سوالات متن درس اول فصل چهارم تحلیل فرهنگی دوازدهم انسانی

در این نوشته با سوالات متن درس اول فصل چهارم تحلیل فرهنگی دوازدهم همراه شما انسانی های دوازدهمی هستیم.

جزوه پرسش و پاسخ درس فرهنگ و اقتصاد از فصل مسائل فرهنگی ایرانیان کتاب تحلیل فرهنگی دوازدهم انسانی را در ادامه مطلب مشاهده کنید.

سوالات متن درس اول فصل چهارم تحلیل فرهنگی دوازدهم

1-فرهنگ واقتصاد چه رابطه ای بایکدیگردارند ؟ مثال بزنید .

تعامل مستمر وجدایی ناپذیر بایکدیگر دارند.  اعتقادات وارزش ها والگوهای رفتاری افراد برپویایی،کیفیت وسرعت پیشرفت اقتصادی جامعه تاثیر دارد.مثال  داشتن وجدان کاری وانضباط درفعالیت های اقتصادی تاثیر دارد.

اقتصاد توانمند ،رفاه اقتصادی ورفاه  اجتماعی به دنبال می آورد وفقر اقتصادی موجب فقر فرهنگی می شودمثال خانواده کم درآمد درسبد خرید  خود کمتر امکان استفاده از محصوالت فرهنگی وبهداشت روان را دارد. 

۲ -ویژگی های فرهنگی که موجب رشد وتوسعه اقتصادی کشور می شود چیست؟

خودباوری،نظم پذیری

سخت  کوشی وپشتکار

علاقه به کارگروهی

روحیه ریسک پذیری

خلاقیت وکارآفرینی

۳ -عدم توجه به شرای فرهنگی توسعه،جامعه با چه آسیب ها ومشکلاتی مواجه می شود؟

تخریب محیط  زیست

گسترش شکاف طبقاتی بین کشورهای توسعه یافته وتوسعه نیافته 

۴ -درمکتب اسلام اقتصاد دارای چه جایگاهی است؟

دراسلام هدف نهایی ، فراهم ساختن زمینه رشد معنویت  انسان است واقتصاد ابزاری درخدمت خوب زیستن افراد،آبادانی دنیا وایجاد رفاه عادلانه است. فقر زمینه ساز  دوری مردم از دین معرفی می شود. 

۵ -چه مواردی درفرهنگ اقتصادی ایران باید اصلاح شود؟

1 -اصلاح الگوی مصرف،مصرف سرانه انرژی وبرخی  اقلام مضر)مثال نوشابه( ایرانیان بیش از میانگین جهانی است ومصرف برخی کالاهای مفید ما کمتر  ازمیانگین جهانی است.)مثال لبنیات)

۲ -اصلاح فرهنگ کار،پشتکار وپرکاری درجامعه ایران چندان رواج  ندارد.

۳ -گسترش فرهنگ کارآفرینی، روحیه ریسک پذیری بدون اتکا به دولت وخالقیت درایجاد مشتغل  درایران کمتر وجود دارد. 

۶ -مفهوم مصرف گرایی را توضیح دهید.

میل وگرایشی که براساس آن ،افراد به دلایل مختلف ،بیش از نیازهای  واقعی خود ،مصرف می کنند.)مصرف گرایی یک آسیب فرهنگی وبیماری اجتماعی است.( 

۷-نظام اقتصادی سرمایه داری چه نقشی در گسترش فرهنگ مصرف گرایی درسایرکشورها دارند؟

با  توجه به محدودبودن جمعیت وبازار کشورهای سرمایه داری،آن ها تبلیغات خود را متمرکز برمصرف  دیگر کشورها قرارداده اند و ترویج مدگرایی وتقویت روحیه تنوع طلبی منجر به افزایش مصرف  غیرواقعی می شود وهویت افراد با میزان ونوع مصرف آنان گره خورده است ومصرف اجناس خارجی  ودسترسی آسان به کالاهای متنوع درفروشگاه های بزرگ نوعی سبک زندگی نوین وارزش  محسوب می شود. 

۱۳ –شعر زیر چه پیام اقتصادی وفرهنگی دارد؟  

نعمت ما به چشم همسایه / صد برابر فزون کند پایه 

چون به چشم نیاز می بیند / مرغ همسایه غاز می بیند  

دربعد اقتصادی : نشان دهنده گسترش روحیه مصرف گرایی وتنوع طلبی است. دربعد فرهنگی  نشان از خود کم بینی وحرص زیاد وبا ارزش دانستن اموال دیگران است. 

۱۴ –مفهوم کار وفرهنگ کار راتوضیح دهید؟

کار به مجموعه تلاش های فکری ،روحی وجسمانی  انسان گفته می شود که هدف آن،تولیدکاال وخدمات وتعالی بخشی است.

فرهنگ کار ،مجموعه  باورها،ارزش ها،نگرش ها وهنجارهایی است که مورد توافق افراد یک گروه یا جامعه بوده ومبنای  تلاش ورفتارشغلی آنان قرار می گیرد. 

۱۵ –کار درفرهنگ دینی اسلام چه جایگاهی دارد؟

کاروتلاش ،همانند مجاهدت در راه  خدا،ارزشمند ومقدس است وعلاوه برکارکرد اقتصادی آن، به عنوان یک روش تربیتی وعبادی  ،موجب کمال انسان،تقویت عزت نفس وفضایل اخلاقی می شود و کم کاری بیکاری وتنبلی  وسربارجامعه بودن ناپسند شمرده می شود. 

همچنین ببینید: سوالات متن تاریخ دوازدهم

۱۶ –فرهنگ کار درجامعه امروزه ایران با چه کاستی هایی روبه رو است؟

گسترش روحیه مادی  گرایی

اتکابه درآمدهای نفتی

دولتی شدن اقتصاد

ترجیح منافع فردی بر منافع ومصالح ملی ازجمله  اموری هستند که فرهنگ کار را آسیب پذیر کرده است وباعث کاهش تولید افزایش مصرف پایین  بودن بهره وری وبالا بودن نرخ بیکاری شده است. 

۱۷ –فرایند کارآفرینی چیست؟ کارآفرین کیست؟

فرایند خلق چیزی نو،ازطریق برنامه ریزی  وعقلانیت وبا صرف وقت وتلاش بسیار وپذیرش خطرات احتمالی ،برای کسب منافع مادی ومعنوی  ،رضایت شخصی واستقلال مالی است.کارآفرین ،کسی است که فعالیت اقتصادی کوچک وجدیدی  راباسرمایه خودشروع می کند. ودارای ایده نو وجدید است. 

18 –کارآفرین چه ویژگی هایی دارد؟

خلق فرصت های جدیدشغلی،عدم اتکای صرف به دولت  ومشاغل دولتی،ریسک پذیری،دارای طرح های نو 

۱9 –به گسترش وتقویت فرهنگ کارآفرینی چه اموری کمک می کند؟

گسترش روحیه پرسشگری  وخالقیت، تقویت اعتماد به نفس وشهامت تصمیم گیری،حمایت مادی ومعنوی از افراد نو آور  وخالق، کاهش هزینه های ریسک ومخاطره ،اصالح نظام های مالی و اداری حاکم درجامعه،رفع  نابرابری ها وتبعیض ها،گسترش آموزش های فنی وحرفه ای،حمایت از شرکت های دانش بنیان

20 –کشور ایران درمسیر تحقق اهداف خود با چه موانعی روبه رو بوده است؟

تحریم های اقتصادی  کشورهای سلطه گر درایجاد محدودیت درمبادلات ارزی وبانکی،فروش نفت،واردات  وصادرات،دستیابی به فناوری های پیشرفته ،جلوگیری از سرمایه گذاری خارجی

۲۱ –ایران جهت خنثی نمودن موانع تحقق اهداف اقتصادی اش چگونه باید عمل کند؟

طراحی  برنامه ای برای دستیابی به پیشرفت اقتصادی به نام سیاست اقتصاد مقاومتی

مصرف کالاهای ایرانی

کار و تلاش مضاعف

باور به توانمندی ها ومنابع وامکانات

پایداری ومقاومت دربرابرفشار ها

۲۲-مفاهیم زیر را به اختصار توضیح دهید. اقتصاد دانش بنیان” ” کارآفرینی ومهارت آموزی” ” مردمی کردن اقتصاد” ” مصرف تولیدات داخلی توس مردم ودولت” 

این مفاهیم چگونه می توانند اقتصاد ایران رامقاوم کنند وبه چه ویژگی های فرهنگی نیازاست؟  

اقتصاد دانش بنیان، اقتصادی است که بر اساس تولید و توزیع و کاربرد دانش و اطلاعات شکل گرفته و  سرمایه گذاری در دانش و صنایع دانش پایه مورد توجه خاص قرار می گیرد. کارآفرینی تعقیب  فرصتهاست. فرصت هایی که علی رغم ریسک ها فراتر از منابعی هستند که امروز در دسترس داریم.

مهارت آموزی ، کسب مجموع های از اطالعات، قابلیتها، صالحیت و تواناییهای )ذاتی و اکتسابی( آگاهانه و  هدفمند برای انجام دادن آسان، سریع، دقیق و مطلوب یک کارحرفهای است که با تسلط کامل، اطمینان و  صرف کمترین میزان انرژی و زمان به نتیجه مطلوب برسد. مهارت یعنی توانایی پیادهسازی دقیق و آسان علم و دانش در عمل.

مهارت ها شامل ۲ دسته هستند؛

مهارت های حوزه عمومی مانند مدیریت زمان، کار  گروهی، رهبری و مهارتهای حوزه تخصصی مانند مهارت های فنی و حرفهای خاص هر شغل.

مهارت آموزی  نقش مهمی در رونق اشتغال و کارآفرینی دارد.مردمی کردن اقتصاد به معنای مشارکت فراگیر وگسترده  مردم در فعالیت های اقتصادی ودرآمد زا .  

بهره برداری از تمامی مفاهیم فوق در اقتصاد ملی موجب افزایش توانمندی های داخلی اقتصاد می شود به  گونه ای که دربرابرفشارهای اقتصادی خارجی وبحران های مالی توان مقاومت داشته باشد

تهیه کننده سوالات متن درس اول فصل چهارم تحلیل فرهنگی دوازدهم : جناب آقای حمید رحیمی 

برای مشاهده سایر دروس سوالات متن تحلیل فرهنگی دوازدهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.

مقالات مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.