در این نوشته با سوالات متن درس 10 پیام های آسمانی نهم همراه شما هستیم.

سوالات متن درس 10 پیام های آسمانی نهم

1-بر پایه آیه «و المؤمنونَ و المؤمناتُ بعضُهم أولیاءُ بعضٍ یأمرونَ بِالمَعروفِ وَ یَنهَونَ عَنِ المُنکر» چرا مؤمنان یکدیگر را امر به معروف و نهی از منکر می کنند؟

زیرا مؤمنان دوستدار و یاور یکدیگرند.

2-طبق حدیث امام کاظم (ع) نتیجه ترک امر به معروف و نهی از منکر چیست؟

نتیجه ترک امر به معروف و نهی از منکر تسلط شرورترین افراد بر جامعه می باشد.

3-مؤمنان در مورد امر به معروف و نهی از منکر …………… بیشتری دارند.

وظیفه

4-اگر امر به معروف ترک شود، مردم نسبت به ……………….بی تفاوت می شوند.

سرنوشت

5-حتماً امر به معروف و نهی از منکر کنید تا ……………. افراد جامعه بر شما مسلط نشوند.

شرورترین

6-هدف از امر به معروف و نهی از منکر جلوگیری از ………………….. گناه است.

ادامه یافتن

7-با …………. به کارهای درست اثر امر به معروف و نهی از منکر بیشتر می شود.

عمل کردن

8-یکی از راه های نشان دادن ناراحتی از گناه، ………… گناه است.

پشیمانی از گناه

9-دو مورد از آثار ترک امر به معروف و نهی از منکر را بنویسید.

بی تفاوت شدن نسبت به سرنوشت یکدیگر
فراگیر شدن گناهان در جامعه

10-مؤمنان ولی یکدیگرند یعنی چه؟

یعنی دوست یکدیگرند.

11-هدف اصلی از انجام امر به معروف و نهی از منکر چیست؟

ادامه نیافتن گناه است.

12-چگونه در امر به معروف و نهی از منکر آبروی افراد را حفظ کنیم؟

باید عیب های آنها را پنهانی بگوییم.

13-امام علی (ع) مقایسۀ امر به معروف با کارهای خوب را چگونه می دانند؟

قطره ای در مقابل دریای پهناور می دانند.

برچسب شده در: