سوالات متن درس چهارم منطق دهم + حل تمرینات و فعالیت های تکمیلی

در این نوشته با سوالات متن درس چهارم منطق دهم همراه شما دهمی های رشته انسانی هستیم. در این نوشته با سوالات متن شامل سوالات تشریحی سوالات درست و غلط سوالات نقطه چین و پرکردنی همراه شما هستیم

همچنین در ادامه جزوه پرسش و پاسخ درس چهارم منطق دهم با حل کامل تمرین ها و فعالیت های تکمیلی این درس همراه شما هستیم.

سوالات متن درس چهارم منطق دهم

 1- اصطلاحات روبرو را تعریف کنید.

الف) تعریف لغوی

ب) تعریف از طریق ذکر مصادیق

الف) معنای لغوی یک مفهوم یا نحوه شکل گیری لغوی آن بیان می شود

ب) ذکر نمونه ها یا تصاویری از مصادیق واژه مورد نظر یا موارد شبیه به آن

۲- هدف از تعریف کردن چیست؟

هدف شناساندن مفاهیم و تصورهای مجهول برای شنونده است،

۳- شرایط تعریف صحیح را بنویسید.

واضح بودن

جامع بودن 

مانع بودن

دوری نبودن

۴- منظور از اینکه تعریف صحیح باید واضح باشد ، چیست؟

در تعریف باید از واژه های آشنا برای شنونده استفاده کنیم تا واضح و قابل فهم باشد.نباید از واژه هایی استفاده کرد که در آنها برای شنونده دشوارند و یا وی را به اشتباه می اندازند. 

۵- یکی از شرایط تعریف صحیح این است که تعریف باید و مانع اغیار » باشد. مقصود از مانع اغیار چیست؟

یعنی تعریف باید تنها بر مصادیق آن مفهوم صدق کند و بر مصادیق مفاهیم دیگر صدق نکند .

۶-یکی از شرایط تعریف صحیح این است که تعریف باید « دوری ، نباشد. مقصود از دوری نبودن تعریف چیست؟ آیا این تعریف معتبر است ؟

 تعریف یک چیز با استفاده از خودش (تعریف شیء به خود را تعریف دوری می نامند و تعریفی نادرست به شمار می آید.

۷- در تعریف زیر کدام یک از قواعد تعریف رعایت نشده است؟

تعریف آیینه به شیئی که نور را منعکس می کند. مانع نیست

۸- تعیین کنید که در هر یک از تعاریف ذیل کدام شرط از شرایط تعریف صحیح رعایت نشده است؟

الف) تعریف قلب به موتور بدن .

ب) سلامتی یعنی فقدان بیماری

ج) آبله : نوعی بیماری پوستی که توسط ویروس انجام می شود.

جواب: الف) واضح نیست

ب) تعریف دوری

ج) مانع نیست

9- اگر در تعریف و سخن چین» بگوییم « نمام» چه ایرادی به این تعریف وارد است؟

مبهم است

۱۰- اگر در تعریف «هلال ماه» بگوییم « گوشواره آسمان »چه ایرادی به این تعریف وارد است؟

مبهم است

۱۱- در تعریف مقابل چه اشکالی وجود دارد؟

تعریف بلبل به پرنده خوش آواز.

مانع نیست

۱۲-دومورد از شرایط تعریف صحیح که در مثال روبرو رعایت نشده است بیان نمایید.

انسان : جوهر آواز خوان جامع و مانع نیست.

۱۳-در تعریف مقابل چه اشکالی وجود دارد؟

رقیمتی = ثمین، مبهم است

الف) تعریف واضح و روشن نیست

ب) تعریف جامع و مانع نیست

جواب: الف

همچنین ببینید: سوالات متن تاریخ دهم انسانی

۱۴-کدام تعریف، جامع و مانع نیست؟

۱) انسان: جسم ناطق

۲) انار: میوه ی شیرین

جواب: ۲

۱۵-نوع تعریف زیر را مشخص کنید.

الف) موبایل :

ب اعنقا : سیمرغ

ج) رسانه : ابزاری است که فرستنده به کمک آن، معنا و مفهوم مورد نظر خود (پیام) را به گیرنده منتقل می کند.

د) شهر : مانند شهر اهواز، سوسنگرد، هویزه جواب:

الف) تعریف از طریق ذکر مصادیق

ب) تعریف لغوی

ج) تعریف مفهومی

د) تعریف از طریق ذکر مصادیق

جاهای خالی را با استفاده از کلمات مناسب کامل کنید.

١- گاهی اوقات ریشه اصلی اختلافات ناشی از مشخص نبودن مفاهیم و نداشتن ….دقیق از آنها است .

تعریفی

٢- تعریف لغوی، تعریف ……………. نام دارد.

لفظی

٣- تعریف را با مفهوم ………….. آغاز می کنیم و سپس مفهوم ……………… را بیان می کنیم.

عام – خاصتر

۴- تعریف یک چیز با استفاده از خودش تعریف شیء به خود را تعریف …………….. می نامند که تعریفی نادرست به شمار می آید.

دوری

تعیین کنید کدام عبارت صحیح و کدام غلط می باشد.

١- گاهی اوقات ریشه اصلی اختلافات ناشی از مشخص نبودن مفاهیم و نداشتن تعریفی دقیق از آنهاست.

درست

۲- با دسته بندی ویژگی های یک مفهوم به ویژگی مشترک با سایر مفاهیم مشابه (امر عام) و ویژگی خاص آن شی(امر خاص، ویژگی منحصر به فرد) به تعریف شیء می پردازیم.

درست

۳- تعریف را با مفهوم خاص آغاز می کنیم و سپس مفهوم عامتر را بیان می کنیم.

نادرست

۴- تعریف باید تمامی مصادیق آن مفهوم را در بر بگیرد و به اصطلاح « جامع افراد باشد.

درست

۵- تعریف باید تنها بر مصادیق آن مفهوم صدق کند و بر مصادیق مفاهیم دیگر صدق نکند و در اصطلاح « مانع اغیار » باشد؛

 درست

۶-تعریف آیینه به شیئی که نور را منعکس می کند درست نیست، زیرا این تعریف تنها بر آیینه صدق نمی کند و شامل سایر اشیای صیقلی نیز می شود لذا مانع اغیار نیست.

درست

۵- تعریف یک چیز با استفاده از خودش تعریف شیء به خود را تعریف دوری می نامند که تعریفی درست به شمار می آید.

نادرست

تمرین درس چهارم منطق دهم

تمرین :

اشکال تعریف های زیر را بیان کنید:

انسان حیوان راست قامت:

مانع نیست زمان: امری که با ساعت (ابزار اندازه گیری زمان) سنجیده می شود. دوری است پرنده: حیوانی که پرواز می کند .

جامع نیست خورشید: سکه طلایی آسمان .

واضح نیست. ( استفاده از استعاره) یم: قماقم.

واضح نیست. مبهم است. استفاده از کلمه دشوار) 

فعالیت تکمیلی درس چهارم منطق دهم

1- کلماتی که توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای معادلهای کلمات خارجی وضع می شوند، چه نوع تعریفی به شمار می آیند؟

تعریف لغوی

۲- تعریف لغوی این کلمات را بنویسید:

شابک، نداجا، پهپاد، هماه

شابک: مخفف شده حروف اول « شماره استاندارد بین المللی کتاب »

نداجا : مخفف شده حروف اول «نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران »

پهباد : مخفف شده حروف اول « پرنده هدایت پذیر از دور»

هما: مخفف شده حروف اول « هواپیمایی ملی جمهوری اسلامی ایران »

٣- دیزی را برای افراد زیر تعریف کنید:

الف) برای کسی که آبگوشت خورده است. نوعی آبگوشت در ظرفی مخصوص

ب) برای فردی از کشوری دیگر که در زندگی خود تاکنون آبگوشت ندیده و نخورده است. نوعی غذا شامل آب، گوشت، سیب زمینی و نخود و..

ج) از این تمرین چه نکته ای را درباره نحوه تعریف کردن مفاهیم نتیجه می گیریم؟

در تعریف از مفاهیم آشنا و معلوم نزد مخاطب استفاده می کنیم و همواره از بدیهی ترین یا عام ترین مفاهیم اولیه آغاز نمی کنیم.

۴- نوع تعریف های زیر را تعیین کنید:

الف) کتاب مقدس: کتابهایی همچون قرآن و انجیل. تعریف از طریق ذکر مصادیق

ب ) عینک دو کانونی: عینکهایی برای دید دور و نزدیک که در کنار هم در یک لنز قرار دارند و فرد را قادر می سازند که هر دو فاصله دور و نزدیک را به وسیله یک عینک ببیند. تعریف مفهومی

ج) مروارید: تنها جواهری که توسط حیوانات تولید می شود. صدف لایه هایی را به دور شیء خارجی ای که وارد آن شده است، ترشح می کند و بدین ترتیب مروارید پدید می آید. تعریف مفهومی

د) مثلث: شکلی با خطوط بسته که مجموع زوایای داخلی آن ۱۸۰ درجه است.

تعریف مفهومی

۵- با مراجعه به کتاب های ریاضی و آمار (1 ) و جامعه شناسی پایه دهم نوع تعریف های ذکر شده درباره «آمار» و «کنش» را مشخص کنید.

آمار: ( تعریف تحلیلی )در ص ۹۹ کتاب ریاضی و آمار (۱) پایه دهم آمده است: به مطالعه نحوه گردآوری، سازمان دهی، تحلیل و تفسیر داده ها برای استخراج اطلاعات و تصمیم گیری، آمار گفته می شود.

کنش: (تعریف تحلیلی در درس اول کتاب جامعه شناسی (1) پایه دهم آمده است به فعالیتی که انسان انجام می دهد کنش

می گویند. کنش آگاهانه، ارادی و هدف دار است.

۶- اشکال تعریف های زیر را مشخص کنید:

الف) عارفی را پرسیدند: جوانمردی چیست؟

گفت: ترک کام جویی . گفتند: کام جویی کدام است؟ گفت: ترک جوانمردی. تعریف دوری

ب) امتداد: بعد فطور در اجسام را گویند. تعریف واضح نیست (استفاده از الفاظ دشوار در تعریف) 

ج) نقاشی: تصویری کشیده شده بر پارچه با قلم مو، تعریف جامع افراد نیست زیرا نقاشی بر کاغذ را شامل نشده است.

د) دقت: استعدادی نفسانی است که به وسیله آن ذهن، مطلبی را به دقت بررسی می کند. تعریف دوری ها) ماهی : مهره داری که دارای آبشش است . مانع نیست

تهیه کننده سوالات متن درس چهارم منطق دهم: جناب آقای حیدر جلالی

برای مشاهده سایر دروس سوالات متن منطق دهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.

مقالات مرتبط
۵ نظر
محمد مهدی

هی دقیت

Fatima

عااالیه

Hadi

چقد سخته سید

عباس بوعذار

هعی دا سخت بود ولی منطق درس شیرینیه 👶🏻🍀

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.