در این نوشته با سوالات متن درس 11 مطالعات ششم همراه شما حالا درسی ها هستیم.

سوالات متن درس 11 مطالعات ششم

شهر اصفهان در کوهپایه های …………. قرار دارد و رود ……………… از وسط آن عبود می کند

زاگرس – زاینده رود

2-شهر اصفهان مرکز استان ……… است.

اصفهان

3-میدان امام (نقش جهان) به فرمان …………. در مرکز شهر …………….  ساخته شده است

شاه عبّاس صفوی – اصفهان

4-یکی از نشانه های معماری اسلامی …………. است.

گنبد مسجد امام (مسجد جامع عبّاسی)

5-……….. از شاهکارهای معماری اسلامی محسوب می شود.

مسجد جامع عبّاسی

6-در تالارها و اتاق های ……….. نقّاشی های مینیاتوری وجود دارد.

کاخ عالی قاپو

7-نقشه ی گردشگری چگونه نقشه ای است؟

نقش هایی است که بر روی آن، مکان های دیدنی و آثار تاریخی نشان داده میشود.

8-به چه دلیل، اصفهان به نصف جهان معروف شد؟

در دوره ی صفویّه، به دلیل حمایت شاهان صفوی، تعداد زیادی از صنعتگران، معماران، هنرمندان و دانشمندان به اصفهان آمدند و آثار با شکوه و زیبایی به وجود آوردند که این شهر به نصف جهان معروف شد.

9-چند اثر تاریخی و دیدنی شهر اصفهان را نام ببرید.

میدان امام (نقش جهان)

مسجد شیخ لطف اللّه

مسجد امام (مسجد جامع عبّاسی)

کاخ عالی قاپو

10-بناهای تاریخی اطراف میدان نقش جهان را نام ببرید.

مسجد شیخ لطفاللّه

بازار قیصیه

کاخ عالی قاپو

مسجد امام

11-مسجد شیخ لطفاللّه به فرمان چه کسی و برای چه کاری ساخته شد؟

به فرمان شاه عبّاس صفوی ساخته شد تا شیخ لطف اللّه که عالم بزرگی بود در آن نماز جماعت برگزار کند و به تربیت و تدریس شاگردان بپردازد.

12-مناره های مسجد امام (مسجد جامع عبّاسی) چه ویژگی هایی دارند؟

هر یک از مناره های مسجد بیش از 40 متر ارتفاع دارند. داخل این مناره ها یا گلدسته ها پلکان های مارپیچ وجود دارد که از آن بالا می رفتند تا اذان بگویند یا خبر رسانی کنند.

13-کتیبه چیست؟

نوشته هایی روی سنگ، کاشی و مانند آن است.

14-کتیبه ها در مسجد امام در چه قسمت هایی دیده میشوند؟ و به خط کیست؟

بر روی گنبد، محراب و مناره ها – علیرضا عبّاسی

15-شاه عبّاس در کاخ عالیقاپو به چه کارهایی میپرداخت؟

به امور کشور میپرداخت و دستورات لازم را صادر میکرد و در تالار های آن از مهمانان پذیرایی میکرد.

16-از ایوان کاخ عالی قاپو چه استفادهای میشد؟

شاه و درباریان از ایوان این کاخ، چوگان بازی، جشن ها یا رژه های سربازان را در میدان امام (نقش جهان) تماشا میکردند.

17-کدام مکان در زمان شاه عبّاس صفوی از بزرگترین میدان های جهان بوده است؟

میدان امام (نقش جهان)

18-شهر اصفهان در چه موقعیت جغرافیایی قرار دارد؟

19-نقشه گردشگری چیست؟

نقشه ی گردشگری، نقشه ای است که روی آن مکان های دیدنی و آثار تاریخی نشان داده می شود.

20-اوج شکوفایی شهر اصفهان به چه دوره ای مربوط است؟

اوج شکوفایی شهر اصفهان به دوره ی صفویه مربوط است.

21-به چه دلیل اصفهان به نصف جهان معروف است؟

به دلیل حمایت شاهان صفوی تعداد زیادی از صنعتگران معماران هنرمندان و دانشمندان به اصفهان آمدند و چنان آثار باشکوه و زیبایی به وجود آوردند که این شهر به نصف جهان معروف شد.

22-مکان های تاریخی و دیدنی اصفهان را نام ببرید؟

میدان امام (نقش جهان) – مسجد شیخ لطف الله – مسجد امام مسجد جامع عباسی– کاخ عالی قاپو

23-میدان امام به فرمان چه کسی ساخته شد؟

این میدان به فرمان شاه عباس صفوی در مرکز شهر اصفهان ساخته شده و در آن زمان از بزرگترین میدان های جهان بوده است. این میدان حدود ۵۰۰ متر طول دارد

24-مسجد شیخ لطف الله به فرمان چه کسی و به چه دلیل ساخته شد؟

به فرمان شاه عباس ساخته شد تا شیخ لطف الله که عالم بزرگی بود در آن نماز جماعت برگزار کند و به تربیت و تدریس شاگردان بپردازد

25-کدام اثر تاریخی اصفهان ایوان دارد؟

مسجد امام چهار ایوان در چهار جهت جغرافیایی دارد

26-مناره های مسجد امام چه ویژگی هایی دارد؟

هر یک از مناره های مسجد بیش از ۴۰ متر ارتفاع دارد. داخل این مناره ها یا گلدسته ها پلکانهای مارپیچ وجود دارد که از آن بالا می رفتند تا اذان بگویند یا خبررسانی کنند.

27-مزمان با ساخته شدن مسجد امام چه معادنی کشف شد؟

با ساخته شدن مسجد ،امام معادن سنگ مرمر اطراف این شهر کشف شده است که از این سنگها در بنای مسجد استفاده کرده اند.

28-کتیبه ها در مسجد امام در چه قسمت هایی هستند؟

در این مساجد کتیبه هایی روی گنبد محراب و مناره ها دیده می شود.

29-شاه عباس در کاخ عالی قاپو به چه کارهایی می پرداخت ؟

شاه عباس در این مکان به امور کشور می پرداخت و دستورهای لازم را صادر و در تالارهای آن از مهمانان پذیرایی می کرد

30-از ایوان کاخ عالی قاپو چه استفاده هایی می شد؟

شاه و درباریان از ایوان این، کاخ چوگان، بازی جشن ها یا رژه های سربازان را در میدان امام، تماشا می کردند.