در این نوشته با سوالات متن درس 12 پیام های آسمانی نهم همراه شما هستیم.

سوالات متن درس 12 پیام های آسمانی نهم

1-پیام آیه شریفه «وَ اَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّه وَ مِن رِباطِ الخَیل» چیست؟

آمادگی برای دفاع از میهن اسلامی

2-دو نفر از کسانی که به واسطه یک تیر به فرموده پیامبر (ص) به بهشت می روند چه کسانی هستند؟

مسلمانی که تیر را می سازد.
رزمنده ای که تیر را در راه خدا پرتاب می کند.

3-جنگ حضرت علی با خوارج نهروان جهاد ………………. می باشد.

با سرکشان

4-حاکمان زورگو که نمی گذارند پیام خداوند به مردم برسد ……………… هستند.

هواداران شیطان

5-نبرد سپاه اسلام با حکومت های ایران و روم نمونه های ………………. هستند.

جهاد ابتدایی

6-جهاد در راه خدا وظیفه ای ………… و عبادتی ارزشمند است.

همگانی

7-وقتی کشور اسلامی مورد هجوم قرار گیرد، بر همه مسلمانان ……………. است که از کشور اسلامی دفاع کنند.

واجب

8-جهاد در راه خدا مبارزه ای است که ……….. ندارد.

شکست

9-کلمۀ جهاد در عربی به معنی ……………. است.

تلاش و کوشش

10-به چه گروهی در فرهنگ اسلامی باطل گفته می شود؟

گروهی که با جنگ و تجاوز دنبال تسلط بر جان و مال ملت های بی گناه هستند.

11-انواع جهاد کدام است؟

ابتدایی
دفاعی

12-نمونۀ جهاد با سرکشان چه جنگی است؟

جنگ علی با خوارج نهروان.

13-در چه زمانی بیگانگان خیال حمله به کشور را در سر نمی پرورانند؟

وقتی مسلمانان آماده باشند.

14-نبرد سپاه اسلام با ایران و روم نمونه چگونه جهادی است؟

جهاد ابتدایی.

برچسب شده در: