در این نوشته با سوالات متن درس 11 مطالعات هشتم همراه شما هستیم.

سوالات متن درس 11 مطالعات هشتم

1-اوضاع ایران در آستانه حمله اعراب مسلمان چگونه بود؟

بیشتر شدن رقابت و دشمنی بین درباریان ساسانی بعلت قتل خسروپرویز

شورش های فرماندهان، روحیه سپاهیان را تضعیف کرده بود

نارضایتی مردم به دلیل مالیات های سنگین

از بین رفتن زمین های حاصلخیز بر اثر طغیان رودخانه ها

قحطی و شیوع بیماری های طاعون و وبا.

2-نبرد قادسیه را توضیح دهید؟

در نبردی که میان ارتش ساسانی و مسلمانان رخ داد، رستم فرخزاد، فرمانده سپاه ساسانی کشته شد و مدتی بعد تیسفون پایتخت ساسانیان به تسخیر سپاه اسلام درآمد

3-مسلمانان در چه جنگی ضربه نهایی را بر پیکر ارتش ساسانی وارد کردند؟

جنگ نهاوند

4-آخرین پادشاه ساسانی چه نام داشت؟ و چگونه کشته شد؟

یزدگرد سوم بود و به دست آسیابانی در مرو به قتل رسید.

5-چرا مردم ایران به مبارزه و مخالفت با حکومت امویان پرداختند؟

چون مردم ایران از ظلم و ستم و قوم گرایی امویان به ستوه آمده بودند.

6-مختار ثفقی در کجا و به خونخواهی چه کسی قیام کرد؟

در کوفه و به خونخواهی امام حسین

7-اقدامات منصور عباسی را بنویسید.

بنای شهر بغداد – به شهادت رساندن امامان شیعه – به قتل رساندن ابومسلم خراسانی.

8-تفاوت و شباهت بین حکومت عباسیان و امویان چه بود؟

تفاوت: امویان قوم گرا بودند در صورتیکه عباسیان اینگونه نبودند.

شباهت: هر دو ظالم بودند و به ناحق حاکم شده بودند، حکومتشان موروثی بود.

9-نخستین ایرانی که به اسلام مشرف شد چه کسی بود؟

سلمان فارسی

10-چند تن از یاران با وفای حضرت علی را نام ببرید؟

سلمان، مقداد، ابوذر و عمار

11-چه عواملی نقش مهمی در جلب علاقه ایرانیان به دین اسلام داشت؟

پیام برابری و برادری میان مسلمانان – اخلاق و رفتار پیامبر و امامان شیعه – حضور امام رضا و خواهرش حضرت معصومه در ایران

12-وضعیت ایران درآستانه حمله اعراب مسلمان به ایران چگونه بود؟

1-رقابت ودشمنی در دربار ساسانی به حدی بود که در چهارسال ده نفر پادشاه شدند

2- شوش فرماندهان و دخالت های آنها در رقابت های سیاسی سپاه را ضعیف کرده بود

3- ناراضی بودن مردم به دلیل وجود نظام طبقاتی، بی عدالتی ومالیات های سنگین

4- قحطی و شیوع بیماری ها اوضاع ایران را بدتر کرده بود

13-ابوبکر فرمان حمله به چه سر زمین هایی را صادر کرد؟

فرمان حمله به مرزهای حکومت ساسانیان و امپراتوری روم شرقی صادر کرد.

14-مسلمانان به تدریج در چه جنگ هایی ایرانیان را شکست دادند؟

قادسیه، نهاوند، جلوالد

15-نتیجه جنگ قادسیه چه شد؟

ارتش ساسانی در نبرد «قادسیه» از سپاه مسلمانان که روحیه بالاتر و انگیره بیشتری داشت، شکست خورد. در این جنگ،رستم فرخ زاد، فرمانده سپاه ساسانی کشته شد و مدتی بعد تیسفون پایتخت ساسانیان با گنجینه ای از غنائم به تسخیر عرب درآمد.

16-آخرین پادشاه ساسانی که بود وچگونه از بین رفت؟

سرانجام با ورود اعراب به خراسان، یزدگرد سوم به دست آسیابانی درمرو به قتل رسید و امپراتوری ساسانی که بیش از چهارصد سال بر ایران فرمانروایی کرده بود، به پایان رسید. در نبردی که در نهاوند (در نزدیکی همدان) رخ داد، ضربه نهایی بر پیکر ارتش ساسانی وارد شد.

17-شیوه حکومت امویان چگونه بود؟

امویان حکومت خود را بر پایه ی خشونت وظلم بنا نهادند وچندان به دستورات دینی پای بند نبودند.آنان بر خلاف نظر قرآن که برتری انسان را به تقوا وپرهیزگاری می داند، قوم عرب را برتر وشریف تر از سایر اقوام می پنداشتند

18-تفاوت حکومت امویان وحکومت عباسیان در برخورد با ایرانیان چگونه بود؟

درآن دوره اقوام غیر عرب از جمله ایرانیان مورد تحقیر وتوهین قرار می گرفتند واجازه نداشتند مقام و منصب های مهم، مانندحکومت ولایات یا فرماندهی سپاه را عهده دار شوند. خلفای عباسی برخلاف امویان از ایرانیان در سمت های مهمی چون وزارت و فرماندهی سپاه و حکومت شهرها استفاده می کردند البته بسیاری از ایرانیانی که به خدمت خلفای عباسی در آمدند، سرنوشتی تلخ و ناگوار داشتند.

19-امویان با امامان وشیعیان چه رفتاری داشتند؟

در دوران بنی امیه علاوه بر امام حسن وامام حسین، امام سجاد و امام محمد باقر نیز به شهادت رسیدند و شیعیان، آزار و اذیت فراوانی را تحمل کردند.

20-عباسیان چگونه به حکومت آمدند؟

در اواخر حکومت اموی انها نمایندگانی را به نقاط مختلف ایران از جمله خراسان فرستادند و مردم را به قیام علیه بنی امیه و حکومت یکی از افراد خاندان پیامبر (صلی الله علیه و اله) دعوت کردند اما نمیگفتند منظورشان از آن فرد چه کسی است ایرانیان مسلمان و به ویژه خراسانیان دعوت عباسیان را پذیرفتند. سرانجام ابومسلم، سردار ایرانی در خراسان قیام کرد او موفق شد امویان را شکست دهد و سفاح از خاندان عباسیان را به خلافت برساند. منصور، خلیفه دوم عباسی، شهر بغداد را بنا کرد و آن را مرکز خلافت عباسیان قرار داد.

21-در دوران بنی عباس چه امامانی زندگی می کردند؟

ششم تا دوازدهم

22-در دوران بنی امیه چه امامانی زندگی می کردند؟

اول تا پنجم

23-رابطه عباسیان با امامان شیعه چگونه بود؟

خلفای عباسی از جمله منصور،هارون الرشید و متوکل، امام شیعه را به سبب مبارزه با ظلم و ستم، به زندان انداختند و به شهادت رساندند.

24-شیوه حکومت عباسیان چگونه بود؟

آنها نیز همچون امویان در کاخ ها به خوشگذرانی می پرداختند و ظالم و ستمگر بودند.

25-رابطه عباسیان با ایرانیان چگونه بود؟

خلفای عباسی برخلاف امویان از ایرانیان در سمت های مهمی چون وزارت و فرماندهی سپاه و حکومت شهرها استفاده می کردند البته بسیاری از ایرانیانی که به خدمت خلفای عباسی در آمدند، سرنوشتی تلخ و ناگوار داشتند چنانکه منصور عباسی ناجوانمردانه ابو مسلم خراسانی را به قتل رساند و خاندان برمکیان را قتل عام کرد.

26-برمکیان چه کسانی بودند و سرانجام آنها چه شد؟

این خاندان در زمان خلافت هارون، عهده دار وزارت وحکومت ولایات شدند و نفوذ و قدرت فراوان کسب کردند خلیفه ناگهان بر آنان خشم گرفت و دستور داد آنها را از قدرت بر کنار و زندانی کنند و به قتل برسانند.

27-نخستین ایرانی مسلمانان چه کسی بود وچه نقشی در اسلام داشت؟

سلمان فارسی، سلمان در جنگ احزاب حضور داشت و پیشنهاد کرد برای دفاع از شهر مدینه در مقابل حمله مشرکان خندقی حفر شود.

28-چند تن از یاران با وفای حضرت علی نام ببرید؟

سلمان، ابوذر، عمار.

29-ایرانیان چرا و چگونه مسلمان شدند؟

پس از آنکه اعراب مسلمان به سر زمین ما آمدند مردم ایران را به تدریج با دین اسلام آشنا شدند ایرانیان پس از درک پیام اسالم دواطلبانه آن دین را پذیرفتند. پیام اسلام برابری و برادری بود این پیام برای مردم ایران که از امتیازات طبقاتی اشراف ناخشنود بودند جذابیت فراوانی داشت.

30-چه عاملی تاثیر زیادی برتوجه وگرایش مردم ایران به دین اسلام داشت؟

اخلاق و رفتار پیامبر و امامان شیعه.

31-چه زمانی را می توان پایان دوره ی ایران باستان دانست؟

از زمان ورود اعراب مسلمان به کشور ما و فروپاشی حکومت ساسانی

32-همزمان با ظهور اسالم در عربستان چه کسی بر ایران حکومت می کرد واوضاع ایران چگونه بود؟

خسرو پرویز بر ایران، حکومت می کرد او دعوت پیامبر (ص) را برای قبول اسلام نپذیرفت. وقتی خسروپرویز به دست پسر خود به قتل رسید، رقابت و دشمنی در درون دربار ساسانی، بیشتر شد؛ به طوری که در مدت چهار سال، بیش از ده نفر بر تخت شاهی نشستند

33-چه عواملی سبب ضعف و سقوط ساسانیان شد؟ (اوضاع ایران در آستانه حمله اعراب چگونه بود؟(

کاهش توان جنگی و ضعیف شدن روحیه سپاهیان به خاطر شورشهای فرماندهان و دخالت های آنان در رقابت های سیاسی – نارضایتی مردم به دلیل وجود نظام طبقاتی، بی عدالتی ها و تبعیض های اجتماعی و مالیات های سنگین – گسترش قحطی (کمبود غذا) بر اثر طغیان رودهای دجله و فرات وشیوع بیماری طاعون و وبا

34-فرمان حمله به مرزهای حکومت ساسانیان و امپراتوری روم شرقی را کدام یک از خلفا صادر کرد؟

ابوبکر

35-ایران چه زمانی وچگونه توسط اعراب مسلمان فتح شد؟

به فرمان ابوبکر اعراب با حمله به مرزهای ایران مناطقی از بین النهرین (سواد) را تصرف کردند در زمان عمر قسمت های زیادی از ایران فتح شد ساسانیان در نبرد قادسیه شکست خوردند و رستم فرخزاد فرمانده سپاه ساسانیان کشته شد و تیسفون پایتخت ساسانیان تصرف شد. در جنگ نهاوند یزدگرد سوم آخرین پادشاه ساسانی شکست خورد و شهرهای ایران به تصرف اعراب درآمد.

36-پس از کدام جنگ شهرهای ایران با سرعت بیشتری به تصرف اعراب درآمدند؟

نهاوند

37-حکومت ساسانیان بر ایران چه زمانی پایان یافت؟

با ورود اعراب به خراسان، یزدگرد سوم به دست آسیابانی در مرو به قتل رسید و امپراتوری ساسانی که بیش از چهارصد سال بر ایران فرمانروایی کرده بود، به پایان رسید.

38-ویژگی های دوران خلافت امویان را بنویسید.

  • بنانهادن حکومت بر پایه خشم و ظلم
  • پای بند نبودن به دستورات دینی
  • حکومت اشراف و سران قبایل عرب بر ولایات ایران
  • برتر دانستن قوم عرب بر سایر اقوام وتحقیر اقوام غیر عرب از جمله ایرانیان

39-مرکز خلافت امویان کدام شهر بود؟

شهر شام (دمشق امروزی(

40-امامانی که در زمان امویان به شهادت رسیدند را نام ببرید.

در دوران بنی امیه، علاوه بر امام حسن و امام حسین، امام سجاد و امام محمد باقر نیز به شهادت رسیدند و شیعیان، آزار و اذیت فراوانی را تحمل کردند.

41-چرا ایرانیان با شور و شوق به قیام مختار پیوستند؟

مردم ایران که از ظلم و ستم و قوم گرایی امویان به ستوه آمده بودند، از هر فرصتی برای مخالفت و مبارزه با حکومت اموی، استفاده می کردند. ایرانیان در بسیاری از قیام ها و شورشه ایی که علیه امویان به وقوع پیوست، حضور مؤثری داشتند. وقتی مختار ثقفی در کوفه به خونخواهی امام حسین (ع) و یارانش قیام کرد، ایرانیان با شور و شوق به او پیوستند.

42-مرکز خلافت عباسیان چه شهری بود و چه کسی آن را بنا کرد؟

منصور، خلیفه دوم عباسی، شهر بغداد را بنا کرد و آن را مرکز خلافت عباسیان قرار داد.

43-شباهت و تفاوت عباسیان با امویان چه بود؟

عباسیان نیز در ظلم و ستم، دست کمی از امویان نداشتند خلفای عباسی از جمله منصور، هارون الرشید و متوکل، امامان شیعه را به سبب مبارزه با ظلم و ستم، به زندان انداختند و به شهادت رساندند آنها نیز همچون اُمویان در کاخ ها به خوش گذرانی می پرداختند. خلفای عباسی بر خلاف اُمویان از ایرانیان در سمت های مهمی چون وزارت و فرماندهی سپاه و حکومت شهرها، استفاده می کردند

44-ایرانی که به خدمت عباسیان درآمدند چه سرنوشتی پیدا کردند؟

بسیاری از ایرانیانی که به خدمت خالفت عباسی درآمدند، سرنوشتی تلخ و ناگوار داشتند؛ چنانکه منصور عباسی ناجوانمردانه ابومسلم خراسانی را به قتل رساند.

45-ضعف وتجزیه قلمرو عباسیان از چه زمانی آغاز شد؟

در قرن سوم هجری، خالفت عباسی رو به ضعف نهاد در چنین شرایطی بود که به تدریج حکومت هایی در نقاط مختلف ایران شکل گرفت و تجزیه قلمرو پهناور خلافت آغاز شد.

46-کدام ایرانی نخستین بار به حضور پیامبر رسید و مسلمان شد؟

سلمان فارسی

47-پیامبر درباره سلمان فارسی چه فرموده بود؟

به گفته برخی از مورّخان، سلمان فارسی نخستین ایرانی بود که در مدینه به حضور حضرت محمّد (ص) رسید و به دین اسلام مشرف شد سلمان در جنگ احزاب (خندق) حضور داشت و پیشنهاد کرد برای دفاع از شهر مدینه در مقابل حملهٔ مشرکان، خندقی حفر شود .پیامبر درباره او فرمود: سلمان از اهل بیت ماست.

48-حاکمان ایرانی یمن چه زمانی مسلمان شدند؟

در زمان رسول خدا به مدینه رفتند و به دین اسلام ایمان آوردند.

49-علل علاقه مندی ایرانیان به دین اسلام چه بود؟

پیام اسلام، برابری و برادری بود؛ این پیام برای مردم ایران که از امتیازات طبقاتی اشراف ناخشنود بودند، جذابیت فراوانی داشت علاوه بر آن، اخلاق و رفتار پیامبر (ص) و امامان شیعه، نقش مهمی در علاقه مند ایرانیان به دین اسلام داشت. امام علی (ع) در دوران حکومت خود هیچ برتری و امتیازی برای اعراب، نسبت به غیراعراب در نظر نمی گرفت. از این رو، ایرانیان علاقه و ارادت خاصی به آن حضرت و فرزندانش پیدا کردند. حضور امام رضا (ع) وخواهرش حضرت معصومه و برادرش حضرت شاهچراغ و دیگر امامزادگان در ایران، تأثیر زیادی بر توجه و گرایش مردم ایران به دین اسلام گذاشت هنگام ظهور اسلام در شبه جزیره عربستان خسرو پرویز بر ایران حکومت می کرد.

50-در زمان خلافت ……… بخش اعظم ایران به دست اعراب مسلمان فتح شد.

عمر

51-سلسله ساسانی چگونه سقوط کرد؟

ضربه نهایی بر پیکر ارتش ساسانی در نبرد نهاوند وارد شد، به طوری که یزدگرد سوم آخرین پادشاه ساسانی دیگر نتوانست سپاهی را برای مقابله با اعراب گردآوری کند. پس از جنگ نهاوند شهرها و ولایات ایران یکی پس از دیگری به تصرف اعراب در آمدند و سرانجام با ورود اعراب به خراسان یزدگرد سوم به دست آسیابانی در مرو به قتل رسید و سلسله ساسانی پس از ۴۰۰ سال به پایان رسید.

52-اوضاع ایران در دوران خلافت امویان (بنی امیه) چگونه بود؟

الف) امویان حکومت را بر پایه خشونت و ظلم بنا نهاده بودند.

ب) اشراف و سران قبایل عرب بر بیشتر ولایات ایران حکومت می کردند.

ج) بنی امیه به قوم و نسب خود، فخر فروشی می کردند.

د) اقوام غیر عرب از جمله ایرانیان را تحقیر می کردند

هـ) ایرانیان اجازه نداشتند مقام و منصب مهم حکومتی داشته باشند.

53-مرکز خلافت امویان کدام شهر بود؟

شام

54-در دوران بنی امیه کدام امامان به شهادت رسیدند؟

(ع) امام حسن – امام حسین (ع) – امام سجاد (ع) و امام محمد باقر (ع)

55-چرا مردم ایران به مبارزه و مخالفت با حکومت امویان پرداختند؟

چون مردم ایران از ظلم و ستم و قوم گرایی امویان به ستوه آمده بودند و از هر فرصتی برای مخالفت استفاده می کردند.

56-عباسیان چگونه به قدرت رسیدند؟

در اواخر حکومت امویان آنها نمایندگانی به نقاط مختلف ایران از جمله خراسان می فرستادند و مردم را به قیام علیه بنی امیه و حکومت یکی از (ص) خاندان پیامبر دعوت می کردند اما نمی گفت منظورشان چه کسی است ایرانیان مسلمان به ویژه خراسانیان دعوت آنها را پذیرفتند و سرانجام ابو مسلم سردار ایرانی در خراسان قیام کرد و امویان را شکست داد و سفاح از خاندان عباسی را به خلافت و رساند.

57-خلیفه دوم عباسی که بود؟

منصور

58-ابومسلم موفق شد امویان را شکست دهد و …….. از خاندان عباسیان را به خلافت برساند.

سفاح

59-کدام خلفای عباسی امامان شیعه را به زندان انداختند و به شهادت رساندند؟

منصور – هارون الرشید و متوکل

60-آیا خلفای عباسی از ایرانیان برای اداره حکومت استفاده می کردند یا نه؟ توضیح دهید.

بله، خلفای عباسی برعکس امویان از ایرانیان در سمتهای مهمی چون وزارت فرماندهی سپاه و حکومت شهرها استفاده می کردند، که البته بسیاری از آنان سرنوشتی تلخ و ناگواری داشتند.

61-ایرانیانی که به خدمت عباسیان در آمدند چه سرنوشتی پیدا کردند؟

بسیاری از ایرانیانی که به خدمت خلافت عباسی در آمدند، سرنوشتی تلخ و ناگوار داشتند.

62-برمکیان چه کسانی بودند؟

از خاندان مشهور ایرانی بودند که در زمان خلافت هارون عهده دار وزارت و حکومت ولایات بودند و نفوذ و قدرت فراوانی کسب کرده بودند.

63-ضعف و تجزیه قلمرو عباسیان از چه زمانی شروع شد؟

در قرن سوم هجری خلافت عباسیان رو به ضعف نهاد. در چنین شرایطی بود که به تدریج حکومتهایی در نقاط مختلف ایران شکل گرفت و تجزیه قلمرو پهناور خلافت آغاز شد.

64-نخستین ایرانی که به اسلام مشرف شد چه کسی بود؟

سلمان فارسی

65-نقش سلمان فارسی در جنگ احزاب (خندق) چه بود؟

او پیشنهاد کرد برای دفاع از شهر مدینه خندقی حفر کنند.

66-پیامبر درباره سلمان چه فرموده اند؟

سلمان از اهل بیت ماست.

67-حاکمان ایرانی یمن چه زمانی مسلمان شدند؟

در زمان رسول خدا به مدینه رفتند و به دین اسلام ایمان آوردند.

68-ایرانیان چگونه به دین اسلام گرایش پیدا کردند؟

پس از درک پیام، ایرانیان داوطلبانه این دین را پذیرفتند.

69-دلیل علاقه ایرانیان به اسلام چه بود؟

پیام اسلام برابری و برادری بود این پیام برای مردم ایران که از امتیازات طبقاتی اشراف ناخشنود بودند جذابیت فراوانی داشت. علاوه بر آن، اخلاق و رفتار پیامبر راس و امامان شیعه نقش مهمی در علاقه مندی ایرانیان به دین اسلام داشت.

70-چرا ایرانیان علاقه و ارادت خاصی به حضرت علی (ع) و فرزندانش پیدا کردند؟

چون آن حضرت در دوران حکومت خود هیچ برتری و امتیازی برای اعراب نه به غیر اعراب در نظر نمی گرفتند.

71-حضور کدام امامان بزرگوار در ایران تاثیر زیادی بر توجه و گرایش مردم ایران به دین اسلام گذاشت؟

امام رضا (ع) و خواهرش حضرت معصومه (ع) و برادرش حضرت شاهچراغ و دیگر امامزادگان.