سوالات متن درس ۱۲ مطالعات ششم

در این نوشته با سوالات متن درس ۱۲ مطالعات ششم همراه شما هستیم.

سوالات متن درس ۱۲ مطالعات ششم

۱-مؤسس سلسله ی صفویّه ……………… بود.

شاه اسماعیل

۲-مشهورترین پادشاه صفوی …………….. است که شهر ……………….. را به پایتختی انتخاب کرد.

شاه عباس اول – اصفهان

۳-صفویان، مذهب ……………… را مذهب رسمی کشور اعلام کردند.

شیعه

۴-صفویان از ……………….. و ………………… حمایت میکردند و به ساختن مسجد علاقه مند بودند.

عالمان دینی – مراسم مذهبی

۵-دشمنان قدرتمند صفویان در غرب، ………………. و در شرق، ……………… بودند.

عثمانی ها – ازبکان

۶-حاکمان صفوی به ویژه شاه عبّاس از هنرمندان، ……………….. و ………………. حمایت میکردند و پول زیادی برای ساختن بناهای باشکوه خرج میکردند.

صنعتگران – دانشمندان

۷-صفویان چگونه توانستند حکومتی قدرتمند و یکپارچه به وجود آورند؟

آنها مخالفان خود را در داخل کشور سرکوب کردند و با دشمنان قدرتمند خود، مانند عثمانیها در غرب و ازبکان در شرق جنگیدند و پیروزی هایی به دست آوردند.

۸-چه عواملی موجب گسترش هنر و معماری در دورهی صفویّه شد؟

حکومت قدرتمند و یکپارچه

رونق تجارت

برقراری امنیّت در راه ها و شهرها

حمایت از هنرمندان

۹-چهار نفر از هنرمندان، دانشمندان و نویسندگانی که در دوره ی صفویّه ظهور کردند را نام ببرید.

کمال الدین بهزاد

شیخ بهایی

علیرضا عبّاسی

علّامه مجلسی

۱۰-در اوایل قرن دهم هجری اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران چگونه بود؟

اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران نابسامان بود و حکومت قدرتمندی در کشور وجود نداشت و هر بخش آن در اختیار حکومتی بود.

۱۱-کدام شهرها پایتخت صفویّه بوده اند؟

تبریز – اصفهان – قزوین

۱۲-در دوره ی صفویّه در زمان رونق تجارت کالاهای صادراتی چگونه جابجا میشدند؟

هم از راه خشکی با کاروانها و هم از راه دریا با کشتی

۱۳-کالاهای صادراتی مهمّ ایران در دورهی صفویّه را نام ببرید؟

پارچه های زربفت

سنگ های قیمتی

خشکبار

ابریشم

۱۴-در زمان صفویّه کاروانسراها چگونه محلهایی بودند؟

کاروانسراها محلّ استراحت و تأمین آذوقه ی مسافران و چهار پایانی بود که راه های طولانی را از شهری به شهر دیگر طی میکردند.

۱۵-چه عاملی باعث شد در دوره ی صفویّه کاروان ها با آسودگی سفر کنند؟

برقراری امنیت در راه ها و شهرها به وسیله ی صفویان

۱۶-درآمد حکومت صفویّه و مخارج شاه و درباریان از کجا تأمین میشد؟

از راه مالیات هایی که از ولایات میگرفتند. کشاورزان، بازرگانان و صنعتگران و همهی مردم مجبور بودند بخشی از درآمد خود را به مأموران حکومت بدهند.

۱۷-سفرنامه را تعریف کنید

بسیاری از جهانگردان، دیده ها و شنیده ها و خاطرات خود را از سفرهایشان می نوشتند و گاهی با نقّاشی نیز تصویر میکردند. به این نوشته ها «سفرنامه» میگویند.

۱۸-در اوایل قرن دهم هجری اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران چگونه بوده است؟

اوضاع سیاسی واجتماعی ایران نابسامان بود. حکومت قدرتمندی در کشور وجود نداشت وهر بخش آن در اختیار حکومتی بود.

۱۹-صفویان چگونه توانستند حکومتی قدرتمند و یکپارچه به وجود آورد؟

آن ها مخالفان خود را در داخل سرکوب کردند. همچنین با دشمنان قدرتمند خود مانند عثمانی ها در غرب و ازبکان در شرق جنگیدند و پیروزی هایی به دست آوردند.

۲۰-چند تن از هنر مندان، دانشمندان ونویسندگان عصر صفویه را نام ببرید.

کمال الدین بهزاد، علیرضا عباسی، شیخ بهایی و علامه مجلسی.

۲۱-پایتخت های صفوی کدام شهر ها بودند؟

تبریز، قزوین، اصفهان

۲۲-دردوره ی رونق تجارت در حکومت صفویه کالا های صادراتی چگونه جا به جا میشد؟

هم از راه خشکی با کاروان ها وهم از راه دریا باکشتی فرستاده می شود .

۲۳-کالا های صادراتی مهم ایران در دوره صفویه را نام ببرید.

ابریشم، پارچه های زربفت، سنگ های قیمتی وخشکبار.

۲۴-چه عاملی سبب شد در دوره ی صفویه کاروان ها با آسودگی سفر کنند؟

برقراری امنیت در راه ها وشهرها به وسیله ی صفویان

۲۵-به چه مکان هایی «کاروانسرا» میگویند؟

کاروانسرا محل تامین آذوقه ی مسافران و چهارپایانی بود که راه های طوالنی رااز شهری به شهر دیگر طی می کردند.

۲۶-درآمد حکومت صفوی و مخارج شاه ودرباریان از کجا تامین می شد؟

از راه مالیات هایی که از ولایت میگرفتند. کشاورزان، بازرگانان و صنعتگران و همه ی مردم مجبور بودند بخشی از درآمد خود را به ماموران حکومت بدهند.

۲۷-سفرنامه چیست؟

در گذشته ی بسیاری از جهانگردان،دیده ها وشنیده ها وخاطرات خود را از سفرنامه هایشان می نوشتند و گاهی با نقاشی نیز تصویر می کردند.

۲۸-جهانگردان در گذشته به چه دلایلی به سفر می پرداختند؟

برای آشنایی باشهرهای دیگرومردمان آنها یا به قصد زیارت یا تحصیل علوم دینی ومشقت سفر میکردند. گاهی نیز بعضی حکومت ها، افرادی را به صفر های دور ودراز به کشورهای دیگر روانه میکردند تا اطلاعاتی از آن کشورها به دست بیاورند.

۲۹-علل گسترش هنر ومعماری در دوره ی صفویه چه بود؟

حکومت قدرتمند ویکپارچه، رونق تجارت، برقراری امنیت در راه ها وشهر ها، حمایت هنرمندان

۳۰-موسس سلسله ی صفویه………………… بود

شاه اسماعیل

۳۱-مشهور ترین پادشاه صفوی…………………..بود که شهر ……………… را به پایتختی برگزید.

شاه عباس اول – اصفهان

۳۲-صفویان مذهب………………را مذهب رسمی کشور اعلام کردند.

شیعه

۳۳-صفویان از …………………..و مراسم مذهبی حمایت میکردند وبه ساختن مسجد علاقه مند بودند.

عالمان دینی

۳۴-دشمنان قدرتمند صفویان در غرب ……………… و در شرق …………….. بودند.

عثمانی – ازبکان

۳۵-حاکمان صفوی به ویژه شاه عباس از هنرمندان ……………….. و ………………. حمایت میکردند و پول زیادی برای ساختن بناهای با شکوه خرج می کردند

صنعت گران و دانشمندان

۳۶-تعدادی از شهر هایی که در گذشته جزء قلمرو ایران بوده اند را نام ببرید؟

هرات – تفلیس – بغداد – موصل – نجف

۳۷-کدام شهر ها پایتخت سلسله ی صفویه بوند؟

تبریز – قزوین – اصفهان

۳۸-در اوایل قرن دهم هجری اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران چگونه بود ؟

در اوایل قرن دهم هجری اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران نابسامان بود. حکومت قدرتمندی در کشور وجود نداشت و هر بخش آن در اختیار حکومتی بود.

۳۹-سلسله ی صفوی توسط چه کسی تأسیس شد؟

شاه اسماعیل صفوی

۴۰-مشهورترین پادشاه صفوی که بود؟ و کدام شهر را به پایتختی انتخاب کرد؟

شاه عباس اول – اصفهان

۴۱-اقدامات مذهبی صفویان را بنویسید.

۱) مذهب شیعه را مذهب رسمی کشور اعلام کردند.

۲) از عالمان دینی و مراسمات مذهبی حمایت می کردند.

۳) به ساختن مسجد عالقه مند بودند.

۴۲-چند تن از هنرمندان، دانشمندان و نویسندگان عصر صفویه را نام ببرید.

کمال الدین بهزاد – علیرضا عباسی – شیخ بهایی – علامه مجلسی

۴۳-عصر شکوفایی دانش و معماری هنر در ایران مربوط به کدام دوره است؟

دوره ی صفویه

۴۴-علل گسترش هنر و معماری در دوره ی صفویه را نام ببرید؟

حکومت قدرتمند و یکپارچه

رونق تجارت

برقراری امنیت در راه ها و شهرها

حمایت از هنرمندان

۴۵-صفویان چگونه توانستند حکومتی قدرمتند و یکپارچه به وجود آوردند؟

صفویان مخالفان خود را در داخل کشور سرکوب کردند همچنین با دشمنان قدرتمند خود مانند عثمانی ها در غرب و ازبکان در شرق جنگیدند و پیروزی هایی به دست آوردند.

۴۶-در دوره ی صفویه چه چیزی از رونق بسیار برخوردار بود؟

تجارت و داد و ستد

۴۷-همترین کالاهای صادراتی ایران را در زمان صفویه نام ببرید.

ابریشم، پارچه های زربفت، سنگ های قیمتی و خشکبار

۴۸-در دوره ی رونق تجارت در حکومت صفویه کالاهای صادراتی چگونه جابه جا می شدند؟

هم از راه خشکی با کاروان ها و هم از راه دریا با کشتی فرستاده می شدند.

۴۹-به چه مکان هایی «کاروانسرا» گفته می شد؟

حکومت صفوی به ساختن راه ها و کاروانسروا ها اهمیت زیادی می داد.کاروانسراها محل استراحت و تأمین آذوقه ی مسافران و چهارپایانی بودند که راه های طوالنی را از شهری به شهر دیگر طی میکردند .

۵۰-چه عاملی سبب شد در دوره ی صفویه کاروان ها با آسودگی سفر کنند؟

برقراری امنیت در راه ها و شهرها توسط صفویان

۵۱-پادشاهان صفوی بویژه شاه عباس از چه کسانی حمایت می کردند؟

هنرمندان، صنعتگران و دانشمندان

۵۲-در آمد حکومت صفوی و مخارج شاه و درباریان از کجا تأمین می شد ؟

شاهان صفوی مانند سایر شاهان ثروتمند بودند آنها زمین های زیادی را در کشور به ملک شخصی خود درآورده بودند در آمد حکومت صفوی و مخارج شاه و درباریان از راه مالیات هایی که از ولایاتمی گرفتند. کشاورزان، بازرگانان و صنعتگرانوو همه ی مردم مجبور بودند بخشی از درآمد خود را به مأموران حکومت بدهند.

۵۳-جهانگردان در گذشته به چه دلایلی به سفر می پرداختند؟

برای آشنایی با شهرهای دیگر و مردمان آن ها یا به قصد زیارت یاتحصیل علوم دینی با همه ی رنج و مشقت سفر می کردند گاهی نیز بعضی حکومت ها ، افرادی را به سفره ی دور و دراز به کشورهایدیگر روانه می کردند تا اطلاعاتی از آن کشورها به دست بیاورند.

۵۴-سفرنامه چیست؟

در گذشته بسیاری از جهانگردان، دیده ها و شنیده ها و خاطرات خود را از سفرهایشان می نوشتند و گاهی با نقّاشی نیز تصویر می کردند. به این نوشته ها سفرنامه می گویند

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه

9 دیدگاه ها

 • ناشناس

  اکثرا از روی کتاب EQ برداشت شده بود

 • دخی بلا????

  بد نبود ولی چون زیاد بود من ننوشتم????

 • ب ت چ

  خوب

 • ب ت چ

  خوب بود ولی معلمم فهمید

 • محمد طاها امید

  بد بود از هر کدام 4یا5بار آورده بود

 • گنده پرتغال

  عالی

 • ناشناس

  عالی ممنونم ازتون

 • نان بربری

  خیلی خوب بود و تک بود و هیچ سایتی چنین سوالاتی نداشت و خیلی خوب بود. و از هیچ سایتی کپی نشده بود