در این نوشته با سوالات متن درس 1 مطالعات هفتم همراه شما هستیم.

در انتها نکات مهم درس 1 مطالعات هفتم برای مطالعه بیشتر و مرور قرار داده شده است.

سوالات متن درس اول مطالعات هفتم

١- همه ما مخلوق .. خداوند .. هستیم.

۲-خداوند در قرآن در باره گرامی بودن مقام انسان چه فرموده اند؟

ما فرزندان آدم را بسیار گرامی داشتیم ….. و آنها را را بر بسیاری مخلوقات دیگر برتری بخشیدیم.

٣-خداوند با آفرینش انسان، .. حقوقی .. به او اعطا کرده است.

۴- منظور از حق چیست؟

چیزهایی است که یک انسان به دلیل مقام انسانی اش، شایستگی داشتن آنها را دارد.

۵- انسانها از ابتدای خلقت و تولد دارای حقوق .. طبیعی .. می شوند.

۶- مهمترین حق انسان ها چیست؟

الف) داشتن امنیت ()

ب) حیات یا زندگی(*)

ج) سواد و تحصیل ()

د) غذا و لباس ()

۷-چند مورد از حقوق طبیعی که انسان ها از ابتدای خلقت صاحب آن می شوند را بنویسید.

همه انسان ها حق حیات یا زندگی دارند حق دارند از نعمت های الهی برخوردار شوند برای تأمین نیازهای خود کار و تلاش کنند – ازدواج کنند و تشکیل خانواده بدهند- یاد بگیرند راه زندگی خود را انتخاب کنند انسانها حق دارند آزاد باشند.

۸- “انسان ها حق دارند آزاد باشند یعنی ؟

یعنی برده و بنده انسانهای دیگر نباشند.

۹- چرا انسان ها حق دارند آزاد باشند؛

زیرا خداوند آنها را آزاد آفریده است.

۱۰-چند مورد از نعمت های الهی و حق برخورداری از آنها را نام ببرید.

استفاده از هوا جهت تنفس – استفاده از معادن برای ساختن ابزار استفاده از گیاهان و جانوران جهت تغذیه.

۱۱- آیا همه انسانها صرف نظر از قوم، نژاد، زبان، اعتقادات، ثروت، فقر و … دارای حقوق طبیعی هستند؟ چرا؟

بله ، چون همه آنها مخلوق خداوند می باشند.

۱۲-هیچ کس نمی تواند به تنهایی زندگی کند.

صحیح (*)

غلط()

۱۳-ما از ابتدای تولد با چه کسانی ارتباط برقرار می کنیم؟

با مادر و پدر، برادر و خواهر و خویشان .

۱۴- تبعه یک کشور بودن موجب چه چیزی می شود؟

موجب می شود افراد حقوقی بر مبنای قوانین آن کشور داشته باشند.

۱۵-چند نمونه از حقوق خود را در خانه و خانواده بنویسید.

۱- داشتن نام و نام خانوادگی و شناسنامه

۲- برخورداری از محبت پدر و مادر

۳-حق سواددار شدن و تحصیل و شکوفایی استعدادها

۴-حق داشتن غذا، لباس و مسکن مناسب.

5-هیچ کسی حق ندارد دیگری را مسخره کند یا به او آسیب بزند.

۱۶ – اولین حقی که فرد در خانواده باید از آن برخوردار باشد کدام است؟

الف) استفاده از خدمات بهداشتی ()

ب) انتخاب نام خوب (*) 

ج) داشتن محیط سالم و پاکیزه ()

د) تحصیل و شکوفایی استعداد ()

۱۷- .. شناسنامه .. نشان می دهد که فرزند چه کسی هستم و به کدام کشور تعلق دارم. 

۱۸- پدر و مادر در خانواده به فرزندان خود (شما) چگونه محبت و توجه می کنند؟

پدر و مادر مرا دوست دارند و به من محبت می کنند، وقتی بیمار می شوم امکانات درمان برایم فراهم می کنند. آنها فرصتی را برای بودن با من و صحبت کردن با من اختصاص می دهند. وقتی احساس ناراحتی می کنم، اعضای خانواده به حرف هایم گوش می دهند و به من کمک می کنند، ما از اینکه با هم هستیم خوش حالیم.

۱۹- خانواده تا چه حد می تواند وسایل زندگی ما را فراهم کند؟

تا حدی که توان مالی دارند.

۲۰- از نظر اسلام، مسخره کردن ، تهدید کردن و ناسزا گفتن .. گناهی . بزرگ است.

۲۱-سه مورد از حقوق خود را در مدرسه بنویسید؟

1-هر دانش آموزی حق دارد در مدرسه به اندازه سایر دانش آموزان مورد توجه واقع شود و تبعیضی بین او و دیگران وجود نداشته باشد.

۲-هر دانش آموزی حق دارد نظرش را در مورد مشکلات درسی یا روش های آموزشی در مدرسه، مؤدبانه و محترمانه بیان کند.

٣-هیچکس نباید در مدرسه مورد تنبیه بدنی قرار گیرد.

۲۲- چند مورد از حقوق خود را در محیط زندگی و کشور بنویسید.

1- هر فرد حق دارد در محیطی سالم، تمیز و پاک زندگی کند.

٢- هیچ کس حق ندارد به اموال عمومی، مانند وسیال حمل و نقل عمومی خسارت وارد کند.

٣-هر فرد حق دارد از خدمات مناسب پزشکی و بهداشتی استفاده کند.

۴-هیچ کشوری حق ندارد مردم کشورهای دیگر را از داشتن سلات و خدمات بهداشتی و درمانی، محروم کنند.

۵-همه حق دارند اگر کسی کار اشتباه یا خطرناکی در جامعه انجام داد به او تذکر دهند و با روش صحیح، وی را از آن کار بازدارنده

۶-همه حق دارند در کوچه و خیابان امنیت داشته باشند

۲۳- در یک کشور چگونه حق بهداشت و سلامتی، آموزش و امنیت مردم فراهم می شود؟

در کشور ما مؤسساتی وجود دارند که با همکاری مردم برای بهداشت و سلامتی، آموزش و امنیت مردم تلاش می کنند.

۲۴-رابطه بین گزینه های زیر را پیدا کنید و با خط به یکدیگر وصل کنید.

سوالات متن درس 1 مطالعات هفتم

25-حق داشتن نام و نام خانوادگی و شناسنامه، مربوط به کدام حقوق انسان است؟

الف) خانه و خانواده *

ب) مدرسه

د) محیط زندگی

د) کشور

26- کدام یک از گزینه های زیر از حقوق هر فرد در خانه و خانواده، نیست؟

الف) برخورداری از محبت و توجه پدر و مادر

ب) استفاده از خدمات پزشکی

ج) حق تحصیل کردن و شکوفایی استعداد ها

د) حق داشتن عذا، لباس و مسکن

سوالات درس یا نادرست درس اول مطالعات هفتم

 ما در روابطی که بطور موقت با یکدیگر داریم، از حقوقی برخوردار می شویم.

غ

خداوند با آفرینش انسان، حقوقی به او اعطا کرده است.

ص

 دانش آموزان درس خوان باید در مدرسه بیشتر مورد توجه قرار بگیرند.

غ

خداوند با آفرینش انسان، حقوقی به او اعطا کرده است.

ص

خانواده تا حدی که توان مالی دارند باید نیازهای فرزندان را برطرف کنند.

ص

داشتن حق آزادی یعنی برده و بنده انسان های دیگر نباشیم.

درست

 انسان ها از دوران نوجوانی دارای حقوق طبیعی می شوند.

نادرست

 هیچ کس نباید در مدرسه، مورد تنبیه بدنی قرار گیرد.

درست

 همه افراد می تواند به تنهایی زندگی کنند.

نادرست

از نظر اسلام، مسخره کردن و تهدید کردن و ناسزا گفتن، گناهی بزرگ است.

درست

سوالات جای خالی

انسان ها از ابتدای خلقت و تولد دارای حقوق طبیعی می شوند.

 همه انسان ها حق حیات یا زندگی دارند که مهم ترین حق آن ها است.

 انسان ها حق دارند آزاد باشند؛ یعنی برده و بنده انسان های دیگر نباشند.

 تبعه یک کشور بودن موجب می شود افراد حقوقی بر مبنای قوانین آن کشور داشته باشند.

از نظر اسلام، مسخره کردن و تهدید کردن و ناسزا گفتن، گناهی بزرگ است.

نکات مهم درس من حق دارم 

منظور از حق چیزهایی است که یک انسان به دلیل مقام انسانی خود ، شایستگی داشتن آن را دارد .انسان ها از ابتدای خلقت و تولد دارای حقوق طبیعی هستند.

حقوق ما در خانه و خانواده عبارتند از:

الف) حق داشتن نام و نام خانوادگی و شناسنامه
ب) حق برخورداری از محبّت و توجه پدر و مادر
ج) حق داشتن سواد و تحصیل و شکوفایی استعدادهای خود
د) حق برخورداری از غذا ، لباس و مسکن مناسب

 حقوق ما در مدرسه عبارتند از:

الف) هر دانش آموز حق دارد به اندازه سایر دانش آموزان مورد توجه واقع شود و تبعیضی بین او ودیگران قائل نشوند.

ب) هر دانش آموز حق دارد نظرات خود را در مورد مسائل مدرسه مؤدبانه و محترمانه بیان کند.

ج) دانش آموزان حق دارند مورد تمسخر یا تنبیه بدنی قرار نگیرند

حقوق ما در زندگی و کشور عبارتند از:

الف) حق برخورداری از محیطی سالم ، تمیز و پاک
ب) حق برخورداری از خدمات مناسب پزشکی و بهداشتی

ج) حق برخورداری از امنیّت در کوچه و خیابان
ت( همه حق دارند اگر کسی کار اشتباه یا خطرناکی در جامعه انجام داد، به او تذکر دهند و با روشی صحیح، وی را از آن کار باز دارند.