در این نوشته با سوالات متن درس 1 مطالعات پنجم همراه شما هستیم.

سوالات متن درس 1 مطالعات پنجم

من با دیگران ارتباط برقرار می کنم

کامل کنید سوالات متن درس 1 مطالعات پنجم

١- وقتی با دیگران ارتباط برقرار می کنیم، ……………. ………….. و نظرات خودمان را دربارهی یک موضوع با آنها در میان می گذاریم.

خواسته ها- افکار

۲- مهمترین راه ارتباط انسان ها با یکدیگر ……………………………. است.

گفت وگو (کلام)

۳- در یک ارتباط خوب، ………………………. و ……………. و رفتارهای ما نیز مانند صحبت کردن و گوش دادن اهمیت دارند.

حالت های چهره – حرکات

۴- وقتی با دیگران صحبت می کنیم لازم است از کلمات ……………………………….. استفاده کنیم.

مؤدبانه

۵- در گفت و گو با بزرگترها باید از واژه ی …………………………. استفاده کنیم.

شما

۶- انسان ها هنگامی احساس تنهایی می کنند که ………………………………… نداشته باشند.

ارتباط

۷- وقتی با حرکات و حالات چهره نشان می دهیم که از موضوعی تعجب کرده ایم در واقع یک ارتباط …………………. برقرار کرده ایم.

غیر کلامی

صحیح یا غلط سوالات متن درس 1 مطالعات پنجم

۸- هنگامی که کسی با ما صحبت می کند ما باید به جای دیگری نگاه کنیم.

غلط

۹- ما انسانها برای زندگی فقط به آب، غذا و هوا نیاز داریم.

غلط

۱۰- در هنگام صحبت کردن با دیگران لازم است منظور خودمان را روشن و واضح بیان کنیم.

صحیح

۱۱- ما حق کنجکاوی در حریم شخصی دیگران را نداریم.

صحیح

۱۲- همه ی ما انسان ها از زمانی که متولد می شویم، با دیگران زندگی می کنیم و با آنها ارتباط داریم.

صحیح

پاسخ دهید سوالات متن درس 1 مطالعات پنجم

۱۳- ما در هنگام نوزادی و کودکی با چه کسانی ارتباط داریم؟

پدر، مادر، خواهر و برادر

۱۴- چرا ارتباط با پدر و مادر و خواهر و برادر برای ما اهمیت دارد؟

چون می توانیم در تمام مراحل زندگی خود افکار و احساسات و خواسته های خود را با آنها در میان بگذاریم و در کارهای خود از آن ها کمک بگیریم و تنها نباشیم.

۱۵- هر گفت و گو چند طرف دارد؟ نام ببرید و توضیح دهید.

هر گفت و گو دو طرف دارد

١- گوینده، یعنی کسی که صحبت می کند.

2- شنونده، یعنی کسی که گوش می دهد .

۱۶- دو مورد از قسمت های مهم گفت و گو را نام ببرید.

الف- خوب گوش کردن ب۔ خوب صحبت کردن

۱۷- برای داشتن یک ارتباط خوب باید به چه مواردی توجه داشت؟

الف- اصول گفت وگو (خوب گوش کردن، خوب صحبت کردن)

ب- حریم شخصی

ج – ارتباط غیر کلامی

۱۸- وقتی کسی با ما صحبت می کند، لازم است به چه نکاتی توجه داشته باشیم؟

الف- به حرف های او رقت و توجه کنیم.

ب- کلام گوینده را قطع نکنیم و صبر کنیم جمله اش را کامل کند و حرفش تمام شور.

ج- به گوینده نگاه کنیم.

د- گاهی با تکان دادن سر یا سؤال کردن، گوینده را تشویق کنیم که به صحبت خود ادامه دهد.

۱۹- وقتی با دیگران صحبت می کنیم، لازم است به چه نکاتی توجه کنیم؟

الف- به شنونده نگاه کنیم.

ب- با صدای مناسب، یعنی نه خیلی بلند و نه خیلی آهسته، و نه تند و کند، صحبت کنیم.

ج-منظور خودمان را روشن و واضح بیان کنیم.

د- زمانی مناسب را برای حرف زدن با دیگران انتخاب کنیم.

– از کلمات مؤدبانه استفاده کنیم.

۲۰- حریم شخصی یعنی چه؟ مثال بزنید.

حریم شخصی هر فرد محدوده ای است که هیچ کس نباید بدون اجازه و رضایت او وارد آن شود. مثلا خانه ی ما حریم شخصی ماست و هیچ کس نمی تواند بدون اجازه ی ما وارد آن شود.

۲۱- چرا افراد دوست ندارند دیگران دربارهی بعضی موضوعات خصوصی شان از آنها سؤال کنند؟

 چون این موضوعات به دیگران مربوط نمی شود و در زندگی آنها تاثیری ندارد

۲۲- ارتباط غیر کلامی چه نوع ارتباطی است؟ توضیح دهید.

ما در این گفت وگو بعضی از چیزها را بدون صحبت کردن به دیگران انتقال می دهیم، مثلا با تکان دادن سر نشان می دهیم که حرف طرف مقابل درست است یا با حرکات صورت نشان می دهیم که از شنیدن موضوعی تعجب کرده ایم. به این نوع ارتباط، ارتباط غیر کلامی می گویند.

۲۳- ما می توانیم با رفتار و حالت های صورت خود چه چیزهایی را نشان دهیم؟

نوش حالی، غمگینی، دلخوری یا شاری

انتخاب کنید سوالات متن درس 1 مطالعات پنجم

۲۴- وقتی وارد مدرسه می شویم، با کدام افراد ارتباط برقرار نمی کنیم؟

الف) مدیر

ب) پدربزرگ

ج) معلم

د) دوستان

۲۵- در موقعیت زیر، کدام اصل گفت و گو رعایت نمی شود؟

حمیدرضا هنگامی که دوستش در حال انجام دادن تکالیفش میباشد، نظر او را در مورد مسابقه ی فوتبال می پرسد.»

الف) حفظ حریم شخصی

ب)قطع نکردن حرف گوینده

پ) دقت و توجه به سخنان

ج) انتخاب زمان مناسب گفت وگو

۲۶- اگر ارتباط با دیگران نباشد، ما احساس ………………………. می کنیم.

الف) تنهایی

ب) غم

ج) خستگی

د) ناامیدی

۲۷- کدام مورد از طرف های گفت و گو می باشد؟

الف) شنونده

ب) بیننده

ج) خواننده

د) گزینه ى الف وب

۲۸- در کدام مورد هیچ کس نمی تواند بدون اجازه و رضایت فرد وارد آن شود؟

الف) حریم شخصی

ب) موضوعات اجتماعی

ج) حریم گفت وگو

د) مسائل عمومی

۲۹- در موقعیت زیر، کدام اصل گفت و گو رعایت شده است؟

علی می خواست ماجرای امروز در مدرسه را برای پدرش تعریف کند، اما دید پدرش در حال صحبت کردن با مادرش میباشد.»

الف) انتخاب زمان مناسب گفت وگو

ب)دقت و توجه به سخنان گوینده

ج) قطع نکردن حرف گوینده

د) حفظ حریم شخصی

۳۰- در بین اعضای خانواده کدام مورد، حریم شخصی می باشد؟

الف) سالن پذیرایی

ب) اتاق خواب

ج) حیاط

د) آشپزخانه