی، نگاه کن و ببین چگونه الاغ پـوسیده و متلاشی شده، امـا غذایت پس از صـد سـال  مـانده و فـاسد نشده است. و اینک ببین کـه خداوند چگونه اعضاي پوسیده و متلاشی شدة الاغ را دوباره جمع آوري و زنده میکند. »
 به سؤالات زیر پاسخ دهید:
الف) داستان بالا دربارة کدام پیامبر الهی است؟

پاسخ: عزیر نبی(ع)


ب) داستان دربارة امکان معاد است یا ضرورت آن؟

پاسخ: امکان معاد


ج) موضوع آن، چیست؟

پاسخ: اشاره به نمونه هایی از زنده شدن مردگان


عزیر نبی(ع)، پس از مشاهده کردن زنده شدن دوبارة الاغ خود به چشم، چه گفت؟ 


پاسخ: « میدانم که خداوند بر هر کاري تواناست. »

یکی از دلایل اثبات « امکان معاد » در قرآن کریم،« اشاره به نظام مرگ و زندگی در طبیعت است »، آن را توضیح دهید.
پاسخ: در برخی آیات قرآن، زندگی بعد از مرگ بـه عنوان یک جـریان رایج در جهان طبیعت معرفی شـده است و از کسانی کـه بـا ناباوري بـه « معاد » نگاه میکنند میخواهد تا بـه مطالعۀ جریان همیشگی تبدیل  زندگی بـه مرگ و بالعکس، در طبیعت بپردازند تـا ایـن مسئـله را بهتر درك کنند. فـرا رسیدن « بهـار »، رستاخیز طبیعت است که نمونهاي از رستاخیز عظیم نیز هست

با توجه به آیۀ 9 ،فاطر « خداست که بادها را میفرستد تا ابر را برانگیزند. سپس آن ابر را به سوي سرزمینی مرده برانیم و آن زمین مرده را بدان{وسیله} پس از مرگش زندگی بخشیدیم. زنده شدن قیامت نیز چنین است. » به سؤالات زیر پاسخ دهید:

الف) آیۀ شریفه، مربوط به امکان معاد است یا ضرورت آن؟

پاسخ: امکان معاد


ب) به کدام موضوع اشاره دارد؟

پاسخ: اشاره به نظام مرگ و زندگی در طبیعت


استدلال هاي قرآن کریم، که بر « ضرورت معاد » دلالت دارند را فقط نام ببرید.

پاسخ: 1 (حکمت الهی 2 (عدل الهی


آیا قرآن کریم، فقط امکان معاد را قبول دارد؟ توضیح دهید. 

پاسخ: خیر، نـه تنها معاد را امري ممکن میداند، بلکه وقوع آن را نیز امري « ضروري » و واقع نشدن آن را امري « محال » و « ناروا » معرفی میکند.

به چه کسی « حکیم » گفته میشود؟ 

پاسخ: کسی که « کارهایش هدفمند » است و به « نتایج صحیح و درست » منتهی میشود.


خداوند متعال به خاطر دارا بودن کدام صفت، کار « بیهوده » و « عبث » نمی کند؟چرا؟ 

پاسخ:«حکیم»؛زیرا کار عبث و بیهوده از جهل و نادانی سرچشمه می گیرد و این صفات در خداوند،راه ندارد. ( خداوندحکیم، هر موجودي را براي هدف شایستهاي خلق میکند و امکانات رسیدن بـه آن هدف را هم بـه  او عطا میکند. )

آیا خداوند، فقط تمایلات و گرایشهایی را در موجودات قرار داده است؟توضیح دهید. 

پاسخ: خیـر، بلکه پـاسخ مناسب را هـم پیشبینی کـرده است؛ بـه طور مثال، در مقابل احساس تشنگی و گرسنگی حیوانات، آب و غذا را آفریده تا بتوانند تشنگی و گرسنگی خود را برطرف کنند.

چرا هر انسانی از نابودي، گریزان است؟

پاسخ: زیرا هر انسانی گرایش به « بقا » و « جاودانگی » دارد و بسیاري از کارهاي خود را براي حفظ بقاي خود انجام میدهد. همچنین، هـر انسانی خواستار همۀ کمالات و زیبایی هاست و این خواستن، هیچ حـدي ندارد

آیا دنیاي کنونی، پاسخگوي بقا و جاودانگی و کمالات نامحدود است؟ توضیح دهید.

پاسخ: خیر، دنیا و عمر محدود انسان ها پاسخ گوي این گونه خواسته ها نیست، بنابراین، بایـد جـاي دیگري باشد کـه انسان بـه خواسته هایش بـرسد. اگر بعد از این دنیا، زندگی اي نباشد، در این صورت باید گفت : 
خداوند گرایش بـه زندگی جاوید را در وجود انسان قرار داده و سپس او را در حالی که مشتاق حیات ابدي است، نابود می کند! کـه البته آن گاه با حکمت الهی، سازگار نیست. ( محال است که خدا چنین کاري انجام دهد، چون حکیم است. ) 

آیۀ 115 ،سورة مـؤمنـون « أَفَحسبتُم أَنَّما خَلَقْنَاکُم عبثًا وأَنَّکُم إِلَینَا لَا تُرْجعونَ » دربارة چه موضوعی است؟ توضیح دهید.

پاسخ: « ضرورت معاد بر اساس حکمت الهی »؛ اگر بناست با این همه استعدادها و سرمایه هاي مختلفی که خداوند در وجود ما قرار داده است،خاك شویم ومعادي هم نباشد،این سؤال مطرح می شود که دلیل آفریدن این استعدادها و سرمایهها در درون ما، چه بوده است؟ ما که از همان ابتدا خاك بودیم، پس دلیل این آمدن  و رفتن چه بود؟ آیا بر این اساس آفرینش انسان و جهان بیهدف و عبث نخواهد بود؟

ضرورت معاد بر اساس « عدل الهی » را توضیح دهید.

پاسخ: « عـدل » یکی از صفات الهی است. خداوند، « عـادل » است و جهان را بر « عـدل » استوار ساخته است. زندگی انسانها نیز داخل این نظام « عادلانه » قرار دارد؛ از این رو، خداوند وعده داده است کـه هـر کس را به آنچه استحقاق دارد برساند و حق کسی را ضایع نکند. اما زندگی انسان در دنیا بـه گونه اي است 
که امکان تحقق « عدالت الهی » به طور کامل را نمی دهد.

چرا زندگی انسان در دنیا بهگونه اي است که امکان تحقق « عدالت الهی » به طور کامل را نمی دهد؟


پاسخ: زیـرا؛ الف) پاداش بسیاري از اعمال، مانند شهادت در راه خدا، در دنیا امکان پذیر نیست. همچنین پاداش کسی کـه کارهاي نیک فراوانی دارد و به جمع زیادي از انسانها خدمت کرده است، با توجه به عمر پاداش کسی کـه کارهاي نیک فراوانی دارد و به جمع زیادي از انسانها خدمت کرده است، با توجه به عمر محدودي که دارد، میسر نیست.


ب) مجازات بسیاري از کسانی کـه بـه دیگران ظلم و ستم کرده اند، در ایـن دنیا عملی نیست. براي مثـال، مجازات کسی کـه افرادي را بـه قتل رسانده یا مانـع رشد استعدادهاي بسیاري از انسانها شده است، در این جهان ممکن نیست و اگر جهان دیگري نباشد، کـه ظالم را به مجازات واقعی اش برساند و حق مظلوم  را بستاند، بر نظام عادلانۀ خداوند، ایراد وارد میشود.

پاسخ اندیشه و تحقیق و تدبر فعالیت درس چهارم دین و زندگی دهم

تدبر

با اندیشه در ترجمه آیات ربر، برخی دیگر از دلایل انکار معاد را بیان کنید.

1 انان (دوزخیان پیش از این امر عالم دنیا است و مغرور نعمت بودند و بر گناهان بزرگ اصرار می کردند و می گفتند: هنگامی که ما مردیم و استخوان شدیم آیا برانگیخته خواهیم شد

 2- وای در آن روز بر تکذیب کنندگان، همان ها که روز جزا را انکار می کنند تنها کسی آن را انکار می کند که متجاوز و گناهکار است.

3-(انسان شک در وجود معاد ندارد) بلکه( علت انکارش این است) که او می خواهد بدون ترس از دادگاه قیامت در تمام عمر گناه کند

 

پاسخ:

1-مست و مغرور بودن به نعمت های دنیوی سرگرم کامرانی و نازپروردگی بودن، پیروی از عقاید غلط گذشتگان

2-تجاوز کاری و گناه کاری

3-اصرار به گناه در تمام عمر

 

پاسخ سوالات اندیشه و تحقیق

1 – تعدادی از کارهای نیک و تعدادی از گناهان را که در این دنیا قابل پاداشي ومجارات شباشد، ذکر کنید

ستم به دیگران

قتل عمد

رباخواری

___________________________________________

شهادت در راه خدا

شادکردن دل دیگران

کمک به ایتام و فقرا

2-دو نمونه از استدلال هایی که به بحث امکان معاد می پردازند، بیان کنید.

پاسخ : الف-پیامبران عاقل ترین و راست گوترین مردمان در طول تاریخ بوده اند و با قاطعیت کامل از وقوع معاد خبر و نسبت به آن هشدار داده اند. همه ی ما در برخورداعلام یک خطراز یک قانون عقلی پیروی می کنیم که:«دفع خطر احتمالی، لازم است». پس باید معاد را که خبر راستگوترین مردمان است، بپذیریم.

ب:

ما که برای فرار از خطرهای کوچک احتمالی سخن هر کسی را می پذریم چگونه می توانیم درباره ی مساله معاد که پیامبران با قاطعیت از آن سخن گفته اند و از طرفی پای سعادت و شقاوت ابدی ما در میان است بابیتوجهی از کنار آن بگذریم.

3-رابطه میان «آفرینش استعدادها و سرمایه های مختلف در وجود انسان » و«ضرورت وجود معاد » را توضیح دهید.

پاسخ: خداوند حکیم است، پس هیچ کاری رابیهوده و عبث انجام نمیدهد.خداوند در درون ما استعدادها و سرمایه های مختلفی قرار داده است. اگر معاد نباشد،همه ی این استعدادها بیهوده و عبث میشود و این با حکمت خداوند در تضاد است.

تهیه کننده سوالات متن درس چهارم دین و زندگی دهم : جناب آقای قاسم منداونی

برای مشاهده سایر سوالات درس به درس دین و زندگی دهم روی عبارت رنگی کلیک کنید.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

50 دیدگاه
 1. مریم

  عالی بودن سوالات

  1. فرزیو

   عالی بود🤗🤗🤗

 2. فاطمه زهرا اسماعیلی

  عالی بود 😎🌿

 3. ناشناس

  بعد نبود

 4. سپهر

  خوب بود ممنون.

 5. ناشناس

  عالی بود خیلی ممنون

 6. معصومه بلوچی

  عالی بود دستتون درد نکنه🌹😇

 7. نیما

  خیلی خیلی ممنون

 8. سمیه

  بعدنبود

 9. عماد

  خوب

 10. فاطمه

  واقعا ممنونم 😍

 11. کریمی

  خوب بود

 12. افراسیابی

  بدک نی

 13. Reihaneh

  عالییی متشکرم از شما😍🤍💫

 14. 🖤

  چرا تو کتاب نیس و پیدا نمیشه🙄

  1. Zeus

   تو کوری وگرنه هس

 15. مانی

  خوب بود مرسی

 16. زهره

  ی کاستی هایی داشت ولی کلا خوب بود دستتون درد نکنه اجرتون با خدا 😉🙃

 17. Messi

  چرا سوالات تو کتاب نیس

 18. ایلیا

  چرا اینقدر زیاد بود 😐

 19. زهراقبادیان

  سوالا کاملا ممنون💛💜🖤💫

 20. رنجر

  بد نبود

 21. سحر

  عالیییییی

 22. لیلا

  مهشره

 23. امیر

  چرا سوالات داخلش نیست🤔🤔🤔

 24. م

  بد

  1. ن

   🤧

 25. امیر

  خوبه ولی خیلی زیادو طولانین

 26. لوسیفر

  خوب بود

 27. ناشناس

  عالی بود خیلی ممنون واسه امتحانا خیلی کامل و دقیق من همیشه از این سایت میخونم

 28. ناشناس

  عالی و کامل و بسیار دقیق من همیشه بای امتحانا از این سایت میخونم و خیلی کمکم میکنه واقعا ممنون

 29. عرفان

  واقعا عالیه
  اصلا حرف نداره
  من یه معلم اسکل دارم که اصلا سوال نمیده ولی هر وقت از این سایت سوالات رو میخونم ۲۰ میشم ☺️

  1. Nazi

   وقتی سوال نمیده یعنی اینکه تو میبایست کل کتابو بخونی ، روش تدریسش اینه ، توهین نکن 😐⁦🤞🏼⁩

  2. ناشناس

   ۲۰

 30. N

  مچکر🪐🤍🕸

 31. یاسین سبحانی

  عالی

 32. fereshte

  عالی

 33. 🍁

  بد نبود

 34. کوثر

  بد نیست ولی من کلاس نهم هستم ولی پارسال معلم من خیلی خوب سوال درس می داد ولی امسال متاسفانه معامپاریالمون رفت یکی دیگه است خوب نمیده بتونم امسال قبول بشم خوب میشه ایشالا

 35. یحیی

  واقعا که عالیه این بهترین سایتی بود که دیده بودم😍

 36. مرتضی

  سوالات کامله و عالی برای امتحانات نوبت اول ولی جوابه سوالات زیاده اونم میشه خلاصه نویسی کرد
  ممنون از شما

 37. پوریا سرخی

  از زحمات شما برای این سوالات متشکرم🌷

 38. فرزین

  عالی بود🤗🤗🤗

 39. Mohamed ❤️

  خوب بود بدک نبود

 40. Ayda

  خوب بود:)♥️

 41. 🦋💔🖤

  عالی ولی کاش صفحه ها شو هم میزدید عالی میشد یعنی بهتر میشد درکل مرسی از هیچی بهتره 💖💖👏🏻🥰😂😂😂😂😂🌈🌈👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👍🏻👏🏻👍🏻👏🏻👍🏻👏🏻👍🏻👏🏻👍🏻👏🏻👍🏻👍🏻

 42. 🦋💔🖤

  فقط یه چیزی اگه میتونید از رو صفحه با سوالات باشه اینجوری بهتره و ما راحت تر میفهمیم 🙃😉👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👍🏻

 43. Nazi

  خیلی زیاده 😐و خب تو کتاب نیس ب مولا

 44. طاها

  به نظر من سوالات بیشتری از این بتونید پیدا کنید ممنون میشم ممنون عالی بود.☺️

 45. 𝐙𝐚𝐡𝐫𝐚

  عالییییی😍❤