در این نوشته با سوالات متن درس 10 مطالعات ششم همراه شما هستیم.

سوالات متن درس 10 مطالعات ششم

چه عواملی موجب گسترش علوم و فنون در دوره ی اسلامی شد؟

آموزه های دین اسلام، نیازهای جدید جوامع مسلمان، ترجمه، حمایت فرمانروایان از دانشمندان، تجارت و بازرگانی، کاغذ سازی

مهم ترین علت پیشرفت علمی مسلمانان …… بود

تعالیم دین اسلام

آیات قرآن کریم انسان ها را به تفکر در مورد چه چیزهایی دعوت می کند؟

آفرینش جهان، حرکت ستارگان و سیارات، زندگی جانوران و گیاهان و نظایر آن ها

پیامبر اکرم (ص) در مورد کسب علم چه می فرماید؟

به دنبال کسب علم باشید حتی اگر مجبور شوید تا چین بروید

کدام دو امام کلاس های درس داشتند و شاگردان زیادی در آن ها حاضر می شدند؟

امام محمد باقر و امام جعفرصادق

مسلمانان برای انجام چه کارهایی به علم ریاضیات و ستاره شناسی نیاز داشتند؟

تعیین جهت قبله (جهت رو به خانه ی کعبه)، پی بردن به ساعت طلوع و غروب خورشید، تقویم برای انجام دادن عبادت ها، کشتیرانی در دریا و……

مسلمانان با…… موقعیت ستاره ها را مطالعه می کردند

اسطرلاب

مسلمانان در چه چیزی مهارت داشتند؟

ساختن وهدایت کشتی ها

مسلمانان چگونه، مسیر خودشان را در دریا پیدا می کردند؟

با توجه به جهت ستاره ی قطبی درآسمان

پس از فتح سرزمین های پهناور توسط مسلمانان، آن ها آثار کدام ملت ها را ترجمه کردند؟

ایران ویونان

چگونه آثار علمی ملت هایی چون ایران ویونان در اختیار مسلمانان قرار گرفت؟

وقتی مسلمانان سرزمین های پهناورآن روز را فتح کردند، علوم وفنون این سرزمین ها در اختیار آن ها قرار گرفت و آثار علمی ملت هایی چون ایران و یونان را به عربی ترجمه کردند تا از آن ها استفاده کنند

دردوره ی اسلامی فرمانروایان به چه شکل از دانشمندان حمایت می کردند؟

بعضی از فرمانروایان خودشان برای ایجاد کتابخانه، مدارس و مراکز علمی پیشقدم می شدند

تجارت و بازرگانی چگونه سبب گسترش علوم و فنون در دوره ی اسلامی شد؟

تجارت و بازرگانی هم از طریق راه های خشکی و هم راه های دریایی رونق داشت در این سفرها و رفت و آمدها علوم وفنون نیز از جایی به جای دیگر منتقل می شد

مسلمانان فن کاغذ سازی را از…… آموختند وآن را گسترش دادند

چینی ها

چگونه می توان دریافت که مسلمانان فن کاغذ سازی را گسترش دادند؟

از آن جا که در آن دوره، صدها مغازه ی کتاب فروشی در شهرهایی چون بغداد، نیشابور، بخارا و….. وجود داشت

مهم ترین مراکز علمی جهان اسلام در دوره ی اسلامی را نام ببرید؟

دانشگاه و کتابخانه، نظامیه، رصدخانه، بیمارستان

دانشگاه جندی شاپور در زمان چه سلسله ای و در کجا تأسیس شد؟

در زمان ساسانیان و در اهواز ساخته شد

سامانیان در کدام شهر کتابخانه ی عظیمی داشتند و کدام دانشمند سال ها در آن جا مشغول تحقیق و مطالعه بود؟

بخارا – ابن سینا

نظامیه ها چگونه مدارسی بودند؟

مدارسی بودند که عده ی زیادی از افراد درآن ها علم می آموختند و همان جا زندگی می کردند و حکومت خرج تحصیل و زندگی آن ها را می داد

یکی از وزیران معروف ایرانی به نام…… نظامیه را تأسیس کرد

خواجه نظام الملک

کدام نظامیه ها در دوره ی اسلامی معروف بودند؟

نیشابور وبغداد

دانشگاه های امروز جهان تقلیدی از…… است

مدارس نظامیه

رصد خانه چگونه جایی بودند؟

رصد خانه ها محل تحقیق درباره ی ستارگان بودند

24.در کدام شهرها رصد خانه وجود داشت؟

بغداد، اصفهان، ری

25.نخستین بیمارستان ومدرسه ی پزشکی چه نام داشت؟

دانشگاه جندی شاپور

26.معروف ترین بیمارستان در دوره ی اسلامی توسط چه کسی درکجا بنا شد؟

عضدالدوله دیلمی در بغداد بنا کرده بود که داروخانه ای نیز داشت

27.عصر تاریکی اروپا به چه دوره ای گفته می شود؟

در دوره ای که مسلمانان به پیشرفت های علمی بزرگ دست یافته بودند وده ها کتابخانه و دانشگاه ومرکز علمی در سرزمین های اسلامی وجود داشت، مردم اروپا در جهل و خرافات زندگی می کردند و از پیشرفت های علمی در آن جا خبری نبود این دوره به «عصر تاریکی» اروپا معروف است

28.علوم و فنون مسلمانان چگونه به اروپا انتقال پیدا کرد؟

بعدها به تدریج اروپاییان آثار علمی مسلمانان را ترجمه کردند وبا آن ها آشنا شدند وعلوم وفنون از سرزمین های اسالمی به اروپا انتقال یافت

29.مسلمانان به کمک ……………. موقعیّت ستاره ها را مطالعه می کردند.

اسطرلاب

30.مسلمانان در ساختن و هدایت …………….. مهارت داشتند و با توجّه به جهت …………….. در آسمان مسیر خودشان را در دریا پیدا میکردند.

کشتی ها – ستاره ی قطبی

31.یکی از مهمترین مراکز علمی در دوره ی اسلامی …………….. بود.

دانشگاه جندی شاپور

32.سامانیان در شهر ………………. کتابخانه ی عظیمی داشتند که ……………….. سال ها در آن جا مشغول تحقیق و مطالعه بودند.

بخارا – ابن سینا

33.یکی از وزیران معروف ایرانی ……………… بود که مدارس نظامیه را تأسیس کرد.

خواجه نظام الملک

34.معروفترین بیمارستان دوره ی اسلامی را شخصی به نام عضدالدوله ی ……………….. در شهر …………………. بنا کرده بود.

دیلمی – بغداد

35.پیامبر گرامی اسلام درباره ی کسب علم چه فرمودند؟

فرمودند:«به دنبال کسب علم باشید؛ حتّی اگر مجبور شوید تا چین بروید.«

36.آیات قرآن انسان ها را به تفکّر درباره ی چه چیز هایی دعوت می کند؟

به تفکّر درباره ی آفرینش جهان، حرکت ستارگان و سیارات، زندگی جانوران و گیاهان و نظایر آن …

37.مسلمانان چرا به علم ریاضیات و ستاره شناسی نیاز داشتند؟

برای تعیین جهت قبله، پی بردن به ساعت طلوع و غروب خورشید و تقویم و انجام عبادتها، کشتیرانی در دریا و نظایر آن

38.مسلمانان درکدام فنّ دریانوردی مهارت داشتند و چگونه مسیر خود را در دریا پیدا میکردند؟

مسلمانان در ساختن و هدایت کشتی ها مهارت داشتند و با توجّه به جهت ستاره ی قطبی در آسمان مسیر خود را در دریا پیدا میکردند.

39.عواملی که موجب گسترش علوم و فنون در دوره ی اسلامی شد را نام ببرید.

آموزه های دین اسلام

نیازهای جدید جوامع مسلمان

ترجمه

 حمایت فرمانروایان از دانشمندان

 تجارت و بازرگانی

 کاغذسازی

40.نظامیه ها چگونه مدارسی بودند؟

مدارسی بودند که عدهی زیادی از افراد در آنها علم می آموختند و همانجا زندگی میکردند و حکومت خرج تحصیل و زندگی آنها را میداد.

41.مراکز علمی جهان اسلام را نام ببرید.

دانشگاه و کتابخانه

نظامیه

 رصدخانه

 بیمارستان

42.فرمانروایان چگونه از دانشمندان و هنرمندان اسلامی حمایت میکردند؟

خودشان برای ایجاد کتابخانه، مدارس و مراکز علمی پیشقدم می شدند.

43.چگونه علوم و فنون اسلامی از جایی به جای دیگر منتقل شد؟

در سفر هایی که بازرگانان از طریق راه های دریایی و خشکی برای تجارت آمد و رفت میکردند، این علوم و فنون از جایی به جای دیگر منتقل میشد.

44.دانشگاه جندی شاپور چه زمانی ودر کجا تأسیس شد؟

در زمان ساسانیان در اهواز تأسیس شد.

45.عصر تاریکی اروپا به چه دوره ای گفته میشود؟

در دوره ای که مسلمانان به پیشرفت های بزرگ علمی دست یافته  بودند مردم اروپا در جهل و خرافات زندگی میکردند و از پیشرفت های علمی در بین آنها خبری نبود این دوره به «عصر تاریکی» معروف است.

46.حضرت محمد (ص) دربارهی کسب علم چه می فرماید؟

پیامبر گرامی اسلام (ص) فرمودند: به دنبال کسب علم باشید؛ حتی اگر مجبور شوید تا چین بروید

47.مسلمانان به چه جهت به علم و ریاضیات و ستاره شناسی نیاز داشتند؟

مسلمانان برای کارهایی چون تعیین جهت قبله پی بردن به ساعت طلوع و غروب خورشید و تقویم و برای انجام دادن عبادت ها، کشتیرانی در دریا و نظایر آن به علم ریاضیات و ستاره شناسی نیاز داشتند.

48.اسطرلاب چیست؟

وسیله ای است که برای مطالعه موقعیت های ستاره ها کاربرد دارد

49.ترجمه چگونه موجب گسترش علوم و فنون در دوره ی اسلامی شد؟

آنها آثار علمی ملت های دیگر چون ایران و یونان را از زبان فارسی و یونانی به زبان عربی ترجمه کردند تا از آنها استفاده کنند. در آن دوره حتی مراکزی برای ترجمه ی کتابها به وجود آمده بود.

50.فرمانروایان چگونه از دانشمندان حمایت می کردند؟

بعضی از فرمانروایان از دانشمندان و هنرمندان حمایت میکردند و خودشان برای ایجاد ،کتابخانه مدارس و مراکز علمی پیشقدم می شدند.

51.تجارت چگونه موجب گسترش علوم و فنون در دوره ی اسلامی شد؟

تجارت و بازرگانی هم از طریق راههای خشکی و هم راه های دریایی رونق داشت در این سفرها و آمد و رفت ها، علوم و فنون نیز از جایی به جای دیگر منتقل می شد.

52.مسلمانان فن کاغذ سازی را از چه کسانی آموختند؟

مسلمانان فن کاغذسازی را از چینی ها آموخته بودند و آن را گسترش دادند و کامل کردند.

53.چگونه میتوان فهمید که مسلمانان فن کاغذ سازی را گسترش دادند؟

در آن دوره، صدها مغازه ی کتابفروشی در شهرهایی چون ،بغداد ،نیشابور، بخارا و … وجود داشت.

54.انشگاه جندی شاپور در چه زمانی تاسیس شد و در چه زمانی به کار خود ادامه داد؟

دانشگاه جندی شاپور در اهواز در زمان ساسانیان تأسیس شده بود اما تا سیصد سال بعد از ورود اسلام به ایران به کار خود ادامه داد.

55.نظامیه ها چگونه مدارسی بودند؟

نظامیه ها مدارسی بودند که عده ی زیادی از افراد در آنها علم می آموختند و همان جا زندگی میکردند و حکومت خرج تحصیل و زندگی آنها را می داد

56.چه کسی مدرسه نظامیه را تاسیس کرد؟

یکی از وزیران معروف ایرانی به نام خواجه نظام الملک این نوع مدرسه را تأسیس کرده بود.

57.نظامیه های معروف را نام ببرید؟

نظامیه های نیشابور و بغداد معروف بودند

58.رصد خانه چگونه جایی بود و در کجاها قرار دارد؟

رصدخانه ها محل تحقیق درباره ی ستارگان بودند شهرهایی چون ،بغداد اصفهان و ری رصدخانه داشتند.

59.نخستین بیمارستان و مدرسه پزشکی چه نام داشت؟

نخستین بیمارستانی که از آن اطلاعی در دست است، بیمارستان و مدرسه ی پزشکی دانشگاه جندی شاپور است.

60.معروف ترین بیمارستان دوره ی اسلامی را چه کسی تاسیس کرد؟

معروف ترین بیمارستان دوره ی اسلامی، بیمارستانی بود که عضدالدوله دیلمی در بغداد بنا کرده بود که داروخانه ای نیز داشت.

61.آیات قرآن انسان ها را به تفکر درباره ی چه چیزهایی دعوت می کند؟

آیات قرآن کریم انسان را به تفکر درباره ی آفرینش جهان، حرکت ستارگان و سیارات، زندگی جانوران و گیاهان و نظایر آن، دعوت می کند.

62.پیامبر گرامی اسلام درباره ی کسب علم چه فرمودند؟

علم را بجویید حتی اگر لارم باشد به چین بروید

63.دو تن از امامان که کلاس های درس داشتند و شاگردان زیادی را پرورش دادند، نام ببرید.

امام باقر(ع) و امام صادق(ع)

64.چرامسلمانان به علم ریاضیات و ستاره شناسی نیاز داشتند؟

برای کار هایی مانند تعیین جهت قبله، اطلاع از زمان طلوع و غروب خورشید، انجام عبادات، دریانوردی و متنند آن به این علوم نیاز داشتند

65.مسلمانان در کدام فن دریانوردی مهارت داشتند؟

در ساختن و هدایت کشتی ها

66.چگونه آثار علمی ملّت هایی چون ایران و یونان در اختیار مسلمانان قرار گرفت؟

وقتی مسلمانان سرزمین های پهناور آن روز را فتح کردند، این علوم و فنون این سرزمن ها در اختیار آنها قرار کرفت.

67.فرمانروایان به چه شکل از دانشمندان اسلامی حمایت می کردند؟

خودشان برای ایجاد کتابخانه، مدارس و مراکز علمی پیش قدم می شدند.

68.چگونه علوم و فنون اسلامی انتقال پیدا کرد؟

در سفرهایی که بازرگانان از طریق راه ها دریای و خشکی برای تجارت رفت و آمد می کردند

69.چگونه می توان فهمید که مسلمانان فن کاغذ سازی را گسترش دادند؟

 از صدها مغازه ی کتاب فروشی که در شهرهایی چون بغداد. نیشابور و بخارا وجود داشت

70.دانشگاه جندی پور چه زمانی و در کجا تأسیس شد؟

اهواز- حکومت ساسانیان

71.نظامیه ها چگونه مدارسی بودند؟

مدارسی بودند که دانش آموزان در همان جا هم درس میخواندند و هم زندگی می کردن و حکومت خرج نحصیل آنان را می داد

72.نظامیه های معروف را نام ببرید.

نیشابور و بغداد

73.دانشگاه های امروزی جهان به تقلید از چیست؟

تقلیدی از نظامیه ها می باشد

74.رصد خانه ها چگونه جایی بودند؟

مکانی برای مطالعه ستارگان

75.در کدام شهر ها رصد خانه وجود داشت؟

بغداد و اصفهان و ری

76.نخستین بیمارستان و مدرسه ی پزشکی چه نام داشت؟

بیمارستان و مدرسه پزشکی جندی شاپور

77.عصر تاریکی اروپا به چه دوره ای گفته می شود؟

عصری که اروپاییان در جهل و خرافه زندگی می کردند

78.مهم ترین علت پیشرفت علمی مسلمانان…………….بود.

تعالیم دین اسلام

79.مسلمانان به کمک……………موقعیت ستاره ها را مطالعه می کردند

اسطرلاب

80.در سرزمین های اسلامی تجارت از طریق……………و……………رونق داشت.

راه خشکی و راه دریایی

81.مسلمانان فن کاغذ سازی را از……………آموختند.

چینی ها

82.یکی از مهم ترین مراکز علمی در دوره ی اسلامی……………بود.

دانشگاه جندی شاپور

83.سامانیان در شهر……………کتابخانه ی عظیمی داشتند که دانشمندمعروف……………سال ها در آن مشغول تحصیل و مطالعه بودند.

بخارا – ابن سینا

84.یکی از وزیران معروف ایرانی……………بود که مدارس نظامیه را تأسیس کرده بود.

خواجه نظام الملک

85.معروف ترین بیمارستان دوره ی اسلامی را شخصی به نام……………درشهر……………بنا کرده بود که داروخانه نیز داشت.

عضدالدوله دیلمی – بغداد

86.مسلمانان با توجه به جهت …………………. دراسمان مسیر خودشان را در دریا پیدا می کردند.

ستاره قطبی

87.تجارت و بازرگانی هم از طریق راه های ……… و هم راه های ………………. رونق داشت.

خشکی – دریایی

88.دردوره ی اسلامی صدها مغازه ی کتاب فروشی در شهرهای …………… و……………… و………….. وجود داشت.

بغداد – نیشابور – بخارا

89.چند اثر علمی – ادبی ایرانیان را درقرن سوم تا هفتم هجری بیان کنید.

تاریخ بیهقی – کلیله و دمنه – شاهنامه – بوستان سعدی – گلستان سعدی – دیوان حافظ و…

90.علوم وفنون مسلمانان چگونه به اروپا راه یافت؟

حدود چهار قرن پیش،تجارت و داد و ستد میان اروپاییان و مسلمانان گسترش یافته بود‌.اروپاییان از طریق دریای مدیترانه و شمال افریفا، محصولاتی نظیر شکر،قهوه،کاغذ،قطب نما،داروی گیاهی و ادویه را از مسلمانان خریداری میکردند.در این رفت و آمد ها ، علوم و فنون مسلمانان مورد توجه انها قرار میگرفت.اروپاییان کتاب های پزشکی جهان اسلام و بسیاری کتاب های دیگر علوم اسلامی را به زبان خودشان ترجمه کردند و توانستند از این علوم استفاده کنند. به تدریج علوم و فنون مسلمانان به شیوه های مختلف به اروپا انتقال یافت.

91.مسلمانان به کمک…………… . موقعیت ستاره ها را مطالعه  می کردند.

اسطرلاب

92.یکی از مهمترین مراکز علمی در دوره ی اسلام … بود.

دانشگاه جندی شاپور

93.در سرزمین های اسلامی تجارت از طریق …… بود

خشکی و دریا

94.علوم و فنون و آثار مسلمانان از طریق ……… به اروپا انتقال یافت.

دریای مدیترانه ( تجارت)

95.چگونه مسلمانان به فکر ترجمه افتادند و حتی مراکزی برای ترجمه به وجود آوردند؟

وقتی مسلمانان سرزمین های پهناور آن روز را فتح کردند، این علوم و فنون این سرزمن ها در اختیار آنها قرار کرفت.آنها آثار علمی ملت های دیگر همچون ایران و یونان را از زبان فارسی(پهلوی) و یونانی به زبان عربی ترجمه کردند تا از آنها استفاده کنند.

96.نظامیه ها چگونه مدارسی بودند؟

مدارسی بودند که دانش آموزان در همان جا هم درس میخواندند و هم زندگی می کردن و حکومت خرج نحصیل آنان را می داد

97.تجارت و بازرگانی چگونه باعث انتقال علوم و فنون در سرزمین های اسلامی شد؟

تجارت و بازرگانی هم از طریق راه های خشکی و هم راه های دریایی رونق داشت در این سفرها و رفت و آمدها علوم وفنون نیز از جایی به جای دیگر منتقل می شد

98.پیامبر گرامی اسلام درباره کسب علم چه فرمودند؟

دنبال کسب علم بباشید حتی اگر مجبور باشید به چین بروید

99.فرمانروایان به چه شکل از دانشمندان اسلامی حمایت می کردند؟

خودشان برای ایجاد کتابخانه، مدارس و مراکز علمی پیش قدم می شدند