سوالات متن درس اول فصل سوم تحلیل فرهنگی دوازدهم انسانی

در این نوشته با سوالات متن درس اول فصل سوم تحلیل فرهنگی دوازدهم همراه شما انسانی های دوازدهمی هستیم.

جزوه پرسش و پاسخ درس تداوم و پیوستگی فرهنگی ما ایرانیان از فصل فرهنگ ما ایرانیان کتاب تحلیل فرهنگی دوازدهم انسانی را در ادامه مطلب مشاهده کنید.

سوالات متن درس اول فصل سوم تحلیل فرهنگی دوازدهم

1-تداوم و پیوستگی فرهنگی ایران به چه معناست؟

به این معنا که برخی از ویژگی ها وعناصر فرهنگ  درطول تاریخ)زمان( حفظ شده واستمرار داشته باشد وکمتر دچار تحولات بنیادین واساسی شده باشد.

مثال  پدیده حجاب درکل تاریخ چند هزارساله ایران به شکلی وجود داشته است. گاهی شکل ظاهری آن تغییراتی  داشته ولی همیشه بوده است.)

هرچند ایران مانند همه جوامع دیگر تحت تاثیر شرایط محیطی ،تهاجمات  خارجی،تغییرات آب وهوایی ،مهاجرت ها وجابه جایی جمعیت ،رفت وآمد حکومت ها بوده است اما  عناصراصلی فرهنگی وروح جمعی خود راحفظ کرده است.)

۲ -وجود تداوم فرهنگی چه دستاوردها وپیامدهایی دارد؟

با وجود فراز ونشیب های فراوان تاریخی می  تواندهویت خود راحفظ کند ودچارگسست ونابودی نشود. 

۳ -نمونه هایی از عناصر مهم فرهنگ ایرانی که درطول تاریخ حفظ شده ونشان دهنده تداوم وپیوستگی  فرهنگ ایرانی است را بنویسید.

زبان وادبیات فارسی قرن هاست که موجب ارتباط فرهنگی جامعه  بوده است.عید نوروز وجشن های ملی نمونه دیگری از این عناصر هستند.) زبان وادبیات فارسی ،باورها واعتقادات،سبک زندگی ،پوشش،جشن ها وعیدها)

۴ -مراحل مهم تاریخ فرهنگی ایران را نام ببرید

به ترتیب دوران پیش از اسلام،دوران اسلامی،دوران  جدید،دوران انقلاب اسلامی

۵ -ویژگی های فرهنگی ایران باستان چگونه است؟

مردم ایران به لحاظ فرهنگی ،علاقه مندبا دانش،صلح  دوست،اهل مدارا،هنردوست وراستگو بوده اند.طراحی واحداث بناهای عظیم

مانند تخت جمشید،تمدن  شهرسوخته،تمدن جیرفت،ارگ بم،تپه سیلک کاشان. حسنلوی نقده و…(نشان از هوش ،دانش ورشد فرهنگی  ایرانیان است. 

۶ -دلیل پذیرش اسالم ،توس اکثریت ایرانیان چه بود؟

معارف اسلام وجاذبه های فرهنگی واجتماعی آن مانند  عدالت خواهی ،صلح دوستی وتکریم شخصیت انسانی با هویت ملی وباستانی ایرانیان همخوانی داشته است.  تبعیض طبقاتی وظلم حاکمان وقت در پذیرش اسلام توسط ایرانیان تاثیر داشته است. 

۷ -پذیرش اسلام توس ایرانیان چه تاثیری بر فرهنگ وهویت ایرانی داشته است؟

موجب پیوندی عمیق  وهمیشگی بین عناصر فرهنگی اسلام با عناصر فرهنگی ایران باستان شدوباعث تداوم فرهنگی وغنی ترشدن وارتقای فرهنگی ایرانیان گردید.

اسلام موجب احیای تمدن کهن ایران شد. ترکیب دوفرهنگ ایرانی  واسلامی یک کل واحد ومنسجم راساخته است. وهویتی درهم تنیده دارند. 

۸ -پذیرش اسلام توس ایرانیان چه تاثیری بر فرهنگ اسلام داشته است؟

ایرانیان تجارب تمدن سازی  وکشورداری داشتند که موجب تعامل دوسویه بین فرهنگ ایرانی واسلام شد وتمدن اسلامی راشکوفا نمودند. ایران درقرون طلایی تمدن اسلامی ،کانون شکوفایی ورشد تمدن اسلام بوده است.

زبان فارسی زبان دوم  جهان اسلام شد. )دانشمندان واندیشمندان بزرگ اسلامی درایران ظهورکردند.مانند ابن  سینا،ابوریحان،زکریای رازی،مولوی،سعدی و….)

۹ -چراافق دید فرهیختگان ایرانی نسبت به اسلام بسیار ژرف تراز دایره تنگ نظری های خلفای اموی وعباسی  بوده است؟

انتقال فرهنگ ایران از دوران ساسانی به دوران اسلامی یکباره روی ندادوآرام آرام صورت گرفت  وتعالیم اسلام را با تفکر وتحقیق وبررسی بدون تعصبات ناروای حاکمان اموی وعباسی واز سرچشمه آن  )قران،معارف نبوی،اهل بیت( به دست آوردند . 

10 -پیوستگی فرهنگی چه اثراتی درسطح جامعه دارد؟

۱ -ثبات هویت ملی

۲-تقویت خودباوری

۳-انباشت ونگهداشت تجارب فرهنگی

۴-افزایش توانایی برای بهره بردن ازسرمایه های ملی وانسانی 

11-ربع رشیدی درچه زمانی وتوس چه کسی ودرکجا ساخته شد؟ چه ویژگی هایی داشت؟ چه تاثیری  برگسترش مراکز آموزشی داشته است؟

دانشگاهی که حدود ۷۱۱ سال پیش توسط رشیدالدین  فضلاهلل همدانی)وزیر غازان خان( درتبریز ساخته شد. دارای کتابخانه ومراکز تحقیقاتی بوده است.بر  دانش آن زمان به خصوص دانش پزشکی تاثیر داشته است. دانشمندان زیادی را ازسراسر جهان  اسلام درآنجاگردآوردند.

همچنین ببینید: سوالات متن تاریخ دوازدهم

12-فرهنگ مدرن غرب چه زمانی وباچه رویکردی به وجودآمد؟

پس از رنسانس دراروپا،بانفی فرهنگ  سنتی رایج )تسلط کلیسا برزندگی درقرون وسطی( وبراساس اندیشه انسان محوری )اومانیسم(  شکل گرفت ودرگذر زمان این فرهنگ )مدرنیسم( ومبانی فلسفی ونظری آن همراه با دستاوردهای  مادی وعینی اش به دیگر جوامع ازجمله ایران واردشد. 

13 -ارتباطات وتعاملات فرهنگی ایرانیان با تمدن جدیدغرب ،ازچه زمانی وچگونه آغازشده است؟

  پیشینه تعامل ایرانیان با غرب جدید به دوره صفویه ،درسده های شانزدهم وهفدهم میلادی می  رسد.اما اوج ورود مدرنیته به ایران دردوره قاجار وپهلوی بوده است که درخلال آن،حکومت وبرخی  از روشنفکران الگوپذیری ازفرهنگ غرب داشتند . 

14-تعامل ایران بافرهنگ غرب دردوران جدید چگونه بود؟

ضعف وانحطاط حکومت های سیاسی  دراین دوران )قاجار( ضعف فکری وفرهنگی رابه همراه داشت وباتضعیف خودباوری ملی ،فرهنگ  غرب گرایی رادرکشور ترویج می شد. 

15 -تمدن جدید غرب برای گسترش حوزه فرهنگی وتامین منابع اقتصادی خویش چگونه عمل می  کرد؟

درتلاش بوده است با هجوم به سایر فرهنگ ها،فرهنگ دیگران راتضعیف وتخریب نمایدوازاین  طریق فرهنگ خود راحاکم سازدو موجب از خودبیگانگی فرهنگی وخودباختگی فرهنگی جوامع  غیر غربی دربرابرفرهنگ غرب می شدند. 

16-ازخودبیگانگی وخودباختگی فرهنگی چه تاثیرات وپیامدهایی به دنبال داشت؟

زمینه گسست  فرهنگی وازبین رفتن سرمایه ومیراث ارزشمند فرهنگی رابه همراه آورد. 

17 -کدام اندیشمندان موجبات بیداری وهوشیاری دررویارویی با فرهنگ غرب را درایران پدید  آوردند؟

جلال آل احمد،شهید مطهری،دکترعلی شریعتی،امام خمینی 

18 -خودباوری فرهنگی به چه معناست؟ آثار ونشانه های آن کدام است؟ برای تقویت خودباوری  فرهنگی چه باید کرد؟

به معنای شناخت فرهنگ خودی وارزشمند دانستن عناصر ومولفه های آن ،به  دور از خودبزرگ بینی،تعصب وغرور گمراه کننده است.

آثارآن : افزایش اعتمادبه نفس ،زمینه بهره  مندی ازشایستگی ها،ظرفیت ها وتوانمندی ها ی خودی رافراهم می کند. برای تقویت آن باید به  مطالعه وشناخت توانمندی های فرهنگ خودی پرداخت . 

19-عناصر اصلی شکل گیری انقلاب اسلامی کدام است؟

اعتقادات وباورهای فرهنگی دینی اسلامی  ،رهبری امام خمینی ،حضور گسترده وایثارگرانه مردم  

20 -ویژگی های فرهنگی دوران انقلاب اسلامی چیست ؟

تقویت خودباوری وبازگشت به ارزش ها  وباورهای فرهنگ توحیدی ودرنهایت تداوم فرهنگی 

21-منظور از میراث فرهنگی وصیانت از میراث فرهنگی چیست؟

فرهنگ محسوس)آثارمادی مانند  بناها( وفرهنگ غیر محسوس)عقاید وباورها وارزش ها(که از گذشته های بسیار دور نسل به نسل  منتقل شده است و هویت وشخصیت جمعی یک ملت است.

پاسداری ونگهداشت آن صیانت از  میراث فرهنگی است که مسئولیت عمومی همه مردم جامعه است. 

۲۲ -برای تداوم فرهنگی وانتقال آن نیازمند به چه مواردی هستیم؟

نیازمند خودباوری فرهنگی  ،هوشمندی ومسولیت پذیری اچتماعی فرد فرد اعضای جامعه هستیم

تهیه کننده سوالات متن درس اول فصل سوم تحلیل فرهنگی دوازدهم : جناب آقای حمید رحیمی 

برای مشاهده سایر دروس سوالات متن تحلیل فرهنگی دوازدهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.

مقالات مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.