سوالات متن درس ۱۱ پیام های آسمانی هشتم

در این نوشته با سوالات متن درس ۱۱ پیام های آسمانی هشتم همراهشما هستیم.

سوالات متن درس ۱۱ پیام های آسمانی هشتم

۱-به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید.

الف) امام حسن عسکری علیه السلام درباره دروغ چه می فرماید.

ب) برخی از گناهان زبان را نام ببرید. سه مورد

الف) زشتی ها همگی در خانه ای جمع شده اند که کلید آن دروغ است.

ب) ۱- دروغ گفتن ۲- ناسزاگویی ۳- غیبت کردن

۲-با توجه به آیه ۱۲ سوره حجرات، غیبت کننده در حقیقت مرتکب چه عملی شده است؟

غیبت کردن در حقیقت مانند خوردن گوشت برادر خود است.

۳-به اختصار بنویسید راه درمان دروغگویی چیست؟

۱- قبل از سخن گفتن به عواقب گفتارش بیندیشد.

۲- دوری از کسانی که دروغ می گویند.

۴-چرا برخی به جای راستگویی به دروغ گفتن روی می آورند؟

دروغگو یا می خواهد به وسیلهٔ دروغ چیزی را به دست آورد یا قصد دارد خودش را از مشکلی رهایی بخشد. فرد دروغگو در این حالت فراموش می کند که هیچ قدرتی بالاتر از قدرت خداوند نیست و تا او نخواهد هیچ سود و ضرری به کسی نخواهد رسید.

۵-عواقب دروغگویی را بنویسید.

دروغ گفتن موجب نابودی ایمان می شود و انسان را از هدایت الهی محروم می سازد. همچنین دروغ، حافظهٔ انسان را ضعیف می کند و به قول مشهور،« دروغگو کم محافظه است» از سوی دیگر عادت به دروغ گفتن، موجب فقر و تنگدستی انسان نیز می شود؛ چرا که برکت از زندگی انسان می گریزد.

۶-عواقب و اثرات غیبت کردن را بنویسید.

وقتی افراد دربارهٔ همدیگر غیبت می کنند، کینه و ناراحتی نسبت به یکدیگر را در دل خود می پرورانند و دیگر نمی توانند مانند گذشته با هم دوست و متحد باشند. کسانی که به غیبت گوش می دهند نیز دیگر نمی توانند مانند گذشته به فردی که درباره اش بدگویی شده اطمینان داشته باشند. از این گذشته، کسی که اشتباهی کرده و دوست ندارد دیگران آن اشتباه را بدانند، ممکن است به زودی کار اشتباهش را جبران کند؛ اما همین فرد اگر بداند که همه از عیب های او با خبر شده اند و دیگر کسی به او اعتماد ندارد، انگیزه ای برایش باقی نمی ماند تا اشتباهش را ترک کند و به این ترتیب، می تواند هر گناه دیگری را نیز مرتکب شود و این یعنی نابودی و هلاکت!

۷-ناسزاگویی چه عواقب و اثرات ناگواری دارد؟

وقتی شخصی نسبت به دیگری فحّاشی می کند و نسبت های زشت به او می دهد، ناخواسته بذر کینه و دشمنی را در دل او می پاشد. بسیاری از نزاع ها و درگیری ها با یک دشنام آغاز می شود. رواج کلمات زشت و فحّاشی در جامعه سبب می شود که حیا از میان برود و زمینه برای افزایش گناهان دیگر فراهم شود.

۸-به نظر شما بهترین شیوه برخورد با شخص غیبت کننده به منظور دست برداشتن از این کار ناپسند چیست؟

به حرف های آن گوش ندهیم و به آن تذکر بدهیم که چه عمل زشتی مرتکب شده است.

۹-یکی از مهم ترین نعمت های خداوند به انسان است …….

توانایی سخن گفتن

۱۰-بنا به فرمایش حضرت علی علیه السلام انسان را چگونه باید شناخت؟

انسان را هنگامی که سخن می گوید باید شناخت،

۱۱-کارهای نیک و پسندیده ای را که انسان با زبانش انجام می دهد، ذکر کنید.

انسان از این طریق، با دیگران ارتباط برقرار می کند، نیازها و درخواست هایش را بازگو می کند، با دیگران مشورت می کند، احساسات خود را بیان می کند و دیگران را راهنمایی می کند.

۱۲-کارهای ناپسند و برخی از گناهانی را که انسان با زبان مرتکب آن می شود، بنویسید‌.

۱- دروغ گفتن

۲- ناسزاگویی

۳- غیبت کردن

۱۳-چگونه می توان عادت زشت دروغ گفتن را از خود دور کرد؟

از سخن گفتن به عواقب گفتارش بیندیشد.همچنین در ترک عادت زشت دروغ گفتن، دوری از کسانی که دروغ می گویند، تأثیر فراوانی دارد.

۱۴-غیبت کردن چه عواقبی را به دنبال دارد؟

وقتی افراد دربارهٔ همدیگر غیبت می کنند، کینه و ناراحتی نسبت به یکدیگر را در دل خود می پرورانند و دیگر نمی توانند مانند گذشته با هم دوست و متحد باشند. کسانی که به غیبت گوش می دهند نیز دیگر نمی توانند مانند گذشته به فردی که درباره اش بدگویی شده اطمینان داشته باشند. از این گذشته، کسی که اشتباهی کرده و دوست ندارد دیگران آن اشتباه را بدانند، ممکن است به زودی کار اشتباهش را جبران کند؛ اما همین فرد اگر بداند که همه از عیب های او با خبر شده اند و دیگر کسی به او اعتماد ندارد، انگیزه ای برایش باقی نمی ماند تا اشتباهش را ترک کند و به این ترتیب، می تواند هر گناه دیگری را نیز مرتکب شود و این یعنی نابودی و هلاکت!

۱۵-قرآن کریم غیبت کردن را به چه چیزی تشبیه کرده است؟

خوردن گوشت برادر مرده خود

۱۶-بهترین راه درمان غیبت چیست؟

بهترین راه درمان غیبت این است که انسان هیچ گاه از عیب ها و کاستی های خود غافل نباشد، و به جای اینکه در دیگران به دنبال ایراد بگردد، تلاش کند عیوب خود را برطرف سازد.

۱۷-خداوند برای فرد غیبت کننده چه مجازاتی را در نظر گرفته است؟

خداوند در مجازات غیبت کننده، کارهای نیکش را به حساب کسی که از او غیبت شده می نویسد و توفیق انجام کارهای نیک را نیز از غیبت کننده می گیرد.

۱۸-رواج کلمات زشت و فحاشی در جامعه، سبب چه چیزی می شود؟

رواج کلمات زشت و فحّاشی در جامعه سبب می شود که حیا از میان برود و زمینه برای افزایش گناهان دیگر فراهم شود.

۱۹-چرا برخی از افراد به فحش دادن و ناسزا گویی روی می آورند؟

۱- عصبانی می شوند و نمی توانند خشم خود را مهار کنند؛ فحش می دهند و هر قدر این رفتار را تکرار می کنند، در آنان بیشتر به عادت تبدیل می شود.

۲- قصد شوخی دارند و می خواهند دیگران را بخندانند و از اینکه دیگران از گفتهٔ زشت آنان به خنده می افتند، لذّت می برند.

۳- البته برخی نیز به دلیل تربیت نادرست، سخنان زشت را به زبان می آورند و این کار برای آنان تبدیل به عادت شده است.

۲۰-علمای اخلاق برای جلوگیری از ناسزا گویی و فحاشی و ترک آن چه راهکارهایی را ارائه کرده اند؟

۱- دوری از کسانی که فحش می دهند و عادت به این کار دارند.

۲- اندیشیدن به اینکه چه کار زشت و ناپسندی انجام می دهند.

۳- توجه داشتن به اینکه با فحش دادن چه برکاتی از زندگی آنان حذف می شود و در نهایت نیز رستگار نمی شوند.

۲۱-انسان چگونه می تواند عادت زشت فحش دادن را برای همیشه ترک کند؟

انسان می تواند با عادت دادن زبان خود به کلمات زیبا و دلنشین و پی بردن به زشتی فحش، برای همیشه آن را ترک کند.

۲۲-بنا به فرمایش پیامبر «صلى الله علیه و آله» خداوند بهشت را بر چه کسانی حرام کرده است؟

بر فحش دهندگان

۲۳-بنا بر فرمایش ائمه علیهم السلام دروغ گفتن چه چیزی را موجب می شود؟

دروغ گفتن موجب نابودی ایمان می شود و انسان را از هدایت الهی محروم می سازد. همچنین دروغ، حافظهٔ انسان را ضعیف می کند و به قول مشهور،« دروغگو کم محافظه است» از سوی دیگر عادت به دروغ گفتن، موجب فقر و تنگدستی انسان نیز می شود؛ چرا که برکت از زندگی انسان می گریزد.

۲۴-جمله زیر از فرمایشات امام حسن عسکری علیه السلام است آن را مرتب کنید.

«جمع شده اند – زشتی ها همگی دروغ است – که کلید آن ـ در خانه ای»

زشتی ها همگی در خانه ای جمع شده اند که کلید آن دروغ است.

۲۵-برخی از گناهانی را که توسط زبان انجام می گیرد، بنویسید.

۱- دروغ گفتن

۲- ناسزاگویی

۳- غیبت کردن

۲۶-سخن زیر از فرمایشات پیامبر «صلى الله علیه و آله» است، آن را مرتب کنید.

«دیگران درباره ی او چه میگویند – بر هر فحش دهنده ی بد زبان – حرام کرده است که برایش مهم نیست چه می گوید – حرام کرده است»

خداوند بهشت را بر هر فحش دهندۀ بدزبان که برایش مهم نیست چه می گوید و دیگران دربارۀ او چه می گویند حرام کرده است.

۲۷-دو مورد از عواقب دروغ گفتن را بیان کنید.

الف) موجب فقر و تنگدستی می شود.

ب) حافظه را ضعیف می کند.

۲۸-رواج غیبت در جامعه چه آثار شومی بر روابط مردم با یک دیگر خواهد گذاشت؟

کینه و ناراحتی نسبت به یکدیگر را مردم در دل خود می پرورانند و دیگر نمی توانند مانند گذشته با هم دوست و متحد باشند و بعد باعث تبلیغ و اشاعه کارهای ناپسند در جامعه می شود و در آخر کسی که غیبتش شده در صورت فهمیدن آن در اشتباه و گناهش اصرار می کند.

۲۹-کسانی که فحش می دهند، معمولاً در چه مواقعی این عمل زشت را مرتکب می شوند؟

۱- زمانی که عصبانی می شوند و نمی توانند خشم خود را مهار کنند، فحش میدهند و هر قدر این عمل را تکرار می کنند در آنان بیشتر به عادت تبدیل می شود.

۲- زمانی است که قصد شوخی دارند و می خواهند دیگران را بخندانند و از اینکه دیگران از گفته زشت آنان به خنده می افتند لذت می برند

۳- برخی به دلیل تربیت نادرست سخنان زشت را به زبان می آورند و این کار برای آنان تبدیل به عادت شده است

۳۰-امام حسن عسکری علیه السلام کلید زشتی ها را در چه می دانند؟

در دروغ

۳۱-طبق فرمایش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله «ورود به بهشت برای هر فحش دهنده ی بد» …. است.

حرام است.

۳۲-بهترین درمان غیبت کدام است؟

۱) غافل نبودن از عیوب خود

۲) رفع عیوب خود

هر دو مورد را باید رعایت کرد:

بهترین راه درمان غیبت غافل نبودن ازعیوب خود و رفع آن است.

۳۳-یکی از مهم ترین نعمت هایی که خداوند به انسان داده تا با دیگران ارتباط بر قرار کند……………است.

بهترین راه درمان غیبت این است که انسان هیچ گاه از عیب ها و کاستی های خود غافل نباشد، و به جای اینکه در دیگران به دنبال ایراد بگردد، تلاش کند عیوب خود را برطرف سازد.

۳۴-سخن گفتن ……. انسان را آشکار می کند.

شخصیت درونی

۳۵-….. سبب عذاب الهی و از بین رفتن اعتماد نسبت به فرد می شود.

دروغ گفتن

۳۶-سخن گفتن در مورد دیگران که واقعیت نداشته باشد هم………… و هم……….. به حساب می آید.

تهمت – دروغ

۳۷-هر کاری که سبب جدایی بین مسلمانان شود ….. است.

حرام

۳۸-غیبت توفیق انجام کار نیک را از … می گیرد.

غیبت کننده

۳۹-خوردن گوشت برادر مرده مربوط به ….است.

غیبت کردن

۴۰-بسیاری از درگیری ها با ………………. آغاز می شود.

ناسزا گویی

۴۱-به فرموده ی پیامبر بهشت بر…………….حرام است.

فحش دهنده بد زبان

۴۲-فحاشی سبب می شود …………… از بین برود و زمینه افزایش…………….. فراهم می شود.

حیا – گناهان

۴۳-آشکار ساختن عیوب دیگران ……………… نام دارد.

غیبت کردن

۴۴-برخی انسان ها بدلیل ………………..سخنان زشت به زبان می آورند که برای آنها به صورت …………………..در می آید.

تربیت نادرست – عادت

۴۵-فواید سخن گفتن را بنویسید. (۴ مورد)

۱- انسان از این طریق، با دیگران ارتباط برقرار می کند.

۲- نیازها و درخواست هایش را بازگو می کند.

۳- با دیگران مشورت می کند.

۴- احساسات خود را بیان می کند و دیگران را راهنمایی می کند.

۴۶-مضرات سخن گفتن را بنویسید. (۳مورد)

۱- دروغ گفتن

۲- تهمت زدن

۳-ناسزا گفتن

۴۷- سه نوع از گناهان زبان را نام ببرید.

۱-دروغ گفتن

۲- ناسزاگویی

۳- غیبت کردن

۴۸-چهارعلت دروغگویی را بنویسید.

دروغگو یا می خواهد به وسیلهٔ دروغ چیزی را به دست آورد یا قصد دارد خودش را از مشکلی رهایی بخشد. فرد دروغگو در این حالت فراموش می کند که هیچ قدرتی بالاتر از قدرت خداوند نیست و تا او نخواهد هیچ سود و ضرری به کسی نخواهد رسید. گاهی افراد بدون آنکه خودشان متوجه باشند دروغ می گویند؛ مثلاً به دلیل علاقه ای که به فرد دیگری دارند، در تعریف کردن از او زیاده روی می کنند، یا به سبب دشمنی که با کسی دارند، بدون اینکه حواسشان باشد، از سر دشمنی و کینه دروغ می گویند.

۴۹-حدیث امام حسن عسکری را در مورد دروغگویی را بنویسید.

زشتی ها همگی در خانه ای جمع شده اند که کلید آن دروغ است.

۵۰-دو درمان دروغگویی را بنویسید.

۱- قبل از سخن گفتن به عواقب گفتارش بیندیشد.

۲- دوری از کسانی که دروغ می گویند.

۵۱-مفهوم غیبت چیست؟

بدگویی پشت سر دیگران و آشکار ساختن عیب های آنان

۵۲-خداوند برای غیبت کننده چه مجازاتی در نظر گرفته است؟

کارهای نیکش را به حساب کسی که از او غیبت شده می نویسد و توفیق انجام کارهای نیک را نیز از غیبت کننده می گیرد.

۵۳-بهترین درمان غیبت چیست؟

بهترین راه درمان غیبت این است که انسان هیچ گاه از عیب ها و کاستی های خود غافل نباشد، و به جای اینکه در دیگران به دنبال ایراد بگردد، تلاش کند عیوب خود را برطرف سازد.

۵۴-آیه ی یا ایها الذین آمنوا ولا یَغتَب بَعضُکُم بَعضًا….. در مورد چیست؟ معنایش چیست؟

غیبت کردن – ای کسانی که ایمان آوردید…، و بعضى از شما غیبت بعضى دیگر را نکند آیا کسى از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده اش را بخورد؟ همه شما از این امر کراهت دارید و از خدا پروا کنید، که خدا توبه پذیر مهربان است.

۵۵-سخن پیامبر اکرم در مورد ناسزاگویی را بنویسید.

خداوند بهشت را بر هر فحش دهندۀ بدزبان که برایش مهم نیست چه می گوید و دیگران دربارۀ او چه می گویند حرام کرده است.

۵۶-اثار ناسزا گویی را بنویسید. (۴ مورد)

۱- عصبانی می شوند و نمی توانند خشم خود را مهار کنند؛ فحش می دهند و هر قدر این رفتار را تکرار می کنند، در آنان بیشتر به عادت تبدیل می شود.

۲- قصد شوخی دارند و می خواهند دیگران را بخندانند و از اینکه دیگران از گفتهٔ زشت آنان به خنده می افتند، لذّت می برند.

۳- برخی نیز به دلیل تربیت نادرست، سخنان زشت را به زبان م یآورند و این کار برای آنان تبدیل به عادت شده است.

۵۷-سه درمان ناسزاگویی را بنویسید.

۱- دوری از کسانی که فحش می دهند و عادت به این کار دارند.

۲- اندیشیدن به اینکه چه کار زشت و ناپسندی انجام می دهند.

۳- توجه داشتن به اینکه با فحش دادن چه برکاتی از زندگی آنان حذف می شود و در نهایت نیز رستگار نمی شوند.

۵۸-من کیستم؟ کلید گناهان دیگر هستم………… موجبات فقر و تنگ دستی و کم حافظگی هستم.

دروغ

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه