در این نوشته با سوالات متن درس 1 پیام نهم همراه شما هستیم.

سوالات متن درس 1 پیام نهم

1-چرا ماانسان هاتوانایی شناخت کامل خداوند را نداریم؟

انسانها به دلیل تواناییهای محدود خود، امکان شناخت کامل خدای نامحدود را نداریم

2-تفــکر در کتاب آسمانی یعنی چه؟

توصیف خداوند از خود، توصیفی دقیق و بینقص است که میتواند ما را در شناخت صحیح او، یاری دهد.

3-این آیه به کدام صفت الهی اشاره می کند؟

image 31

دانای نهان

4-ترجمه آیه را بنویسید

image 32

او بسیار آمرزنده و دوستدار بندگانش است.

این آیه به کدام صفت الهی اشاره می کند؟

دوستدار بندگان

5-خداوند چه کسانی را با آغوش باز می پذیرد؟

خداوند کسانی را که از گناه خویش پشیمان شوند و توبه کنند، با آغوش باز میپذیرد

6-این آیه به کدام صفت الهی اشاره می کند؟

image 33

توبه پذیر

7-علت وضع قوانین واحکام الهی چیست؟

برای هدایت انسان و راهنمایی او به سمت سعادت و خوشبختی و جلوگیری از گمراهی او این قوانین را قرار داده است.

8-خداوند خود را در قرآن چگونه معرفی می کند؟

بهترین سرپرست
بهترین یاری کننده
بهترین روزی دهنده
9-تفکر در کتاب خلقت یعنی چه؟

یعنی از طریق آثار و نشانه های او او که در سراسر جهان آفرینش متجلی است، به ویژگیهای او پی ببریم؛

10- این بیت شعر به کدامیک از راه های شناخت خدا ارتباط دارد؟

image 34
سوالات متن درس 1 پیام نهم

تفــکّر در کتاب خلقت

11-سرچشمه همه خوبی ها و کمالات کیست؟

خداوند

12-چه صفاتی را نمی توان به خداوند نسبت داد؟

صفاتی که از مخلوق بودن و محدود بودن موجودات سرچشمه میگیرد، مثل جهل، ظلم، ضعف و جسمانی بودن، که همه نوعی نقص و کاستی است، در خدای متعال نیست؛

13-وقتی می گوییم الحمــدالله یعنی چه؟

هر ستایش برای خداست

14-وقتی می گوییم سبــحان الله یعنی چه؟

خداوند از هر نقص و عیبی، منزه است.

سوالات تستی

سوالات متن درس 1 پیام نهم
سوالات متن درس 1 پیام نهم

برچسب شده در: