سوالات متن درس ۱۳ تفکر و سواد رسانه ای

در این نوشته با سوالات متن درس ۱۳ تفکر و سواد رسانه ای همراه شما هستیم.

سوالات متن درس ۱۳ تفکر و سواد رسانه ای

۱-تفاوت رسانه های یک سویه و دو سویه در چیست؟

(رسانه های یکسویه یک فرستنده پیام تولید) (کننده و یک گیرنده پیام مصرف کننده وجود دارد اما رسانه های دو سویه تعاملی)، مفهوم خطی فرستنده – گیرنده به مفهوم دایره ای و پیچیده تبدیل شده است.

۲-آیا متن تولید رسانه ای برای همه مخاطبان یکسان است؟ توضیح دهید.

بله، مخاطبان ممکن است بر اساس دانش ،قبلی تجربیات ارزشها و عقاید خود برداشت و تفسیر متفاوتی از پیام برای خود ایجاد کنند که الزاما همۀ این تفسیرها، درست نیست.

۳-سواد رسانه ای یک مخاطب چه تاثیری می تواند داشته باشد؟

هر چقدر سواد رسانه ای مخاطب بیشتر باشد بیشتر میتواند پیامهای مستقیم و غیر مستقیم رسانه ای را درک خنثی و حتی به ضد خودش بدل کند.

۴-دو شیوه که برای وسوسه مخاطب منفعل استفاده می شود ؟

استکبار خود را بزرگ تر از آنچه واقعیت دارد جلوه دادن تزیین زیبا جلوه دادن زشتی ها برای قاعده

۵-فرق بین مخاطب فعال و منفعل چیست ؟

بین مخاطب فعال و مخاطب ،منفعل فرق زیادی هست مخاطب فعّال کسی است که . داند می می خواهد و می تواند که به شکل مناسب و میزان متناسب از رسانه ها بهره برداری ،کند در حالی که مخاطب منفعل بی برنامه بی و بیش از حد، همیشه و همه جا حاضر و ناظر است او امیر رسانه ها نیست؛ اسیر دست آنها است.

۶-سه دیدگاه تأثیر رسانه بر مخاطب را نام ببرید.

قدرت نامحدود رسانه ها که مخاطب را منفعل می داند.

۷-دیدگاه های مخاطب فعال و منفعل چگونه اند؟

دیدگاه مخاطب منفعل بیان می دارد که مردم به آسانی و به طور مستقیم تحت تأثیر رسانه ها قرار می گیرند. در این دیدگاه مخاطب منفعل ،است سهمی در شکل گیری پیام ندارد آغوش خود را به روی هر پیام و رسانه ای گشوده است و از آن تأثیر می پذیرد در دیدگاه مخاطب ،فقال مخاطب در مقابل پیامهای رسانه ای از خود واکنش نشان می دهد و در خصوص چگونگی استفاده از رسانه ها تصمیمات فعّال تری میگیرد و از دریافت کننده منفعل رسانه به مفسر فعال پیام های رسانه ای تبدیل می شود.

۸-در خصوص دیدگاه مشروط رسانه ها چه می توان گفت؟

در مقابل دو دیدگاه ،قبل باید پذیرفت که وسایل ارتباط ،جمعی ابزاری اجتماعی فرهنگی به معنای عالی آن است و از این جهت تأثیرات چشمگیری بر جای میگذارد اما این آثار نه آن چنان است که هیچ محدودیتی نشناسد(دیدگاه اول و نه چنان ناچیز است که هیچ اعتنایی را شایسته نباشد دیدگاه دوم باید دید حدود اثر بخشی این وسایل چقدر است و در چه محیطی این تأثیرات محدودیت می یابد و قابل تقویت است.

۹-شما در بهره مندی از یک رسانه برای چه دوئل می کنید؟

وقت – عمر و جوانی و هزینه – سرمایه و دسترنج

۱۰-با ……… رسانه های دوسویه (تعاملی)، مفهوم خطی فرستنده – گیرنده به مفهوم تبدیل شده است دایره ای و پیچیده ایش.

با ظهور رسانه های دوسویه (تعاملی)، مفهوم خطی فرستنده – گیرنده به مفهوم تبدیل شده است دایره ای و پیچیده ای.

۱۱-مخاطبان ممکن است بر اساس ………………………….. خود خود برداشت کند.

مخاطبان ممکن است بر اساس . دانش ،قبلی ،تجربیات ارزشها و عقاید خود خود برداشت کند.

۱۲-منظور از رسانه های دوسویه تعاملی مثلا شبکه های اجتماعی چیست؟

بدین معناست که شما در آن واحد هم فرستنده اید و هم ،گیرنده هم تولید کننده اید و هم مصرف کننده

۱۳-ویژگی های مخاطبان فعال را بنویسید.

گردشگری نفع گرایی یا سودمندی هدفمندی مشارکت و درگیری مقاومت.

۱۴-پژوهشگران رسانه در ابتدا اعتقاد داشتند که رسانه ها مثل تفنگی که ……………. شلیک می کند بر مخاطب تأثیر قوی فوری و مستقیم دارند و مخاطب کاملاً منفعل است.

پژوهشگران رسانه در ابتدا اعتقاد داشتند که رسانهها مثل تفنگی که « گلوله جادویی » شلیک می کند بر مخاطب تأثیر قوی فوری و مستقیم دارند و مخاطب کاملاً منفعل است.

۱۵-مفهوم نظریه گلوله جادویی چیست؟

پژوهشگران رسانه در ابتدا اعتقاد داشتند که رسانه ها مثل تفنگی که گلولۀ «جادویی شلیک میکند بر مخاطب تأثیر قوی فوری و مستقیم دارند و مخاطب کاملاً منفعل است و بدون هیچ مقاومتی در برابر این گلوله به مردن محکوم است.

۱۶-باید دقت شود هر چند متن تولید رسانه ای برای همه مخاطبان یکسان است بر چه اساسی مخاطبان برداشت و تفسیر متفاوتی از پیام برای خود ایجاد می کنند؟

بر اساس دانش ،قبلی ،تجربیات ارزش ها و عقاید خود.

۱۷-هیچ گربه ای برای رضای خود موش نمی گیرد این عبارت در مورد محصولات رسانه ای به چه معناست؟

تولید کنندگان محصولات رسانه ای هم حاضر نیستند که پول وقت و تخصصشان را همین طوری توی جوی آب بریزند! آنها حتماً اهداف آشکار و پنهانی دارند که در متن و زیرمتن ، تولیداتشان قرار دارد و سعی می کنند که بیشترین تأثیر را بر مخاطب بگذارند.

۱۸-چرا میگوییم که بازی همیشه آن طور که بازی سازان تولید کنندگان محصولات رسانه ای طراحی می کنند پیش نمی رود؟

چرا که اولاً علاوه بر مفهوم «متن» و «زیر متن مفهوم مهم دیگری به نام فرا» متن داریم و ثانیاً هر چقدر سواد رسانه ای مخاطب بیشتر باشد بیشتر می تواند پیام های مستقیم و غیر مستقیم رسانه ای را درک خنثی و حتی به ضد خودش بدل کند.

۱۹-مخاطبان ممکن است بر اساس …………………………………. از پیام برای خود ایجاد کنند که الزاما همه این تفسیرها، درست نیست.

مخاطبان ممکن است بر اساس دانش ،قبلی ،تجربیات ارزشها و عقاید خود، برداشت و تفسیر متفاوتی از پیام برای خود ایجاد کنند که الزاما همه این تفسیرها، درست نیست.

۲۰-آیا مفهوم مخاطب با روند توسعه رسانه ها تغییر کرده است؟

بله – با ظهور رسانه های دوسویه (تعاملی)، مفهوم خطی فرستنده گیرنده به مفهوم دایره ای و پیچیده ای تبدیل شده است؛ به عنوان مثال شما در شبکه های اجتماعی در آن واحد هم فرستنده اید و هم گیرنده؛ هم تولید کننده اید و هم مصرف کننده.

۲۱-اصطلاح گلوله جادویی برای کدام رسانه ها به کار می رفت؟

برای رسانه های یکسویه

۲۲-چرا امروزه نظریه گلولهٔ جادویی رد شده است؟

هر چند «متن» تولید رسانه ای برای همهٔ مخاطبان یکسان است مخاطبان ممکن است بر اساس دانش ،قبلی تجربیات، ارزشها و عقاید خود برداشت و تفسیر متفاوتی از پیام برای خود ایجاد کنند که الزاما همۀ این تفسیرها، درست نیست.

۲۳-چرا طراحی های هوشمندانه رسانه ای در زیر متن ها همیشه آن طور که آنها طراحی می کنند پیش نمی رود؟

اولاً علاوه بر مفهوم «متن» و زیر متن مفهوم مهم دیگری به نام فرامتن داریم و ثانیاً هر چقدر سواد رسانه ای مخاطب بیشتر باشد بیشتر میتواند پیام های مستقیم و غیر مستقیم رسانه ای را درک خنثی و حتی به ضد خودش بدل کند.

۲۴-آیا تفاوت های فرهنگی و شناختی فرامتن تنها در مورد تولیدات رسانه ای به کار می رود؟

خیر – گاهی خود رسانه ها نیز در زمانها و مکان های متفاوت معانی و کارکردهایی بعضاً متضاد پیدا می کنند.

۲۵-تفاوت های فرهنگی و شناختی (فرامتن) در مورد رسانه تلفن همراه را در دو قاره اروپا و شرق آسیا بررسی کنید؟

تلفن همراه در اروپا ادامۀ تلفن محسوب میشود اما در شرق آسیا به ابزاری برای شبکه سازی اجتماعی تبدیل شده است. این نشان میدهد که فرهنگ فردگرای اروپایی و فرهنگ جمع گرای شرق آسیا تا چه میزان توانسته است بر کارکردهای تلفن همراه تأثیر بگذارد.

۲۶-مخاطب فعال و مخاطب ،منفعل چه فرق هایی وجود دارد؟

خاطب فعّال کسی است که میداند میخواهد و میتواند که به شکل مناسب و میزان متناسب از رسانه ها بهره برداری کند در حالی که مخاطب «منفعل»، بی ،برنامه بی قاعده و بیش از حد همیشه و همه جا حاضر و ناظر است او امیر رسانه ها نیست؛ اسیر دست آنها است.

۲۷-منظور از اینکه شما در بهره مندی از یک رسانه دوئل می کنید چیست؟

وقت عمرو (جوانی و هزینه سرمایه و (دسترنج می پردازیم تا تجربه ای مغتنم به دست آوریم اما هر ،رسانه ارزش حتی یک بار دیده یا تجربه شدن را ندارد باید هر چه بیشتر از برخی آثار رسانه ای – که حاصل یک عمر اندیشه و خلاقیت سرشار است مانند کتاب های ارزشمند، فیلم های فاخر و … بهره ببریم.

۲۸-ESRAدر رسانه ها یعنی …………

نظام قانونی رده بندی سنی

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه

1 دیدگاه ها