در این نوشته با سوالات متن درس یازدهم جامعه شناسی دهم انسانی همراه شما انسانی های دهمی هستیم. کامل ترین و جامعه ترین پرسش و پاسخ یا همان سوالات متن درس یازدهم جامعه شناسی دهم با 26 سوال با جواب را در ادامه مطلب مشاهده کنید.

سوالات متن درس یازدهم جامعه شناسی دهم

1 -هویت فرهنگی جامعه چگونه وبرچه مداری شکل می گیرد ؟

برمدارعقایدوارزش های اجتماعی مشترک درجامعه شکل می گیرد . یعنی برمدارارزشهای پذیرفته شده وبه رسمیت شناخته شده جامعه  

2 -هویت اجتماعی افرادمحصول چیست؟

محصول عضویت افراد درگروه های اجتماعی است.ماباپذیرش نقش ها  درگروه های مختلف اجتماعی دارای هویت اجتماعی می شویم. 

3 -هویت فرهنگی جامعه با هویت اجتماعی آن جامعه چه ارتباطی دارد؟

هویت اجتماعی جامعه درپرتو هویت  فرهنگی جامعه شکل می گیرد. اگر هویت های اجتماعی افرادباعقایدوارزشهای هویت فرهنگی ناسازگارباشد درمقابل آن  مقاومت صورت می گیرد . به تناسب هرنهاداجتماعی یک هویت اجتماعی شکل می گیرد مثال هویت شغلی ، هویت  خانوادگی ، هویت ایرانی ، هویت شهرضایی و… 

4 -هویت جهان اجتماعی چیست وچه تفاوتی با هویت اجتماعی افراددارد؟

هویت جهان اجتماعی مجموعه ای  ازعقاید،ارزش ها وباورهایی )فرهنگ ( است که مبنای شکل گیری هویت اجتماعی افراداست. به عبارت دیگرهویت  اجتماعی افرادبراساس هویت فرهنگی جامعه شکل می گیرد.وظایف وتکالیف هرنقش اجتماعی )هویت اجتماعی(درقالب 

فرهنگ )ارزش ها وعقاید( آن جامعه تعریف واجرامی شود.هویت اجتماعی افرادجنبه عملی)بیرونی( هویت است وهویت  جهان اجتماعی جنبه ذهنی وفرهنگی هویت است. 

5 -هویت فرهنگی تا چه زمانی دوام می آورد؟

تازمانی که عقاید وارزشهای مربوط به آن موردپذیرش افراد جامعه  وبرای آنهامهم باشند. 

6 -درچه صورتی هویت فرهنگی دچارچالش می شود؟

هرگاه عقایدوارزش ها درجامعه اهمیت واعتبارخودرا از دست  بدهند. 

7 -آیاهویت فرهنگی جامعه می تواند مستقل ازهویت اجتماعی افراد وجوداشته باشد؟

خیر هویت فرهنگی  اجازه شکل گیری هویت اجتماعی را می دهد جامعه بدون فرهنگ معناندارد ونمی تواند شکل بگیرد . هویت فرهنگی  بسترهویت اجتماعی است.نقش ها درپرتو ارزش ها شکل می گیرند. 

8 -منظوراز تحول فرهنگی چیست؟

تغییرات در لایه های عمیق فرهنگ جهان اجتماعی که موجب می شود هویت جهان  اجتماعی متحول ودگرگون شود. 

9 -جهان اجتماعی چگونه دچار تحوالت فرهنگی می شود؟

با ایجادتغییرات عمیق وبنیادین درمعانی اساسی یک جهان  اجتماعی 

همچنین ببینید: سوالات متن منطق دهم

10 -منظور از تزلزل فرهنگی چیست؟

شیوه زندگی مردم با عقاید و ارزش های اجتماعی فرهنگ ناسازگار شود  وفرهنگ نتواند رفتارهای اجتماعی را با این ارزش ها سازمان بخشد وبین ارزش ها وعقایدفرهنگی وشیوه زندگی تعارض  ایجاد شود.به عبارت دیگر عقاید وارزش ها ثبات واستقرارخودرادرمتن فرهنگ ازدست بدهند.  

11 -چرا تزلزل فرهنگی با بحران هویت همراه می شود؟

چون بحران هویت درجایی به وجود می آید که  جامعه توان حفظ ودفاع ازعقاید وارزشهای اجتماعی خودرانداشته باشد. 

12 -چگونه بحران هویتی منجربه تحوالت فرهنگی می شود؟

باتغییر هویت جامعه ، تغییرات اجتماعی  ازمحدوده ی تغییرات سطحی درون فرهنگ جامعه خارج می شود وبه الیه های عمیق واردمی شودوفرهنگ دچارتحول می  شود . یعنی ارزشها وعقایدفرهنگی جامعه جایگاه خودرا ازدست می دهند وجای خودرابه عقایدوارزش های دیگر می دهند.  

13 -آیاهرتعارض فرهنگی به تحول هویت فرهنگی جهان اجتماعی می انجامد؟

خیراگرتغییرات فرهنگی  عمیق وطولانی وپایداروخارج ازچارچوب پذیرفته شده باشدفرهنگ متحول می شود. 

14 -آثارتعارضات و تحولات فرهنگی ناگهانی هستند؟

خیربه تدریج تغییرات فرهنگی به لایه های عمیق فرهنگ  سرایت می کنند. 

15 -درچه صورتی تحولات فرهنگی مثبت است ؟ مثال بزنید 

اگرفرهنگ متحول شده باطل بوده باشد واز  باطل به سوی حق رفته باشد تحول مثبت است مانند تحول جامعه جاهلی عصرپیامبر که به سوی جامعه نبوی حرکت نمود. 

16 -درچه صورتی تحوالت فرهنگی منفی است؟ مثال بزنید 

اگرفرهنگی که رسمیت واعتبار اجتماعی خودرا ازدست داده ازحق به سوی باطل رفته باشد دچارتحول منفی شده است مانند جامعه نبوی که به جامعه اموی تبدیل شد. 

17 -تزلزل فرهنگی با تعارض فرهنگی چه تفاوتی دارد؟

تزلزل فرهنگ را نابودمی کند ولی تعارض ممکن  است جنبه مثبت داشته باشد. درتعارض فرهنگی مبانی ارزشی فعال است ودرحال برخورد ودفاع است امادرتزلزل فرهنگی  مبانی ارزشی سست شده وقدرت دفاع راازدست داده است . البته تعارض منفی منجربه تزلزل فرهنگی می شود . 

18 -آیا تعارض فرهنگی به تزلزل فرهنگی می انجامد؟

تعارض منفی منجربه تزلزل فرهنگی می شود .  تعارض مثبت فرهنگی موجب تقویت فرهنگ می شود . 

19 -علل تحولات فرهنگی چیست؟

1 -علل درونی : مربوط به کاستی ها وبن بست های درون فرهنگ است یا  ابداعات ونوآوری های مثبت ومنفی افراد درون فرهنگ

2 -علل بیرونی : مربوط به ارتباطات بین فرهنگ هاست .

20 -درچه صورتی فرهنگی دچار مرگ طبیعی می شود؟

فرهنگی به سبب به کارگیری تمامی ظرفیت های  خود باهویت جسمانی ومعنوی افراداصطکاک پیداکند وازپاسخ به نیازهای طبیعی وجسمانی) فطری ومعنوی ( آنها  بازبماند. 

21 -درچه صورتی فرهنگی بابحران های زیست محیطی، اقتصادی ومعیشتی به بن بست می رسد؟

جواب فرهنگی که نتواند نیازهای جسمانی وطبیعی مردم خودرا سازمان دهد . 

22 -درچه صورتی فرهنگی موجب یاس، ناامیدی، پوچ انگاری وخودکشی افراد می شود؟

  درصورتی که فرهنگی نتواند پاسخ های مناسب درباره وجودآدمیان ومعنای زندگی به افرادخودبدهد وافرادرا نسبت به  مرگ وزندگی دچارشکاکیت وپوچی کند.  

23 -درچه صورتی متفکران اجتماعی به عبوراز مرزهای هویت فرهنگی تشویق می شوند؟

کاستی  وخال معنوی عقاید وارزش های فرهنگ موجب بازاندیشی متفکرین می شود.  

24 -دلیل بازاندیشی درباره بنیان های عقیدتی جهان اجتماعی توسط متفکران اجتماعی چیست؟

کاستی ها وخال معنوی که نشاط زندگی افرادجامعه را ازبین می بردوناامیدی ویاس ایجادمی کند.

25 -درچه صورتی بحران هویت درسطح افراد،به بحران هویت درسطح جهان اجتماعی می  انجامد؟

درصورتی که بحران هویت اجتماعی موجب ازدست رفتن اعتبار عقاید وارزش ها درجامعه شودوفراگیروعمیق  باشد.یعنی بابه هم خوردن هویت اجتماعی افرادهویت جهان اجتماعی برهم بخورد. 

26 -درچه صورتی بحران هویت افرادوخانواده ها به بحران هویت درنهادخانواده منجرمی  شود؟

درصورتی که عقاید وارزش های نهادخانواده)هویت فرهنگی خانواده ها(اهمیت،اعتبارودوام خودراازدست  بدهندوجنبه فراگیرداشته باشد

تهیه کننده سوالات متن درس یازدهم جامعه شناسی دهم : جناب آقای حمید رحیمی

برای مشاهده سایر دروس سوالات متن جامعه شناسی دهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.